Délmagyarország, 1994. március (84. évfolyam, 50-75. szám)

1994-03-01 / 50. szám

2 KÜLFÖLD DÉLMAGYARORSZÁG KEDD, 1994. MÁRC. 1. TÖRTÉNELMI KRÓNIKA Március 1. • Légiharc Bosznia egén Négy szerb gépet lelőttek Galeb típusú gép. Négyet lelőttek... (MTI-Telefotó) 293. A fokozódó határhá­borúk miatt a Római Biro­dalomban bevezetik a tet­rarchiát (négyes uralom). A két császár (augusti) mellett két alcsászár (caesari) áll, akiket egyidejűleg a császár utódjának tekintenek. 142(1. V. Márton pápa ke­resztes hadjáratra szólít fel a husziták ellen. 1526. A vassyi vérfürdő­vel kezdetét veszik a huge­notta háborúk (nyolc). Lotha­ringiai Ferenc, Guise hercege lemészároltatja az összegyűlt hugenottákat. 1799. Franciaország Auszt­ria elleni hadüzenetével meg­kezdődik a második koalíciós háború. 1815. I. Napóleon hívei­nek kíséretében elhagyja Elba szigetét és partra száll Franciaországban. Napóleon úgynevezett 100 napos ural­mát a Poroszországgal és Angliával szemben Water­loonál elszenvedett veresége zárja le. 1869. Dmitrij Mengyele­jev orosz természettudós is­merteti a kémiai elemek ál­tala felfedezett ún. perió­dusos rendszerét. 1875. Miután Tisza Kál­mán „szögre akasztja" a bi­hari pontokat, vagyis február 3-i költségvetési beszédében feladja a balközépnek a ki­egyzés korrekciójára vonat­kozó közjogi követeléseit, a Tavaszi utazási ajánlataink ­autóbusszal: Velence, ápr. 4-8. 13 500 Ft Garda-tó: ápr. 4-10. 23 5<X) Ft Bécs: ápr. 29,-máj. 1. 11 000 Ft Róma-Sorrcnto-Capri: máj. 20-29. 49 9(X) Ft Párizs: jún. 26- júl. 1. 18 900 Ft/fő-től. • Éjfélig a CNSL-Fratia (Test­vériség) szakszervezeti köz­ponthoz tartozó tagszervezetek 80 százaléka kapcsolódik be a hétfőre meghirdetett romániai országos sztrájkba konkrét munkabeszüntetéssel vagy .japán módra" - vagyis azzal, hogy sztrájkban lévőnek nyil­vánítják magukat, de magát a munkát nem hagyják abba. Ezt a 3 millió tagot számláló Testvériség elnöke, Victor Ciorbea jelentette be hétfőn reggel a rádióban. Ugyancsak sztrájkolnak az Alfa kartellhez tartozó szakszervezetek tagjai - ez egymillió szervezett dol­gozót érint. A harmadik nagy szakszer­vezeti központ, az egymillió tagot számláló Országos Szak­kormányzó Deák-párt és a balközép hivatalosan egye­sül, és felveszi a Szabadelvű Párt nevet. 1919. Korea kikiáltja füg­getlenségét Japántól, Szing­man Rhi áprilisban koreai emigránskormányt alakít a kfnai Sanghajban. 1920. A Nemzetgyűlés elsöprő többséggel Horthy Miklóst választja meg Ma­gyarország kormányzójává. 1934. Pu-jit Mandzsukuo japán báb-állam császárává kiáltják ki. 1935. Népszavazás után a Saar-vidéket ismét Német­országhoz csatolják, melyet 1920-ban a Népszövetség igazgatása alá helyeztek. 1941. Bulgária csatlakozik a háromhatalmi egyezmény­hez. Hozzájárul egyúttal ah­hoz, hogy a német csapatok felhasználják területét a Görögország elleni felvonu­láshoz. 1950. Csang Kaj-seket, Kína korábbi elnökét a Taj­vanra korlátozódó nemzeti Kínai Köztársaság államel­nökévé választják meg. 1970. Miután Ausztria Szocialista Pártja (SPÖ) a parlamenti választásokon először vált a legerősebb frakcióvá, Bruno Kreisky alakít kisebbségi kormányt. 1985. Uruguay államelnö­keként beiktatják hivatalába Julio Maria Sanguinettit. Repülőgéppel: Körutazás Svédországban: (máj. 7-14.) 99 (XX) Ft Körutazás Brazíliában (máj.-ban.) 199 (XX) Ft Hétvége Stockholmban (máj. 19-22.) 47 900 Ft Hétvége Rómában: ápr. 21-24. 34 900 Ft szervezeti Tömb nem vesz részt az év eddigi legnagyobb országos sztrájkakciójában. A három nagy szakszervezeti tömb január 28-án közösen tartott egyórás figyelmeztető sztrájkot, majd február 4-én az Alfa kartell (1 millió tag) egy­maga szólította hfveit egyna­pos országos figyelmeztető sztrájkra. • A kormányzó Agrárdemok­rata Párt fölényes győzelmet aratott a moldovai vasárnapi törvényhozási választásokon, a • Belgrádban is bejelentették, hogy a NATO vadászgépei hétfő délelőtt lelőttek négy repülőgé­pet. amely megsértette a repülési tilalmat. A brüsszeli közlemény négy Galeb típusú szerb repülő­ről tett említést, amelyet Banja Luka körzetében semmisítettek meg. A belgrádi jelentés csak annyit közöl, hogy nem jugosz­láv gépekről volt szó. Ez az első eset, hogy a NATO lelőtt szerb repülőgépeket. A légtérzárlat megsértését rengetegszer re­gisztrálták, de eddig még nem léptek közbe. Eddig zömmel helikopterekkel sértették meg a légtérzárlatot. Szerb gépek - NATO meg­erősítés A hétfő reggeli légiakcióra az ENSZ BT tavaly áprilisban elfogadott 816. számú hatá­rozatának értelmében került sor - közölte a NATO szóvivője Brüsszelben -, azaz annak for­málisan semmi köze nem volt a legutóbbi hetek boszniai fejle­ményeihez. Az ENSZ Biztonsági Taná­csának említett határozata re­pülési tilalmat rendelt el Bosznia légterében, amelynek ellen­őrzésére és betartatására a NATO légierejének adott felha­talmazást. Ez utóbbi kapcsán a szóvivő külön is emlékeztetett arra, hogy az ENSZ- mandátum „valamennyi szükséges eszköz" igénybevételét lehetővé teszi a létgtérzárlat érvényesítése érde­kében. Az atlanti szövetség gépei az észak-olaszországi támasz­pontokról felszállva azóta is napi 24 órás járőrözést tartanak a térségben, s ennek keretében eddig mintegy 12 ezer bevetést hajtottak már végre Bosznia légterében. Korábban - hivatalos jelentések szerint legalábbis ­csak helikopterek sértették meg a légi tilalmat, amelyekkel szem­ben a NATO, illetve ENSZ­parancsnokságokon „túlzottnak" minősítették egy légicsapás esetleges alkalmazását. A hétfőn reggel az észak­boszniai Banja Lukáról felszállt összesen hat, Galeb típusú szerb harcigép közül négyet még abban a térségben, Zenica városa felett érte az egyébként amerikai kötelékbe tartozó F-16-osok találata, miután nem reagáltak az utóbbiak, leszállásra vonatkozó jelzéseikre - közölte az atlanti szövetség szóvivője. Nápolyi megerősítés A NATO déli parancsnok­ságának nápolyi központjában is megerősítették hivatalosan négy Galeb típusú szerb repülőgép lelövését a boszniai légtérben. A parancsnokság szóvivője közölte, hogy két F-l6-os típusú amerikai gép az olaszországi Avianóban lévő légi támaszpont­ról szállt fel. Feladatuk az volt. Szabad-Peresz­talalkozo Simon Peresz izraeli külügy­miniszterrel találkozott hétfőn reggel izraeli látogatásának máso­dik napján Szabad György, az Or­szággyűlés elnöke. Mint arról a negyvenperces megbeszélés után az MTI-t tá­jékoztatta, a találkozó elején kö­szönettel nyugtázta, hogy Peresz személyesen ott volt Antall József gyászszertartásán. Regionális po­szavazatok mintegy 40-50 szá­zalékát megszerezve - közölte hétfőn a moldovai parlament elnöke. Petru Lucinschi. Az AFP jelentése szerint Lucinschi a nem hivatalos eredmények alapján elmondta: a Romániával való egyesülést szorgalmazó két párt, a Föld­művesek és Értelmiségiek Szö­vetsége, valamint a Moldovai Népfront a szavazatok 10-10 százalékát kapta. A szocialistákat és az orosz ajkúakat tömörítő Egység elnevezésű mozgalom alkotta hogy érvényt szerezzenek a Bosznia felett elrendelt repülési tilalomnak. Belgrád cáfolta, hogy a lelőtt repülőgépek szerbek voltak. Az első olasz híradások ezzel kap­csolatban azt emelik ki, hogy jelentések szerint az incidenst megelőzően szerb és horvát repülőgépek egy muzulmán fegyverraktárt bombáztak Bosz­niában, s a négy lelőtt repülőgép valószínűleg a támadók között volt. Orosz reagálás Oroszország részletekbe me­nően elemzi a helyzetet, miután Boszniában a NATO légiere­jének gépei lelőttek négy szerb harci repülőgépet - derült ki az orosz külügyminisztérium ma­gas rangú illetékesének hétfői bejelentéséből. Az Interfax által név nélkül idézett forrás szerint megtörtént, amitől Moszkva tartott. Neveze­tesen az, hogy bekövetkezhet a szemben álló felek valamelyi­kének részéről a rendezést fe­nyegető provokáció. Az Interfax jelentése szerint Moszkva máris felvilágosítást kért a jugoszláviai ENSZ-erők parancsnokságától. A választ ismertetve a diplomata elmond­ta: a boszniai szerbek repülőgé­pei a muzulmánok egyik hadi­üzeme elleni bombázásról tértek vissza támaszpontjukra, amikor a NATO harci gépei lelőtték őket. Az orosz diplomata szerint amenynyiben valóban ez történt, a szerbek megsértették a Bosz­nia feletti katonai repülések tilal­mára vonatkozó tavalyi ENSZ­határozatot. Szerb támadás Tuzla ellen A boszniai szerb erők hétfőn, néhány órával a négy Galeb tfpusú harcirepülő lelövése után, heves támadást indítottak a muzulmán kézen lévő közép­boszniai Tuzla ellen. litikai kérdéseket érintve a magyar Parlament elnöke kifejezte a meg­győződését, hogy az izraeli kor­mány a pénteki tragikus esemény, a több mint 50 palesztin életét kö­vetelő telepes merénylet után, egyensúlytartó politikájával a béke folyamat előrehaladásán fog mun­kálkodni. A tragédia - fejtette ki a házelnök - bár a fanatikusokat vél­hetően tovább fanatizálja, remél­hetően a fanatikusok és a józanok között ingadozókat a józanok tá­borához közelíti. E gondolatmenet­tel - mondta Szabad György - a külügyminiszter messzemenően egyetértett. koalícióra a szavazók 20 szá­zaléka voksolt. A francia hír­ügynökség szerint ha az Ag* rárdemokrata Párt esetleg szövetségre lépne ezzel a koalícióval, biztos többséget szerezne azúj parlamentben . - Ez a választás egyértelmű­en megmutatta, hogy a Romá­niával való egyesülés támoga­tóinak száma csekély - érté­kelte az eredményeket a mol­dovai politikus. Az egykori szovjet köztársa­ságban megrendezett első szabad választásokon - amely­nek igazi tétje tulajdonképen a Romániához való csatlakozás volt - Moldova 4.5 milliós lakosságának 74 százaléka vett részt. A Reuter televíziós tudósttói arról számoltak be, hogy a szerbek heves aknavető tüzet zúdítottak a városra. A muzul­mánok viszonozták a tüzet. Az AFP értesülései szerint a tuzlai repülőtérre és kornyékére 16 lövedék zuhant. Áldozatokról a hírügynökségek nem tesznek említést. Emelkedik m dollár árfo­lyama Emelkedett az amerikai dollár árfolyama annak hírére, hogy az amerikai légierő egységei Bosznia fölött lelőttek négy szerb repülőgépet - jelentette az AFP a londoni értéktőzsdéről. Hétfőn délelőtt egy dollárt 1.7170 német márkáért jegye­ztek, a hadművelet előtt pedig 1,7130-ért. Később 1,7155 már­kában állapodott meg az ame­rikai valuta. Londoni tőzsdések szerint az amerikai támadás és a szerb megtorlástól való félelem miatt a dollár - a szokáshoz híven ­újból előtérbe került mint „me­nedékvaluta" a német márkával szemben is. Mint ismeretes, amerikai F-16-sok Banja Luka légterében hétfőn lelőttek négy szerb Galeb tfpusú gépet. Az akciót azzal in­dokolták, hogy az ENSZ meg­tiltotta a boszniai légtér hasz­nálatát, s a határozatot a szerb gépek megszegték. Mégis elő­ször fordult elő, hogy NATO harcigépek tüzet nyissanak bosz­niai egeken. Adatok a gépekről Jastreb-1 tfpusú repülőgé­peket lőttek le Boszniában a NATO gépei. Ez a jugoszláv gyártmányú Galeb repülőgép­család egyik változata. A Reuter szerint a boszniai szerb erők a négy gép mostani lelövéséig 37 ilyen repülőgéppel rendelkeztek. A G-4 jelű Super Galeb gépeket kiképzési feladatok ellátára, illetve szárazföldi célpontok elleni bevetésre készítették. A Galeb (amelynek jelentése ten­geri sirály) éppúgy felszerelhető 23 mm-es ágyúval, Aphid típusú levegő-levegő rakétával és Maverick típusú levegő-föld rakétával, mint hagyományos bombákkal, kötegelt bombákkal és rakéta-sorozatvetővel. A hírügynökség szerint a Galebek - mint hangsebességnél lassúbb repülőgépek - nem egyenrangú ellenfelei azoknak az amerikai F-I6-os gébeknek, amelyek most lelőtték őket. A Galeb gé­peket a volt Jugoszlávia szét­hullásáig a boszniai Mostárban működő Soko gyárban szerelték össze. Az üzemet röviddel a boszniai háború kitörése után, 1992 áprilisában bezárták, be­rendezéseit pedig átszállították a Belgrád melletti Pancsevó városka Utva nevű gyárába. Itt azonban - egy nemzetközi kézi­könyvszerint - nem folytatták a Galebek gyártását. A boszniai­hercegovinai sajtó egy 1991 júliusi jelentése szerint a Jugosz­láv Néphadsereg 79 Jastreb és 60 Super Galeb G-4 repülőgép­pel rendelkezett, egy 1992. szep­temberi adat 70-ben adta meg a jugoszláv Jastreb gépek számát, a Super Galebekét pedig 55-ben. Ujabb olasz adatok szerint a szerbiai hangárokban jelenleg mintegy 130 Jastreb gép áll. Régi jugoszláv felségjel­Egyes belgrádi források szerint a tegnap lelőtt gépeken minden bizonnyal a ,,JNA" (jugoszláv néphadsereg) jelzés volt, nem pedig „JA" (jugoszláv hadsereg) jelzés. Az előzőt a régi Jugoszlávia használta, az utóbbit a „Kis-Jugoszlávia" légi­ereje. Az ansa olasz hírügy­nökség által idézett „bizonyos megfigyelők" emlékeztetnek arra, hogy a boszniai szerbek szóvivője közül nem lőttek le egyet sem. A megfigyelők sze­rint a „JNA" jelzést elméletileg az összes háborús fél használ­hatta, hogy elkerülje a felelős­ségre vonást a légtérzárlat meg­sértéséért. Az esetről eddig érkezett je­lentések nem közlik, hogy a gé­pekhonnan szálltak fel és a két megmaradt ,,Galeb" milyen irányban távozott a bosnyák légtérből. A boszniai szerbeknek egy olyan repülőterük van, ahonnnan a Galebek felszáll­hatnak, ez Banja Luka, ahol vi­szont ENSZ-megfigyelők van­nak. Vajdasági alkuratórium Magyat nyelvű könyvek támogatása Változás történt a Magyar Köztársaságnak a határon túli magyarok könyvkiadása támogatását illetően. A Közoktatási és Művelődési Minisztérium keretében néhány éve működő illetékesség alapjának jóvoltából, ez ideig, nem egy pazar könyv jelent meg az újvidéki Forum, az anyaországi támogatás egyetlen vajdasági élvezője gondozásában. A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) azonban ágy találta, hogy ez nem egészen demokratikus megoldás. Eképpen tudniillik számos vajdasági magyar szerző és kiadó esélytelen marad a Forum monopóliumának kizárólagossága következtében. Mígnem, minisztériumi felkérésre, a VMDK Adón tegnap (február 28.) összehívta a vajdasági magyarok legfőbb poli­tikai szervezetének, továbbá a magyar nyelvű könyvkiadás­ban érdekeit intézmények, valamint a katolikus és a refor­mátus egyházak képviselőit, hogy megbeszéljék a kérdést és intézkedjenek a további feladatok végrehajtása érdekében. Az adai összejövetelen mintegy harmincan vettek részi­Gyümölcsöző munkájuk eredményeként - egyebek mellett ­sor került az alapi támogatás vajdasági alkuratóriuma működési szabályzatának elfogadására, és megválasztották annak tagjait Acs Károly, Bordás Győző, Csorba Béla, Dévavári Zoltán, Dudás Károly, dr. Papp György és Utasi Jenő személyében. A jövőben - szögezték le - nem kiadót, hanem a szerzőket segítik a szóban forgó alap lehetőségeihez mérten, és a pá­lyázatok kiírása, a megjelentetésre átadott kéziratok elbírá­lása már nem a Forum, hanem a VMDK hatáskörébe tar­tozik majd. Koliger Károly Tours mmanuelle Vörös-tenger Egy- és kéthetes üdülések már 31 900 Ft-tól. Március 6-i indulással. 2 fő részére 10 000 Ft, 4 fö részére 20 000 Ft kedvezménnyel Remek időjárás, gazdag programok Emmanuelle Tours, Szeged, Oroszlán u. 1. T.: 62/312-005, 471-066 ••Vállalkozók, figyelem!"^ — Hűtőkamrák, üveges ajtajú hűtők, hűtőpultok, húsdarálók, fagylaltfagyasztók, Hitachi, Toshiba klímák kaphatók. Kamatmentes hitelre is! Márkabolt, Szeged, Fekete sas u. 28. ^ Tel.: 62/314-108 a s/l Jelentkezés, fel\ilúgosítás: ATLASZ UTAZÁSI IRODA, S/ejíeet. Oroszlán u. A. Tel.: 322-502,321-110 KEDVEZMÉNYES REPÜLŐJEGYÁRAINK! New York 39 9<X) Ft Toronto 45 OCX) Ft Washington 45 (XX) Ft Los Angeles 59 (XX) Ft Miami 50 (XX) Ft Sydney 115 OCX) Ft Még mindig lart kedvezményes akciónk Európa valamennyi városába: 9900 Ft-tól 19 900 Ft-ig Hűsvet Szilvásváradon: ápr. 2-4. 445QFt/fő-től Előzetes nyári ajánlatainkból: Repülőgéppel: Málta. Dél-Spanyolország. Mallorca. Ciprus, Korfu. Kréta stb. Busszal és egyénileg: L'loret de Mar. Adria-Lido di Savió, Ligur-tengeipart, Horvát-tengeipart stb. Körutázasok, városlátogatások. • Románia - országos sztrájk Moldova nem egyesül

Next

/
Thumbnails
Contents