Délmagyarország, 1988. november (78. évfolyam, 261-285. szám)

1988-11-01 / 261. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 78. évfolyam, 261. szám 1988. november 1., kedd A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT SZEGED VÁROSI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Havi előfizetési díj: 43 forint Ara: 1.80 forint Ülést tartott a városi pártbizottság Állásfoglalás és intézkedési terv Hegválasztották a végrehajtó bizottságot A Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged Városi Bi­zottsága tegnap délután tartotta meg első munkaértekez­letét a pártértekezleti megválasztás óta, Oláh Miklós tit­kár elnökletével. Első kötelessége volt, hogy az október 8-i pártértekezet megbízásából, annak vitája és határozata alapján, összeállítsa azt az állásfoglalást, amelynek, alap­ján a következő kongresszusig a párt szegedi vezető tes­tületei és szervezetei tevékenységüket végzik. Ehhez csa­toltak egy intézkedési tervet is. E két dokumentumot Szé­kely Sándor első titkár terjesztette a testület elé. A napi­rendi pont vitájában huszonegyen szólaltak fel, egy pb­lag, betegsége miatt, levélben küldte el hozzászólását. Az intézkedési tervről szó­ló vitában Józsa Gusztáv íev nyilatkozott: kísértetiesen hasonlít régi. hasonló doku­mentumokra. Jó lenne a pártbizottság munkastílusát eredendően tisztázni, mert annak ismeretében esetleg más lenne a feladatrendszer is. Két „menetes" tárgyalást javasolt. Hasonló vélemé­nyen volt Debreczeni Pál. aki a pártértekezletre visz­szatekintve. annak munká­jával összhangban levőnek minősítette ugyan, de ..régi építkezésűnek". Alaposabb, mélyrehatóbb. úiszerübb megközelítést javasolt. A pártértekezlet óta eltelt időt elemezve elmondta: válság­tüneteket fedez föl a szegedi közéletben. A ..moralizálás" helyett a politizálást kellene előtérbe állítani. Beszélt a régi Hungária felújításának vállalkozásáról is — főként azzal összefüggésben. hogv az e körül támadt vádasko­dások is az ügvet gyöngítik. Hasonló eset a szegedi Dárt­ház körüli ügvkeverés. Véle­ménye szerint Szegeden és Csongrád megyében semmi­vei sem gyengébb a közer­kölcs. mint máshol, legföl­jebb nagyobb a nyilvánossá­ga. Nem béníthatja le a pártmozgalmat az a néhátív erkölcsi. etikai kisiklás, amellyel egyébként határo­zottan szembenézünk. A párt számára első és legfon­tosabb a Dolitikai aktivitás. Hiányolta az állásfoglalás­ból Dombi Gyula az állam­igazgatási és az igazságszol­gáltatási szervek munkáiá­ra vonatkozó erőteljesebb fi­gyelmet: a szocialista törvé­nyesség fenntartásának fo­kozott garanciáit: a mun­kásőrség ügyében szükséges egyértelmű állásfoglalást. Bósti Gábor véleménye sze­rint nincs idő az állásfogla­lás-tervezet stilisztikai vagv tartalmi átszabására, de io­gos az igény a stílusváltás­ra. Fontosabb a jelenlegi helyzetben, hogv hozzáfog­junk a pártértekezlet meg­bízásainak végrehajtásához A pártegvségre. az etikai helyzetre, az önszerveződő egyesületekhez való vi­szonyra. a nyilvánosság és az ifjúság kérdéseire kell a fi­gyelmet összpontosítani. A lakóterületi pártmunka fel­lendítésének szándékával egyetértve. Takács Imréné javasolta: a pártbizottság fontos Dolitikai kérdésekben tartsa fönn magának a iogot a pártszervezetek irányításá­ra. s több módosító indít­ványt terjesztett elő az in­tézkedési tervhez. Galgóczi László úgy ítélte meg: .mű­ködési zavarok" nemcsak a felső- és középfokú oktatási intézményekben tapasztal­hatók. hanem a tudományos intézményekben is. Hiányol­ta a Szeged iövőiére vonat­kozó stratégiai feladatok meghatározását — ezekből lehetne visszakövetkeztetni az időszaki vagv részfelada­tokra. A pártértekezlet ..üze­netét" meg kell értenie az úi pártbizottságnak — fejteget­te Szentgyörgyi Pál. bár nem volt egységes ez a fórum sem mindenben. Igazi ..el­mozdulás" nem érzékelhető a pártértekezlet hatására. Józsa Gusztávval egyetértés­ben a „kétlépcsős" tárgya­lást kezdeményezte, ami al­kalmasabb lenne a régi me­revségek elhagyására az in­tézkedési tervben. Cselek­vési visszavonulás lenne az intézkedési terv jóváhagyá­sának elnapolása — véleke­dett Munz Karoly, maid vi­tatkozott Dombi Gyulának az államigazgatási és bíró­sági szervekre vonatkozó vé­leményével. Révész Mihály az előterjesztésből hiányolta azt a nézőpontot, hogv sza­bad emberek szabad közös­ségalkotásán alapul társa­dalmunk. A pártnak el kell iutni az emberekhez: a poli­tizáló ember a politikai in­tézményrendszer része. Kü­lönös figyelmet érdemel e te­kintetben az ifjúság, amelv nélkül átalakítást, reformot véghez vinni nem lehet. Az intézkedési tervet ugyan megvalósulásra kell fogni, de úgy kell kezelni a jövő­ben. hogy politikai tartalma erősöd ion. A kormányzó pártnak mindenen rajta kell tartania a szemét — így fo­galmazott előzőleg Debre­czeni Pál. s ezzel vitatkozott Kristó Gyula. kifeiezve. hogy a politika esetében ez teljesen rendiénvaló. hiszen politikai pártról van szó. Ennek megfelelően azonban meg kell hagyni a szakem­berek kompetenciáiát a gaz­daságban és egyebütt. Ez nem a ..párt kivonulása", hi­szen a párt tagjai részt vesz­nek ezekben a folyamatok­ban. Ilyen elv alapján azt a minősítést adta az intézke­dési tervről: túl sokat föl­vállal. ami nem dolga. Papp Cyörgy ugyanezt a gondolat­menetet erősítette. maid szintén vitázott Dombi Gyu­lával a „iogos féltés" téma­körében. A pártértekezleti vitaindító téziseinek az ál­lásfoglalás-tervezetbe való beépítését javasolta Kissné Nóvák Éva, az intézkedési tervről szólva pedig el­mondta: a párt vezető szere­péből nem következik az. hogy mindenhez ért és min­denható. Ezért azokat a cél­kitűzéseket pártfogolta, amelyekben a párt demonst­rálni tudja hozzáértését, tgv néhány fontos ideológiai kérdésben például igen nagy szükség volna tisztázó meg nyilatkozására. Simicz Jó­zsef szerint a munkamódszer és a munkastílus meghatá­rozása nélkül féllábas az in­tézkedési terv. s hiba a párt­bizottság munkabizottságai­nak megválasztását halogat­ni. A pártértekezlet vissz­hangjáról számolt be And­rássy Lajos, kifeiezve a párt­tagságnak azt az álláspont­iát. hogv maga is kész ke­resni az új megoldásokat, s jól fogadta az önállóságra vqnatkozó kezdeményezése­ket. A lakóterületi párt­munka fellendítése érdeké­ben szólva kifejtette: a tech­nikai feltételek ehhez ma elégtelenek. Bujdosné Len­gyel Eszter a megszokott, panelszerú elemek elhagyá­sát javasolta, és szorgalmaz­ta az első titkári vitaindító gondolati elemeinek erőtel­jesebb beépítését az állás­foglalásba. Többen megkér­dezik a pártközvéleménvben: miben újultunk meg? — tet­te föl a kérdést Mára Péter. Erre tettekkel kell válaszol­ni. s már a tettek ideje van a párt megújulásában, a gazdaságban, az ifjúságpoli­tikában. a lakóterületi párt­munkában stb. Lukacs Ár­pád elmondta: csak a ..leg­fontosabb" jelzővel illetett témamegjelölésekből is el­hangzott a vitában legalább húsz-huszonöt. Nem fedhe­tünk le mindent. De számol­hatunk a munkabizottságok közreműködésével is. Ilven háttérrel reális ai állásfogla­lás-tervezet is. az intézkedé­si terv is. Bálán Miklós be­tegsége miatt levélben íei­tette ki gondolatait a lakó­területi pártmunka korsze­rűsítéséről. Fraknóy Gábor fölhívta a figyelmet arra. hogy a városi pártértekezlet állásfoglalásait föltétlenül (Folytatás a 2. oldalon.) Megbeszélések Grósz Károly, a Minisz­tertanács elnöke hétfőn a Parlamentben fogadta Heinz Riesenhubert, az NSZK szövetségi kutatási és tech­nológiaügyi miniszterét. A megbeszélésen jelen volt Tétényi Pál akadémikus, az Országos Műszaki Fejleszté­si Bizottság elnöke, vala­mint Hans Alfréd Steger, az NSZK budapesti nagykő, vete. * Ugyancsak tegnap Grósz Károly fogadta Franz Schmidet, az Osztrák Köz­társaság magyarországi nagykövetét. A látogatást a diplomata kérte. (MTI) Ha, keddre Összehívták az MSZMP Központi Bizottságát Amint arról már koráb­ban hírt adtunk, november elsejére összehívták a Ma­gyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottságá­nak ülését. A Politikai Bi­zottság javaslatára a testü­let jelentést vitat meg a belpolitikai helyzetről és a párt feladatairól, illetve megtárgyalja a népgazda­ság 1988. évi várható fejlő­déséről, az 1989—90. évi gazdaságpolitika fő voná­sairól és eszközrendszeréről szóló jelentést. A Központi Bizottság ülését követően — illetve már a napiren­dek vitája után — a közvé­lemény a sajtó útján rész­letes tájékoztatást kap a testület munkájáról, a vitá­ról. a kialakított állásfog­lalásokról. (MTI) Ámilesz, és ami nem... Alaposan megváltozott a fogyasztók szokása az idén. Az árak emelésével, a jöve­delmek. csökkenésével egyre inkább az olcsóbb árukat keresik. De nem mindig ta­lálják. Egy biztos, a fo­gyassatok az idén tíz száza­lékkal kevesebb árut vásá­roltak, mint tavaly. De té­vedés lenne azt hinni, hogy a luxusról, a kevésbé fon­tosról tudunk lemondani: — Azt mutatják a statisz­tikák, hogy alkoholból, cso­koládéból ugyanannyit visz­nek haza az, emberek, mint eddig. Csökkent viszont az, alapvető élelmiszerek fo­gyasztása — mondja Kelle István, a Tisza Füszért i gazga tóhely ette.se. — Közeleg az év végz, egyre több kósza hir kering az áremelésekről. Bírják-e majd az iramot, ha beindul egy felvásárlási láz? — Az elmúlt hónapokban csökkent u hiánycikkek szá­ma, nőtt a kínálat, de az biztos, nehéz előre kiszámí­tani, hogy egy felvásárlási láz esetén miből fogyna el u készlet. — Miből Izsz elegendő áru? — Javul a margarinellá­tás, ami az elmúlt hónapok­ban hiánycikknek, számított. A Rámából egy új változat­tal, a dobozos csomagolású­val is hamarosan találkoz­hatnak a vásárlók. Nem lesz gond a cukor, a liszt, a tésztafélék, és az alapvető élelmiszerek kínálatával sem. — A közelgő ünnepekre mit tudnak majd nyújtani? — Szaloncukorból, miku­lásáruból lesz bőven, leg­feljebb az. olcsóbb, konzum­szaloncukorból lesz hiány, de ez évek óta igy van. Egyéb édességekből várha­tóan nem lesz hiány. — A déligyümölcsök rég­óta problémát jelentenek . . . — Nagy változás itt sem várható, narancsból, banán­ból és mandarinból a meg­szokott mennyiség kerül a boltokba. A terítést novem. Marógép, szekrénysor Somogyi Károly né felvételei Féléves Üzemelés után az NSZK-gyártmányú automata marógép bebizonyította, hogy megbízhatóan, pontosan végzi el a faiparban szükséges valamennyi müveletet. A CNC-vezérlésü, 8 inegmunkálofejes berendezés a Szegedi Bútoripari Szövetkezet üzemcsarnokában működik — első felvételünk erről készült —; a második egy szekrénysor összeszerelését mutatja be ber második felében kezd­jük. Citromból viszont ki­elégítő lesz a kínálat. És egy örömhír: pezsgőből válogathatunk is. Lesz mi­vel koccintani az új eszten­dőre. Kávézni, teázni is tu­dunk majd, hiszen ebből is akad bőven. Ígérik, az idén fűszerekből sem lesz fenn­akadás, a disznóvágások idejére is jut majd paprika, bors. A hurkába való rizs­ről viszont elterjedt, hama­rosan emelik az árát. Sokan attól félnek, megindul a felvásárlási láz. De hát mi­nek nem mozog az ára mos­tanság?! — Mi a helyzet a háztar­tási vegyi áruknál? — Dezodorokból ezután sem tudunk kellő választé­kot biztosítani. Gond a ba­bahintőporoknál is akad. Várható, hogy a hiány eny­hitéséra Jugoszláviából ho­zunk be hintőport, de <ez a mainál jóval drágább lesz. Mosóporból, szappanból lesz bőven, legfeljebb a baba­szappannal fordulhat elő, hogy elfogy. Nem igy a fog­krémekkel, amiből már most hiánycikk a hazai ol­csóbb áru. Az autósok a fagyálló folyadék miatt ag­gódhatnak. Hiányzik az! alapanyag, nem is várható, hogy javul az ellátás az idén. És ha mégN.;, akkor komoly áremelésre lehet számítani. Azért néhány jobb hírrel is szolgálhattak' a Tisza Füszértnél. Többek között azzal, hogy november köze­pétől szombaton is nyitva tart majd a Diszkont Áru­ház. Parkolókat, nyújtott nyitva tartási időt, bővített választékot ígérnek a szak­emberek. A bevásárlócent­rummá alakított áruházban több kedvezményes akcióira is számíthatnak a vásárlók. Figyelemre méltó, hogy a füszért esek korszerűsítették a számítógépes árurendelést is. Az új módszer miatt a jövőben jobb áruellátást ígérnek az üzletek. S nem fordulhat elő az. hogv hiába keressük a boltokban azt, ami mázsaszámra áll a központi raktárban K G

Next

/
Thumbnails
Contents