Délmagyarország, 1987. július (77. évfolyam, 153-179. szám)

1987-07-01 / 153. szám

. loqeAuemoHB J¥*aáuq>» i^iyÎfeÇlCPPRÔLETARJAI, EGYESÜLJETEK! DEIMAGYARORSZAG 77. évfolyam, 153. szám 1ÍIS7. július 1., szerda A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPART SZEGED VÁROSI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Havi előfizetési díj: 43 forint Ára: 1.80 forint Fölavatták a rádióstúdiót Magyar Rádió, Sze­ged — hangzott az egy­kori ügyvédi palota nagyszerűen megújított épületében, tegnap dél­előtt, az ünnepélyes avatáson; s hangzik má­tól minden reggel, ki­nek-kinek az otthoni készülékén. Szegeden, Csongrád, Bárs és Bé­kés megyében. A Magyar Rádió hatodik vidéki stúdióját ünnepi kül­sőségek között avatták teg­nap: Hárs István, a rádió elnöke köszöntötte a vendé­geket. a három megye és Szeged pártbizottságainak és tanácsainak vezető képvise­lőit, a Magyar Televízió el­nökét, a Dél-Alföld tömeg­kommunikációs fórumainak képviselőit, az új rádióstúdió épületének tervezőit, építőit, a posta képviselőit. A sze­gedi rádióstúdiót Bányász R.ezsö államtitkár, a Tájé­koztatási Hivatal elnöke adta át rendeltetésének. Avatóbeszédében azt mond­ta: „Társadalmunk, s ben­ne a tömegkommunikáció is, a reformok idejét, éli, új ki­bontakozás felé halad. A szocialista közgondolkodás erősítése, a szocialista demok­rácia továbbfejlesztése iránti társadalmi igény egyre több helyi döntést követel, és megköveteli a helyi informá­ciós igények mind teljesebb kielégítését. Sürgető szükség­szerűség. hogy a vélemény­nyilvánítás, a társadalmi párbeszéd színhelye, a tö­megkommunikációs fórumok minél közelebb kerüljenek az élethez, a történések szín­helyeihez, A vidéki rádió­adások a tömegtájékoztatás kis/élesítésének rendkívül fontos eszközei. Fontosságu­kat tovább növelheti az al­kotók nyitottsága, felkészült­sége, érzékenysége és társa­dalmi elkötelezettsége. A Magyar Rádiónak rendkívüli hitele van hallgatósága kö­rében. A szegedi rádiósok tovább növelhetik ezt a bizalmat. Szűkebb hazájukra jellem;$ö műsorokat készí­teni, a helyi dolgokban :s megtalálni az általános ér­vényűt, egységes szellemben dolgozni, társadalmi és po­litikai céljaink, szándékaink szellemében — ezt várják tőlük a hallgatók szűkebb pátriájukban." Az államtitkár beszélt a helyi tömegkommunikációs fórumok egyCttmüködéséoen rejlő új lehetőségekről, a kiteljesedő tájékoztatási rendszer hatékonyságának megnovekedéseról, majd az új rádió feladatairól a kő­vetkezőket mondta: „A sze­gedi stúdió nagy lehetősége, hogy felmutassa a dél-alföldi megyék jelentós kincseit, hogy hirdetője legyen az it­teni tudományos, kulturális, művészeti, emberi vállalko­zásoknak. Feladata, hogy gondosan kövesse a térség változásait, jelzéseket adjon, neveljen a társadalmi fegye­lemre. a magasabb munka­kultúrára. az igényesebb életvitelre, közös elhatározá­saink gyorsabb és követke­zetesebb végrehajtására. Le­gyen helyi motorja a kibon­takozás gazdasági-társadalmi programjanak. E stúdiónak szolgálnia 1"«U azokat, akik tornán vagy szlovák szóval Bányász Rezső mondott beszédet Mától: rendszeres adás Az avatóiinnepség vendégei lamtitkár) megtekintették a rendez Sctimidt Andrea felvétele (középen Bányász Rezső ál­rádió korszerű műszaki be­iseit tájékozódnak ma is a leg­jobban szűkebb és tágabb világunkban: be kell mutat­nia az ezen a vidéken élő nemzetiségiek életét, támo­gatnia kell anyanyelvi és kulturális identitásuk őrzé­sét, fórumot kell biztosítania nemzetiségi közösségeinknek." Mindezek 'megvalósításához jó munkát kívánt az állam­titkár a most induló rádiós szerkeszteüség minden dol­gozójának. Ezután Szabó Sándor, az MSZMP Csongrád Megyei Bizottságának első titkára mondott beszédet. A dél-al­földi régió tömegkommuni­kációs hálózata a rádióstú­dióval teljessé vált — mond­ta. Az új szerkesztőség már a stúdió felavatása előtt el­kezdte önálló életét: jó kap­csolatokat alakítottak ki a helyi politikai, társadalmi és állami szervekkel, a la­pok szerkesztőségeivel, a művészeti műhelyekkel; előttük áll még a közönség­gel, a hallgatókkal való kap­csolatteremtés. „Sokat vá­runk a rádió szegedi stúdió­jától. Bízunk abban. hogy működése tovább erősíti a dél-alföldi régió megyéinek Ikapcsolatat, egymás jobb megismerését, a tapasztala­tok kölcsönös cseréjét, az együttműködést. .. Bács, Békés és Csongrád megye kutatói, mérnökei, dolgozói részt kérnek és vállalnak a gazdasági és társadalmi megújulás tennivalóiból. A táj adottságai bőséges témát, híranyagot szolgáltatnak e törekvések bemutatásához, akár a tudományos kutatá­sok, akár a gazdasági terme­lés területén ... A rádió je­lenléte minden bizonnyal bővebb és érdemibb lehe­tőséget ad a vidék kulturális értékeinek közkinccsé téte­léhez. Régi gond a társada­lomtudomány, vagy az iro­dalom művelőinek szűkös kommunikációs lehetősége. Ezen is oldhat a rqdió Min­denképpen léptékváltásra számítunk a gazdag zenei élet nyilvánosságának bőví­tésében" — mondta Szabó Sándor, végül pedig a stú­dió épületét átalakítóknak gratulált. Nekik, a terve­zőknek és az építőknek nyúj­tott át Kiváló Munkáért ki­tüntetést a rádió elnöke. A Csomiép dolgozói közül Ko­vács Ferenc, Molnár Mihály. Prágai János, Szűcs Ferenc és Vári Sándor, a Délterv dolgozói közül Bencsik Pál, Csépé László, Józsa Gusztáv, Nagy László, Sági József és Szanka Károly vehették át a kitüntetést. A rádió műszaki igazgatóságának munkatár­sai közül Berta József, Hal­mos Sándor, Kiss Gusztáv, Papp Lajos, Somlai Miklós és Szekér István elnöki ju­talmat kapott. A frissen avatott stúdió munkatársai hivatásukról való vallomásokkal mutat­koztak be az ünnepség ven­dégeinek, akik meghallgat­hatták hangulatos összeállí­tásukat is: Mit vár a rádió­stúdiótól? — kérdezték a ri­porterek a Dél-AIföldön élő neves személyiségeket — és „az utca emberét". A vára­kozások — sokfélék. Ma reg­geltől figyelhetjük, melyik­nek miként felel meg a sze­gedi rádió. Vevőankét, árubemutaló Amikor az ember fel­bont egy üveg gyári befőttet, valószínűleg sosem számol­gatja az ujjain, hogy ez ter­melte, ez feldolgozta, ez for­galmazta, ez eladta — és ez a sok picike mind megeszi. Amikor ellenben nem tud felbontani ilyesmit, mert nem kapott, vérmérséklet szerint mérges erre, arra, még a picikékre is, mert mind megették. És a folyamat valóban bo­nyolult. Egymás tevékenysé­gének, lehetőségeinek nap­rakész ismeretét, a kereslet­kínálat pontos koordináció­ját, az igények felmérését követeli gyártóktól, forgal­mazóktól. A Tisza Élelmi­szer- és Vegyiáru Kereske­delmi Vállalat árubemuta­tóval egybekötött vevőanké­tot rendezett tegnap, kedden, ahol új termékeit állította ki a szegedi és a békéscsa­bai konzervgyár, a Mediké­mia, az Universal. a Kiskun­halasi Állami Gazdaság. a Szalámigyár, a Szentesi Ba­Egymillió dolláros üzlet Szabadkáról rom fi feldolgozó Vállalat, a szobi gyümölcsfeldolgozó, az Interkémia, a Délker-Tisza Gazdasági Társulás és ter­mészetesen a Tisza Füszért kínálatából is ízelítőt kap­tunk. Megyénkben először mutatkozott be a kecskeméti székhelyű Gondola Fagylalt­gyártó Gazdasági Társulás. A Tisza Füszért igazgató­ja elmondta: a vállalat üz­letpolitikája ellátási felelős­ségre épül. Különösen fon­tos ez most, az idegenfor­galmi szezonban, hiszen nemcsak az „állandó" 180 ezer igényeit, hanem ennek sokszorosát kell kielégíteni. A választék bővítése érdeké­ben a szabadkai vásárról sem jöttek vissza üres kéz­zel: mintegy 1 millió 300ezer dolláros üzletről írtak alá szerződést: szardiniáért, tej­színhabporért, kozmetiku­mokért formahibás sajtot szállítunk Jugoszláviába. A határ menti kereskedelem mellett igen nagy szerepük van az áruházi cserék útján beszerezhető cikkeknek is Természetesen nem elhanya­golható saját termékeink is­merete sem. Az árubemutatón a Libe­rótól a cipón át a dezodoro­kig számtalan terméket lát­tunk. Ami igen örvendetes, az a csomagolások esztétikai javulása. A kiskunhalasiak Koronás és Cristal pezsgő­családja, az Universal Meta­kozmetikumai. de szinte va­lamennyi cikk bárhol ver­senyképes külső megjelenését jólesően nyugtáztuk. Mindig önért a Tisza Fü­szért — szól a szlogen. Ügy tűnik, lassan valóban mi, ve­vők leszünk az „ön". Regős Éva Sajtótájékoztató Az egészségügy programja Az egészségügyi törvény szeptember l-jén hatályba lépő módosításának részle­teiről. valamint a társadal­mi egészségmegőrző program konkrét feladatairól tájékoz­tatták az újságírókat kedden az Egészségügyi Miniszté­riumban. Medve László egészségügyi miniszter egyebeg között el­mondta, hogy szeptemberben megjelennek a módosításból kővetkező miniszteri rende­letek. Addig még több szak­mai konzultációra is sort kerítenek, például a művi meddővé tétellel kapcsolatos ké-rdésekröl, a genetika új lehetőségeiről, illetve az ilyen beavatkozások veszé­lyeiről. Az egészségügyi tör­vény sokat vitatott, a hála­pénzről szóló paragrafusá­val összefüggésben a tárca vezetője rámutatott: a mó­dosítás egyértelmű szabálvo­zást teremtett, ugyanis ki­mondja, hogy az egészség­ügyi ellátást az orvos nem kötheti ellenszolgáltatáshoz. A gyógyitómunka társadal­mi kontrolijáról szólva ki­fejtette: tervezik annak be­vezetését, hogy a gyógy itó­ir.tézményeket elhagyó bete­gektől megkérdezik, mennyi­re voltak elégedettek az el­látással, hogyan ítélik meg az orvosok, az ápolók mun­káját. Az egészségmegőrző orog­ram tervezetét valamennyi országos intézet rövidesen megkapja — emelte ki a miniszter —, s ez alap ián minden intézmény meghatá­rozza ebből adódó feladata­it. Ezenkívül a megyei szak­Zöldborsószezon A konzervgyárakban meg­kezdődött a zöldborsófeldol­gozás szezonja. Ezekben a napokban tíz gyár fogadja a gazdaságban nyújtott mű­szakban betakarított termést, amelyből az .idén a tavalyi­nál többet vesznek át. A konzervgyári feldolgozásra alkalmas zöldborsó fejlődése, érése két és fél-három hetet késett. A tartósításával fog­lalkozó gyárak a tervezett mennyiségek eddig csupán ötödét dolgozták fel, míg ta­valy ilyenkor már a négy­ötödét átvették. A szezonban összesen 115 ezer tonna zsenge borsót tartósítanak, körülbelül tíz százalékkal többet, mint tavaly. A gyá­rak naponta 4800-5000 tonna borsót fogadnak A feldolgo­zásban eddig nem volt fenn­akadás, jól felkészültek az idényre. felügyelő főorvosok és az egészségügyi szolgálatok ve­zetésével minden megye el­készíti a saját cselekvési tervet. Így az egészségügy hatékonyabban vehet részt az egészségmegőrzés társa­dalmi programjának megva­lósításában. Tervezik továb­bá egy olyan központ létre­hozását, amely az Egészség­ügyi Minisztériumon belül, és az országos intézetek kö­zött megszervezi az infor­mációáramlást. s felhívja a minisztérium vezetőinek fi­gyelmét a program kibonta­kozását elősegítő sikeres he­lyi kezdemenyezésekre. Az ellátás színvonaláról szólva a miniszter hangsú­lyozta: tavaly az egészség­ügyi költségvetés reálértékét nem sikerült megőrizni. Né­miképp javította a helyzetet hogv az állami költségvetés külön támogatást adott a» úgynevezett célprogramok megvalósítására. Ma is sür­gető feladat a belső tartalé­kok feltárása, ugyanis a gyógyitóintézményekben napjainkban is együtt van jelen a hiány és a pazarlás. Több megyei kórházban hozzáfogtak az érsebészeti profil kialakításához. Mivel az érrendszeri megbetege­dések nagyon gyakoriak, to­vábbi erőfeszítésekre van szükség a szakemberképzés­ben. ugyanis — annak elle­nére. hogv elegendő ágy es műtéti idő áll rendelkezés­re — ma is sok a várakozó. A korábbi féléves várako­zási idő két-három hónapra csökkent a szívműtéteknél, s a sürgős esetekben lehető­ség van az azonnali beavat­kozásra is. Gondot okoz vi­szont hogy ma még kevés úgynevezett bypass (ére)zá­rödást áthidaló) műtétet tudnak végezni. Sikeresen alkalmazzák a szerrveszet­ben a korszerű technika nyújtotta eljárásokat, így például minden regionális központban a lézeres keze­lést. Megfelelő kihasznált­sággal működnek a főváros­ban a számítógépes tomog­rál'ok, tervezik, hogy o jö­vő ev végéig a vidékj or­vosegyetemeket is ellátják ilyen eszközökkel. A gyógy­szerfogyasztás az. első ne­gyedévben nem nőtt nz elő­ző év hasonló időszakához viszonyítva. A gyógyszerel­látás egyébként tavaly ki­egyensúlyozott volt, s vár­hatóan az. idén is az lesz. A gyógyszernek nem minő­sülő, de gyógyhatású anya­gok forgalmazását egysze­rűbbé tette a törvénymódo­sítás, ugyanis a feltalálónak csak a szer hatásosságát, illetve ártaimatlanságát kell bizonyítania. Az adóreform a gyógyszerek termelői árát is érinti majd. ezért a szo­ciálpolitikai. egészségpoliti­kai szempontok figyelembe­vételéve] napirendre tűzik a térítési dijak módosítását. A Celladammal kapcsola­tos kérdésre válaszolva a tájékoztatón elmondották, több olyan adat van az Egészségügyi Minisztérium birtokában, amely a szer hatástalanságát bizonyítja. Egy akadémikusokból álló bizottság megerősítette: a Celladam toxikus és nincs daganatellenes hatása. Vál­tozatlanul ervenyben van viszont az a miniszteri ren­delet. amely a szer emberen történő kipróbálását megtilt­ja. A vegyszer nélküli zöld­ségtermesztéssel. a bioker­tészkedéssel kapcsolatban el­hangzott: ma egyetlen kor­szerű nagyüzemi gazdaság sem tud eme berendezkedni. Sarlós István Varsóba utazott Sarlós István, az Ország­gyűlés elnöke kedden Varsó­ba utazott. A lengyel fővá­rosban , részt vesz a Varsói Szerződés Tagállamai parla­mentjei vezetőinek tanács­kozásán. Sarlós Istvánt a Fe­rihegyi repülőtéren Cserven­ka Ferencné, az Országgyű­lés alelnöke búcsúztatta, je­len volt Tadeusz Czechowicz, a Lengyel Népköztársaság budapesti nagykövete (MTI) % V * > V *.

Next

/
Thumbnails
Contents