Délmagyarország, 1989. október (79. évfolyam, 232-258. szám)

1989-10-02 / 232. szám

2 i •• •"' ­1989. október 2., hétfő Reformszövelség Az MSZMP-kongresszus reformelkötelezett küldöttei­nek cgoportju 1!>H9. október l-jén megalakította a Re­formüzövetséget. Vezetőül Kása Ferencet, szóvivőül Agh Attilát. Gazsó Ferencet ós Vitányi Ivánt választot­tuk. Csatlakozásra hfvjuk fel mindazokat a küldötte­ket, akik az alábbi kérdé­sekben elfoglalt álláspont­tal egyetértenek, és azok képviseletét vállalják: 1. Az MSZMP októberi kongresszusán olyan új, szo­cialista pártot kell létrehoz­nunk, mely új programmal, szervezettel, működési sza­bályzattal és hiteles vezetés­sel rendelkezik. 2. Az elmúlt négy évtized­ben kialakult diktatórikus szocializmus zsákutcának bizonyult, megreformált gyakorlata is folytathatat­lan. Ezért a társadalmi vi­szonyok gyökeres átalakítá­sára, ebben az értelemben rendszerváltozásra van szük­ség. 3. A párt programjaként — alapkérdéseiben változat­lan tartalommal — elfogad­juk az MSZMP KB kong­resszusra közreadott terve­zetét. Ennek alapján válasz­tási programot kell kidol­gozni. 4. A párt vezetésébe csak olyan személyiségeket java­solunk, akik elfogadják alapelveinket. Megnyilvánu­lásaikkal, cselekedeteikkel bizonyították reformelköte­lezettségüket, politikailag és erkölcsileg hitelesek. MSZMP Keformszövétség alakuló tanaokoz.isu Az állampolgár az akarat alanya, ne tárgya, alattvalója legyen Politikai nagygyűlést tar­tottak vasárnap a soproni főterén. Az eseményen a város lakóin kívül megje­lentek más települések, köz­tük Csorna, Tata és Pécs képviselői. Köszöntőjében .Fülöp József, az MSZMP soproni bizottságának első titkára emlékeztetett Né­meth Miklós miniszterel­nök nyílt levelére, amely­ben egyetértéséről biztosí­totta a soproniakat és a csatlakozó városok polgárait önkormányzati elképzelé­sükről, majd bejelentette: a felhívást Németh Miklós és Puzsgay Imre állammi­niszter szombaton aláirta. Ezt kővetően Pozsgay Im­re lépett a mikrofonhoz. — AnnAk a nemes szándéknak támogatására jöttem — kezdte beszédét —, amely önkormányzatot kíván a városoknak, községeknek, és amely a városokat szö­vetségbe tömörítve kfvánja a szükséges eröt is össze­gyűjteni ahhoz, hogy az önkormányzat szándéka va­lóságos hatalomként jelen­jen meg Magyarország köz­életében. .Sopron kezdemé­nyezése az egyik legneme­sebb kifejezése annak a tö­rekvésnek, hogy az állam­polgár az akarat alanya, s ne targya, alávetett alatt­valói részvevője 'legyen — hangoztatta. A valóságus de­mokrácia ieteteményese az önrendelkezésre képes, s tulajdonában, gazdatuda­taban es személyiségében megerősödött állampolgár. INDUL AZ ÉLIKER-HET Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy rendezvé­nyeket. árubemutatókat, engedményes vásárokat az alábbi egységeinkben szervezünk: 2. sz. ABC áruház, Rókusi krt 5. sz. áruda, Lenin krt. 55. 6. sz. aruda. Klapka tér 7. sz. áruda Széchenyi ter 15. Ő. sz. áruda Széchenyi tér |> 9. sz aruda, Rózsa F sgt. 100 10 sz. ABC áruház. Tarjántelep 62. 12. sz. ABC áruház. Kolozsvári tér 15. sz. áruda. Bartók B tér 4 16 sz. áruda, Oroszlán u. 2. 17. sz. ABC áruház. Odessza Itp 23. sz. áruda. Partizán u. 1. 29. sz. áruda. Marx lér 1 —3 30. sz. áruda, Lenin krt. 73. 31 sz. áruda. Kölcsey u. 5. 32 sz. áruda, Útlöró lér 26 39. sz. Express ABC. Sárosi u. 40 sz. húsáruda. Károlyi u. 4 44. sz. ABC áruház, Hunyadi sgt. 63. 53. sz. áruda, Hámán K. u 7, 62. sz. ABC áruház, Szilléri sgt. 64 sz. ABC Stadion, Tápai u. 66. sz. áruda, Mikszáth K. u. 26. 76. sz. ABC áruház. Csillag tér 88 sz. áruda, Kossuth L sgt 57. 98 sz. áruda. Józset A sgt 4-6 104 sz. áruda. Csap u. 35 152. sz. áruda. Szabadkai u. 7. Kérjük, Őrizze meg ezen címjegyzékünket, mert a következő napokon rendezvényeinkről közölt hirde­téseinkben csak a boltszámokat tüntetjük tel. Legyen a vásárlónk, találkozzunk mindennap. Irányul-e a pártkü/xlel­mek ellen az önkormányzati szándék? — tette fel a kér­dést, .1 leszögezte: erről nincs szó. Az önkormány­zatban helye van a párt­szer vezödések törek vései ­nek. Ellenőrzött hatalmat akarunk, s az önkormányzat ahhoz a fajta hatalomgya­korlás! módhoz áll a legkö­zelebb, amelyben a hatalom letéteményese a közösség. A helyi önkormányzat és az ország kormányzata között nincs különbség atekintet­ben, hogy mindkettő csak a nép állampolgári érettségé­re, felelősségere, bölcsessé­gére épülhet — mondotta befejezésül Pozsgay Imre. Nem apad a menekültfolyam 0 Bonn (MTI) Hans^Dietrich Genscher, az NSZK külügyminisztere és al kancellárja vasárnap iámét felszólította a másik német államot, hogy a me­nekülthullám kizárólagos hazai okainak felszámolása során a Szovjetunióhoz, Magyarország és I^ngyelor­szághoz hasonlóan a gazda­sági átalakításon túlmenően vállalja a társadalmi-politi­kai reformok nehézségeit is. A Deutschlandfunkban elhangzott terjedelmes in­terjúban kifejtette, hogy elapadna a menekültek fo­lyama, ha az NDK népe el­képzelései és érdekei sze­Alkatrészgyártásra érettek vagyunk... Cl Róma (MTI) Gianni Agnelll, a FIAT eLnöke, New Yorkban, újság­írókkal közölte: Gorbacsov novemberj olaszországi látoga­tása alkalmával valószínűleg aláírják az újabb nagysza­bású gépkocsi gyártási együttműködést a FIAT és a Szov­jetunió között. A torinói óriás cég évi 300 000 kiskocsit előállító gyártósor felállításában működik közre e tervek szerint. Az Oka nevű gépkocsi a FIAT Panda szovjet útviszonyokhoz alkalmazott változata lesz. „Magyarországon — mondta a FIAT elnöke — nerr. tervezünk közüs gyártást, mert az ottani körülmények még éretlenek erre, és a piac túl kiad is ahhoz, hogy megérné. Viszont, ott az alkatrészgyártásban vannak ipa­ri kooperációs terveink'' — jelentette ki. Fegyelmezett meghívottak a téren # Peking (MTI) A szervezettség es a fegyelmezettség jegyében ünne­pelte rm-g a kínai fóváros lakossága október elsejen a Kínai Népköztársaság kikiáltásának 40. évfordulóját. Első Ízben ültek nemzeti ünnepet Pekingben rendkívüli álla­pot körülményei között. Ennek megfelelően, az elmúlt években megszokott tömeges ünneplés helyett Peking tubb mint tízmillió lakosa közül mindössze pár százéarr vett részt meghívásos alapon, a Tienaninen téren, e» a főváros hat nagyobb parkjában rendezett ünnepségeken. Az ÜJ Kína hírügynökség első összefoglaló jelentésében összesen 250 000 ünneplőről tett említést, ezt a számot azonban egy későbbi jelenu-sében több százezerre mó­dosította. Tihany, Fclso-tú küzclc­bvn fekvő 350(1 m -es kül­területi ingatlan. lakó­háznak minősített épület­tel eladó. Érdeklődni: Szeged, Mereyu.6 B. Agrober, 1989. október 10-én. „A Szedd magad akció" Öttömösön a „Magyar László" Tsz-ben jó minőségű, Ízletes alma szedhető lOkg/Ftáron. Telefon: 85-033. Értesítjük t. Ügyfeleinket, huny lőKő. október 4-én és 5-én hilciVúmlúnk zárlati munkai miau a Csongrád Megun igazgatóságnál rövidített pénztárszolgálatot tartunk. Pénztári órák: 7 óra 45 peritől 12 óráig. ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR Csongrád Megyei Igazgatósága FESTŐ UTCAI, HÁROM HELYISÉGBŐL ÁLLÓ, 28 m'-es. IRODA, VAGY ÜZLET CÉLJÁRA ALKALMAS bérlemény bérleti joga átadó. Érdeklődni: Generál Kisszövetkezel, Szeged, Zoltán u. 20. Teleion: 26-102 OLCSO! ~9C8 FÚRÓGÉP, 0,5 kW, 3 fázisú motorral, ELADÓ! Ára: 15875 Ft., áfával. VÁLLALUNK: gépi forgácsoló és egyszerű fémipari (lakatos) bérmunkát. 600. IPARI SZAKMUNKÁSKÉPZŐ INTÉZET TANMŰHELY, SZEGED. REPÜLŐTÉR. Telofon: 11-14«'16. Pályázati felhívás! A bándorfiiba és Vidéke Afés/ 3-5 évre sierztídéses üzemeltetésre alud ja 1989. nmember 1. napjaiul a Sándorfulva.Sövényházi út 51. sz. alatti III. osztályú 24. sz. Bisztró egyseget. és a Dóc. Bodorszék 47. sz. alatti IV, osztályú 25. sz. Italbolt egységét. A pályázatokat 1 VSó. november .Vig kell a vö\ etkezet Sándorfalva. Szabadság ter 2. sz. alatti központjába leadni. A versenytárgyalást IVKő. október 30-án de. V órakor a szövetkezet fenti központjában tartjuk meg. További tájékoztatást, allatokat, felvilágosítást a közgazdasági osztály ad. rint intézhetné sorsát. A miniszter másfelül továbbra is kiállt a felelős keletné­met állami tényezőkkel való állandó párbeszéd fenn­tartásáért, s ennek szükséget a menekültügyben fellelt megoldással is példázta. ö Prága (MTI) Miután reggelre telje­sen kiürült a nyugat­német nagykövetség • j­letegyüttese. az MTI prágai tudósítója körülbelül 50-00 NDK-állampolgást látott vasárnap kesön délelőtt a misszió előtt, amelyet cseh­szlovák rendőrök kordonja vett körül. A rendőrök iga­zoltatták az embereket, és> megakadályozták, hogy a kerítésen át valaki bejus­son a misszió területére. A prágai nyugatnémet nagy­követ vasárnap délelőtt a képviselet elótt várakozó NDK-állampolgárokkal kö­zölte, hogy a szombati ak­ció (melynek során több ezer ember távozott az NSÜK-ba) egyszeri alka­lomra szólt. Felszólította őket, hogy utazzanak visz­sza az NDK-ba, és kérjenek legális kivándorlási enge­délyt. 12 OPEC önmagát csapja be A Kőolajexportáló Orszá­gok Szervezetének minisz­terei, jobb megoldás híján, végül is Irán kompromisszu­mos javaslatát fogadták el genfi értekezletükön, és 1 millió hordóval napi 20,5 millió hordóra emelték az 1989. utolsó negyedében együttesen kitermelhető olaj mennyiségét. A többletet az eddigi arányban osztották el a tagállamok között. A 13 tagország tényleges termelé­se szakértők szerint napi 22 millió hordó, tehát 1,5 millió hordóval as újonnan megállapított hivatalos ha­tár fölött van. A kvóták felosztása az olajkartell együttműködésének sarkala­tos pontja, mert a kvóták minduntalan túllépése az oka. hogy az olajpiacon túl­kínálat van, és az ár jelen­leg is 1—1,5 dollárral elma­rad az OPEC által áhított hordónkénti 18 dollártól. RÉGISÉGET, ; " ' lámpát. porcelánfejű babái, gramo­font. leslmcnyt. dísztárgyat, hagyatékot sth. veszek. József A. s»t. 2ó. s/ám (Szent Miklós u. sarok). Nyitva: 18 óráig. / .4 Szegedi Állami Gazdaság kedve/ő úron kínálja régi típusú erő­és munkagép alkatrészeit elfek»u kés/leteibol Főbb típusok: CK kombájnok. M l'Z. U —28. Dl traktorok, s/olö-cs talajművelő gejvek. 11ág)tts/órók. mútragyas/órók alkatrészei, csapágyak. Érdeklődni lehel: a kerületi raktáraknál S — 15 óra között. Ásotthalmon: (lel.: Nl-501 ( l'nszlajnérgesen: (tel.: 85-062) I eltei Ion: (lel.: 61-444) Óthulnion: (lel.: 61-233)' Kulukhaz.an: (tel : 77 (171) A Gépipari Tudományos Egyesület Szegedi Szervezete az alábbi tan folt amokat indítja: - ÍVHEGESZTŐ - LÁNGHEGESZTŐ - KÖZÉPFOKÚ TERMELÉSIRÁNYÍTÓ - FELSŐFOKÚ TERMELÉSIRÁNYÍTÓ - FELSŐFOKÚ ÜZEMSZERVEZŐ A jelentkezéseket írásban a GTE Szegedi Szervezete. Szeged. Kígyó u. 4. 6720címre kérjük megküldeni. Érdeklődni a 11-51 l-es telefonszámon. Pirosnénál lehet. ÉGV ÉPÍTÖGÉP-KÖLCSÖNZÖ ÉS KERESKEDELMI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Tolbuhin sgt.-i gépkölcsönző szaküzletünket elköltöztettük a Maros u. 40. sz. alá Üzletünkben tovabbra is nagy választékban kölcsönözhetők: — építőipari kisgépek. — áramfejlesztők, — hőlégfúvók. Vásárolhat nálunk használt és új kisgépeket, jegyezhet kötvényt előnyös feltételekkel. Nyitva tartás: hétfő: 7—15.30. csütörtök, péntek: 7—14.40, szombat: 7— 10.30 óráig.

Next

/
Thumbnails
Contents