Délmagyarország, 1994. október (84. évfolyam, 230-255. szám)

1994-10-01 / 230. szám

2 KÜLFÖLD DÉLMAGYARORSZÁG SZÓMBA 0 TÖRTÉNELMI KRÓNIKA Október I. 1273. A német fejedelmek (Habsburg) Rudolf svájci­elzászi grófot választják né­met királlyá. II. Ottokár cseh király nem ismeri el a tá­vollétében megválasztott I. Rudolfot. 1510. II. Ulászló és I. Miksa császár megbízottai szerződést kötnek Konstanz­ban, hogy 1511. április l-jén a császár, a francia és a ma­gyar király együttesen meg­támadja Velencét. 1529. II. (Nagy) Szulej­mán szultán vezetésével a tö­rökök először veszik ostrom alá Bécset. 1687. Paul Houchin báró szatmári parancsnok a Rad­nóton ülésező fejedelmi ta­nácsülés elé terjeszti az Er­dély felé nyomuló Lotharin­giai Károly herceg fővezér követeléseit.(A császári ha­dak élelemmel való ellátása, a legfontosabb várak és vá­rosok átadása.) 1690. Köprülü Musztafa nagyvezér 40 ezer gyalogos­sal és 20 ezer lovassal kö­rülzáija Belgrádot. 1756. II. Frigyes porosz király Lobositznál (Csehor­szág) legyőzi a szászok se­gítségére vonuló osztrák és magyar sereget, és betör Csehországba. 1795. A Nemzeti Konvent Franciaország szerves részé­vé nyilvánítja Belgiumot. 1908. Szegeden megindul a rendszeres villamosforga­lom a két vasútállomás kö­zött (4,3 km hosszú, kétvá­gányú pálya). A Dugonics tértől a Belvárosi temetőig (3,3 km) október 31-én, a Közvágóhíd-Tisza Lajos körút-Gedó (5,4 km) vona­lon november 8-án indul meg a forgalom. 1949. Mao Ce-tung Pe­kingben, a Mennyei Béke kapujánál kihirdeti a Kínai Népköztársaság megalaku­lását. 1961. Az Európai Gazda­sági Együttműködési Szerve­zet (OEEC) utódaként meg­alakult a Gazdasági Együtt­működési és Fejlesztési Szervezet (OECD). 1982. NSZK-ban a szoci­álliberális koalíció felbom­lása után Helmut Kohlt (CDU) választják a CDU­CSU és az FDP koalíciós kormányának szövetségi kancellárjává. 1988. Mihail Gorbacso­vot, a nyugdíjba vonuló Andrej Gromiko helyébe megválasztották a Szovjet­unió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnökévé. • Po*oonyban HUnkárÓl Tiltakozott a zsidóság Pozsonyi zsidó szerveze­tetek tiltakozása nyomán a he­lyi hatóságok elálltak attól a tervüktől, hogy a szlovák fővá­ros egyik terét Andrej Hlin­káról nevezzék el. A helyi zsi­dóság azért tiltakozott, mert a második világháború idején Hlinka nevét viselte az a szél­sőséges csoport, amely te­vékeny részt vállalt 70 ezer 21 1 Napfény, tenger, egzotikum... Körutazásaink 9 • USA BEST WEST • • havonta/7 éjszakás 129 900 Ft Egyiptom, nílusi hajóút nov. 21. = 7 éj 69 900 Ft • • Dél Afrika •• nov. 12. = 9 éj 149 900 Ft + fak. program: Cape Town = 2 nap 40 000 Ft • • Szentföldi körutazás: • • nov. 29./7 éj 73 900 Ft Üdülések: • • Eilat • • nov. l-jétől minden héten = 7 éj 49 900 Ft • • Kenya • • okt. 24./8 éj 135 000 Ft 9 9 Mauritius 9 9 nov. 3./10 éj 182 500 Ft Jelentkezés és felvilágosítás irodánkban: TAN-TÚRA UTAZÁSI IRODA 6722 Szeged, Kálvária sgt. 16. Tel./fax.-. 323-287, 325-488 Niytva: H-P 8-17, Szo.: 9-12 óráig 9 A magyar delegáció a fran­ciák „szuperexpresszével" a TGV-vel utazott le Vienne me­gye székhelyére, s a magyar ál­lamfő menetközben megte­kinthette a több mint 200 kilo­méteres átlagsebességgel szá­guldó szerelvény vezető fülké­jét. Poitiersbe érve a küldöttség első útja a város határában lévő immár világszerte ismert, s évi több mint 2 millió látogatót vonzó tudományos, technikai parkba, a Futuroscope-ba veze­tett, ahol a jövő évszázad audovizuális és informatikai kultúrájába kapott betekintést. Göncz Árpád és kísérete a világ legnagyobb, 850 televí­zióból álló videófalának segít­ségével ismerkedett meg Vien­ne megye főbb nevezetességei­vel, kipróbálta a többszáz sze­mélyes szimulátortermet, majd résztvett a térhatású mozi egyik előadásán. A magyar államfő ezt köve­• Böncz Árpád belejezte íranciaorsz5 Az államfő a szuperex Göncz Árpád köztársasági elnök franciaországi láto­gatásának utolsó napját a fővárostól 300 kilométerre le­vő Poitiers városában töltötte. A látogatásra elkísérte őt Alain Madelin, a francia kormány vállalkozási és gazda­ságfejlesztési minisztere is. tőén a francia távoktatási köz­pont székházába ment, ahol ez­zel az újfajta képzési módszer­rel ismerkedett meg. Ennek az intézetnek több mint 300 ezer hallgatója van, s kapcsolatban áll magyar oktatási intézmé­nyekkel, így a budapesti külke­reskedelmi főiskolával is. Poitiersba visszatérve a ma­gyar küldöttség a városházán adott fogadáson vett részt, ahol Göncz Árpádnak átadták a vá­ros aranyérmét. A magyar ál­lamfő köszönő beszédében azt hangsúlyozta, hogy Poitiersban a múlt és a jelen szerves kap­csolatának volt tanúja, s az itt látottak alapján mi is megpró­bálunk majd tanulni mindab­ból, amiből lehet. Göncz Árpád a későbbiek­ben találkoWítt René Monory­val, a francia szenátus és egy­ben Vienne megye közgyűlésé­nek elnökével, majd városné­zésen vett részt. A magyar ál­lamfő franciaországi hivatalos látogatását végül egy környék­beli élelmiszeripari üzem meg­látogatása zárta. Az üzem kivá­lasztása egyébként nem volt véletlen, Poitiers és környéke a mezőgazdaságáról híres, s mi magyarok ebben az ágazatban is szeretnénk előmozdítani a két ország kapcsolatait. Göncz Árpád és kísérete Poi­tiersből az esti órákban haza­indult Budapestrei Helmut Kohl német kancellár pénteken hitet tett Euró­pa politikai uniója mellett, és amellett, hogy a közép- és kelet-európai országokat föl kell venni az EU-ha. A brit The Independent, az olasz l^a Repubblica, a spanyol El País és a francia Le Monde című lapnak adott sajtónyi­latkozatában a német kancellár így beszélt. Kohl: cél az európai unió - Kormányom mindig az európai egység motorja volt és az is marad. De Németország senkit sem akar kizárni ebből az integrációs folyamatból és senkit sem akar másodosz­tályba sorolni. Fő feladatunk, hogy megteremtsük 16, vagy még több ország Európáját, amely hatékony és közel van az emberekhez, és úgy, hogy ne lehessen visszafordulni a politikai unió felé vezető úton. Mindnyájunknak szüksége van Európára, de leginkább Német­országnak. Nem lehet a célunk olyan Európa, amely csak egy eszményi szabadkereskedelmi övezet, mert a múlt szellemeit még nem küzdöttük le teljesen - mondta Kohl, utalva arra, hogy a század húszas éveit jel­lemző nagy békereményekre micsoda katasztrófa következett. A német kancellár úgy vél­te, korai volna pontos dátumot adni a közép- és a kelet-euró­pai országok EU-tagságára. ­De ezeknek az országoknak az integrációja mérhetetlenül fontos. szlovákiai zsidó deportálá­sából. Maga az 1939-ben el­hunyt Hlinka nem volt náci A csekély létszámú szlovákiai zsidó közösség tart attól, hogy a tér átnevezése ismét napi­rendre kerül. A pozsonyi zsidó vezetők felhívást tettek közzé, sürgetve a szlovákiai náci múlt rehabilitálásának megaka­dályozását. J L MA ÖT KÖSZÖNTIK Szilviké Sok boldog születésnapot kíván anya, apa és Fed Fémipari vállalatok. vállaTkozók, munkanélküliek, FIGYELEM! BAUSTUDIUM Kft. alapfokú ív-, láng- és C02­védőgázas hegesztői tanfolyamot, valamint minősítő és újraminősítő tanfolyamot indít bevont elektródás-, C02-védőgázas, AWI, valamint lánghegesztési eljárásokban, az európai szabvány szerint. MUNKANÉLKÜLIEK RÉSZÉRE 10% KEDVEZMÉNY. Jelentkezési határidő: 1994. október 20. Jelentkezni lehet: 6728 Szeged, Dorozsmai út 35. Ügyintéző: Vér Sándor. Telefon: 62/361-483 Ékszervásár! 20% engedmény! Különleges, szép fazonú arany ékszerek nagy választékával várjuk minden kedves régi és új vásárlónkat. Szeged, Kígyó u. 6. F.: 62/311-710 H-P 9.30-17 óráig. Szomb.: 9-12 óráig JJ m Utazók figyelmébe! Leptospirozis a Vajdaságban Leptospirózisos megbetegedés nyolc esetét észlelték Szerbiában. A betegek közül négyen meghaltak. Négy eset - és köztük három halálos - a Vajdaságban tör­tént, a többi Szerbia más részein. A leptospirozis rág­csálók - főként patkányok -, sertések, kutyák révén, víz közvetítésével terjedő bakteriális fertőző betegség. Tünetei: láz, sárgaság, gyulladások, bevérzések. WFTm Ciprus-Szentföld 1994. november 7-15. 9 nap repülővel, hajóval, autóbusszal, szállodai elhelyezés, félpanzió Részv. dl].: 75 220 Ft Repülővel Isztambulba 1994. november 8-11. 4 nap repülővel, szállodai elhelyezés reggelivel Részv. díj.: 26 610 Ft Jelentkezés és felvilágosítás: IBUSZ Szeged, Klauzál tér 2. Tel.: 471-177, 471-060 Megtalálták az Estoniát A Balti-tengeren, 80 mé­terrel a víz szintje alatt a kuta­tóknak sikerült megtalálni a szerdán elsüllyedt komphajó roncsait. Az Estoniát egy finn mentő­hajó fedezte fel, amely korsze­rű ultrahangos kereső esz­közökkel van felszerelve. A kutatáshoz vízalatti távirányí­tású robotberendezést is fel­használtak, amely képeket ké­szít a szerencsétlenül járt ha­jóról. Ezeket a felvételeket majd átadják a baleset körül­ményeit feltáró vizsgáló­bizottságnak. 5ZOG ART STÚDIÓ Képzőművészeti magániskola felvételt hirdet az 1994-95-ös tanévre, az alábbi szakokon: 1. Előkészítő I. (művészeti szakközépiskolába jelentkezőknek) 2. Előkészítő II. (művészeti főiskolára jelentkezőknek) 3. Rajzolás-festés szabadiskola 4. Tűzzománc 5. Montázás, szobrászat 6. Fotó* 7. Kerámia' 8. Alkalmazott grafika* 9. Bronzöntő* A *-gal jelölt szakokon az érettségivel rendelkezők a szakvizsgát követően szakképzettséget tanúsító bizonyiítványt kapnak. Az oktatás helye: Juhász Gyula Tanárképző Főiskola rajz tanszék. Jelentkezés és bővebb felvilágosítás a 62/489-633-as telefonon, de.: 9-11 őráig, du. 15-17 óráig ^ jelentkezési határidő: okt. 10. >

Next

/
Thumbnails
Contents