Délmagyarország, 1988. augusztus (78. évfolyam, 182-208. szám)

1988-08-01 / 182. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EG ETEK! DELMAGYARORSZAG 78. évfolyam, 182. szám 1988. augusztus 1., hétfő A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT SZEGED VÁROSI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Havi előfizetési díj: 43 forint Ára: 1.80 forint Bűnösök és bűntelenek M egvallom az olvasónak, hogy bűnösnek érzem magam. Lesunyt fejjel járok szülővárosom ut­cáin, lassan már a gyerekeimnek sem merek a szemébe nézni. Ha rájuk gondolok, különösen gyö­tör a lelkifurdalás, nemcsak azért, mert immár több­szörös visszaesőt láthatnak az apjukban, hanem azért is, mert tőlük kell megvonni azt a pénzt, amelyből a törvény és a jog szerint kirótt büntetést befizetem az illetékes szerveknek. Még tavaly kezdődött, azzal, hogy egy este ké­sőn értem haza, és mert nem volt már hely a sor­ban, ráálltam kocsimmal a gazna. Reggelre cédulát találtam a szélvédőn, amelyen a káembés rendőr kö­zölte velem, hogy helyszíni bírságot ró ki rám park­rongálásért. A káembés rendőr valahol a közelben lakik, este csak körbejár, és betakarítja a termést. Minden este találhat parkrongálót, mert aki későn érkezik, az nem fér be kocsijával a sorba, és kény­telen a gazra állni. Még a szabadtéri előtt történt, hogy kanyarodtam ki egy reggel a Dóm térről az Aradi vértanúk teré­re. A boltív alatt van egy igen ügyesen elhelyezett stoptábla. A KRESZ szerint a táblánál kell megállni, de ha a táblánál áll meg az ember, akkor nem lát semmit, mert kétoldalt eltakarják a kilátást az osz­lopok. A józan ész szerint ott kellene megállni, ahol körbenézve, látni lehet, hogy jön-e jármű a védett útvonalon. Vannak elvetemült autósok, akik a KRESZ betűjevei szemben a józan észre hallgatnak, na, de meg is fizetik az árát A Bolyai Intézet előtt, a lombok takarásában ugyanis rendre ott leselkedik két rendőr, és szigorúan bírságolnak. Azon a regge­len engem is elért a példamutató és igazságos íté­letük. Alig telt el néhány nap, újra bűnbe estem. A városházán akadt dolgom, közelebb nem lelvén par­kolót, megálltam a Lenin körút külső oldalán levő járdán. Ez egy széles járda, elférnek az autók és a gyalogosok is, az álló autók nem zavarják a körút forgalmát. A Lenin körút egyik szakaszán ki is je­lölték parkolónak ezt • részt, a másik részén nem. Hogy miért? Csak! Fölhívtam a közterület-felügyelet irodáját, megkérdeztem, hogy a KRESZ melyik pa­ragrafusa alapján bírságoltak meg. A vonal végén egy pillanatra félretették a telefont — nem tetszik az ipsének, mondta valakinek a közeg röhögve —, aztán hangosan azt felelte, az 51. paragrafus 2. bekezdése alapján. Mire a rendőrségtől megérkezett a csekk, azon már egy másik paragrafus szerepelt, de nem le­pődtem meg rajta. Ismerősömet a Vár utcában egyik nap a közterület-felügyelő büntette meg, mert leló­gott kocsija kereke a járdáról, a másik nap a rend­őr, mert teljes egészében a járdára állt. Szerette vol­na, ha a közegek megvitatják egymás közt a dolgot, azok azonban elzárkóztak ez elől, és mindegyik kitar­tott a maga véleménye és büntetése mellett. Látható tehát, hogy városunkban a legapróbb, dolgokban is érvényesül a törvényesség, a jogállami­ság egyik legfontosabb kritériuma. Nemcsak úgy, hogy a bűnösök elnyerik méltó büntetésüket, hanem úgy is, hogy a bűntelenek megszabadulnak minden­féle ártó zaklatástól. Példának okáért, a közelmúltban szüntették meg a nyomozást a télen sok vihart kavart tanácsi lakás­támogatások ügyében. A népi ellenőrök ugyan csalás és okirat-hamisítás miatt feljelentést tettek az ügyészségen, de a nyomozás azt állapította meg, hogy senkinek a felelőssége nem állapítható meg. Igaz ugyan, hogy az egyik igénylő hamisított jövedelmi igazolást adott be, a másik letagadta a nyugati ko­csiját, a mellékfoglalkozását, jövedelmi igazolások tűntek el, a lakás előbb kész volt, mint ahogy a tá­mogatást odaítélték, a támogatást előbb Ítélték. oda, mint ahogy a lakásügyi társadalmi bizottság tagja helyszíni szemlét végzett, és nemleges javaslatot adott. Az ügyészség álláspontja szerint a munkáltatótól nem várható el, hogy olyan kereseti igazolást adjon, amilyet a tanácsrendelet megkíván, az állampolgár­tól sem, hogy külön tájékoztatás nélkül minden jö­vedelmét feltüntesse egy, a rászorultságát igazoló ok­iraton. A lakáshivatalnak nem róható fel, hogy nem igyekszik az igénylőnek minden jövedelmét felderíte­ni, az igénylőnek még kevésbé, hogy a lakáshivatal e hanyag ügyintézése miatt előnyökhöz jut. E rről ugyan nincsenek még ügyinatok, de alig­hanem hasonlóképpen bűntelenek azok a ta­nácsi és földhivatali tisztviselők, akik a Ba­logh-birodalom üzlethálózatának, ingatlan-nyilvántar­tásának ügyintézése során hivatalos pecsétet ütöttek az egészre. Vajon hány hasonlóan bűntelen ember van még, aki tiszta lelkiismerettel szemléli a bűnö­sök megbüntetését? Van időm elgondolkozni mindezeken: elromlott a lámpa a Komócsin téren, ahol a villamos keresztezi a sugárutat Villamosnak se híre. se hamva, átmenni mégsem merek, mert ki tudja, hol leselkedik rend­őr. közterület-felügyelő, aki a törvényesség nevében teljesen jogosan újból megbüntet. Mögöttem fölhal­mozódnak az autók, lassan már a körútig ér a sor vége: tehetetlen törvénytisztelettel állunk a beiagadt piros lámpa előtt. Tanács István Jugoszláv tiltakozás Románia nem hajlandó a területén élő szerb kisebb­ség helyzetét megvitatni Ju­goszláviával. Erről számolt be Belgrádban Franc Se­tinc, a Jugoszláv Kommu­nisták Szövetsége (JKSZ) Elnökségének tagja sajtó­értekezletén. Ez volt az első eset, hogy magas rangú ju­goszláv tisztségviselő nyilat­kozott e kérdésről a nyilvá­nosság előtt. „Román tisztségviselők­kel tartott megbeszélésein­ken többször is felhívtuk fi­gyelmüket a jugoszláv ki­sebbségek helyzetére. Hazaérkezett Grósz Károly amerikai és kanadai útjáról Grósz Károly, az MSZMP főtitkára, a Minisztertanács elnöke szombaton hazaér­kezett tizenegy napos hivatalos amerikai, illetve kanadai útjáról. Kíséretében volt Tatai Ilona, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a Magyar 'Gazdasági Kamara alelnöke, a Taurus vezérigazgatója, Kapo­lyi László, a Minisztertanács kormánybiz­tosa, Bartha Ferenc államtitkár, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, Kovács László kül­ügyminiszter-helyettes, valamint Házi Ven­cel, hazánk washingtoni nagykövete, aki állomáshelyén maradt. A kormány elnökét és a kíséretében le­vő személyiségeket a Ferihegyi repülőté­ren Pál Lénárd, az MSZMP Központi Bi­zottságának titkára, Medgycssy Péter mi­niszterelnök-helyettes, Kótai Géza, az MSZMP KB külügyi osztályának vezetője, Várkonyi Péter külügyminiszter és Kiss Elemér, a Minisztertanács Hivatalának el­nökhelyettese fogadta. Jelen volt Mark Palmer, az Amerikai Egyesült Államok, valamint Kobert L. Elliot, Kanada buda­pesti nagykövete. (Folytatás a 2. oldalon.) Tíz nap mérlege Bezárta kapuit a Szegedi Ipari Vásár Még az utolsó órákban is nagy volt a tömeg a Marx téren. Szeged lakói, s a vá­ros vendégei kihasználták, hogy a vásár utolsó hétvé­géjére megenyhült a kániku­la, sétára alkalmas, néze­lődéshez kellemes idő volt. A divatbemutatók pódiuma előtt szombaton és vasárnap mindig több százan álltak körben. Igazi nagy sikere volt az Odesszából érkezett manökeneknek és modellek­nek. A remekül összeállított műsor mindig nagy tapsot aratott, kedves témája volt a fotósoknak. Az utolsó fel­lépés alkalmával a vásár rendezői virágcsokrokkal kedveskedtek a Fekete-ten­ger partjáról érkezett csinos hölgyeknek. Bőven fogyott a hétvégén a pecsenyesütők és más ven­déglátó helyek által széles választékban kínált finom falatokból, a jéghideg üdí­tőkből, a sokféle sörből, és a könnyű fröccsökből is. Mindig telt ház volt az odesszai kerthelyiségben. Tíz nap alatt több ezren kós­tolták meg a vendégszaká­csok által készített — ide­haza különlegességnek szá­mító — ételeket. Volt aki fanyalgott az orosz saslik füstízű felszíne és majd­nem nyers belseje miatt. De hát, ilyen a saslik... Ízlett a kaviáros palacsinta, bár azt hiszem, a mindennapi magyar konyhában továbbra sem fog teret nyerni. A szovjet testvérváros gaszt­ronómiai bemutatója viszont új és értékes színfoltja volt a Szegedi Ipari Vásárnak. Először, de remélhetően nem utoljára kapott teret az odesszai vendéglátóipar a Marx téren. Keviczky Attilát, a Medi­kémia vevőszolgálati elő­adóját vásári tapasztalatai­ról faggattam: — Az összes nagy partne­rünket vevőankétra invitál­tuk a vásár ideje alatt Sze­gedre. Mintegy félszáz vál­lalat képviselői jöttek el. A beszélgetéseken az eddigi áruforgalom értékelése mel­lett bőven eshetett szó új termékeinkről, s a jövő fel­adatairól is. Bemutattuk gyártósorainkat is, és nem titkoltuk gondjainkat sem. Korábban a Szegedi Ipari Vásár jó alkalom volt be­szélgetésre és a csevegésre. Most jó néhány alkalommal konkrét üzleti kérdésekkel eddig számunkra ismeretlen hazai és külföldi üzletembe­rek nyitották ránk tárgya­lónk ajtaját. Hasonlóan jó tapasztalatok kerülnek a vásári összege­zésbe az idén először itt kiállító SZÜV-mél. Szügyi György marketingvezető el­mondta, hogy mindenkép­pen sikeres volt részvételük, hiszen szoftvereik alkalma­zóival közvetlenül találkoz­hattak, és a 10 nap -ele­gendő idő volt arra, hogy partnereik igényeiről is jó felmérést készíthessenek. A Budalakk az idén első­sorban környezetkímélő ter­mékeit akarta bemutatni Szegeden. S a Standolit al­pesi barna festékük éppen környezetvédő hatása miatt nyert vásári díjat. De nagy volt az érdeklődés a közön­ség részéről Emfix SK belső falfesték iránt is. Ez a ter­mék körülbelül hasonló jó tulajdonságokkal rendelke­zik, mint a közismert disz­perzit. Csak olcsóbb, mert kevesebb deviza szükséges az előállításához. £n a vá­sári standon tudtam meg, hogy a Bartók Béla téri Bu­dalakk-boltban olyan szín­keverő automata dolgozik, amely a Diszperzit colorból és a Trinát colorból 216­féle árnyalatot képes kike­verni, és az azonosító kód­szám segítségével akár több hónappal később ugyanezt reprodukálni. A Budalakk környezetvédő termékeit né­hány hónapja a zöld ecset védjeggyel jelöli. Az Április 4. Cipőipari Szövetkezet új kollekcióját mutatta be a vásáron. Ott voltak azok a bokacipők, amelyeket most már folya­matosan szállítanak az NDK-ba. A fájósabb lábú­akra textil és kordbársony felsőrészú cipőjükkel gon­doltak. Farkas Imre, a szö­vetkezet elnöke újságolta, hogy ezúttal még izraeli ke­reskedő is érdeklődött ci­pőjük iránt. Az üzletember mintadarabokat vitt el az Április 4. kollekciójából. Ha üzlet lesz az első kapcsolat­felvételből, akkor szerződés aláírására a következő hó­napokban kerülhet sor. Gyányi Lajos, az OKHB Csongrád megyei igazgatója elmondotta, hogy elsősorban partnerkapcsolataik erósö­Nagy László íelvétele Négy sikeres modell a divatbemutatóról dése miatt volt érdemes pa­vilont nyitniuk 10 napra a Marx téren. Tárgyalóikban mindig volt érdeklődő. Kü­lönösen a kisvállalkozók kö­zül keresték fel nagyon so­kan az OKHB-t. Az igazga­tó véleménye szerint: keres­kedelmi bank elképzelhetet­len ma már vásári jelen­lét nélkül. A hét végén adták át. a látogatók szavazatainak ösz­szeszámlálása után a közön­ségdíjat. Ezt színvonalas ki­állításával a budapesti Kéz­műves Gazdasági Munkakö­zösség és a Kerámia Ipar­művészeti Kisszövetkezet kö­zös bemutatója érdemelte ki. összegezve megállapítha­tó, hogy a szakmai napok számát, ezek előkészítésének alaposságát a konkrét üzleti kapcsolatok felvételét te­kintve a Szegedi Ipari Vá­sár minden korábbinál si­keresebb volt. A legnagyobb üzletet a magyar HAFE és a jugoszláv Se ver kötötte. A vásár ideje alatt írták alá az új szegedi malom építé­séről szóló szerződést is. A külföldi partnerek közül a legintenzívebb munkát a jugoszlávok fejtették ki. A finn testvérvárosból is ke­reskedelmi szándékkal ér­keztek részt vevő vállala­tok, de a szakmai napjukra meghívott magyar cégek ér­deklődése a kívánatosnál kisebb volt. Szovjetunióból is több konkrét termelési­együttműködési ajánlattal érkeztek az üzletemberek. Talán sikerült olyan válla­latokkal találkozniuk, ame­lyekkel közösen valamikor majd esernyőt, vagy éppen festéket gyártanak. A tur­kui vásár Szegeden jelen le­vő képviselői elmondták, amennyiben a Szegedi Ipari Vásár a jövőben új szerve­zeti formában dolgozik to­vább, szívesen támogatnák tőkével, és sok országra ki­terjedő vásárszervezési ta­pasztalatok átadásával, eset­leg vegyes vállalat formájá­ban. fis milyen lehet a Szegedi Ipari Vásár jövője? Ezt Csonka István, a vásár igaz­gatótanácsának elnöke így fogalmazta meg: — Olyan jó lehetőségek vannak itt a Marx téren, hogy azokat a korábbiaknál intenzívebben kell kihasz­nálni. Ez a terület katalizá­tora lehet a szegedi ipar megújulásának is. Nagy le­hetőségek vannak a külke­reskedelmi jog megszerzésé­ben, és ehhez egyre inkább megszerveződik a szükséges szakembergárda is. A Sze­gedi Ipari Vásár vállalkozás­ként lehet igazán a város javára. Bólé István

Next

/
Thumbnails
Contents