Délmagyarország, 1987. február (77. évfolyam, 27-50. szám)

1987-02-02 / 27. szám

f VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK 77. évfolyam, 27. szám 1987. február'2., hétfő A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT SZEGED VÁROSI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Havi előfizetési díj: 43 forint Ara: 1.80 forint Számvetés, előretekintés Tanácskozott az Országos Béketanács XI. kongresszusa A számvetés és az előretekintés jegyében kezdte meg munkáját szombaton Budapesten, az Építők Rózsa Ferenc Művelődési Házában a XI. országos békekonferencia. A ma­gyar békemozgalom vezető fórumán csaknem 1200 küldött és meghívott vendég vett részt. A tanácskozás elnökségé­ben foglalt helyet Németh Károly, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkárhelyettese: Csehák Judit, a Miniszter­tanács elnökhelyettese, továbbá jelen voltak a Hazafias Népfront, a Kommunista Ifjúsági Szövetség, a szakszer­vezeti mozgalom, más társadalmi és tömegszervezetek, a kulturális és a tudományos élet, valamint az egyházak jeles képviselői. A konferencia résztvevőit Sztanyik B. László, az Orszá­gos Béketanács elnöke üdvö­zölte. Megnyitója után Bara­bás Miklós az Országos Béke­tanács főtitkára hangsúlyoz­ta: nagy változások jellem­zik az előző békekonferen­cia óta eltelt időszakot. Olyan leszerelési program született, amely az ezred­fordulóra az egész világot, annak minden szögletét meg kívánja szabadítani az atomfegyverek terhétől. Moszkva mellett Genf, Bu­dapest, Stockholm és Reyk­javík neve jelzi a kedve­zőbb nemzetközi légáram­latot. Ebben a jó irányú és felgyorsult mozgásban vált napjainkra nemzetkö­zileg is elfogadott követe­léssé az atomfegyverek meg­semmisítése, az űrfegyver­kezés megakadályozása. Ugyanilyen újszerű javasla­tok születtek a hagyomá­nyos és a vegyi fegyverek csökkentésére, a helyi konf­liktusok megoldására, a biztonság erősítésére. Ezek a célok egyértelműek, vilá­gosak és cselekvésre ösztön­zőek. Távlatot nyitnak, fel­adatot adnak és jó szívvel 'vállalható kötelességet kí­nálnak valamennyi béke­szerető erő, így a magyar békemozgalom számára is — hangsúlyozta. Az OBT főtitkára a to­vábbiakban kifejtette: meg­sokszorozott cselekvési le­hetőséggel szolgált a Nem­zetközi Békeév tavalyi ese­ménysorozata. A hazai bé­kemozgalom nem törekedett nagy tömegdemonstrációk­ra, ugyanakkor megszapo­rodtak a kisközösségi fóru­mok. Személyesebbé, közvet­lenebbé, érdekesebbé és fo­lyamatosabbá vált a mun­ka. A mozgalom, amelyet élénk vitaszellem hatott át, teret kínált a különbözőség­nek, bátorította az önkifeje­zést. Ujabb és újabb béke­közösségek, csoportok ala­kultak, szakmai mozgalmak szerveződtek, s ezek életké­pessége, edzettsége mind egyre nőtt. Más és más ér­tékelések fogantak, új mód­szerek terjedtek. Mindezek­kel együtt a magyar béke­mozgalom teljesebbé vált, s fő céljaiban egységes ma­radt. A magyar politikai és társadalmi életben olyan helyet vívott ki magának, amelynek megőrzése felelős magatartást, további elszánt­ságot kíván valamennyi ön­kéntes munkásától. Annál is inkább — tette hozzá —, mert a magyar békemozga­lom terveire és tetteire ha­tárainkon túl is sokan fi­gyelnek, bár nem mindenütt buzdító rokonszenvvel. Beszédét követően a ple­náris ülésen megkezdődött a vita. A tanácskozáson felszólalt Csehák Judit is, aki az MSZMP Központi Bizottsá­ga és a Minisztertanács ne­vében üdvözölte a résztve­vőket. — Pontosan nem mérhető, hogy tágabb hazánk, Európa legutóbbi négy évtizedének szélcsendes történelmében mekkora szerepet játszottak a sokszínű, eltérő ideológiai és politikai nézeteket valló békemozgalmak — mondotta bevezetőben. Az azonban bizonyos, hogy egyetlen olyan kormány sincs ma kontinensünkön, amelyiknek ne kellene dön­téseinél számba venni e hatalmas erőt. A békemoz­galmak ébresztették rá az embereket a nukleáris fegy­verek világpusztító képessé­gére, figyelmeztettek, hogy ha a mai fegyverkezési ütem folytatódik, 2000-ben háború nélkül is egy alap­vetően szegény világban fogunk élni, s bizonyították, hogy a biztonság a fegyver­zeteknek jelenleginél jóval alacsonyabb szintjén is meg­teremthető. A kormány elnökhelyet­tese a továobiakban kifej­tette: a nemzetközi béke­mozgalmat — érthetően — ideológiai és politikai kü­lönbségek osztják meg. Or­szágunk nyitottságának, ak­tív külpolitikájának köszön­hetően számunkra mégis az a természetes, hogy a hazai békemozgalom keresi a kap­csolatot és a közös cselek­vési területet minden olyan háborúellenes csoportosu­lással, amelyikkel valami­lyen formában együtt tud működni az enyhülés és a leszerelés érdekében. De nemcsak a szervezett béke­megmozdulások, kétoldalú, többoldalú tanácskozások (Folytatás a 2. oldalon.) Gyár a panelházak tövében A Gáz utcai új kenyérgyár januárban töltötte első szü­letésnapját. Az arr^járók s szerencsére már az arra la­kók is megszokták, hogy a panelházak között is létezhet ipari üzem. Pedig igen nagy volt a környékbeliek ellenál­lása, előre féltek a zajtól, a szennyezett levegőtől. Ahogy lakva — s finom ke­nyértől jóllakva — is megis­merték ezt az impozáns élel­miszeripari üzemet, megsze­lídültek a feszülő indulatok. Talán szerepe lehet ebben a messziről érezhető, kellemes friss kenyérillatnak is, hisz aligha van ember, kiben nem éleszt nosztalgiát a régi idők kemencében sült, ropo­gós házi kenyere iránt. Nagy László üzemvezető szerint a sütőipar is érezte ezt az űrt, ami a kenyér­gyári „egyenkenyér" és nagyanyáink kemencében sült cipója között — valljuk be — igenis megvolt. A fej­lesztéskor dönteni kellett, hogy egy folyamatos üzemű, zárt rendszerű gyártósort vá­lasszanak, vagv eljött az ideje a nagyipari nosztalgiá­zásnak is, ami szakaszos, kézi munkát igénylő megol­dás. Egy év alatt 2,5 millió kilós kenyérnek megfelelő szegedi házi jellegű egy-, és kétkilós kenyér hagyta el az üzemet, s fél éve már kap­ható a 70 dekás szegedi fe­hér rozsos. Ebből is már el­kel naponta ezerkétszáz da­rab, vagyis a vásárlók kez­dik megszokni, és keresni. A két műszakban napi 15 ton­nányi pékáru kibocsátására alkalmas üzemben még jó ideig lesznek változások. Szombaton délelőtt épp emiatt kellett néhány dolgo­zónak bentmaradni. Elké­szült a „zsemlevekni termé­Itt még mindegyik kenyér friss, ropogós Áz épület már elkészültl líj szakasz kezdődik A műszaki átadás idejét élik most a szegedi rádióstú­dióban. Ezek után nehogy el­kezdje valaki a masinája ál­lomáskeresőjét tekerni. Az átadás — és nem adás, az majd az üzembe helyezés után következik. Majd vala­mikor júliusban lesz esedé­kes. Az üres termeket még csak ezután népesítik be a rádiózáshoz szükséges tech­nikai berendezésekkel. A hivatalos jegyzőkönyve­zés idején az alagsori klub­helyiségben szinte mozdulni sem lehetett. Fritz Péter, a generálkivitelező Csomiép műszaki osztályvezetője egy jókora listát böngészett, ad­dig nem lehetett kezdeni, míg valamelyik érintett ha­tóság képviselője hiányzott. Ezután jöhetett a felsorolás, hogy mindenki megtudja, kin múlott és kin múlik a sikeres műszaki átadás. Je­len voltak a beruházó, az üzemeltető, a bank, a terve­zővállalat, az alvállalkozók, a hatóságok és a saját válla­lati munkatársak. A pincével és padlással együtt öt szintet érintett az átépítés. A kivitelezési szer­ződést 1984 májusában kö­tötték meg, s most érkeztek az építési munkák végére. A 42 milliósnak ígérkező beru­házás végül is 52 millió 600 ezer forintba került. Az ösz­szeg változása szüntelen tar­talmi változtatásokat takar, időközben igényesebb meg­oldásokra törekedtek. A munkák közel felét a 24 al­vállalkozó végezte el, hisz rengeteg speciális munka adódott, az egyedi ablakok, faszerkezetek legyártásától, beszerelésétől kezdve a kő­faragósokig, a változatos for­májú homlokzat bevakolá­sáig. Nem is szólva a stúdió­helyiségek hangszigetelésé­ről, a bonyolult klíma- és hűtőrendszerig. Számomra első látásra furcsa volt, hogy az előtér­ben hiányzott a szőnyeg­padló, s egy-két apróság. Kérdésemre aztán elmond­ták az építők, hogy még eny­nyire sem szokás a glanco­lás, ha a műszaki átadás nem esik egybe az üzembe he­lyezéssel. A berendezések beszerelése óhatatlanul ki­sebb-nagyobb széjjelséggel jár, nem érdemes összetapos­tatni, lepiszkolni, amit nem muszáj. A végső simítások a tervek szerint júniusra esnek majd. Füszfás László a rádió be­ruházási főosztályvezető-he­lyettese köszönetet mondott a megyei városi párt és ta­Nem messze a színháztól egy újabb majd megszólal — a Magyar Rádió stúdiója Nagy László felvétele .ékszerdoboz" amely nács segítségéért, hogy ilyen szép épületet és exkluzív he­lyet sikerült találni Szeged belvárosában. A kivitelezés­nél is igyekeztek ezt az érté­ket megőrizni, a stílust és jelleget összehangolni. A többletköltségek is zömében ebből az igényességből adód­tak. A következő hetekről, hónapokról csak annyit, hogy a rádió saját részlegeinek akusztikai munkái következ­nek. A riporteri összekötte­tésekre szánt antenna és egy ideiglenes 50 wattos adóval júliusra tervezik az indulást. A végleges 500 wattos adó­állomás kiépítése előrelátha­tóan másfél-két év múlva lehetséges. Technikai érde­kesség, hogy a vidéki stúdiók közül ez lesz az első, amely sztereó adásra is alkalmas. kek", ismertebb nevükön a zsúrkenyerek termelő vo­nala. Most próbálták ki tész­tával is, hogy van e „lelke" az élettelen gépsornak. Ha igen, akkor a héten kezdőd­het a próbaüzem, s két hó­nap múlva az üzemszerű termelés. A több feladatot a műszakszám emelésével tud­ják ellátni. Ezután vasárnap estétől szombat reggelig fo­lyamatos lesz a munkarend. Ha jól körülnézünk a sportpályányi területen fek­vő, s a panel tízemeletesek között mégis eltörpülő épü­letben, feltűnik, hogy ezek után is mennyi még belül az üres hely. Nem véletlenül, a tervidőszak második felében kifli- és zsemlegyártó gépsor is itt kap majd helyet. Hogy miért nem hamarabb? Sokba kerülne mindent egyszerre átformálni, így sem mond­ható a sütőiparról, hogy mozdulatlanságba dermedt. A Maros utcai finom pékáru üzemet a tavasszal szanálni fogják, a Kenyérgyári úton e hónapban fejeződik be a felújítás, így odaköltözhet­nek. Emiatt volt célszerű on­nan meg elhozni a zsúrke­nyérgyártást. Vagyis az üzemek közötti termékátcso­portosítás folyamatos. Sosem gondoltam volna, hogy létezik frissen 6Ült szá­raz 'kenyér is. Hát itt még az is van. Havonta 10 tonna zsemlemorzsát gyártanak. A kimondottan erre a célra sütött kenyeret egy-két nap „készakarva" a raktárban kell felejteni, majd felszelni, s azután jöhet a pirítás. Nem ám akárhogy, hanem takarékosan. Amikor kisült egy széria kenyér, s már nem fűtik a folyamatos sza­lagrendszerű kemencét, be­teszik ezeket a szeleteket, s a nuuaaettnovel megpirítják, ivem nenez xuaiaini, liogy ezután meg meg is Kell da­rálni, hogy morzsa legyen belőle. Ahogy a „főnökkel" benyi­tottunk a pihenóhelyiségDe, két fiatalembert épp egy pingpongrr.érkózés kellős­közepén találunk. No ez az­tán a „munkafegyelem", gondoltam. De aztán kide­rült, hogy hamarabb bejöt­tek, műszak előtt ütouex egyet. Hét végén pedig, ami­kor kiürül a raktár, ott ké­peznek ki üres ládakkal el­zárva egy sarkot, indulhat a nazi Dajuoksag. Ezen a nei­végén az egész vállalatra ki­terjedő „nazi" döntó színhe­lye is ez a sarok, még ket koicsón asztallal. Nem csoda ez a sportolási vágy, hisz 33 év az itteniek átlagéletkora. A házi jellegű kenyér, a sportolás meuett meg vala­mi, ami háziassá teszi ezt a munkahelyet. Ha Kinézünk az ablakon nem csak „egy­szerű" • panellakásokat la­tunk, hanem egyik-másik dolgozó lakhelyét is. A zaj és füst őket magukat is za­varná. A gázégetőket heten­te ellenőrzik, az optimális gáz-levegő arány nemcsak Környezetvédelmi kérdés, zsebre, vagyis a költségekre menő tétel. A lisztszállító rendszer kompresszorai a pincében vannak, így elnye­lődik a hangjuk. A szállítá­si dolgozókkal még azt is sikerült megbeszélni, hogy a kongó, dobozos kocsikból ide ne küldjenek. Szerencsés így üzem és munkás egy­aránt. Egy ugrásra a mun­kahely, s nem gond a 60 fő­nyi létszámot megtartani. Az egy év alatt alig akadt, aki megvált volna kenyéradó gazdájától. Tóth Szeles István Metszik a szőlőket A Balaton-felvidéki tör­ténelmi borvidéken meg­kezdték a szőlők metszését. A munkát megelőzően a Balaton-felvidéki Szőlő- és Bortermesztők Egyesüléséhez tartozó 16 taggazdaság 4000 hektárnyi ültetvényéről min­tákat gyűjtöttek be, ame­lyeket az egyesülés aszófői központi laboratóriumában vizsgáltok meg. Ügy talál­ták, hogy átlagosan 20 szá­zalékos fagykár érte a rü­gyeket. Jól bírták a tél meg­próbáltatásait a hagyomá­nyos fajták, az olaszrizling és a szürkebarát. Súlyosabb kárt szenvedett néhány új, gyorsan népszerűvé vált faj­ta, mint a Chardonnay, a Zweigelt és a Zenit, főleg a mélyebb fekvésű területe­ken.

Next

/
Thumbnails
Contents