Délmagyarország, 1985. augusztus (75. évfolyam, 179-204. szám)

1985-08-01 / 179. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! DELMAGYAR0RSZA6 75. évfolyam, 179. szám 1985. augusztus 1., csütörtök A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPART SZEGED VÁROSI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Havi előfizetési díj: 43 forint m 5 Ára: 1.80 forint Ülést tartott a megyei tanks Napirenden: a következő öt esztendő tervei A Csongrád Megyei Tanács tegnap, szerdán Szegeden szolgáltatás és a közműellá­ülésezett. Papdi József megyei tanácselnök köszöntötte a tás területén várható a fel­résztvevöket, többek között az elnökségben helyet fog- zárkózás gyorsulása. Az új laló Jantner Antalt, építésügyi és városfejlesztési mi- alapokra helyezett tanácsi niszterhelyettest, Bartha Lászlót, a megyei pártbizottság gazdálkodás kedvezően be­titkárát. Az ülésteremben ott voltak a megye országgyű- folyásolja az esélykülönbsé­lési képviselői, a városok és nagyközségek állami, tár- gek mérséklődését. Szeged sadalmi, politikai életének vezető képviselői, intézmé- mellett dinamikusabb lesz a nyek, vállalatok meghívott vezetői. A testület elfogadta többi körzeti központ fejlö­a végrehajtó bizottság két tanácsülés közötti tevékenysé- dése. Kisteleken folytatják a géröl és a fontosabb tárgyalásokról szóló jelentést. Ezt városi szintű infrastruktúra követően Petrik István, a tanácselnök általános helyet- kiépítését, a nagyközség tese előterjesztésében megvitatták Csongrád megye VII. középfokú ellátással és ötéves tervkoncepcióját. Végül előterjesztésekre került szak0rv0sj rendelőintézettel sor, a tanács döntött felügyelete alá tartozó vállalatok , új irányítási formába- való besorolásáról. ls bovul. A falvak népes­ségmegtartó erejének növe­/"* " I, I, _.. __ • _ ' ' I, lésében a mezőgazdasági V.SOKken az ingázok szama üzemek, különösen a kiegé­szítő tevékenységük bővülé­Csongrád megye VII. öt- mennyiségi lakáshiány meg- sének lesz nagyobb szerepe. éves tervkoncepciója szú- szüntetésére, a gyarapodó Az ipartelepítés lehetőségei kebb pátriánk minden ál- létszámú középiskolások el- korlátozottak a következő öt lampolgárát érinti. Hiszen helyezésére, a szennyvíz- esztendőben. Csongrád kör­az ülésen elfogadott hatéro- tisztítás gondjainak megöl- zetében azonban a várható zatok, elképzelések vala- dására, a tömegközlekedés munkaerő-túlkínálatot in­mennyiünk életkörülményeit feltételeinek javítására. A dokolt ellensúlyozni gyár, és -feltételeit meghatározzák falvaknál a közlekedés, a vagy üzem alapításával. Épp ezért az előterjesztést _ • « • , , , nagy érdeklődés előzte meg C.ÖI : Q JODD O apellatOS es fogadta, amely többek ' • között megmutatkozott a ta- A lervkt>ncepció sajátos a népességszám alapján ga­nacstagok hozzaszoiasaiban. vonása hogy a meqvei ta. rantált fejlesztési lehetőség, ruaositasunkban nem val- náej különleges figyelmet másrészt az állami céltámo­lalkoznatunk arra nogy is- szentel a környező megyék- gatási rendszert teremti mertessük a vu. oteves kpl való együttműködésnek, meg. A megyei tanács te­tervvei kapcsolatos összes el- Például Pjtvar0s és környé- rület- és településfejlesztési keDzelest csak a iegtonto- kének ,akói a szomszédos politikája azt kívánja eló­sabb megauapitasokra szo- Békés megye boltjaiban vá- segíteni: a körzetközpontok­ritkozunk. Petrik István elo- sarolnak Ezzel szemben ban városi szinVonalú s'zol­terjészteseben hangsu yozta, Szolnok megyéból a kun. gáltatás Altételei teremtöd­hogy » tanácsi gazdalkodas szeritmártoniak főként Szen- jenek meg, elsősorban az korszerusilesenek tanúi le- tesen iutnak az alapellátás egészségügy, oktatás, keres­hetunk Ugyanis az MhZMi szolgáltatásaihoz. A kiegyen- kedelem és személyi szolgál­om, kongresszusa szuKse- litettebb ellátás érdekében a tatás területén. 1986. január gesnek tartotta a tanácsi on- szomszédos megyékkel közö- 1-től a tanácsi gazdálkodás­állóság, a testületek megha­sen szeretnék megoldani a ban jelentős változásokra ke­tározó szerepének növelését. gf>ndokat célszerűnek lát- rül sor. amely a helyi taná Ezzel összhangban "legval- szjk a kérdéses terüieteken csok önállóságát erősíti és a tozik a tanácsi gazdálkodás az ioari és termelőszövetke- döntési hatáskört kiterjesz­íe}!éÁe.1:., ÍS e!?énVöt zetek. szolgáltató üzemek ti. Ennek a gazdálkodásnak rendszere a következő esztendőben. Egyébként koncepciót a népfront, kooperációját szélesíteni, a alapvető célja az lesz, hogy gazdaságok pedig a közös a társadalmi esélyegyenlő­v mez fejlesztési lehetőségeket ke- ség feltételei javuljanak, a szakszervezet, a JS.IÍ>Z, me- ressék Fontos szempont, szociális és létbiztonság kö­gyei testületei, a tanács h megfelelő legyen a rülményei pedig megmarad­tervgazdasagi es számviteli közlekedés, ezért kiemelke- janak. A tanácsok a követ­bizottsagai is megvitattak. d- jelentöségű lenne a Sze. kezó évt6l kezdve egységes mielőtt a tegnapi ules ele ged—Békéscsaba közötti va- pénzalappal gazdálkodnak, terjesztettek volna. Besza- sútvonal villamosítása. a amely bevontán tartal­™l0I}Kat a, .t!rul?.t" '68 , , 47-es számú főútvonal át- mazza a működési, íenntar­pulestejlesztesi célok. tel- eresztóképességének fokoza- tás- és fe:lesztési eszközöket, adatok ismertetesevel kezd- to8 novelései a Hódmezővá- Az egységes .pénzalap fel­J sárhely—Szentes—Tisza- használásáról a tanácsok va­A következő ötéves terv- ienyő közötti vasútvonal re- lamennyi szinten önállóan időszak végén — a közgáz- konstrukciójának gyorsítá- döntenek. dászok úgy számolnak sa- Intenzív együttműködést A határozatok megszületésé­Csongrád megye lakossága igényel Szolnok. Békés és néí döntő szerepet játszik a körülbelül 450 ezres lesz, a Csongrád megyék között a lakosság akarata is. Előre­népesség száma továbbra' is Tisza. illetve_ a Körösök láthatólag Csongrád megye döntően a községekben szállítási lehetőségeinek ki- tanácsai a VII. ötéves terv­csökken, amelynek üteme használása. A környező me- ben 32.4 milliá forintból azonban lényegesen kisebb, SVék ..érintkező zónáiban" gazdálkodhatnak. A kon­mit amit eddig tapasztal- az infrastruktúra színvonala ceoció szerint az összkiadás­tunk. A városi lakosság nem éri el a belső terüle- ból működési-fenntartási cé­aránya lényegében csak Sze- tek ellátottságát. Épp ezért lókra 24,9 milliárd, fe.ilesz­geden növekszik. A tervidő- is szükséges az újszerű, tésekre 7,2 milliárd forint szak második felében meg- okos együttműködés. ^ A két fontos tétel mel­kezdik a munkaképes korba lett százmillió forintokban lénö nagy létszámú korosz- A korszerűsített tanácsi kifejezhető eevéb kiadá­tályok foglalkoztatásához gazdálkodás a korábbinál sok. — mint tervezési tar­szükséges feltételek kialakí- kedvezőbb lehetőséget biz- taléV stb. — szerepelnek, tását Tovább csökken az tosit a kiegyenlítettebb la- (A pénzügyi alap felhaszná­ingázók száma, elsősorban a kossági ellátáshoz. Ennek lásának részletezésére la­Csongrád megyén kívüli anyaS< feltételeit elsősorban punkban még visszatérünk.) munkahelyekre utazók szá- \# ' I ' I" I I ma csappan meg jelentősen. Vélemények, jaVOSlatOk A településhálózat jelen­legi szerkezete a következő A következő ötéves terv- koncepcio jol tükrözi a le­tervidőszakban nem váltó- időszak koncepciójának na- hetőségeket. Az biztosan zik. A korábbi időszakhoz P'rendi vitájában először látszik: a következő tervidő­képest hangsúlyozoltabb lesz Négyesi Jánosné (Szentes) szakban elsősorban arra kell a községek fejlesztése — a kért szót. Örömmel számolt törekedni, hogy a létrehozott pénzügyi fejlesztési elő- be arról, hogy városukban intézményhálózat jól mű­irányzat a VI. öteves tervi folytatódik a kórházi re- ködjön. Jelentős fejleszté­8,3 százalékról 13—14 száza- konstrukció, kisegítő iskolát sekre nem jut pénz. Szege­lékra növekszik —, ami ter- építenek, de a helyi tanács- den az elmúlt tíz évben mészetesen nem okoz hát- nak nagy gondja az útépítés, nagyarányú volt a lakásépí­rányt a városok és elsösor- mert ehhez nincs elegendő tés, amelytől elmaradt az ban Szeged előrelépésében, pénz. Papp Gyula (Szeged) infrastruktúra és a kulturá­Nagy gondot fordítanak a rámutatott arra, hogy a (Folytatás a 2. oldalon.) Tények és remények Gazdasági fejlődésünk az első félévben Szeged és a környező köz­ségek súyuknak megfelelően kiveszik részüket a gazda­ságpolitikai feladatok meg­oldásából. A nehézségek és a több helyen érzékelhető eredmények itt is az orszá­gosan tapasztalható törvény­szerűségeket táma'sztják alá. Az elsődleges cél, hogy a VI. ötéves terv feladatait végrehajtsák, s ennek érde­kében van tennivaló bőven. Ott. ahol az eredmények el­maradtak a várakozástól, még inkább szükséges a szemléletbeli, módszerbeli változtatás. A fejlődés elképzelhetet­len a gazdasági egységek jö­vedelemtermelő képességé­nek növelése, valamint a konvertibilis export bővíté­se* nélkül. Eközben a lakos­ság életfszinvonalát, életkö­rülményeit befolyásoló té­nyezőket is a lehetőségek szerint javítani kell. A gaz­dálkodás feltételeinek vál­tozása sok helyt serkentőleg hatott. Az új szabályozók a hatékonyabb gazdálkodásra ösztönöznek, az egységes ke­resetszabályozás az emberi munka felértékelődését je­lenti a vállalati döntések­ben. A vállalati önállóság, a piac szerepének erősödése, az ú.i vállalatvezetési for­mák kiszélesedése, a válla­lati szervezeti rendszerek korszerűsítése az érdekelt­ség egyértelműbb érvényesí­tését eredményezik. A kedvezőtlen jelenségek­re is fel kell figyelnünk. Sok vállalat került nehéz helyzetbe, a gazdasági sza­bályozókhoz való alkalmaz­kodás lassú. A termékszer­kezet korszerűsítése nem követi elég gyorsan a válto­zó piaci igényeket. Az év eleji rendkívüli időjárás hátráltatta az építőipar mun­káját, a mezőgazdaságban és élelmiszeriparban pedig termeléscsökkenést okozott. összességében a város ipari egységeinek első félévi ter­melése nemcsak a tervtől, hanem a tavalyi értéktől is kismértékben elmaradt. A szénhidrogén-bányászat­ban a feszített feladatokat is megoldották. A sikeres kutatófúrások mellett a kő­olajtermelés 6 százalékkal, a földgáztermelés 12 száza­lékkal nőtt. Ugyanakkor a város energiafelhasználása is ilyen arányban emelke­dett. A villamosenergia-fo­gyasztás 4 százalékos növe­kedését a termelés stagnálá­sa nem indokolja. A feldolgozó ipar legdina­mikusabban fejlődő ágazata a vegyipar, itt 28 százalé­kos a termelésbővülés. A könnyűipar eredményei mér­sékeltebb, 4 százalékos ter­melésfelfutást mutatnak. A gépipar csak az elmúlt év eredményeit tudta megis­mételni. A tavalyi szint 83.3 százalékát produkáló élel­miszeriparban egyértelmű a viászaesés. A húskombinát a rekonstrukció miatt ko­rábbi termelésének három­negyedére képes. A termelési nehézségek hatását tükrözik az export­szállítások. A rubelelszámo­lású kivitel 4 százalékos el­maradása év végéig még be­hozható. A nem rubelelszá­molású export csökkenése épp a legnagyobb szállítók* az NKFV, a húskombinát, Paprikafeldolgozó Vállalat, ruházati szövetkezet szám­lájára írható. Jelentősen nö­velte szállításait a Taurus és a KSZV, valamint a kon­zervgyár. A szűkülő források elle­nére a város gazdaságában jelentősek a fejlesztések, el­sősorban a gáztermelés és -feldolgozás területén és a vegyiparban. A gépiparban az Ikarus kivételével a meg­levő szint megtartása is ne­héz feladat. A könnyűipar fejlesztéseiből csak a KSZV újabb ponyva- és farmer­anyaggyártó berendezései emelkednek ki. Az élelmi­szeripar beruházásaiból to­vábbra is a legnagyobb erőt köti le a húskombinát építke­zése. Az építőipar a rendkívül rossz első negyedévi ered­ményein tudott ugyan javí­tani, de a tavalyi el'ső fél­évi szinttől 20 százalékkal elmaradt. Az építőipari vál­lalatok kapacitásának 70-90 százalékát kötötték le a megrendelők. A mezőgazdaság eredmé­nyeire leginkább a szokat­lanul zord tél nyomta rá a bélyegét. A téli fagyok a gyümölcsösökben és a sző­lőültetvényekben tetemes károkat okoztak. A fűszer­paprika fejlődését a hosz­szan tartó hűvös idő lassí­totta. A kalászosok jó ter­méseredményt hoztak. A ku­korica, a napraforgó, s az egyre nagyobb területen ter­mesztett lóbab is szépen fej­lődik. Az állattenyésztésben a sertésállomány növekedési üteme mérséklődött, sőt, a kisgazdaságokban még csök­kent is. Ebben jelentősen közrejátszottak a takarmá­nyozási és átvételi nehézsé­gek. A szarvasmarha-állo­mányon belül a hízómarhák aránya nőtt a tejelőkhöz ké­pest. A közlekedésben a sze­mélyszállítás teljesítése to­vábbra is nő, az áruszállítás viszont jelentősen * vissza­esett. A posta a telefohháló­zatot elsősorban a kötvé­nvek szerint fejleszti, az el­ső félévben 400 lakásban szereltek fel új készüléket. A lakosság alapellátását a kereskedelem általában jó színvonalon biztosította. Az élelmiszer-forgalom 6-7 szá­zalékkal, a ruházati 7.1 szá­zalékkal nőtt. Választékhiá­nyok azonban továbbra is előfordultak. A vegyes ipar­cikkek 12 százalékos forga­lomemelkedéséhez nagymér­tékben hozzájárult a Vidia Kereskedelmi Vállalat egy­re bővülő kiskereskedelmi tevékenysége. A hűtőszek­rények, automata mosógé­pek, villanybojlerek, tévé­készülékek kínálata azon­ban továbbra is ingadozó. Az életkörülményeket to­vább javították a megvaló­sított városi, községi beru­házások. Annak ellenére, hogy eddig kevés lakást ad­tak át, az idénre tervezett ezerhatszáz lakás várhatóan fölépül. Több elkészült egészségügyi, oktatási és művelődési intézmény csök­kenti az e téren tapasztal­ható feszültségeket. A lakos­sági önerős gázhálózat 12 kilométerrel bővült. A télen alaposan leromolott városi úthálózat javítása befejezé­séhez közeledik. Az erre a célra biztosított pénz több útszakasz felújítására már nem elegendő. A helyi feladatok megol­dásában továbbra is nagy segítséget jelent a munka­verseny-mozgalom. A kong­resszusi és felszabadulási munkaverseny nagymérték­ben járult hozzá a vállalati, üzemi célok megvalósításá­hoz, növelve a dolgozók ak­tivitását, kezdeményezőkész­ségét. Nagy termés volt korai burgonyából; őszre értékesítési gondok várhatók.

Next

/
Thumbnails
Contents