Délmagyarország, 1989. november (79. évfolyam, 259-284. szám)

1989-11-01 / 259. szám

1989. november 1., szerda Népszavazás november 26-án (Folytatás az 1. oldalról.) me, a jövő generációk élet­feltételei iránt tanúsított fe­lelősség!?" — tette fel a szónoki kérdést a miniszter­elnök. Végezetül határozottan le­szögezte: a kormány vállal­ja a ráháruló felelősséget, azt nem kívánja a Parla­mentre hárítani. A minisz­terelnök ennek szellemében azt kérte a Parlamenttől, hogy vegye tudomásul a be­számolót. Adja meg a felha­talmazást a kormánynak, hogy a csehszlovák félnél kezdeményezhesse az 1977-es szerződés módosítását. Né­meth Miklós kérte azt is: az Országgyűlés kötelezze a kormányt arra, hogy az or­szághatártól Nagymarosig nyoznak, igy csak feltételez­hető, milyen nagy értékek mehetnek itt veszendőbe. Villanyáram bármikor vá­sárolható, de ezeket az emlé­keket nem lehet megfizetni. Az esztergomi középkori vá­rosfal például egyedülálló érték. Ezután a soros elnök a vi-­tát lezárta. Mivel a vitában a képviselők a határozatter­vezethez szövegmódosító ja­vaslatokat nyújtottak be, ezért felkérte a településfej­lesztési és környezetvédelmi, valamint a bős—nagymarosi ad-hoc bizottság tagjait, tart­sanak ülést, véleményezzék a javaslatokat. A képviselők elé terjesz­tett kormánybeszámolót és határozati javaslatot 186 terjedő Duna-szakaszra a helyi és a területi tanácsok részvételével új, komplex, regionális fejlesztési koncep­ciót és rendezési tervet dol­gozzon ki. Ez magában fog­lalja azt is, hogy a kormány azonnal tegyen intézkedése­ket Dunakiliti térségének ár­vízvédelmére; tegyen meg mindent a Szigetközt fenye­gető ökológiai és árvízve­szély elhárítására. A minisz­terelnök fölszólalására töb­ben elmondták véleményü­ket, közöttük Raffay Ernő (Csongrád m., 1. vk.), a sze­gedi József Attila Tudo­mányegyetem adjunktusa a műemlékek védelméről be­szélt, hivatkozva arra, hogy a tárgyi emlékek megőrzése elengedhetetlen a nemzeti tudat fenntartásához. Győr­től nyugatra például még a régészeti kutatások is hiá­egyetértő, 7 ellenző és 74 tartózkodó szavazattal fo­gadta el az Országgyűlés. A határozathozatal után Ud­vari László a kormány ne­vében megköszönte a képvi­selők állásfoglalását, felha­talmazását, amely arra en­ged következtetni, hogy megértették és támogatják a Minisztertanács — az ökoló­giai szempontokat érvénye­sítő törekvését. Fodor István tájékoztatta a törvényhozókat arról, hogy a következő ülésszak no­vember 21-én, kedden kez­dődik. Az ülésszak napi­rendjén tíz törvényjavaslat és két tájékoztató szerepel. A téli ülésszak a tervek sze­rint december 18-án kezdő­dik, s előreláthatólag négy­napos lesz. Taktika Király Zoltán megfon­tolásra ajánlotta a Parla­mentnek: a törvény értel­mezésének kérdése ugyan, de támadási felületet ad­hat, hogy ha az „SZDSZ­es népszavazás" lapjain a ,.szabad" jelző elmarad a „választások" szó elől, ak­kor nem az eredetihez betű szerint hú szövegre fogunk szavazni. Márpe­dig erről rendelkezik a törvény. Ugyancsak bírá­lat tárgya lehet, ha a sza­vazólapon, és nem egy hozzá mellékelt lapon tá­jékoztatják az állampol­gárokat, mit jelent ponto­san az igenjük vagy a nem szavazatuk. Király Zoltánt leszavazták. — Miért félti ennyire a Parlamentet a támadások­tól? — Nem féltem, nyil­vánvalóan támadni fog­ják ebben a törvényalkotó periódusban az én érzel­meimtől teljesen függetle­nül. Csak azt akartam je­lezni, vannak jogász szak­értők — MDF-esek és Töl­gyessy Péter — akik úgy értelmezik a törvényt, ahogy én mondtam. Egyébként ez apróság, de ebben a kényes szakasz­ban ilyenekre 's ügyel­nünk kellene. — Balla Eva javaslata is apróság? Ö azt mondta, a címerről is az első, no­vember 26-i alkalommal kellene szavazni. — Nem, ez taktika. Vi­lágos, hogy az SZDSZ ar­ra számít, többen elmen­nek leadni a voksukat, ha a címerről is dönteni kell. Ugyanilyen taktika, csak a kormányé, hogy a köz­társaságielnök-válasz­tással javasolta egybekap­csolni a címerről szóló szavazást... Az ilyen­fajta taktikázáshoz kény­telenek leszünk hozzá­szokni. S. E. Szűrös Mátyás találkozója a pártok képviselőivel Szűrös Mátyás ideiglenes köztársasági elnök kedden az Országház Munkácsy­termében a Magyar Köztár­saság kikiáltása alkalmából találkozott a különböző pár­tok és szervezetek képvise­lőivel. A rövid, baráti meg­Király a kiskirályokkal szemben A szép számú interpelláció között is különös érdeklődést vált ki a Szolnok megyei Király Ferenc felszólalása. Kár­páti Ferenc honvédelmi minisztertől azt kérdezi: Bokor Imre ezredes Kiskirályok mundérban című könyvének megjelenése után miért nyugdíjazták a szerzőt, s indi­tott-e a tartalom igazságát kiderítendő vizsgálatot a mű megjelenése után a mi­niszter? Kárpáti Ferenc válasza rövid: a kormányfőt kérték fel a vizsgálat megin­dítására. amúgy pedig ól azzal a lehetősé­gével. hogy 30 napon belül válaszoljon a képviselőnek. — Mi indította arra. hogy a miniszter­nek szegezze ezt a kérdést? — faggatom a szünetben Király Ferencet. — Szinte véletlenül kaptam meg egy tiszteletpéldányát a könyvnek ... — Hogy lehet „véletlenül" tiszteletpél­dányt kapni? — Bokor ezredes egy kollégája jó is­merősöm. és Scbök János képviselőtársam is említette, készül egy ilyen könyv. Ez­után kerestem meg Bokor Imrét, és hosz­sza&an beszélgettünk a könyv témájának hátteréről. Ügy éreztem ezek után, hogy olyan horderejű a kérdés, aminek feltét­lenül országos nyilvánosságot kell kapnia, a Parlamentben is. — A katonai kérdésekkel van amúgy szorosabb kapcsolata? — Azonkívül, hogy három éve azok kö­zé tartozom, akik következetesen csökken­teni óhajtják a katonai költségvetést — más semmi. — A miniszter válaszáról mi a vélemé­nye? — A niniszter megragadta azt a lehe­tőséget a házszabályban, amivel kibújha­tott a válaszadás kötelessége alól. Nagy várakozással tekintek az elé: harminc nap múlva mit tud válaszolni a kérdése­imre. Nem lesz könnyű dolga, hisz a mi­nisztériurr álláspontja és munkamódszere abból nyilvánvaló, hogy Bokor ezredest nyugdíjazták a könyv megjelenése után. — Bár Czinege Lajos áldásos működé­sével foglalkozik a könyv, nem választha­tó el az akkori katonai vezetés a mostani­tól. Gondolja, hogy Kárpáti vezérezredes­nek azért is kellemetlen ez az ügy, mert bele is bukhat? — Nem ezért interpelláltam . .. — Nem ezért kérdeztem ... — Nézze, ilyen helyzetben a megfelelő következtetést egy miniszternek is le kell vonnia. — Mi a jellemzője a könyvnek, s per­sze, Bokor ezredesnek, ami önt ilyen kiál­lásra késztette? — Nagyon becsületes és bátor katoná­nak tartom, de nem ez volt a döntő kö­rülmény az interpellációmnál. Ügy ér­zem, a hadseregben még feltűnőbb és még visszataszítóbb az ami sok vezető ténykedésére jellemző. A hatalommal va­ló visszaélés, a nyerészkedés, a gátlásta­lanság, és nem utolsósorban a szakmai impotencia. Ezért tartottam fontosnak, hogy elindítsunk egy olyan folyamatol, aminek során a katonai vezetés kényte­len lesz e jelenséggel foglalkozni, kényte­len lesz a vizsgálat eredményéről beszá­molni. Meg kell azt is említenem, hogy Czinege Lajos, akinek a torvénysértései szinte képtelen nagyságot öltöttek, még a legutóbbi időkben is olyan szemérmetlen módon tagadta viselt dolgait, hogy mu­száj tényszerűen is feltárni a működését. És szó sincs arról, hogy olyan jelenségek­ről lenne szó, amiket feledni lehetne. Ezek részben változatlanul folynak, és. nem hiszem, hogy komoly változás követ­kezett volna be azóta. — Hogy a Parlament elé hozta az ügyet, netán azt is jelenti: Bokor Imre a nyil­vánosság védelmére szorul? — Elmondom önnek, amit egy hónap múlva mondok maid a Parlamentben, de most sem titok. Ellentétben a honvédel­mi miniszter egyik nyilatkozatával: szó sincs arról, hogy Bokor Imre már amúgy is nyugdíjba ment volna. A nyár elején kérték meg. maradjon 1990 végéig — ak­kor még a hadseregben is tudták, hogy ilyen kiváló szakembert nehezen tudná­nak nélkülözni. Ez a mostani nyugdíjazás tehát egyértelmű megtorlás, így joggal félthetem Bokor Imrét a továbbiaktól. Balogh Tamás beszélésen részt vett egye­bek között a Magyar De­mokrata Fórum, a Függet­len Kisgazdapárt, a Ke­reszténydemokrata Néppárt, a Magyarországi Szociálde­mokrata Párt, a Bajcsy-Zsi­linszky Endre Társaság, a Fiatal Demokraták Szövet­sége. a Szabad Demokraták Szövetsége, a Magyar Nép­párt, valamint a Függet­len Szakszervezetek. Demok­ratikus Ligájának vezetője. Képviseltette magát a Ha­zafias Népfront, a Magyar Ellenállók, Antifasiszták Szövetsége, a Baloldali Al­ternatíva Egyesülés, a Mün­nich Ferenc Társaság, a Magyar Nők Szövetsége, a Szakszervezetek Országos Ta­nácsa. a Magyar Demokrati­kus Ifjúsági Szövetségi Szűrös Mátyás bevezetőjé­ben utalt arra. hogy az. or­szág nehéz helyzete szüksé­gessé teszi az együttgondol­kodást. Elengedhetetlen a különböző pártok és szerve­zetek együttműködése. de­mokráciára és humanizmus­ra van szükség ahhoz, hogy mihamarabb kilábaljon az ország a jelenlegi válságból. Szűrös Mátyás ezután kér­te a jelenlevőket, hogy tá­mogassák az Országgyűlés, a kormány és az ideiglenes köztársasági elnök munká­ját. Ezután arról szólt, hogy a magyar változásokra 'ked­vezően hat a nemzetközi légkör, s ez mind Nyugat-, mind Kelet-Európában ta­pasztalható. Az utóbbi he­tek-hónapok magyarországi történéseire reagálva, szá­mos fejlett tőkés orszáq kormánya segítőkészségéről biztosította a magyar kor­mányt, ám mindezideig igen csekély gyakorlati se­gítséget kaptunk. Tisztában kell lennünk tehát azzal, hogy a magyar társadalom és gazdaság megreformálá­sát magunknak kell véghez­vinnünk. Mindehhez nagy türelem, megértés szükséges, s ehhez kérte Szűrös Mátyás a jelenlevő különböző pár­tok támogatását. Ezután a meghívottak és az ideiglenes államfő kö­tetlen beszélgetést folytattak. Pozsgay Imre Kanadában Válaszok az éles kérdésekre # Montreal (MTI) „A mai Magyarország, bár magában hordozza azokat a képességeket, lehetőségeket, amelyekkel önmagát fel­emelheti, sorsát megfordíthatja, ahhoz, hogy a képessege­ket kibontakoztathassa, szüksége van a külvilág támogatá­sára, jóindulatú figyelmére, s enélkül nagy vállalkozásai csak elszigetelt kísérlet marad." — Ezt hangsúlyozta Pozs­gay Imre államminiszter a torontói programja befejezése­ként tiszteletére adott díszvacsorán. A magyar politikus, aki a Kanadában élő magyar közösség vezető személyisé­geinek meghívására látogatott a tengerentúlra, kedden Montrealba utazott. Eddigi kanadai programja során számos jelentős rá­dió- és tv-állomás, napilap kapott interjút a minisztertől. A Global tévé riportere Pozsgay véleményét kérte a szov­jet külügyi sz.óvivő e napiokban Kanadában sokat idézett kije'entéséről, miszerint a Szovjetunió nem, támasztana akadályokat, ha Magyarország ki akarna lepni a Varsói Szerződésből. A politikus válaszában rámutatott: — Kelet­Európa destabilizálódása Európa egészét tekintve veszé­lyes lenne. Az elsőrendű kérdés ezért most nem a katonai tömbök ügye, hanem az, hogy az egész térségben meg­valósuljon a békés átmenet a demokráciába. A riporter ismételt kérdésére — Végül is, kilép-e Ma­gyarország a Varsói Szerződésből? — a miniszter így fe­lelt: — Magyarországot el fogja hagyni a VSZ, amennyi­ben a katonai tömböket felszámolják. S úgy vélem, ez a közeli jövőben bekövetkezhet. -'« Rádiótelex NYERS REZSŐ FOGADTA PETER MITSCHERLINGERT Nyers Rezső, az MSZP el­nöke kedden a Parlament­ben fogadta dr. Peter Mitscherlinger nyugat-ber­lini szenátort, aki küldött­ség élén tartózkodik ha­zánkban. A szívélyes légkö­rű találkozón a két politi­kus aktuális gazdasági és külpolitikai kérdésekről folytatott eszmecserét. Az aktuális politikai kérdések­ről szólva Peter Mitscher­linger annak a véleményé­nek adott hangot, hogy Ma­gyarországnak is érdeme, hogy az NDK-ban megkez­dődhettek bizonyos demok­ratizálási folyamatok. Nyers Rezső arra hívta fel a fi­gyelmet, hogy ezéknek a fo­lyamatoknak az alakulásá­ban fontos szerepet játszott a gorbacsovi politika. SZOVJET-AMERIKAI CSÜCS Mihail Gorbacsov és George Bush első találkozó­jára idén december 2—3-án kerül sor a Földközi-tenge­ren: a megbeszélések fel­váltva egy szovjet, illetve egy amerikai hadihajó fe­délzetén zajlanak majd — jelentette be keddi, . moszk­vai sajtóértekezletén. Edu­árd Sevardnadze, szovjet külügyminiszter. GOLYÓ ALTALI HALÁL Golyó általi halálra ítélte kedden az Üzbég Legfelső Bíróság az Üzbegisztánban élő meszheti törökök két lincselőjét. A bíróság e nyil­vános p>erben tizenkét pog­romlovag ügyében hozott ítéletet; a többi vádlottat nagy időtartamú szabadság­vesztéssel sújtotta. LENGYEL CÁFOLAT A lengyel kormány szóvi­vője kedden cáfolta a Try­buna Ludu című lap azon értesülését, amely szerint Varsó beleegyezett volna abba, hogy Helmut Kohl nyugatnémet kancellár no­vember 9-én kezdődő láto­gatása idején felkeressen egy szimbólum értékű kegy­helyet Sziléziában. Az Opiole közelében levő Szent Anna-hegy — németül An­naberg — a Szilézia hova­tartozásáért 1921-ben vívott lengyel—német összecsa­pások helyszíne. Szilézia év­századok óta vitatott terület és a Szent Anna-hegy mind a lengyelek, mind a néme­tek számára jelkép értékű. LIPCSE NEM ALKUSZIK Hétfőn este az NDK szá­mos városában békés de­monstrációk voltak és vita­fórumok alakultak ki a la­kosság és a helybeli veze­tők között. A tüntetők leg­főbb követelései ezúttal a közélet demokratizálására és szabad választásokra irá­nyultak. Lipcsében hivata­los adatok szerint 200 ezer, más becslések szerint, mint­egy 300 ezer ember vonult ismét az utcákra. A tömeg jelszavaiban követelte a válságért felelős politikusok „elszámoltatását". Lottótárgynyeremény­jegyzék Nyereményjegyzék az 1989. október 30-án megtartott október havi hatos lottó tárgynyeremény-sorsolásról. melyen az október havi hatos lottó szelvények vettek részt. A nyereményjegyzékben az alábbi rövidítéseket használtuk: a: Vásár­lási utalvány (3000 Ft), b: Nyugati típusú személygépkocsira szóló utalvány, c: Maruti 800 típusú személygépkocsira szóló utalvány, d: Szerencse-utalvány (30000 Ft), e: Sanyo rádiómagnó, f: Vásárlási utalvány (7000 Ft), g: Vásárlási utalvány (5000 Ft), h: Vásárlási utalvány (4000 Ft). 2 814 532 h 2 825 959 h 2860 240 h 2 871 667 g 2883094 e 2 894 521 f 2917 375 f 2 928 802 g 2951 656 h 2 963 083 e 2974510 f 2 985 937 f 2 997 364 g 3043 072 h 3 065 926 h 3 134 488 g 3 145 915 h 3 180 196 h 3 191 623 g 3 225 904 e 3 237 331 e 3 248 758 g 3 260 185 g 3 283 039 a 3 294 466 e 3 305 893 f 3 317 320 f 3 328 747 g 3 340174 g 3 351601 h 3 363 028 h 3 408 736 h 3465 871 g 3545 860 d 3 557 287 e 3 568 714 f 3 580 141 f 3 591 568 g 8 710 864 g 8 722 291 8 756 572 8 767 999 8 847 988 8927 977 e 8939 404 e 8950831 g 8973 685 g 8 985 112 b 9007 966 e 9 019 393 f 9 030 820 f 9042 247 g 9053 674 h 9 076 528 e 9087 955 9 099 382 9 110809 9 122 236 9 133663 9 145 090 9 156517 9 190 798 9 247 933 9 259 360 9 270 787 9 293 641 31 119211 44 066 002 g 44 077 429 g 44 214 553 e 44 260 261 e A nyertes szelvényeket 1989. november 20-ig kell a totó-lottó kiren­deltségek. az OTP-fiókok vagy a posta útján a Sportfogadási és Lottóigazgatóság címére (1875 Budapest. V.. Münnich Ferenc u. 15.) eljuttatni. A hivatalos tárgynyereményjegyzék november 7-től megte­kinthető az OTP-fiókokban, totó-lottó kirendeltségekben és a postahi­vatalokban

Next

/
Thumbnails
Contents