Délmagyarország, 1988. december (78. évfolyam, 286-311. szám)

1988-12-01 / 286. szám

M JP "xr'rrr VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! DELMAGYARORSZAG 78. évfolyam, 28G. szánj 1988. december 1., csütörtök A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPART SZEGED VÁROSI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Havi előfizetési díj: 43 forint Ára: 1.80 forint Élő hal, banán, könyv és játék.. Mi kell a szép karácsony­hoz? Mindenkelőtt — termé­szetesen — karácsonyfa és főleg szeretet, de emellett nem árt, ha megfelelő meny­nyiségű édesség is kerül a fára, alá pedig déligyümölcs, könyv, játék s más egyéb... Es hát hal is szükséges a szentestéli vacsorához. — Kérdezzük meg hát az eme ügyekben illetékes helyeket: milyen lesz az ünnepi ellá­tás? * ' Benedek Tibor, a Tisza Füszért igazgatója úgy fo­galmazott, hogy kubai déli­gyümölcsből, azaz grape­fruitból és lénarancsból a napokban várható a legna­gyobb mennyiség; éppúgy, mint grúz mandarinból. A szokatlanul korai szállítások oka a mediterrán gyümöl­csök szokásosnál jobb ter­meseredményeiben jelölhető meg. Mandarint Törökor­szágból hoz be a füszért, Görögországból és Itáliából pedig narancs érkezik. Az első narancsszállitmányok a múlt héten kerültek az or­szágba; december első heté­ig mintegy 230—250 tonná­nyit hoznajc forgalomba a füszért által ellátott terüle­teken. Karácsonyig várható­an további 450 tonna na­rancsot adnak el, e mennyi­ség lényegesen több a tava­lyi hasonló időszakhoz ké­pest. S hogy bananból mennyi lesz? Az év végéig 700 tonnányit hoznak be, szemben a tavalyi 350 tonná­val. (Az éretlen, zöld banan nem a füszérttől származik.) — Bors az idén is elég van, rizs szintén — itt a disznó­ölési idény —, sót utóbbiból több is maradt, mint ameny­nyire számított a füszért. Szeptemberben nagyon be­spájzoltak az emberek rizs­ből, s most úgy tűnik, le­álltak e termény vásárlásá­val. Mazsola is van bőség­gel, lesz mit rakni a diós­mákos bejglibe. Üreges cso­kitélapóból 254 mázsát ho­zott a füszért, fiiggelókáru­ból ,194 mázsányit, és sza­loncukrot is, egyezerhetes­száznegyvenhét mázsát. Ke­rül hát az üzletekbe bőven. — Jó minőségű borjúmáj, különféle pástétomok, son­lcakonzervek bővítik idén az ünnepi élelmiszer-választé­kot, ami a korábbi évekről nem mindig volt elmondha­tó. — A vállalat vegyiáru­választékának kiszélesítése szintén az ünnepek szolgá­latában áll; teljes jugoszláv kozmetikaicikk-családot ho­zott be a füszért. A külön­féle sprékből a borotvaha­bokig minden-minden kap­ható, van Charlie kölni, s újabb szállítmányok is ér­keznek, kiszolgálva a kis- és nagykereskedelmet egy­aránt, különös tekintettel a vevőkre. Ilyen szintű kozme­tikaícikk-ellatásra nem volt példa az utóbbi időkben — mondta tehát a füszértigaz­gató, s hozzátette: a vállalat árukínálatának teljes ská­lájával várja a vasárlókat a kibővített diszkontáruház. * Az embernek halfogyasz­tása karácsony tájt merede­Üzleti körkép — ünnepek előtt ken megugrik. A Tisza Ha­lászati Termelőszövetkezet Oroszlán utcai halboltjának vezetője, Ördögh Géza el­mondta, hogy pontyból kor­látlan az ellátás, és az lesz karácsonykor is. Ha elfogy az aznapi mennyiség, az üzletvezetőnek csak egy te­lefonjába kerül, s máris hozzák a friss, élő pontyot. Persze, nemcsak élő pontyot lehet kapni; ?„kik nem sze­retnek halpucolással vesződ­ni, kaphatnak szeletelt pon­tyot is, busát is, bőven. Alaplébe való keszegből bi­zonyára lesz némi mennyi­ség — de ha nem, a bőven kapható halfej és halcsont is megteszi e célra. Halasz­lékocka jelenleg kapható, s valószínűleg a továbbiakban is beszerezhető lesz. s hogy nemeshalakból milyen lesz az ellátás? Harcsát bízvást lehet majd kapni, igaz, nem túlzottan sokat. Lesz tisztí­tott kecsege is, semmi aka­dálya tehát, hogy előállítsuk a kecsegéböl, pontyból és harcsából álló klasszikus szegedi halászlét. Igaz, a dolog pénzbe kerül, de hát ez már vele jár. * Nem feledkezhetünk meg a gyermekekről sem. nekik nem karácsony a karácsony játék nélkül. Várkonyi Pál­né, a Kárász utcai játékbolt üzletvezető-helyettese úgy tájékoztatott, hogy bő a vá­laszték, az igazi kereslet vi­szont most még nem indult be. A tavalyi évhez persze nem viszonyíthatunk, mert akkor az emberek fölvásá­roltak mindent, megvettek, mit csak lehetett — de re­mélhető, hogy a december meghozza a vásárlói kedvet. Vagy nem. Ha valamin spó­rolni lehet — akkor a játék tényleg az, hiszen minden gyermek megérti, hogy va­lamit valamiért, azaz példá­ul vagy síelni mehet az osztállyal, vagy megkapja a Legót. Mert most egyelőre Lego is van, ami ritkaság . . . Van továbbá háromféle hin­taló. olasz babakocsi, há­romkerekű NDK-bicikíi — minden, ami a korábbi évek­ben nem volt, vagy ha igen, legföljebb napokig. Kapható továbbá a szokásosnál több­féle, logikai készséget fej­lesztő társasjáték, s a sok­fajta műanyag játék is em­lítést érdemel, jóllehet a műanyagok alapanyagárai jócskán emelkedtek, s így megdrágultak a játékok is. * S végül — de korántsem utolsósorban — beszéljünk a könyvellátásról! Rengeteg a most kiadott könyv, a rak­tárak tele vannak — tájé­koztatott Császár István, a Radnótiról elnevezett köny­vesbolt vezetője. Kifejezett árudömpingről beszélhe­tünk; a kiadók — ügy látszik — most pótolják be a póto­landókat. Hogy a könyvek között mi a sláger? Megem­líthető mindenekelőtt a Nek­csey-biblia, melynek ára 4500 forint, de így is elég sokan vásárolják, készpén­zért. Az új Képes Bibliát szintén sokan veszik 880 fo­rintért, és — igen stílszerű­en — a Biblia Pauperumot, a Szegények Bibliáját is. A különféle praktikus kézi­könyvek nagy forgalomnak örvendenek; a Házikerti ké­zikönyv második kiadása — most még kapható, szakács­könyvből is van legalább tíz­tizenöt fajta, megtalálja köz­tük mindenki a szája íze szerintit. De mivel a kará­csony mostanára inkább a gyerekek ünnepévé vált, fe­jezzük be ezt az irást az üzletvezető által ajánlott gyermekkönyvekkel! A Csip-csup csodák sorozat eddig megjelent kötetei köz­ismertek, éppúgy, mint a Planétás Safari sorozat, melynek harmadik része r.emrég jelent meg. A Jó já­ték sorozat legújabb tagja a gyerekek akvarizálási ked­vét élesztheti föl, s ad hasz­nos tanácsokat; kissé na­gyobb gyermekeknek való a Képes rocktörténet, az Adamson házaspár korábbi kiadások során nagy sikert aratott könyve, a Pettyes szfinx nyi inában; valamint és főleg Ordas Ivun: Az aradi tizenhárom cimü könyve Fólletlenü! meg kell említeni még az Alapisme­reti kislexikont, melyre nagy szükségük van a na* gyobb gyerekeknek, es né­mely felnőtt sem nélkülöz­heti. Amit pedig tényleg nem nélkülözhetünk: a lehetőség szerint boldog karácsony. Farkas Csaba Pártküldöttségünk Portugáliában A Portugál Kommunista Párt Központi Bizottságának meghívására Fejti György­nek, az MSZMP Központi Bizottsága titkárának ve­zetésével magyar pártkül­döttség utazott szerdán Por­tugáliába, hogy részt vegyen a PKP december 1—4. kö­zött Portóban megrendezen­dő XII. kongresszusán. Grósz Károly fogadta Tom Lantost Grósz Karoly, a Magyar Szocialista Munkáspárt fó­titkara szerdán, a Központi Bizottság székhazában, fo­gadta Tom Lantost, az Amerikai Egyesült Államok kong­resszusa képviselőháza külügyi bizottságának magyar szár­mazású tagját. A vendéggel találkozott Iványi Pál, az MSZMP Poli­tikai Bizottságának tagja, a Fővárosi Tanács elnöke ós Szűrös Mátyás, a Központi Bizottság titkára, az Ország­gyűlés külügyi bizottságának elnöke is. A megbeszélése­ken részt vett Mark Palmer, az Egyesült Államok ma­gyarországi nagykövete. (MTI) Sóznak az utakon? Télen a télről Keményen köszöntött ránk a tél. Alaposan megmutatta „foga fehérjet", és ilyenkor azt szokták mondani a vá­rosgazdálkodási vallalatnal, hogy váratlanul jött, ezért késlekednek a hó takarítá­sával. A vállalat főmérnö­kétől kérdeztem, hogy új­ra váratlanul jött a tél? A válasz tömör volt: nem Alapos téli munkaprogramot böngészgettem, amely no­vember 15-től március 15-ig napra pontosan jelöli az ügyeleteseket. Három kate­góriát jelöltek meg: egyes, kettes és hármas fokozatot.. Az idei — bemutatkozván, a ..legsúlyosabb", a harma­dik volt érvényben. Ezen­kívül a várost két részre — ha úgy tetszik — két mun­katerületre osztották. Az el­ső azoknak az utaknak a takarítása, sózása, amelye­ken autóbuszok, trolik és villamosok Járnak, és ter­mészetesen az is az első feladat, hogy a kórházak, orvosi rendelők megközelít­hetők legyenek, de azonnal kell biztosítani a jó utat az élelmiszer szállításához. A második részben a mel­lékutcákat kell tisztítani. Visszatérve az elsőhöz: nyil­ván, sokan panaszkodtak, hogy a múlt héten több ut­cában nem járt kotróautó, tehát nem dolgozott a vá­rosgazda. Nincs okom vé­deni a vállalatot, de egy példabeszéd idekívánkozik: ha a háziasszony takarítás­ba fog, ő is valamelyik he­lyiségben kezdi a munkát, s ugye, amíg az egyikben se­rénykedik, a távolabbi szo­ba még „piszkos". így van ezzel a városgazdálkodás is, csak nagyban, és az ő mun­kájuk ..kirakatban" van. Sok hibát laláihatunk, és újra nem mentségként irom, csupán érzékeltetésül: Sze­geden 250 kilométerről kell havat eltakarítani, s ehhez jön még 100 kilométer jár­da. A tisztítandó összfélü­let 2 millió négyzetméter. Igyekeztek körültekintőb­Várkonyi Péter a Fiilöp-szigeteken Várkonyi Péter 'külügy- A baráti légkörű Kuala minisztei szerdán befejezte Lumpur-i megbeszélések hivatalos malaysiai látoga- tükrözték, hogy mindkét or­tását és a Fülöp-szigetekre szag az együttmükodes tej­utazott lesztését kívánja ALKATRÉSZEK AZ ÉJ BUSZCSALÁD­HOZ. Az Ikarus autóbuszok tetszetős, új típusaiból nem sok fut még a körutakon, de kisebb .szériák már Nyugat-Európába és az USA-ba is eljutottak. A külföldi eladá­sok általában együttműködésen alapulnak, az igényes, minőségi főegységek onnan származnak. Amerikában a hosszú távú kapcsolatok ígérete az Ikarus összeszerelő üzeme Nyugat-Európában a holland Bova cég bonyolítja az üzletkötéseket. Az ASTA­kongresszus résztvevői is elégedetten szól­tak az őket szállító új típusokról, s még üzlet i,s> születhet .az érdeklődés nyomán, így a jövő évtől több százas, vagy esetleg ezres nagyságrendű gyártás is elképzelhető. A szegedi leányvállalatnál felkészültek az ütemváltásra, az ujt lépcsők, szellözőbe­rendezések, tükrök és egyéb tartozékok ké­szítéséhez egyedi üzeme; létesítenek ben megszervezni a mun­kát. Szerződést kötöttek a Meteorológiai Intézettel, ahonnan Szeged térségére naponta kapnak 24 órára időjárás-előrejelzést, sűt, ha közben változik az idő, azt is azonnal kopogják a telexgépek. A prognózis bir­tokában így jó előre el tud­ják dönteni, hogy a koráb­ban már emiitett három fo­kozat közül melyikre szá­mítsanak, milyen ügyeletet szervezzenek. Elmondta a főmérnök azt is hogv a nyáron alaposan felkészítették a munkagé­peket, ugyanakkor megje­gyezte; a járművek zömé már szinte matuzsálem. El­csepelt. hogy — finoman mondva — akadozik az al­katrészel latas. Ez egyébként országos gond is. A múlt he­ti munkát — éjjel is — ügyeletes szerelők és raktá­rosok segítették. A gépek „ósdisága" miatt gyakori a törés, a meghibásodás. Hiá­ba a nagy jármű, elég, na meghibásodik az ablaktörlő. Ilyenkor meg kell állni, mert a sűrű havazásban nem lát a vezető. Üjra mondom: nem szán­dékom védeni a Városgaz­dálkodási Vál'alatot, nincs is erre okom, de kényszerű­en tudomásul kell venni, hogy munkájukul számtalan •tényező akadályozhatja, aka­dályozza Ha tél, ha hó, és jég; óha­tatlanul szólni kell a sóról. Minden káros hutását tud­juk, tapasztaljuk, ám nincs más, mint a sóval kevert homok. Ez is van raktá­ron.' összekeverve 600 köb­méter, s a minap érkezett még 500 mázsa só. Jó len­ne. ha mind a raktárban maradna, de ezt majd el­dönti a tél. Mondják: sóznak az uta­kon, mégis jégen csúszká­lunk. A magyarázat egy­szerű: a só mínusz 7 fokig hatásos, ennél hidegebben már ez sem segít. Megtudtam még. hogy a vállalat folyamatosan kap­csolatot tart a Volánnál és az SZKV-val. ahonnan, ha jelzik a CB-n, hogy jármű­veik hol csúszkálnak, né­hány percen belül a hely­színre küldik a sószórót. A tél első napjaiban hi­bázott már a Városgazdál­kodási Vállalat: a hidakat nem sikerült alkalmassá tenni a közlekedésre. Az igazsághoz ez is hozzátarto­zik — ahogy elmondta ön­kritikusan Sisák Géza. Vé­gezetül magam teszem hoz­zá: most mindenki télcent­rikus. ám a szemetet télen is e! kell szállítani. Napon­ta ezer köbmétert . Acs S. Sándor

Next

/
Thumbnails
Contents