Délmagyarország, 1994. március (84. évfolyam, 50-75. szám)

1994-03-01 / 50. szám

KEDD, 1994. MÁRC. 1. A távközlési koncessziók nyertesei • Telefontender eredményhirdetés Szegeden és Szentesen a franciák nyertek Újabb szakaszához érkezett a magyar távközlés fejlesztése, ugyanis Schamschula György közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter hétfőn nyil­vánosan kihirdette a helyi közcélú távbeszélő-szolgáltatás végzésére kiírt koncessziós^ pályázat eredményét. Az ország területén a köz­igazgatási határokhoz és a meglévő telefonhálózathoz igazodóan tavaly 54 primer­körzetet alakítottak ki, melyek közül a tárca 25-ben az elmúlt év szeptemberében koncesszi­ós pályázatot írt ki. A tender nyertesei 25 évre szóló kon­cessziót, ezen belül 8 évig ter­jedő kizárólagos szolgáltatási jogot kapnak, amely 12 és fél évvel meghosszabbítható. A helyi koncessziós társaságoktól a tárca megköveteli, hogy az első hat évben az adott primer­körzetben a fővonalszám­növekedés éves üteme legalább 15 és fél százalékos legyen. Ennek eredményeként a társa­ságok 1997. január l-jétől kötelesek az előfizetői igények 90 százalékát hat hónapon belül, míg a fennmaradó 10 százaléknyi igényt egy éven belül kielégíteni. BELÜGYEINK 3 Huszonhárom cég kapott lehetőséget arra, hogy kon­cessziós keretek között az ország különböző körzetei­ben telefonhálózatot építsen ki, és távközlési szolgálta­tatásokat biztosítson a lakos­ság számára. A koncessziós társaságok vállalták, hogy 1997. január l-jétől az előfi­zetői igények 90 százalékát hat hónaponbelül kielégítik. A Közlekedési-, Hírköz­lési és Vízügyi Minisztérium által 25 körzetre kiírt kon­cessziós pályázatot a követ­kező cégek nyerték el: Baja - Matáv Rt.; Békés­csaba - Central Euró Tele­com (CET); Debrecen ­Matáv Rt.; Dunaújváros ­UNITED Telecom Services (UTS) - Dunatel konzorci­um; Esztergom - UTS ­Egom-Com konzorcium; Gödöllő - Digitel 2001 Rt.; Jászberény - Jász-Com Rt.; Kiskőrös - Matáv Rt.; Kis­kunhalas - Matáv Rt.; Mo­nor - NCG konzorcium; Nyíregyháza - Matáv Rt.; Pápa - Páptel Rt.; Orosháza - CET; Salgótarján - HTCC (Hungárián Telephone and Cable Corporation); Sárvár - HTCC-Rábacom; Szeged - Compagnie Générále des Eaux (CGE); Szentendre ­Matáv Rt.; Szentes - CGE; Székesfehérvár - Matáv Rt.; Szigetszentmiklós ­UTS-Kisdunacom konzorci­um; Szolnok - Matáv Rt.; Vác - Digitel 2001 Rt.; Veszprém - UTS-Bakony­tel. A pályázatok benyújtásának határidejéig a 25 primerkör­zetre összesen 41 ajánlat ér­kezett, amelyek mind megfe­leltek a kiírás formai követel­ményeinek. Nem akadt pályá­zó a kisvárdai és a mátészalkai körzetekre, így e két területen a szolgáltatás koncessziós joga automatikusan az Országos Koncessziós Társaságra (OKT) szállt. Az OKT a Matáv rész­vényértékesítési és koncessziós pályázatának eredményeként jött létre. Ez a társaság az ország 29 primerkörzetében látja majd el a távolsági és a nemzetközi közcélú távbeszé­lő-szolgáltatásokat. Mint a miniszter elmondta: könnyű volt a döntés abban a tíz körzetben, ahol területen­ként csak egy ajánlat érkezett, s így mindegyik pályázó nyer­tes lett. További 13 körzetben az értékelő bizottság döntötte el a versenyt. Az ajánlatok értékelésekor nem a koncesszi­ós díj mértéke volt a döntő, hanem figyelembe vették az előterjesztett fejlesztési elkép­zeléseket, valamint a tervezett szolgáltatási tarifákat. Scham­schula György kijelentette: amennyiben kizárólag a kon­cessziós díjat vették volna alapul, úgy 20 százalékkal magasabb bevételt könyvel­hetett volna el a tárca. A koncessziós összbevételek így is elérik a 8,2 milliárd forintot. A pályázó konzorciumok jelentős részében a külföldi ­elsősorban amerikai, francia és izraeli - tőke is jelen van. Az ötödik évfordulón Kistelek befektetőket keres A polgármester a település múltjáról szólva emlékeztetett rá, hogy Kistelek 1970-ben kapta meg a nagyközségi, majd 1984-ben a városi jogú nagy­községi címet, s végül 1989. március l-jén vált várossá. Már az elmúlt öt évben jelen­tősen fejlődött a település infrastruktúrája - meghárom­szorozódott a telefonvonalak száma, kerékpárutak épültek továbbra is kiemelt feladat maradt az útépítés, a közmű­vesítés. A polgármester ki­emelte, hogy az országos átlag­nál is magasabb a térségben a ^munkanélküliségi ráta. Az is igaz, hogy ezek az adatok nem mindig jelentenek valódi mun­kanélküliséget, hiszen jelentős mértékben a téeszek felbom­lásából, vagy megszűnéséből adódnak, a korábban ott dol­gozók pedig ha munkahelyet nem is, megélhetést találnak a mezőgazdaságban. Ott József A helyi zeneiskola növendékeinek és taná­rainak műsorával kez­dődött tegnap este a kis­teleki képviselő-testület ünnepi ülése, majd Ott József polgármester mondott köszöntő beszé­det a városi cím elnye­résének ötödik évfordu­lója alkalmából. elmondta, hogy a településnek fel kell készülnie az 1996-os expóra, ki kellene használnia az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékpark közelségét, és olyan rendezvényeket - pél­dául nemzetközi könnyűzenei kórusfesztivál - kellene ren­deznie, amelyek az expo hiva­talos programjába is beke­rülhetnének. A településnek szüksége lenne egy többfunk­ciós művelődési központra, szállodára és étteremre. Az önkormányzat ezek megvalósí­tásához befektetőket keres, akik számára kedvező feltéte­leket biztosítana. A képviselő­testület ezek után a jegyző, Lengyel Istvánné dr. előter­jesztésében elfogadta a hirdet­mények elhelyezéséről és eltá­volításáról szóló rendeletet, valamint az 1994. évi költség­vetési rendelet módosítását, amely biztosítja az F-kategó­riába sorolt pedagógusok illet­ményét. H. Zs. UIIAALAKITOTT HORGASZCIKKBOLT SZEGED BELVÁROSÁBAN! Márkás horgászfelszerelések, csalik SZEGED, és etetőanyagok + szolgáltatások: BARTÓK TÉR 14. horgászcikk-bizományi, TEL : 62/312-125 Javítás, rendelésfelvétel a Kitosztottak az ABCá Négy hónap ­három betörés Az elmúlt négy hónap alatt immár harmadszor törtek be ismeretlen tettesek a Csongrádi sugárúton található Eliker Rt. Expressz ÁBC áruházába. Répásy Zoltán áruházveze­tőtől megtudtuk, hogy a tette­sek többszázezer forint értékű élvezeti cikket vittek maguk­kal, s ami a legmeglepőbb és legfurcsább, az ÁBC-től alig tíz méterre lakók sem észleltek semmit. A betörés valószínű­leg hétfőre virradóra történt, s a lopott holmin kívül az el­követők a páncélszekrényt is célba vették, de nem sikerült feltörniük. Az áruház vezetője, okulva az eddigi tapasztalatokon, újabb, megbízhatóbb bizton­sági intézkedéseket fogana­tosított. T. T. /71 víz vagyon. Kincs, ha oly ritkán emlegetjük is, J-J esetleg csak májusi szólásmondásban. Akkor lát­szódik igazán, hogy a víz mégiscsak életünk fontos eleme ­a görög náiv filozófiából eredően pontossággal az egyik őselem -, ha híjával vűgyunk vele valahol. Eszembe ötlik bő három évvel ezelőttről a mérges; falugyűlés, ahol Antal bácsi azon tanakodott kérdezve minden jelenlévőt: kié a csatorna vize, már amikor egyáltalán a porszáraz homok­vidéken, csapadékszegény esztendők közepette van benne egyáltalán nedvesség. De azt is föl kellene fogni, össze­gyűjteni, elzárni az útját egy-két billencs földdel, s ami akkor halmozódik, fölhasználni locsolásra. Volt, ki megmosolyogta az időben éppen nemlétező „vízkészlet" okán aggódó embert. A minap mégis felidéződött bennem az eset, amikor a megyeházán, képviselőknek tartott elem­ző szakmai beszámolót az ATI VÍZIG igazgatója a megye hosszú távú vízgazdálkodási koncepciójáról. Hitte volna a kívülálló: ásítozást váltó szakmai okfejtések. Mindaddig ebben a hitben élhetett bárki, amíg például olyasmire nem tért az előadó: mi lehet a tulajdonosváltások következtében a csatornák, belvlzelvezetők és egyéb „sáncok"sorsa. Mert lám addig, amíg a csatornák meghatározható tulajdonos, így jórészt a maga nemében kevésbé „megfog­ható állam " kezében voltak, vita kevésbé keletkezhetett, kié a víz. Ahogyan a csatornák sorsa egyre kevésbé tisztá­zott, sűrűsödnek a gondok. Minden, ami ma még nem mindenütt felismert probléma. Könnyebben észrevehető az, ha valamely, ároknyi méretnél tekintélyesebb kis fo­lyam iszaposodása nekilódul, s lám például a Kurca árul­kodik végóráiról, a Kórógy a pusztulásról. A semmivé váló belvízelvezető és öntöző csatornákat már kevesebben róják a följegyzendők és a megoldásra váró gondok közé. I \ / a£a a vízügyi igazgató mondja: szóltak már olykor, ' hogy a földek kimérésekor tekintetbe se veszik, ha ott éppenséggel csatorna húzódik. Amolyan senki földje a mélységes ,földi barázda". Nincsen érdekeltsége a gaz­dának. Mert gyakorta nem is egy, de szinte számlálatlan a gazda, akinek az érdeke egyenként azt diktálná, hogy csináljanak társaságot a csatorna dolgában. Ingyen ért­éke, értelme, s jól jön, majd ha öntözni lehet belőle. Ámde könnyebben észreveszi még a mai, tulajdonosodó világ­ban is az ember, hogy keveset ád az állam a vízgazdálko­dásra, mintsem a saját felelősségét vizsgálná ott, ahol ez szükséges. És egymástól számonkérhető. • Az Interpollal együttmű­ködve lepleztek le egy olasz autótolvajt a pénzügyőrök, aki egy Audi 100 Avant típusú gépkocsival próbálta meg elhagyni Magyarországot a tompái vámhivatalnál. Az olasz állampolgár a 3,5 millió forintot érő Audival szombaton jelentkezett kilépésre Tom­pánál. A bemutatott forgalmi engedély szerint a gépkocsi Veionában lopott, Tompánál lebukott egy olasz vállalat tulajdonát képezi. Az is kiderült, hogy a gépkocsiról eltüntették az al­vázszámot, az Audi 100-ast csütörtökön lopták el Vero­nában. Gazdátlan hálózatok gazdát keresnek A Démész és a polgármesterek mai megbeszélése elé m Polgári védelmi világnap Ünnep, szakma, veszélyek Hétvégi gyakorlat Hajdúszoboszlón. (MTI-Telefotó) Összesen 556 kilométer hosszú, főleg a téeszek felszá­molása révén gazdátlanul ma­radt vezetékhálózat rekonst­rukcióját kellene elvégezni a Démász Rt. szegedi üzletigaz­gatóságához tartozó két megye - Csongrád és Bács-Kiskun ­területén. Az előzetes becslé­sek szerint kilométerenként erre a munkára csaknem 1 millió forintot kell fordítani, s a javaslat szerint az összeg 75 százalékát a Démász, 25-öt pedig az önkormányzatok fedeznék. A fenti kérdéssel kapcsolat­ban tartott tegnap sajtótájékoz­tatót a Démász Rt. szegedi üzletgazgatóságán Csizmadia Gábor igazgató és Zelenka Ferenc főmérnök. Elmondták, hogy ma délelőtt 44 (30 Csongrád megyei és 14 Bács­Kiskun megyei) helység pol­gármesterével folytatnak meg­beszélést Szegeden. Az elavult, nem közcélú, de a lakosságot árammal ellátó hálózat re­konstrukciójára mindenképpen szükség van, ehhez nem fér kétség, ám, a vállalkozás pénzelésének kérdését is meg kell oldani. Az önkormány­zatokat egyébként még tavaly márciusban megkeresték, tájé­koztatták a területükön felújí­tásra váró hálózat nagyság­rendjéről és a hozzávetőleges költségigényekről is, természe­tesen a 75-25 százalékos hoz­zájárulás alapján. Igy tehát az önkormányzatoknak, ha tavaly már nem is, idén lehetőségük nyílt a költségvetésben „helyet szorítani" a fenti célra. Az üzletigazgatóság képvi­selői azt is elmondták, hogy 1994-ben mintegy 60 kilomé­ernyi hálózat rekonstrukcióját tervezik, az említett 556 kilo­métert pedig öt év alatt akarják felújítani. K. F. • Az élet- és vagyonvédelem kiemelt jelentőségű szervezete a polgári védelem, világszerte döntő fontosságú a lakosságra leselekedő veszélyek, tömeg­katasztrófák lehetséges meg­előzése és a váratlansággal duplán fenyegető káresemé­nyek megszüntetése. Európa polgári védelmi évét éljük, s már e tény jelzi: nemzetközi színtéren is nagy hangsúlyt kap a szervezett, szakmai irányí­tással és munkahelyi, állam­polgári összefogással megva­lósítható tevékenység. Március l.-e pedig a polgári védelem világnapja, s ehhez kapcsolód­nak programok hazánkban és szűkebb pátriánkban is. A hét végén a hajdúszoboszlói ki­képzőbázison tartottak - ké­pünk tanúsága szerint is ­meggyőző erejű katasztrófael­háritási gyakorlatot. Csongrád megyében a világ­nap alkalmából holnap, szer­dán rendeznek ünnepi esemé­nyekkel átszőtt szakmai prog­ramot. Szegeden, a megyehá­zán a polgári védelmi napot délelőtt 9 órakor dr. Farkas László államtitkár, köztársasá­gi megbízott nyitja meg, majd Korondi Csaba pv. mérnök alezredes, megyei parancsnok tart referátumot a megye pol­gári védelmi helyzetéről, ka­tasztrófa veszélyeztetettsé­géről. A megalakítás alatt álló polgári védelmi szervezetek helyzetéről, szerepköréről hangsúllyal esik szó a tanács­kozáson. A több éves hányat­tatás és bizonytalan helyzet után a polgári védelem végre valósan megkapja a fontossága szerint megillető helyét a Belügyminisztérium keretei között. Az együttműködésben érintett társadalmi és karitatív szervezetek képviselőinek kapcsolódó korreferátuma a gördülékeny kapcsolatépítés szempontjából is jelentős a szerdai megyei programban. A régióvédelmi koordinációs iroda vezetője, a megyei tisz­tiorvosi szolgálat, az állat­egészségügyi szolgálat, a kör­nyezetvédelmi felügyelőség, az ATIVIZIG, a Vöröskereszt, a máltai szeretetszolgálat, a pol­gárőrség képviselői kérnek szót a tanácskozáson. Délután 3 órakor ünnepé­lyes állománygyűlésen csapat­zászló adományozására kerül sor. a csapatzászlót a MOL Rt. Szegedi Bányászati Üzeme adomanyozza és Gyulay Endre megyéspüspök szenteli fél. A Világnap megyei programját szakmai bemutató, polgári védelmi eszközök kiállítása kiséri a megyeház aulájában. B. P.

Next

/
Thumbnails
Contents