Délmagyarország, 1985. december (75. évfolyam, 282-306. szám)

1985-12-02 / 282. szám

2 Szerda, 1985. december 4. 2 Megtartották az szmt küldöttértekezletét (Folytatás az 1. oldalról.) tak. A tapasztalatok szerint a nagy létszámú testületek nehézkesek, ugyanakkor a gyáregységek gondja, hogy „létszámarányos" kepviselet mellett sem sikerül jogos igenyeiket megoldani, mert — kisebbség lévén — min­dig leszavazzák kezdemenye­zéseiket. A bizalmi testületek „örö­költék" elődjeik, az „együttes tanácskozások" jog- és ha­táskorét, a kapott lehetőség­gel azonban kevéssé éltek az üzemekben, intézményekben. A bizalmi testületek a dol­gozók élet- és munkakörül­ményeit érintő legfontosabb kérdésekkel foglalkoznak. A gyakorlatban nem okoz gon­dot, hogy a munkahelyi és a szakszervezeti demokráciá­nak is ok a legfelső vállalati fórumai. Lassú a fejlődés vi­szont abban, hogy a dolgo­zók hangulatút meghatározó, nem tervezett, de aktuális problémákat tűzzenek napi­rendre. Ettől eltekintve jellemző, hogy nőtt az érdeklődés a dolgozók körében a vállalat, intézmény ügyei iránt. Kri­tikusabban szemlélik a gaz­dálkodás, a munkaszervezés fogyatékosságait, a munkát akadályozó anyaghiányt, a túlórákat vagy a bérfejlesz­tés mértékét. Gyakrabban bízzák meg a közös álláspont képviseletével a bizalmit, és kérik számon, hogy mit si­került érvényesítenie. Az esetek nagy részében gond, hogy a bizalmi is csak ma­gyarázatot kap, amit a cso­port elégedetlenül fogad. Az szmt testületei jelentő­ségüknek megfelelően fog­lalkoztak az ifjúsági parla­mentek tevékenységével, de az 1982. és 1984. évi parla­mentek tapasztalatai szerint csökkent a fiatalok érdeklő­dése Többek közt ez is köz­rejátszott abban, hogy a par­lamentek létjogosultságát so­kan megkérdőjelezték. Elet- és munka­körülmények A szakszervezetek szamara az elmúlt időszakban a gaz­dasági kérdésekkel össz­hangban az. életszínvonal megőrzése volt az. alapvető feladat. Az alapszervezetekre nagy nyomás nehezedett a tagság részéről a helyi vív­mányok megőrzése, az ár­emelkedéssel arányos (és nem a gazdasági teljesít­ménnyel összhangban álló) bérfejlesztések elérése érde­kében. Ez. nagy terheket rótt a tisztségviselőkre. Ezt ele­mezve rámutat a beszámoló, hogv a megyeben dolgozók bérszínvonala — főként az iparszerkezet miatt — to­vábbra is jóval alacsonyabb az országos átlagnál. Nem sikérült kellő előre­haladást elérni a végzett munka szerinti differenciá­lásban sem a vállalatok kö­zött, sem a munkahelyeken belül. Ellene hatott ennek a törekvésnek az, hofv a dol­gozók az áremelések kom­penzálását várták a bérfej­lesztésektől. Ezzel együtt le­értékelődött a főmunkaidő­ben végzett munka és az itt szerzett Jövedelem szerepe is csökkent. Ezen feltétlenül változtatni kell. A dolgozók szabadideje megnövekedőn az ötnapos munkahét bevezetésével. A törvényes munkaidőalap csökkenésének ellensúlyozá­sára a vállalatok javították a munkaszervezést, norma­rendezést hajtottak végre, mozgósították a belső tarta­lékokat. A zökkenőmentes átállás megvalósítása a mun­kahelyi demokratikus fóru­mok aktív részvételével tör­tént. A dolgozók döntő több­sége fontos életszínvonal­politikai intézkedésként, ked­vezően fogadta, azonban a felszabaduló időt is nagyon sokan munkaval töltik. A munkahelyi szociális tervek fő célkitűzései meg­valósultak. s az intézkedések nyomán javult a munkabiz­tonság. Az. üzemi étkeztetés a szo­ciális tervek egyik legna­gyobb összegű kiadási tétele. Alapszervezetek arra töre­kedtek. hogy mind több dol­gozó számára legyen biztosí­tott ez az ellátás. A tervidő­szakban 12 százalékkal töb­ben részesültek üzemi étkez­tetésben. A vállalati üdülte­tésben résztvevők száma is jelentősen emelkedett, meg­szaporodtak viszont a pana­szok a SZOT-üdültetésekre. A dolgozók lakásigényé­nek kielégítését a vállalatok kiemelt feladatnak tekintik. Ez megmutatkozik abban, hogy tobb vállalat képezett lakásépítési alapot, nőtt a támogatottak száma, és az egy főre jutó összeg is. Az üzemegészségügy területem a tervek teljesültek, néhol túlteljesültek. Több helyen felújították, bővítették a szo­ciális létesítményeket. Jelentős változás. hogy 1984-töl a társadalombiztosí­tást önkormányzati jellegű szervek közreműködésével az állam irányítja. Napjainkra a társadalombiztosítás min­den foglalkozási rétegre ki­terjed. A társadalombiztosí­tási apparátus színvonalasan látta el feladatait. A jogos panaszok száma elenyésző, az ügyintézési idő 20 napnál rövidebb. A beszámolóban hangsú­lyoztak. hogv az érdekvéde­lem továbbfejlődött 1980—85 között. A tennivalók közt szerepel, hogy a következő években érezhetően emel­kedjen a reálbér, a reáljö­vedelem, erősödjön a telje­sítmények és bérek kapcso­lata. Hosszú távon ugyanis nem állandósulhat a túlmun­ka magas aránya sem, és el kell érni, hogy a főmunka­időben keressék meg a dol­gozók a megélhetéshez szük­séges anyagiakat. Területpolitika és kultúra Az szmt területpolitikai munkájáról szólva megálla­pította a beszámoló, hogy jelzéseikre, véleményükre mind jobban énitettek a po­litika helyi alakításában. A szakmaközi bizottságok ki­vették részüket a település­fejlesztő munkából. A VII. ötéves tervben a lakosság anyagi erejére. társadalmi munkájára fokozottan tá­maszkodnak majd a taná­csok. Partneri szerepkörükből adódóan fontos, hogy segít­sék elő a lakosok érdekeit jól szolgáló célok kimunká­lását, és azok teljesítését. A beszámoló részletesen foglalkozott a szakszervezeti oktatás hatásával, a tömeg­politikai tanfolyamokkal. Az oktatási központ tevékeny­ségével és az üzemi közmű­vel ödéssel, köze >któ tássa 1, amelyről kitűnt, hogv káros jelenségek is tapasztalható­ak, s összességében nem ér­dekelt sem a dolgozó sem a munkahely az általános műveltség megszerzésében. Mégsem mondhatunk le ar­ról. hogy az emberek az ál­talános műveltséget megsze­rezzék. Ezért is kedvezőtlen, hogy a vállalati művelődési bizottságokban rejlő lehető­ségek jórészt kihasználatla­nok maradtak. Az szmt Juhász Gvula Művelődési Közoontja igen nagy erőfeszítéssel tudta csak anyagi gondjait megol­dani. mégis alapvető felada­tainak — mint a munkás­művelődés módszertani bá­zisa és a területi ellátás biz­tosítási! — színvonalasan eleget tett. Rámutatott a beszámoló, szükséges, hogy a közműve­lődési tevékenység szolgálja jobban az igények felkelté­sét, az eddigi passzív réte­gek bevonását. A beszámoló befejezése­ként Ágoston József szólt a szakszervezeti mozgalmi élet egyes kérdéseiről, s többek között megállapította, hogy az elmúlt öt esztendőben a szakszervezetek igyekeztek alkalmazkodni a változások­hoz, nemcsak tevékenységük, de szervezeti életük alakítá­sával is eredményesebbé tenni munkájukat. A követ­kező időszakban legfonto­sabb teendő az MSZMP KB 1983. októberi határozatának megvalósítása. Vélemények, hozzászólások Juhasz Pétcrné. a Szegedi .-Ruhagyár szb-titkara kért el-, sóként szót a vitában. El­mondta. az elmúlt szakszerve­zeti választások minőségi vál­tozást hoztak a demokratiz­mus kiszélesítésében. A jelö­lések a korabbiaiknál jobban tükrözték a közösség vélemé­nyét. Török Sándor csongrádi küldött a Fütóbernél szer­zett tapasztalatok alapján az ipari termelésben alkalma­zott normák es a bérezés jobb összhangjának (megte­remtéséért emelt szót. Szilagyi Ágnes, az Alföldi Porcéi á ngy a r képviseletében felhívta a figyelmet az álla­mi gondozott fiatalok beil­leszkedésének gondjaira. A leendő szakszervezeti ifjúsá­gi tagozatnak kiemelten kell foglalkoznia az önálló élet­kezdés segítésével. Gyulai István, a Csongrád Megyei Sütőipari Vállalatszb­titkára az élelmiszeripar fej­lődéséről, és a vállalati taná­csok megalakulásának ta­pasztalatairól beszélt. Nagy Máté. a Társadalom­biztosítási -Intézet igazgatója javasolta, hogy a VII. ötéves terv társadalombiztosítási fejlesztései közt elsőbbséget élvezzen az alacsony nyug­dijak felemelése, továbbá hozzanak országos intézke­dést a magánmunkáltatók fi­zetőkészségének előmozdí­tására. Jelenleg ennek a ré­tegnek 15 millió forintot meghaladó tartozása van a társadalombiztosítással szemben. Ágoston György nyugal­mazott professzor, a SZOT tagja, a -nehezedő életkörül­menyek okozta kulturálódási igénycsökkenés káros hatá­saira, a (közoktatás és szak­képzés feszültségeire hivta fel a figyelmet. Börcsökné Bodó Márta, a SZOT (tagja, a Taurus Gu­miipari Vállalat szegedi gyá­rának szb-titkára a fiatalok­kal való törődés jó példáiról, a kezdő lépések megkönnyí­tésére hozott intézkedések­ről számolt be. Hosa Lás/.lo, a Szegedi Konzervgyár igazgatója az élelmiszeripar nehéz gazda­sági feltételek közepette is elért sikereiről, s a jövőben előre látható piaci változá­sokra való felkészülés köve­telményeiről szólt, majd utalt a dolgozók bérének fej­lesztését akadályozó külső té­nyezőkre. Fábján Sándor, a szentesi szakmaközi bizottság titkára a területpolitikai munka je­lentőségét méltatva a szen­tesi (társadalmi összefogás eredményeiről szólt. Kiss Istvánná hódmezővá­sárhelyi küldött a bizalmiak letel ősségével és a szakszer­vezeti tisztségviselők képzé­sevei foglalkozott. Szabó Sándor, az MSZMP Csongrád Megyei Bizottsá­gának első titkára tolmá­csolta a megyei pártbizott­ság üdvözletét. Utalt a me­gyei pártértekezlet megálla­pítására, mely szerint a szakszervezetek jól mozgósí­tottak a párthatározatok megvalósítására. A szakszer­vezeti mozgalom tapasztala­taira számít a part és to­vábbra is kéri a részvételü­ket a megyei társadalompo­litikai célok -valóra váltásá­ban. Kifejezte elismerését a megye szervezett dolgozói­nak helytállásáért, s rámu­tatott, a Csongrád megyei szakszervezeti mozgalom ké­pes volt megfelelni a meg­növekedett követelmények­nek. A továbbiakban a me­gye gazdasági életének kér­déseivel foglalkozott, kitért a legutóbhi pártbizottsági ülé­sen elhangzottakra, melyek közt a VII. ötéves terv fel­adataival összefüggésben megállapította, arra van szükség, hogy a gazdaságpo­litikában kapjon nagyobb súlyt a hatékonyság követel­ménye. Jachinck Itudolf, a Szege­di Nemzeti Színház, művé­sze, a Színházi Dolgozók Szakszervezete Központi Ve­zetőségének tagja a vidéki színházak hátrányos helyze­téről szólva javasolta, hogy a művészi munka támogatásá­ra az üzemek alapítsanak ní­vódíjat. I.ugosi József, a MAV Te­rületi Intéző Bizottság kép­viselője a vasútnál eredmé­nyesen működő munkaver­seny-imozgalom sikereiről adott hírt, s beszámolt róla, hogy az SZKP kongresszusa tiszteletére újabb verseny­mozgalmat indítottak. Kósáné Kovács Magdolna. a SZOT titkára a vezető tes­tület értékelését .közvetítve kedvező tényként állapította meg, hogy a megyei szak­szervezeti mozgalom szövet­ségjellege erőteljesen kidom­borodik. A SZOT és a tag­ság kapcsolatát a korábbi al­kalmakkor ért 'bírálatok fe­leleteként értékelhető az a kijelentése, hogy „mindent megteszünk munkánk -nyílt­ságának 'biztosításáért. A szakszervezeti tagság soha ne érezze magát .illetéktelennek, ha róla vagy a nevében dön­tenek". Minkcr Emil, a Í^ZOTE professzora az egészségügyi dolgozók bérkérdéseivel és az 5(1 százalékos vasúti -kedvez­mény visszaállításának kér­déseivel foglalkozott. Gcrmánnc Vastag Györgyi, a KISZ Csongrád Megyei Bi­zottságának első titkára az ifjúsági szövetség és a szak­szervezetek együttműködé­sének távlatairól, s az. ifjú­sági tagozatokkal történő feladatelasztásról beszélt. Cselölci István, a KPVDSZ megyei titkára rámutatott, hogy a lakosság egyes réte­geinek romló anyagi helyze­te megkövetelné a rendele­tekben iis előirt olcsóbb áruk forgalmazását, ám a keres­kedelem ezt nem veszi kel­lően figyelembe. IIurválh Imre, a Szegedi V á r osga zd á lk od ás i Vállalat képviselője a környezetvéde­lem érdekében tett erőfeszí­tésekről beszélt. Bali Gabriella, a legfiata­labb küldött, a 624. számú szakmunkásképző intézet ta­nulója a tankönyvellátásban uralkodó áldatlan állapoto­kat tette szóvá. A lobbi 16 hozzászóló írás­ban lette meg észrevételét, javaslatai. A szakszervezetek megyei tanácsa tisztségviselői A Szakszervezetek Csongrád Megyei Tanáesának elnöksége: Ágoston József, Dobóezky Károiyné, Hor­váth Károly, Kováes Sándor, Sebők János. Az. szmt tisztségviselői: Elnök; Piros László. Vezető titkár: Ágoston József. Titkárok: Dobóezky Károiyné, Horváth Károly, Sebők János. A Szakszervezetek Csongrád Megyei Tanácsának tagjai: Ágoston József, Bali Gabriella, Bánfi József, Bérezi Gyula, Bíró Lajos, Cselőtei István, Cserhalmi­né Rutai Mária, Dobóezky Károiyné, Dudás Józsefné, Erdélyi Julianna, Fabula Andrásné, Fábján Sándor, Gyuris Tibor, Harangozó József, Helfenbein István né, Horváth András, Horváth Károly, Horváth Lajos, Jó­szai Sándorné, Keresztes Mihály, Kopasz István, Kiss Istvánné, Kovács Lajos, Kovács Sándor, László István, Losonczi Pálné, Lugosi József, Magyar Zoltánné, Mar­tonosiné Csertő Brigitta. Molnár Istvánné, Papp Irén, Pálfi Mihály, Pcrza Etelka, Piros László, Polcsán Má­tyás. Rafl'ai Zoltán, Recseg Róbertné, Sebők István, Sebők János, Simoncsics János. Szilágyi Ágnes, Török Sándor, Tyukászné Hajdú Magdolna. A számvizsgáló bizottság tagjai: Acs Mária, Ko­vács Mihály, Lele Andrásné, Sipos Gyorgyné, Viszkok Lászlóné. A bizottság elnöke: Viszkok Lász.lóné. A területpolitikai bizottság elnöke Bérezi Gyula, titkára Tamás Gábor. A közgazdasági és szociálpolitikai bizottság elnöke Harmatos József, titkára Gvémánt Lász.lóné. A kulturális-agitációs és propagandabizottság el­nöke Juhász József, titkára Suránvi Róbertné. A munkavédelmi bizottság elnöke Vetró János, titkára Richtcr Aranka. A testnevelési és sportbizottság elnöke Mara Pé­ter, titkára Horváth András. A nöbizottság elnöke Fabula Andrásné, titkára Ba­li Ezekielné A nuugdijasbizoltság elnöke Piros László, titkára Dudás Józsefné. 1 Az ifjúsági tanács titkára Horváth Károly. Bányászkongresszus Szombaton a Tatabányai Népházban megkezdődött a Bányaipari Dolgozók Szak­szervezetének XXIII. kong­resszusa. A 350 küldött es a 150 meghívott tanácskozá­sán részt vett és felszólalt Havasi Ferenc, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, a Központi Bizottság tit­kára, Marjai József, a Mi­nisztertanács elnökhelyette­se, Baranyai Tibor, a SZOT főtitkára és Kapolyi László ipari miniszter is. Kovács László, a szak­szervezet főtitkára beszá­molt a legutóbbi kongresz­szus óta végzett munkáról. Egyebek között hangsúlyoz­ta, hogy az előző kongresz­szus határozatában megfo­galmazott tervek többsége megvalósult. A kedvező vál­tozásokkal egyidejűleg azon­ban újabb feszültségforrások is keletkeztek, amelyek megszüntetéséi sürgeti az egész bányásztársadalom. A vitában szót kért Ha­vasi Ferenc. Hangsúlyozta, hogy a hazai szénbányászai­ban pillanatnyilag kialakult nehéz helyzet semmiképp sem a föld alatt dolgozók hibája, összegezésként úgy foglalt állást, hogy a szak­szervezeti munkának a ko­rábbi törekvések jegyében fel kell Zárkóznia az újsze­rű követelményekhez, eh­hez kell igazítania munka­módszerét. Hozzászólásának befejezé­seként a KB titkára tolmá­csolta Kádár Jánosnak, az MSZMP főtitkárának jókí­vánságait a kongresszus résztvevői számára. A kongresszus vasárnap fejezte be munkáját. Hatá­rozatot fogadtak el, amely­ben megjelölték a követke­ző öt évre a legfontosabb feladatokat, s megválasztot­ták a bányászszakszervezet központi vezetőségének tisztségviselőit. A UDSZ elnöke Havrán István, főtitkára Kovács László lett, titkárai Lajcr László, Orosz József és Korompay l'éter. Egészségügyiek számvetése Szombaton az MSZMP XIII. kerületi bizottságának székházában kezdődött az Egészségügyi Dolgozók Szak­szervezeteitek IX. kongresz­szusa. A szakszervezet 250 000 tagját képviselő, tobb mint 300 küldött két­napos kongresszuson vitat­ta meg a szakszervezet öt­évi tevékenységét, az egész­ségpolitikai célok elérésé­ben való közreműködést. Babics Antal akadémikus, elnöki megnyitója után Fű­zi István főtitkár fűzött szó­beli kiegészítést a szakszer­vezet központi vezetőségé­nek írott jelentéséhez, amely rámutatott: a szakszervezet egyre nagyobb részt vállal az egészségpolitikai felada­tok kimunkálásában és megoldásában, teljesíti ér­dekképviseleti szerepét. Elő­mozdította az egészségügyi intézmények megújítását, rekonstrukcióját is. Gyara­podott az egészségügyi • dol­gozók létszáma, területi el­helyezkedésük azonban aránytalan. Gond az is, hogy az egészségügyi dolgozók átlagkeresete 15-30 száza­lékkal alacsonyabb, mint a népgazdaság más ágazatai­ban dolgozóké. Erkölcsi megbecsülésük sem megfe­lelő. A vita során többen szól­tak az egészségügyi intéz­mények munkaerő-gazdálko­dásáról, bér- és munkaerő­helyzetéről. Kimondta véle­ményét Medve László egész­ségügyi miniszter is. A vitában felszólalt Cse* hák Judit, a Minisztertanács elnökhelyettese. Beszédében hangsúlyozta, az államnak, a kormánynak, a társada­lomnak közösségi források­ból, közösségi részvétellel, állami eszközökkel kell tá­mogatni azokat a szolgálta­tásokat, amelyek a betegsé­gek megelőzését segitik elő. A megelőzés fejlesztésével párhuzamosan szükséges a betegellátás javítása is A vita felszólalói között volt Nagy Sándor, a SZOT titkára is. A vita befejezése után a küldöttek elfogadtak a kong­resszus elé terjesztett hatá­rozati javaslatot, amelyben megfogalmazták a szakszer­vezet jövőbeni feladatait. A kongresszuson megvá­lasztották a 95 tagú közpon­ti vezetőséget. Az elnök Szabó Zoltán, u főtitkár Fűzi István letl. A titkárok: Gulyás Judit. Kormos Mik­lós es Vass Tibornc, (MTI)

Next

/
Thumbnails
Contents