Délmagyarország, 1989. december (79. évfolyam, 285-308. szám)

1989-12-01 / 285. szám

flWfo DEIMAGYARORSZAG 79. évfolyam, 285. szám 1989. december 1., péntek Havi előfizetési díj: 101 forint Ara: 4,30 forint Á választásokig maradjon a kormány és a Parlament Pártok a békés átmenet föltételeiről — A népfront nem talál polgár mester jelöltet — Vámháború az NDK-ban is 1989. november 30. Comaneci és az. UFO-k históriája még mindig elő­kelő helyen szerepelt az elmúlt nap híreiben. S ami szin­tén várható volt: a népszavazást követően több párt is véleményt nyilvánított a politikai helyzetről, a békés át­menethez szükségesnek tartott föltételekről. Jó néhány vélemény összecseng abban — kivéve az EKA-l —, a vá­lasztásokig szükségesnek tartják, hogy helyén, maradjon a Parlament és a Németh-kormány. Tegnap Bős—Nagymaros "ügyében is lépett a magyar fél: a budapesti Külügyminisztériumban átadták Cseh­szlovákia képviselőjének az államközi szerződés módosítá­sára vonatkozó javaslatot. Ami a szegedi történéseket illeti: a szegedi népfront­elnökség „kesernyés hangulatú" ülésén nem tudtak dű­lőre jutni egy számításba jöhető polgármesterjelölt sze­mélyében. E döntésképtelenség minden bizonnyal jelzés értékű. Mint annyi minden más napjainkban. Szávay István Nincs alkalmas polgármesterjelölt...? Igen kesernyés hangulat­ban ültek össze tegnap, csü­törtökön délután a szegedi népfrontelnökség tagjai. polgármesterjelölt Szegeden, legalábbis, akit december 14-én, a legközelebbi tanács­ülésen jó szívvel javasolná­A törvény szabta köteles- nak megválasztásra. A jelö­lést előkészítő munka során a legkülönfélébb megoldási módokkal foglalkoztak, teg­UFO-k és csillagok Számunkra egészen szo­katlannak mondható ese­ményekről igyekszik hírt adni az utóbbi napbkban a sajtó. Előbb az UFO-k, majd Nadia Comaneci vá­ratlan fel-, majd eltűné­se tette-teszi próbára az újságíró híradó képessé­geit. Az előbbi földi lény megjelenése hazánk terü­letén talán nagyobb port vert föl, mivel a kollégák számára elérhetőbbnek tűnt. — Egyetlen mulasz­tásuk, hogy nem Nadia szállodai szobájának kü­szöbén háltak, a későbbi­eket tekintve pótolhatat­lannak bizonyul. — Nyo­mozói képességeikről tegnapi sajtótájékoztató­ján a megyei rendőr-fő­kapitány is elismeréssel szólt, miután kijelentette; az Ag utcai gyilkosság felderítéséről szóló első napirendi pontot követő­en, másodikként a román tornászcsillaggal kapcso­Az alakuló ülésen Mark ségüknek a lehető legtisz­tességesebben és a legde­mokratikusabb módon kí­vántak eleget tenni: a sze­gedi tanácselnök-utódlás jogász segítségét kérték. Vé­kérdéséről, s arról, hogy kit gül is megállapodtak abban, XLdön^L,S?^ javasoljanak beszélgetésre hogy a legközelebb) helyha­a tanacstagokat, a tósági választásokig — a hí­latos esetleges kérdése­inkre is válaszol. Mint el­mondta, ő sem tud többet, mint a sajtó képviselői. A rendőri szervek hivatal­ból — a háromnapos, ma­gyarországi tartózkodás­ra vonatkozó engedély ki­adásán túl — nem fog­lalkoztak az üggyel. Meg nem erősített kósza hirek szerint Comaneci köddé vált. Állítólag Svájc­ban sejlett fel, nyo­mában a román titkos­rendőrség, s a nemzetközi sajtó kajtat. Menekítői bi­zonyára profik. Kollégá­inkat tört magyarságú, erőszakosan információ­kat követelő telefonálók zaklatják... Az Ág utcai brutális rablógyilkosságról lapunk 8. oldalán, Nadia Coma­neci eddig ismert pálya­futásáról a 6. oldalon ol­vashatnak. V. I. SSrtE M-er, « Egyesült Ali* hívták szegedi pártok képviselőit, rek szerint pár hónapra hogy ez az első olyan Ame­rikai Kereskedelmi Kama­ra, amely kelet-európai or­szágban létesült. A budapesti Amerikai Ke­reskedelmi Kamara —amint budapesti ame- azt az alakuló ülésen han­nak új lehetőségek kínál­koznak. Hangsúlyozta, hogy és fogadták (volna) a lakos- a jelenlegi elnökhelyettest, ság észrevételeit is. Az el- Müller Józsefnél javasolják £££ ^JS a be- goztatták - szoros együtt­napok tapasztalatai az elnöki teendők ellatasara, ruházók üj Ehetőségeit működésre törekszik a Ma­elnokhelyettesi funkcióban. kell feltárnia. Elmondta, gyar Gazdasági Kamarával. A tanacsi vezetői feladatok alapján Szendrei János el­nök arról tudott beszámolni, hogy a több mint 80 tanács- ellátása érdekében javasol­tag közül csak mintegy hú- ják a tanácstestületnek, vá­szan nyilvánítottak véle- lasszon saját soraiból társa­ményt. A pártoktól sem kap- dalmi elnökhelyetteseket, tak konkrét javaslatokat, il- annyit, ahánynak szükségét letve akadtak, amelyek azt látják. A társadalmi helyet­a választ adták, nem fog- tesekre ugyan név szerint is Maradni vagy nem maradni? lalkoznak a kérdéssel. A népszavazás utáni poli- gossá tették, hogy nem a koa­javasolt a tanács tagokat, de tikai helyzetet, a választás lícióteremtés szándéka, ha­szegedi lakók közül egy ön-' az elnökség úgy döntött, tanulságait értékelték a Ma- nem a ..helyzet" ültette őket jelölt akadt. hogy személyi Igy arra a megállapításra nem tesz. jutottak, nincs alkalmas M. E. Bejegyezték az MSZP-t A Fővárosi Bíróság beje- MSZP vidéki titkára rámu tátott arra is, hogy a nép> gyezte a Magyar Szocialista Pártot, amelynek taglétszá­ma már meghaladja az 51 ezret — jelentette be Vas- tői tanácskozások azt bizo javaslatokat gyar Néppárt kezdeményezé- egy asztalhoz. Nem hagytak sére a Bajcsy-Zsilinszky End- kétséget afelől, hogy mielöb­re Baráti Társaság, a Ma- bi parlamenti választásokat gyar Demokrata Fórum, a akarnak, szeretnék, ha a Kereszténydemokrata Nép- Parlament decemberben ki­párt, a Hazafias Népfront, a írná a választásokat március Magyar szocialista párt és a közepére. Ugyanakkor szük­Független Szociáldemokrata ségesnek ítélték, hogy a je­Párt képviselői csütörtöki lenlegi Országgyűlés az át­vroni arra u, nogy a nep- sajtóértekezletükön, a Fővá- meneti időszakban is marad­szavazas eredményei vala- rosi Tanács épü^etében. jon hivatalban, hiszen szük­mint a regionális partveze­tagh Pál, az MSZP elnöksé­gének tagja, vidéki titkára nyitják, hogy az MSZP je­lentős politikai befolyással a csütörtökön, Veszprémben rendelkezik vidéken, s ezt épül A hazai és a nemzetközi sajtótudósítók számára vilá­SZONDA (Folytatás a 2. oldalon.) Áverés most elmaradhat Útelágazás előtt a szövetkezetek A mezőgazdaságról, föld- pontjával ellenkezik. Ugyan­ról és szövetkezetekről szó- is a közösnek is meglehet ló párt- és szakmai viták, még a volt tulajdonosa, parlamenti törvénymódositá- Több párt programjában sok után a gyakorlat próbá- afelé hajlik, hogy az itt ja következik. Aki lépni tud évtizedekig verejtékezők, és akar, megteheti, addig a most is itt dolgozó föld­határig, ami az átmeneti vi- nélküliek a jogos „örökö­szonyaink között törvényes- sök". Nekik kellene jutá­nek számít. A szövetkezeti nyos áron juttatni belőle. E tag tulajdonosi kötődését a kérdés végkifejlete aligha­vagyon egy részének neve- nem az új, koalíciós parla­sítésével, személyekre osz- ment erőviszonyai szerint tásával és a termőföldbir- fog eldőlni, toklás nagyobb szabadságé- m ol döntés szüle. val kívánják megoldam. A ^ hogy a SZÖVetkezeti va­jogszabályok csak irányokat gycm 45 százalékát, száz­és kereteket szabnak, a he- millió forint körüli érték­lyi viszonyokhoz leginkább ben a tagoknak juttatják, alkalmazkodó' megoldások Az osztalék mértékét a gaz­megtalálása a közgyűlés fel- daság eredményességétől adata. Igy ahány közös gaz- függően a közgyűlés fogja daság, annyi variáns léte- meghatározni. A múltban és zik. A Rúzsai Népszabadság most itt dolgozók egyaránt Tsz-ben most elfogadott részesei az értékteremtés­alapszabály-módosítás csak nek, így a felosztásnál épp­egy példa arra, miként ki- olyan súllyal esik latba a ván megújulni ez a moz- tagsági évek száma, mint galom. A téeszesitéskor al- az 1987—88-ban kifizetett kalmazott nyomás és kény- munkadíj mértéke, szer által kialakult nagy- , . üzemben csak most adatik , *fhet mérlegelni, kinek meg az egyén szabadsága, érdemes továbbra is a ko­hogy választhasson. Talán zoa védőernyő alatt ma­jobb későn, mint soha. radni s ki veszi a bátorsá­got, hogy kilepjen alóla. A téesz által használt Ugyanis a parasztember jól földterület 70 százaléka még tudja az egyéni gazdálkodás mindig a tagoké. Akinek gazdagságot, s nyomort egy­van ilyen részaránya, há- aránt hozhat a családnak, rom hektár erejéig egyéni Ugyanis az államkasszának gazdálkodást folytathat raj- bevételre van szüksége, s ta. Emellett a 0,6—1,2 hek- manapság igencsak sarcolja tár közötti háztáji is meg- a nagyüzemeket. Biztosan illeti. A táblásítás, ültetvé- nem kíván lemondani a re­nyek miatt ritkaságnak szá- széről, ha nem a szövetke­mít, ha az eredeti „dűlő- zettől, akkor a gazdától fog­ben" kapja meg a jussát. ja kicsikarni azt. Az anya­Ezeket a 3 hektárokat a ta- gok, eszközök drágulási spi­gok egymás között adhat- rálja egyre gyorsul, s ezt a ják, vehetik. piacgazdaság keretei közölt ai • jx.t i iúgy lehet csak a bevételek­*5LSLfS3& hlVJÍÍP kel ellensúlyozni, ha a vá­sárlónak lesz pénze élelmi­szerre. No meg a bizonyta­a szövetkezetből, akkor ne­ki vagy örökösének a be­vittel azonos értékű JÖU lan expQrt a ha2aj keres_ jár. Ha benthagyja művelésre, akkor a duplájára emelt földjáradék illeti meg. A közös föld közvetlen el­adását nem szorgalmazzák, de lehetőséget adnak rá, személyenként 25 . kedelmi káosz nem túlságo­san adhat önbizalmat. A megfontoltság nem el­vetendő tulajdonság nap­jaink viharos változásai kö­zepette sem. A zökkenőmen­hektár tes átmenet nem képzelhető el bor, búza, no meg békes­erejéig. Az árakat majd a , ,„ ... ___ _ ,, kereslet-kínálat egyensúlya g-g* ne olyan alapon adják ki a földemet, mint ahogy be­dönti el. Az induló irány­ár 50—100 ezer forint kö­zötti hektáronként, a föld­minőség függvényében. Ez léptettek, mert bizony en­az a pont, amely elsősor- gem megvertek akkor." ban a kisgazdapárt állás­Tóth Szeles István tartott aktívaülésen. Fejér, Komárom és Veszprém me­gye községi pártszervezői tovább kívánja fokozni ha­tékony országos politizálás­sal. Szólt arról is, hogy az vettek részt az eszmecserén, MSZP a parlamenti válasz­amelynek napirendjén a tásokat, a más politikai párt agrárpolitikai tézisei erők által javasoltnál ha­mellett a vidéki pártszerve- marabb is megrendezhető­zó munka szerepelt. Az nek tartja. Budapesten megalakult az Amerikai Kereskedelmi Ka mara Csütörtökön Budapesten, a Magyar Hitel Bank Rt. Kun Béla rakparti épületében megalakult a magyarországi Amerikai Kereskedelmi Ka­ik vannak. A budapesti Amerikai Kereskedelmi Kamara alapvető célja, hogy a Magyarországgal kereske­dő több száz amerikai cég, mara. , Az alakuló ülésen, valamint az itt megalakult mintegy 50 amerikai cég és létesítendő magyar­képviselője vett részt; köz- amerikai vegyes vállala­tok azok, akiknek magyar toknak megfelelő üzleti kör­cégekkel vegyes vállalata- nyezetet teremtsen II köztársaság tisztelete Azt beszélik, a Magyar Köztársa­ság kikiáltása nyomán új személyi igazolványt, útlevelet, vezetői enge­délyt kapunk, egyáltalán, minden dokumentumunkat kicserélik. Végső a gazdáik fordulhattak vissza, s fi­soron indokolt lenne a csere, hi- zethettek az új paszportért). ezen az okmányokon a népköztársa­ság kifejezés szerepel. Olvasom, egy szaklapban, néhány buzgó (állam) polgártársunk ma­szekban meg is oldotta az iratkor­szerűsítést. Egyszerűen leragasztott is fölösleges a sietség, mert az új ta, áthúzgálta a nép jelzőt, s ezzel államformának jelvényei is változ­formailag is deklarálták köztársasá- tatásra várnak. A címer is. Az a gi érzületüket — ha ugyan az van címer, amely szintén ott díszeleg a még. S ha már az itéletalkotók só­ba kerültek, talán nem árt megje­gyezni: a Legfelsőbb Bíróság bírái a napokban tettek esküt a köztár­tok, egy újabb, össznépi marha-ság saság alkotmányára. Mint egyikük kerekedne ki a dologból. (Mellesleg, nyilatkozta, az új esküszöveg leg­a javított útleveleket a köztársaság lényegesebb elemének a törvényes­határőrei nem fogadták el. úgyhogy ség hangsúlyozását tartja. Ügy vélem tehát, nekünk) sem holmi szóösszetételek ellen kellene A csere máról holnapra nem hadakoznunk, hanem azon kéne fá­megy. Üj nyomtatványok, új pecsé- radoznunk, hogy újszülött köztársa­tek kellenek, magyarul, pénz, és ságunk új törvényeiben, új szimbó­nem is kevés) S még ha tele is len- lumaiban. új intézményrendszeré­ne köztársaságunk kasszája, akkor nekik. törvényes iratokon, és minden, le­Magam, tisztán köztársaság párti gitimitását hangsúlyozó közhivatal­ben és új gazdaságában mihama­rabb kiteljesedjék. Méghozzá tör­vényes úton. Mert a törvénytiszte­let. a törvények betartása eddig még minden köztársaságnak csak hasznára volt. A Magyar Köztársaság pedig új indíttatással, végiggondoltam. mi ban. Például az egyébként igen személyi igazolványok, útlevelek be­lenne, ha valamennyi fölnőtt ma- dísztelen tárgyalótermekben a bí- vezetéséről még nem rendelkezett... gyar címkézésbe fogna. Attól tar- rák a kalászos címer alatt ülnek Mag Edit

Next

/
Thumbnails
Contents