Délmagyarország, 1986. július (76. évfolyam, 153-179. szám)

1986-07-01 / 153. szám

Az Országgyűlést Könyvtár állományából törölve VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! DELMAGYARORSZAG 76. évfolyam, 153. szám 1986. július 1., kedd A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT SZEGED VÁROSI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Havi előfizetési díj: 43 forint Ara: 1.80 forint Ülést tartott a megyei pártbizottság Az MSZMP Csongrád Megyei Bizottsá­ga tegnap, hétfőn Szegeden, Koncz János megyei titkár elnökletével kibővített ülést tartott, anielyen a testület tagjain kívül rész vettek a városi, városi jogú és a megyei irányítású nagyközségi pártbizott­ságok első titkárai, illetve titkárai, to­vábbá a megyei pártbizottság vezető munkatársai. A megyei párttestület Sza­bó Sándor, a megyei pártbizottság első titkárának szóbeli előterjesztésében meg­hallgatta az MSZMP Központi Bizottsága 1986. június I8-i üléséről szóló tájékozta­tót. A pártbizottság a tájékoztatót támct­gatólag egyhangúan tudomásul vette. Megbízta a gazdaságpolitikai titkárt a határozat végrehajtásának koordinálásá­val, kötelezte a megyei pártbizottság osz­tályait, a városi, városi jogú és a megyei irányítású pártbizottságokat, hogy a ha­tározatot dolgozzák fel, és tegyenek meg mindent annak megvalósításáért. Felkéri a megye állami, társadalmi és tömegszer­megyei titkár előterjesztésében megvitat­töit, hogy a dokumentumot megismertet­ve, tagságukat eredményesen mozgósítsák a határozat végrehajtása érdekében. Ezután a testület Horváth Károlyné megyei titkár előterjesztésében megvitat­ta a megyei pártbizottság 1981 februárjár ban elfogadott középtávú káder-utánpót­lási és -képzési terve végrehajtásának ta­pasztalatairól szóló jelentést, valamint az 1986—90. évekre vonatkozó javaslatot. A vitában felszólaltak: Szőnyi Ferenc, Szé­kely Sándor, Judik István és Kis Lajos. A vitát Horváth Károlyné foglalta össze. A jelentést és a javaslatot — -a vitában elhangzott kiegészítésekkel — a testület elfogadta. A megyei pártbizottság fon­tosnak tartja, hogy a pártszervek és -szervezetek, az állami szervek hatéko­nyan munkálkodjanak a párt káderpoliti­kai céljainak megvalósításán, a Központi Bizottság 1986. március 18-i határozata szellemében. A továbbiakban a megyei párttestület zárt ülést tartott. Gyárfás Mihály, a me­gyei fegyelmi bizottság elnöke előterjesz­tésében elfogadta a bizottságnak az 1985. november 1-jei pártbizottsági ülés óta ho­zott döntéseiről szóló tájékoztatóját. Az új Állami Biztosító indulásáról Valamennyi üzletágban A Minisztertanács 1985. december 19-i határozata ér­telmében 1986. július elsejé­vel két állami biztosító in­tézet alakul: az Állami Biz­tosító és a Hungária Bizto­sító. Az új Állami Biztosító tegnapi sajtótájékoztatóján az indulás újdonságairól, az ügyfélszolgálati munka vál­tozásairól és új módozatok bevezetéséről számoltak be. A részletekről Mészárosné Schneider Klára, az Állami Biztosító Cbongrád Megyei Igazgatóságának vezetője rajzolt képet. — A közel négy évtizedes •múltra visszatekintő Állami Biztosító a társadalom és a gazdaság biztosítási szük­ségleteit — több mint 200 féle módozattal — lényegé­ben kielégítette. Az új Álla­mi Biztosító jól képzelt szakembergárdájával a megszűnő intézet nagyszerű hagyományainak folytatója kiván lenni. — A két biztosító megala­kulásával hogyan osztottak el a meglevő állományt? — A monopolbiztosító megszűnésével a jogutód új Állami Biztosító kezeli — a meglevő állomány megosztá­sának eredményeként — az összes mezőgazdasági nagy­üzem által kötött biztosítást; a költségvetési szervek biz­tosításait; egyéb szocialista szektor biztosításait; a la­kosság vagyon- és személy­biztosításokat; valamint a kötelező utas baleset- és poggyászbiztosításokat. — Ügy tudom, ez a profil­megosztás csak a meglevő szerződések állományára vonatkozik. Hogyan határoz­ták meg az Állami Biztosító működési körét? — A július elsejei állapo­tot figyelembe véve az új Állami Biztosító kezeli a la­kossági állomány 90 száza­lékát. A nálunk nyilván­tartott biztositások száma több mint 7,5 millió. Nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy változatlanul ügyfelünk az egész ország. Az alapító­okirat egyértelművé teszi, hogy az Állami Biztosító va­lamennyi üzletágban — be­leértve a gépjármű-biztosí­tást és a nemzetközi biztosí­tást — kifejtheti tevékeny­ségét. — Meggyőződésem, hogy ez az egyik leglényegesebb kérdés. Ezek szerint casco biztosítás is köthető az AB­nál? — Igen, július elsejét kö­vetően valamennyi érvény­ben levő casco módozat megköthető az ÁB-fiókok­nál is. A 810 ezer, cascóval rendelkező gépjármű-tulaj­donos a magánautósok 58 százalékát képviseli. Tehát az autók 42 százalékára még nem kötöttek cascót. Az új Állami Biztosító ezek tulaj­donosait szeretné megnyer­ni. Július 7-ét követően fi­ókjainknál is lehet casco szerződést kötni. (Egy gép­járműre két casco természe­tesen nem köthető!) Az AB casco kártyát ad a biztosítá­si kötvény mellé, amely irodáinkban megkülönböz­tetett segítségnyújtásra jo­gosít. Az AB gépjármű-ren­dezési irodája Szegeden, a Vörösmarty utca 7. szám alatt üzemel (telefon: 25-522, 25-036 és 25-936). Ügyfeleink kárainak rendezését nem az irodában, hanem a fél által megjelölt helyszínen kíván­juk megoldani. Lehetőséget teremtünk arra, hogy a nyá­ri utazási főszezonban — mely egybeesik a szegedi ünnepi hetek idegenforgal­mi nagyüzemével — nyúj­tott munkaidőben és munka­szüneti napokon is felkeres­hessék fiókunkat ügyfele­ink. Szegeden július l-jétől augusztus 31-ig reggel 8-tól este 8-ig állunk ügyfeleink rendelkezésére az l-es szá­mú fiókunkban (Kossuth Lajos sugárút 18—20.), a 24-555, a 24-005 és 24-725-ös telefonon leadott értesítései­ket üzenetrögzítő tárolja. Lehetőségünk van biztosítá­sokat kötni minden meglevő módozatra, változatlan díj­és kötvényfeltétel mellett belföldre és külföldre egy­aránt. Szeretnénk ügyfeleink elébe menni,' ezért fogadjuk telefonon a bejelentéseket és szakértőink ezután kimen­nek a megadott helyszínre. — Hogyan igyekeznek ügyfélszolgálati tevékenysé­güket javítani, gyorsítani, egyszerűsíteni? — Mától az alábbi egysze­rűsítéseket vezetjük be: a lakosság saját biztosítása alapján benyújtott kárjelen­téseit az AB valamennyi há­lózati egysége és megbízott­ja köteles elfogadni és kifi­zetni, függetlenül attól, hol a biztosítás; 5 ezer forintos összeghatárig a kárbejelen­tést felvevő iroda azonnal ki­fizeti a személybiztosítási té­teleket, a baleseti ruhakáro­kat és üvegezési számlákat; 5 ezer forintos összeghatárig a kárszakértők a helyszínen kifizetik a vagyoni károkat; segítünk a szükséges iratok beszerzésében; a betöréses lopás során keletkezett ron­gálási és egyéb károkat ha­tósági irat bevárása nélkül megtérítjük; országosan be­vezetik a Csongrád megyé­ben már kísérleti jelleggel eddig is működő helyszíni szemle nélküli panel- és la­kótelepi lakások csőrepedés­és vizelöntéses kárait. — Milyen új módozatok bevezetése szerepel terveik­ben? — A baleset- és poggyász­biztosítást belföldi turisták is megköthetik, ez ugyan­olyan szolgáltatásokat nyújt, mint a külföldi változat. A 70 év feletti nyugdijasok mától díjmentesen utazhat­nak, az akcióhoz csatlakozva az AB a baleset-biztosítást díjmentesen nyújtja. A sze­mélybiztosítás terén tovább­fejlesztjük a nyugdíj-kiegé­szítő biztosítást, a vállala­tok mostantól dolgozóik ja­vára is köthetnek biztosí­tást. Szeretném hangsúlyoz­ni, hogy az ügyfelek szaba­don dönthetnek, melyik biz­tosítónál kívánnak bármi­lyen módozatra szerződése­ket kötni. Újdonságainkkal és terveinkkel szeretnénk továbbfejleszteni a szocia­lista biztosítási kultúrát. T. L. Módosítják a családjogi törvényt Az Országgyűlés jogi, igaz- lizmust; ugyanakkor az idős gatási és igazságügyi, vala- szülőkről gondoskodást az mint szociális és egészség- emberi tisztesség minimu­ügyi bizottsága hétfőn együt- mának nevezte. Horváth tes ülést tartott a Parla- Jenő (Budapest) nem tartja mentben: a családjogi tör- feltétlenül szükségesnek, vény módosításának elveiről hogy a közös megegyezéses fejtették ki véleményüket a válás csakis a vagyonjogi képviselők. A téma vitaanyagához — esetenként az alsó határt is. Eke Károly (Csongrád me­gye) indítványozta: ugyan­úgy, mint. negyedszázaddal ezelőtt a Büntető Törvény­könyv előzetes társadalmi vitájánál történt, most is bocsássák a sajtó útján a kérdések végleges rendezése nyilvánosság elé a családjogi után történhessék, hiszen törvény tervezett módosítá­amelyet a törvényhozó tes­tület tagjai előzetesen kéz­ezek esetleg peren kívüli eljárásban később is meg­oldhatók. Garbacz Katalin hez kaptak — dr Petrik Fe-\\'!?,laíKjr' , renc igazsagügyminiszter-he- megye) ,ncm. ,erte V lyettes szóbeli kiegészítést egyett azza! az elgondolássá!. miszerint ugy modositanak az örökbefogadásra vonatko­szerínt z° szabályokat, hogyha az állami gondozott fűzött. Utalt arra, hogy a hazai jogkodifikáció több év­tizedes gyakorlata három lépcsőben történik a törvények megalkotása vagy módosítása: először az elér­ni kívánt cél — a koncepció — meghatározásával, ezt kö­vetően az elvek kialakításá­val, végül a jogszabály szö­vegtervezetének kidolgozá­szülőjének felügyeleti joga a jövőben megszűnik, akkor lehetőség nyílna, a gyermek azonnali örökbefogadására, hiszen e sz.ülői jogot meg-i szüntető körülmény ké­sőbb esetleg megváltozhat, sával." A~ jogalkotó "munkába Elismeréssel szólt viszont eddig rendszerint a harma- arro1 az mtezkedesrol. hogy dik szakaszban kapcsolódtak a nevelőszülők tevekenysege be a képviselők. Ez az első ~ e^ minap hozott intez­alkalom hogy — a kormány kedessel — ezután munkavi­mindhá- szonynak is számithat. A véleményt nevelőszülői munkáért adha­társadalmi tó fizetés, nyugdíj volt a té­döntése alapján rom szakaszban nyilvánítanak a szervezetek és a szakmai tes- maJa ?a}WhGyorgv_ (Eejér tületek, s igénylik-kérik az Országgyűlés bizottságainak a véleményét is. Ezzel a for­mával törvényalkotásban is erősíteni kívánják a szo­cialista demokratizmust, a közösségi részvételi, a társa­dalom egészét érintő kérdé­sek rendezésében. Utalt a miniszterhelyettes arra, hogy az eddigi vitákon — a Hazafias Népfrontban, a KISZ KB intézőbizottságá­nál, a Magyar Nők Orszá­megye) felszólalásának is. A családi élet erősítésének jogon kívüli .lehetőségei, esz­közei közölt az iskolai okta­tás fontosságáról, az egész­ségügyi felvilágosításról is szólt Tallósy Frigyes (Buda­pest), aki azt is felvetette, hogy a férfiaknál esetleg a katonai szolgálat utáni időre lehetne meghatározni a házasságkötési korhatárt. Molnár Ferenc (Szolnok me­sának elveit, hogy az állam­polgárok széles körben véle­ményt mondhassanak, javas­latokat tehessenek. Papp Elemér (Zala megye) kezdeményezte: vegyenek fel a törvénybe olyan rendelke­m id z®St 's' bogy az szalők­„ röl való gondoskodás végett adott esetben lehessen a fel­nőtt „gyermeket" táppénzbe venni. Juhár János (Pest megye) véleménye: a házas­ságkötés előtti tanácsadást jelenlegi formájában — amelyet az érdekeltek amo­lyan szükséges rossznak te­kintenek — vagy szüntessék meg, vagy pedig tegyék tar­talmasabba, hasznosíthatób­bá. Pregun István (Szabolcs­Szatmár megye) az erkölcsi nevelés fontosságáról szólva felvetette: be kellene vezet­ni az etikai oktatást — az általános iskolától kezdődő­en egészen a felsőoktatásig —, hogy a felnövekvő nem­zedéket ilyen tudás, emberi értékek (türelem, jóság, meg­becsülés) is segíthessék a házasságra, családi életre felkészülésben. Kovács Lász­Ióné (Budapest) a bíróságok és a gyámhatóságok szoros együttműködésének szüksé­gességére mutatott ra a vá­lóperekkel kapcsolatban. Az ülésen — amelyet a két bizottság elnöke, Pesta László (országos lista) és Antalffy György (Csongrád megye) vezetett — Petrik Ferenc válaszolt az elhang­zottakra, s utalt arra. hogy a törvénymódosítás szöveg­tervezetének elkészülte után az Országgyűlés bizottságai­gye) az élettársi kapcsolatok gos Tanácsában ós a Magyar megítélése tekintetében an­Jogász Szövetségben — egyet- nak a véleménynek adott értéssel fogadták a családjo- hangot, hogy itt indokolt gi törvény módosításának fő lenne a szigorítás, különösen céljait. Azt. hogy tovább vagyonjogi szempontból, hi­kell erősíteni a fsalád intéz- szen jelenleg az élettársak ményét, a családi kapcsola- olykor előnyösebb helyzet­tokban a felelősség vállalá- ben lehetnek, mint azok, sára, a kötelességérzet foko- akik házasságban élnek. Pé­zására kerüljön egyre inkább terfy Réka (Budapest) a a hangsúly, a jogszabályi gyermektartásdíj mértékénél előírások még hatékonyab- — a gyermek megfelelő; nak még módjukban lesz ban szolgálják a gyermekek szükségleteinek figyelembe- foglalkozni a családjog kor­érdekének védelmét, s a há- vétele mellett — javasolta, szerüsítésének témájával, zastársi jogok és kötelessé- hogy meg kellene állapítani (MTI) gek szabályai a házasság fennállása alatt, s annak felbomlása után is az eddi­ginél jobban biztosítsák a felek egyenlő teherviselését. Az eddigi viták tapasztalatai szerint mindenki elfogadja, hogy egységesen 18 éves korban állapítsák meg a házasságkötési korhatárt; ab­ban azonban már megoszla­nak a vélemények, hogy kell-e „szigorítani" az úgy­nevezett közös megegyezéses válás feltételein. Ez utóbbi témában, egyáltalán a válá­sokkal kapcsolatban az a törekvés, hogy a bíróság csak azután mondja ki a há­zasság felbontását, ha meg­győződik a válni készülők közötti kapcsolat végleges megromlásáról, s a felek jól meggondolták szándékukat, véglegesen elhatározták a válást. A vitában felszólaló kép­viselők közül Kiss János (országos lista) arra hivta fel a figyelmet, hogy a csa­ládért érzett felelősség foko­zása nemcsak jogi probléma, hanem társadalmi kérdés is. Sinkovics Mátyás (Budapest) a házasságok felbomlásának okai közé sorolta az alkoho­A TOT-elnökség álláspontja Ellenőrzés és jogsegély A Termelőszövetkezetek szövetségek elnökségének ha­Országos Tanácsának elnök- tározatai szerint végezték el. sége hétfőn Szabó Istvánnak, az MSZMP Politikai Bizott­sága tagjának, a TOT elnö­kének vezetésével megtar­tott ülésén a területi szövet­ségek ellenőrzési irodáinak múlt évi tevékenységét, va­lamint a jogvédalmi mun­kákat és a mezőgazdasági termelőszövetkezetek tagjai­nak jogsegélyszolgálati hely­zetét vitatta meg. A testület megállapította, hogy a terü­leti szövetségek ellenőrzési irodái a szövetkezetek belső ellenőrző, valamint tulajdo­nosi és a vezetői munkát se­gítő 1985. évi feladataikat a A TOT elnöksége felkérte a területi szövetségek el­nökségeit, hogy mielőbb te­kintsék át az ellenőrzési te­vékenység hatékonyságának növelése érdekében végzen­dő feladatokat, és fokozottan kisérjék figyelemmel az iroda ellenőrzései szerint az érdekképviseleti kezdemé­nyezéseket, és szükség sze­rint a testületi ülésen is fogí lalkozzanak az egyes szövet­kezetekben tapasztalt kriti­kus jelenségekkel. A TOT ezután az elnök­ség, a jogvédelmi tevékeny­mezőgazdasági szövetkeze- ség, valamint jogsegélyszol­tek IV. kongresszusának ha­tározataival összhangban, valamint a szövetkezetek belső ellenőrzéséről szóló rendeleteknek megfelelően a gálát helyzetét értékelte. A jogvédelem és a jogsegély­szolgálat szervezése a TOT­nak és területi szövetségei­nek alapszabályukból folyó kiemelt kötelességük. (MTI)

Next

/
Thumbnails
Contents