Délmagyarország, 1989. március (79. évfolyam, 51-76. szám)

1989-03-01 / 51. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! DELMAGYARORSZAG 79. évfolyam, 51. szám 1989. március 1., szerda A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT SZEGED VÁROSI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Havi előfizetési díj: 101 forint Ara: 4,30 forint Lehmann Istvánt választották a megyei tanács elnökének A Csongrád Megyei Tanács tegnap, kedden Szegeden Gaál Gyula elnökhelyettes vezetésével ülésezett. A ta­nács munkájában többek kö­zött részt vett Gál Zoltán belügyminiszter-helyettes, Vastagh Pál, a megyei párt­bizottság első titkára. Az ülésteremben ott voltak a megye országgyűlési képvi­selői, a városok, nagyközsé­gek politikai és állami életé­nek vezetői. Szabó Gáborné, a Hazafias Népfront megyei bizottságának elnökhelyette­se javaslatot tett a tanácsel­nöki pozíció betöltésére. Is­mertette a három jelölt élet­rajzát, valamint az elmúlt hetek korteshadjáratának tapasztalatait. Bódi György, a Hermes Szálloda- és Ven­déglátóipari Rt. főosztályve­zetője, Lehmann István, a megyei tanács elnökének ál­talános helyettese, Szabó G. László, a megyei tanács el­nökhelyettese hat alkalom­mal mérte össze szónoki ké­pességét, mondta el prog­ramját a megye különböző városaiban a tanácstagok és az állami vezetők között. A lakosságnak is volt lehetősé­ge, hogy február 23-ig java­soljon egy újabb személyt a tanácselnöki tisztség betölté­sére, ám névre szóló tipp nem érkezett, és mint a népfront beszámolójából ki­derült, a korteskörutat álta­lában érdektelenség kísérte. A jelöltek bemutatása után a megyei tanácstagok kérdé­seket tettek fel. Dudás Kálmán (Üllés) az iránt érdeklődött, vajon Leh­mann István hódmezővásár­helyi állandó lakását felcse­réli-e szegedire, ha elnöknek megválasztják. Sebők János (Hódmezővásárhely) azt fir­tatta, vajon Bódi György al­kalmasnak látja-e önmagát, hogy jelölt legyen, és kifogá­solta az elmúlt időben több­féle vezetői tisztség betölté­sére is jelentkezett. (Sebők tanácstag személyeskedő fel­szólalása méltatlan volt a tanácsülés korrekt szellemé­hez, olyan alaphangot ütött meg, amellyel könnyen más vágányra terelhette volna a felnőtt emberekre jellemző párbeszédet. A szerk.) Ve­csernyés Ferenc (Pusztamér­ges) felvetette, vajon Bódi mennyire ismeri a tanácsi munkát, érez-e olyan felké­szültséget, ami alkalmassá tenné a tanácselnöki tisztség betöltésére. A kérdések után Lehmann István elmondta (lakonikus tömörséggel): Hódmezővá­sárhely is Csongrád megyé­ben található. Bódi György higgadt hangon idézte tel a tanácselnökjelöltek kortes­körútján hármójuk között korrekt viszony alakult ki, és reményét fejezte ki, hogy a tanácsülésen nem a szemé­lyeskedés lesz az uralkodó hangnem. Furcsállotta, élet­rajzánál nem ismertették, egyetemi diplomát szerzett, doktorált a bölcsészkaron, és ezt nem érzi szégyennek, ezért nem hallgatja el. Fel­idézte azokat a körülménye­ket, amelyekre Sebők ta­nácstag célzott, cáfolta a hí­reszteléseket, melyek szerint ö nyújtotta volna kezét bár­milyen tisztségért Is. Hang­súlyozta, nem szervezkedett, egyedül áll, és semmilyen apparátus nem támogatja a választási küzdelemben. Hozzátette, a másik két je­lölttársáról sem tételezi fel, hogy elvtelenül felhasznál­ták volna apparátusuk segít­ségét. Szólt arról is, 12 éve megyei tanácstag, így ismeri a testületi munkát, szeret­né, ha ezt a tapasztalatot nem becsülnék le. Számos bürokratikus vonásra felhív­ta a figyelmet, amelyen vál­toztatni szeretne, ha elnök­nek megválasztják. Lapunkban a választás előkészítése idején szóvá tet­tük, a korteskörút unalmas volt, a jelöltek túlságosan is „tisztelték" egymást, talán ezért alakult ki érdektelen­ség a tíznapos körúton. Ám ez a tanácsülés annál több érdekességet és izgalmat ho­zott. A tanácstagok kertelés nélkül, nyíltan kiálltak a je­löltek mellett. Kovács Imre (Hódmezővásárhely) elmond­ta, ez az első eset, amikor választanak, és nem szavaz­nak. Egyedül Lehmann Ist­vánt találta alkalmasnak el­nöki várományosként, az ő személyisége, felkészültsége garancia arra, hogy a párt­nak ismét egy jó kádere ke­rül a vezetöszékbe. Gruber­né Jó Marianna (Makó) első­sorban Bódi György alkal­massága mellett tört lán­dzsát, de a másik két jelöltet is javasolta, hogy vegyék fel a listára. Földesi Ferenc (Hódmezővásárhely) kérte a tanácsot, tartózkodjon a sze­mélyeskedéstől, a negatív ér­zelmek megnyilvánulásától, és ne a szűkkörű lokális ér­dekből ítélje meg az elnöki cím várományosait. A nyu­gati polgári demokráciák példája alapján felvetette, a jövőben elképzelhető a me­gyei tanácselnök választásá­nál az elektori, tehát a köz­vetett úton történő szavazás. Ugy jobban kifejeződne a megyei tanácstagot delegáló közösségek akarata. Javasol­ta, hogy a választott tisztség­viselők szakmájukhoz való visszatalálásának útját-mód­ját is meg kell határozni, hi­szen a választott funkciók nem nyugdíjas állások, és a közeljövőben ezen a terüle­ten is nagyobb rugalmasság­ra lesz szükség. Vastagh Pál (megyei pb el­ső titkár) felszólalásában rá­mutatott, a személyi döntés felelőssége a tanácsé, az el­nök kiválasztásánál. Ismer­tette a megyei párt-végre­hajtóbizottság állásfoglalá­sát. a testület mind a három jelölt politikai alkalmassá­gát elismerte, és esélyegyen­lőséget szavazott meg vala­mennyiüknek. A párt tehát nem szól bele a kiválasztás­ba, s a megyei első titkár hangsúlyozottan mutatott rá, a testület a döntésnél mérle­gelje a szakmai követelmé­nyeket és a stabilitás igé­nyeit. Ismét szót kért Sebők Já­nos. Dudás Kálmán, majd Perjési László (Szeged), vé­gül Kiss István (Apátfalva) kérte tanácstagtársait, fejez­zék be a vitát, vegyék fel a listára mind a három jelöl­tet. Nyílt szavazással a testü­let Bódít, Lehmannt és Sza­bót tanácselnökjelöltnek nyilvánította, majd titkos szavazásra került sor. Men­debaba Rado, az ügyrendi bizottság képviseletében is­mertette, hogy a 81 megyei tanácstagból 73 jelent meg, és a minősített többség, 41 szavazat szükséges ahhoz, hogy bármelyik jelölt is el­nök legyen. A titkos szavazás végeredménye; Lehmann István 42, Bódi György 25, Szabó G. László 6 voksot ka­pott, így a megyei tanács el­nöke Lehmann István lett. Gál Zoltán a Miniszterta­nács és a Belügyminisztéri­um megbízásából jó munkát kívánt az új elnöknek és a testületnek, reményét fejez­te kl, hogy Csongrád megyé­ben lezárult a válságos idő­szak, és ismertette azokat a varható intézkedéseket, ame­lyek a helyi tanácsi önkor­mányzatok megerősödéséhez vezetnek. Lehmann István az ülés végén megtartotta elnöki szuzbeszédét, megköszönte a bizalmat, és részletesen szólt vezetői programjáról. Ta­nácselnökként egyebek kö­zött azon fáradozik, hogy mielőbb megtörténjen a me­gye gazdaságának termék­szerkezet-váltása, az új munkahelyek megteremtésé­vel csökkenjen a munkanél­küliség fenyegető veszélye, több városi kórház rekonst­rukciója minél hamarabb fe­jeződjék be. az ópusztaszeri nemzeti emlékpark kiépíté­sét az országos erőforrások bevonásával folytassák, nö­vekedjen a tanácsi munka népszerűsége. A tanácsülés után Gál Zol­tán, Lehmann István és Vas­tagh Pál találkozott a sajtó képviselőivel, és időszerű po­litikai kérdésekről tartottak tájékoztatót. H. M. Magyar—Finn Társaság alakult A hazánkban működő magyar—finn baráti körök szövetségeként megalakult a Magyar—Finn Társaság. A télutón Kalevala napján tartott alakulóülésnek ked­den a fővárosban a Budai Vigadó adott otthont. A társaságot 28 magyar­finn baráti kör hozta lét­re a két nép közös nyelvi örökségére és hagyományos barátságára alapozva, az or­szágok közötti kapcsolatok ápolása és erősítése érde­kében. A jelenleg három­ezer tagot számláló orszá­gos szervezet a magyar és a finn társadalmi és kul­turális együttműködés fej­lesztését, a finn történelem, társadalmi és szellemi élet megismertetését, továbbá az ezzel kapcsolatos ismere­tek terjesztését tűzte cél­jóul. A társaság választmá­nya Pozsgay Imre állammi­nisztert, az MSZMP Politi­kai Bizottságának tagját vá­lasztotta elnökéül. Kistelek és Morahalom város lett Múltba néző „Kistelek. Hosszú Időn át puszta volt. Úrbéres község­ként a Buda—Szeged közötti postaút egyik állomásának védelmére telepítette a Város, 1776-ban Népe az ország különböző vidékeiről verődött össze. Zömében, mégis ki­vándorolt szegedi családokkal, pásztorokkal és felvidéki tótokkal népesült be. Azonban hamarosan a szegedi nép­élethez, tájszóláshoz asszimilálódott az egész falu. A Vá­ros úrbéri joghatóság^ 1848-han megszűnt ugyan, kegy­urasága azonban 1945-ig megmaradt. Templomának hom­lokzatán. mái napig ott van Szeged címere, immár mint történelmi emlék." „Mórahatom. röviden, beszéd közben Móra, a régi sne­gedi határnak talán legvirágzóbb, leginkább népesedő, új községe, amely Alsókozpont helyén, a régi Mórahalom, Ki­rályhalom, NagyszétaÓG kapitányságok határos részelnek egyesítéséből 1950-ben keletkezett... 1854-ben a Város, részbeni a folyton növekvő mezőgazdasági konjunktúránalt engedve, részben pedig a túlnépesedés szociális problé­máinak leküzdésére, 12 ezer hold járásföldet., legelőt kis­bérietek formájában felparcelláz. Ide tartozott a mai Mó­rahatom és környéke is... A nép teljes egészében alsó­városi sarjadék." E részletek — Bálint Sándor A szogedi nemzet című monográfiájából — máig voltak érvényesek. Az Elnöki Tanács döntése értelmében Kistelek és Mórahatom 198"). március elsejétől Csongrád megye hatodik és hetedik vá­rosa. A tegnapi ünnepi tanácsülésekről lapunk 3. oldalán tudósítunk. Zárszámadás kicsiben és nagyban A Rúzsai Népszabadság Tsz elnöke, Ábrahám Vince részt vett a múlt héj végi országos szövetkezeti kon­ferencián. A tegnap, kedden megtartott zárszámadó kül­döttgyűlésen az ott tapasz­taltakról is elmondta véle­ményét. E fórumon az álláspontok sokszínűsége volt jellemző. A problémafeltárás alapos volt, de a célkitűzések nem tisztázódtak. Igaz, hogy a tsz-szervezés nem nélkülöz­te az erőszakot, de a később követett agrárpolitika nem­zetközi színvonalra emelte a termelést. Az a tény, hogy mára 500 gazdaság él máról holnapra, s 100 eljutott a felszámolás közelébe, több­ségében téves és rossz gaz­daságpolitikai intézkedé­sekre vezethető vissza. Eb­ben nem kis szerepre volt az agrárolló nyílásának, a ter­melés, értékesítés ós fel­dolgozás elkülönültségé­nek, és az ebből adódó mo­nopol isztikus vonásoknak és ellentétes érdekviszo­Tudósítás Rúzsáról Határszéli forgalom Négy új átkelőhely Az egyszerűsített határ­átlépésre jogosultak március 1 - jétől, szerdától bármely napszakban gyalog, gépjár­művel és vonattal ís átlép­hetik a magyar—szovjet ha­tárt — a nemzetközi forga. lom számára is megnyitott — Záhonynál, illetve Csap­nál. Csak a kishatárszéli forgatom számára négy új átkelőhelyet Is megnyitnak március l-jén: Lónya— Zvonkovoje, Barabás—Ko­szini, Beregsurány—Luzsán­ka és Tiszabecs—Tiszaluna között. E határátkelők na­ponta 8 és 16 óra között tartanak nyitva. A magyar és a szovjet kormány 1985-ben kötött egyezményt a két ország határterületén élő lakosok egyszerűsített határátálépé­seről. Az egyeztető tárgya­lások eredményeként már­cius l-jétől a Szabolcs­Szatmár megyei állandó la­kosoknak — kerelmükre — a rendőrhatóság öt évig ér­vényes határátlépési enge­délyt állit ki, amely további öt esztendőre meghosszab­bítható. Ennek birtokában a szabolcsiak meghívólevél nélkül, évente többször is kiutazhatnak a Kárpáton túli terület nagyszölősi, ungvári, munkácsi és bereg­szászi járásaiba, és ott al­kalmanként 7 napig tartóz­kodhatnak. A szovjet állam­polgárok ugyanilyen felté­telekkel utazhatnak Sza­bolcs-Szatmár megyébe (MTI) nyoknak. A mezőgazdasági támogatás a költségvetés függvénye volt, és nem fe­jezte ki a tényleges gazda­sági szükségszerűséget. A normális, piaci viszonyokat •kifejező árrendszer késik. Az állami vállalatokéval azonos mértékű állami be­avatkozás lehetetlenné tet­te az öntevékeny munkát, a tagok szinte bérmunkássá váltak. Az igazi szövetkezés a tulajdonviszonyok tisztá­zása után képzelhető el. A közös vagyon oszthatatlan­ságának eddigi elmélete nem •tartható. A jövőkép meg­fogalmazásában még igen eltérőek a vélemények. Az azonban alapállásnak te­kinthető, hogy a nagyüzemi keretek közötti tartalmi vál­tozások lesznek 'továbbra is a dominánsak. A föld for­galomképességének megte­remtésével azonban az egyé­ni vállalkozással is számolni kell. Az új szabályozás ke­retjellegű lesz, s a döntések zöme a helyi közösségeké. Az érdekképviselet mun­kájában — miután. tisztázó­dott, hogy a népgazdaság­nak szüksége van-e a ter­melés egyharmadát kitevő exportra — döntő, hogy en­nek feltóteleit kiharcol la. A TOT-ban egy éven belül tisztújítás várható, az előre­hozott kongresszus döntése szerint. Bármint is alakul­nak a dolgok, a lényeg, hogy a parasztság döntsön saját sorsának formálásáról. A szövetkezet élete nem szűkölködött a megpróbál­tatásokban. A növényter­mesztést tavaly súlyos aszálykár és fagy sújtotta, ráadásul a nagy tömegben termelt burgonyát sem sike­rült teljes mértékben érté­kesíteni. A hatásokat figye­lembe véve az idén burgo­nyaterületet csökkentik, a napraforgóét növelik. Az ál­lattenyésztésben jelentós volt a felfutás. A szarvas­marha-tenyesztés volt a leggazdaságosabb, omellet; a broilercsirke-nevelés ta­nulóidejével együttjáró ne­hézségeket leszámítva, sike­res volt ez a tevékenység is •A tojásértékesítés gondjait a tojótyúkok korábbi kivá­gásával mérsékelték. Az idén a brojlercsirke-kibo­csátást növelik, úgy tűnik lesz rá kereslet. Az, hogy 20,5 millió forint nyereség­ről adhatnak most számot, elsősorban az alaptevékeny­ségen kívülről jött bevéte­leknek köszönhető. A húgy­sav üzem kapacitása ugyan csak részben kihasználható. í>. termékért azonban igen jó pénzt adnak. A varroda nem annyira a nyereségben, ba­rom a foglalkoztatásban enyhített a gondokon. A szállítás és a kereskedelem az össz árbevétel egyharma­dát adja. s az eredményből is jelentős hányadot. A leg­nagyobb ellentmondás: hiá­ba a nyereség, az időjárási tényezők miatt nem mindig volt munkája a tagoknak, így nem volt mire bért fizet­ni. Az egy főre jutó jövede­lem emiatt 1 év alatt 4 ezer forinttal csökkent. Ez is az egyik ok, hogy márciustól 20 százalékos bérfejlesztést terveznek. Korom Sándor, a téesz­szövetség munkatársa hoz­zászólásában a szövetkezet eredményét a körülmények­'hez képest igen tisztesnek minősítette. Elmondta, van­nak ennél nehezebb hely­zetben levő gazdaságok. Me­gyéinkben húsznak komoly fizetósi gondjai vannak, s u Kisteleki Üj Elet Tsz-t sza­nálni kell. Az évindulás nem túl biztató. A téli aszály, a szőlő fagykára rontja a pozíciót. Az elkülö­nült érdekeltségi rendszer­ben a feldolgozó, felvásárló szervezetekkel az érdekkép­viselet kemény alkut foly­tat. Ez akkor lehet sikeres, ha a szövetkezetek egysége­sen lépnek fel. Az idén a megyeben 150 millió forin­tot sikerült így a mezőgaz­daság számára megmenten, S mindez csak arra elég, hogy a termelés feltétele, alapvetően ne romoljanak T. Sz. I.

Next

/
Thumbnails
Contents