Délmagyarország, 1985. május (75. évfolyam, 101-126. szám)

1985-05-02 / 101. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 75. évfolyam 101. szám 1985. május 2., csütörtök Ára: 1,80 forint AZ MSZMP SZEGED VÁROSI B TSÁGÁNAK LAPJA Az alkotó munkál ünnepelte a világ Kilencvenötödül alkalommal került sor a Föld minden szegletében a világ dolgozóinak nagy seregszemléjére, a munka, a munkásosztály, a szolidaritás nagy ünnepére. A békeszerető milliók az alkotó, az emberi életet szebbé, tel­jesebbé alakító munkát és a teremtő embert ünnepelték, de vannak a világnak olyan pontjai, ahol május elseje a megélhetésért, a munkáért, a legelemibb emberi jogokéit folytatott harc demonstrációja. Erre is kitért kedd esti rá­dió- és tv-bcszédében dr. Nagy Sándor, a SZOT titkara. Hazánkra a negyvenedik szabad május elseje köszön­tött. A nemzetközi munkásmozgalom nagy ünnepét Buda­pesten, a Felvonulási téren mintegy negycdmillióan kö­szöntötték, hitet téve szocialista fejlődésünk mellett, de­mostrálva, hogy népünk büszke az elmúlt negyven cv eredményeire, bizalmát tanúsítva az ország vezetó ereje, a Magyar Szocialista Munkáspárt iránt, kifejezésre juttatva tettrekészségét a párt XIII. kongresszusán elfogadott hatá­rozatok valóra váltásáért. Az ünnepi köntösbe öltözött té­ren. a díszemelvényén foglalt helyet Kádár János, az MSZMP főtitkára (nyilatkozatát alább közöljük), Losonczi Pál, az FInöki Tanács elnöke. Lázár György, a Miniszter­tanács elnöke, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai, a párt, az állami élet vezető tisztségviselői, a tömegszerveze­tek képviselői, a munka élenjárói. A színpompás, erőt su­dolgozóinak menete után Internacionálé hangjaival gárzó felvonulás a kerületek sportolók záróképével cs az ért véget. Zenés őrségváltás volt tegnap délben az Országháznál, a Magyar Népköztársaság állami lobogója előtt, amely a munkásosztály nemzetközi ünnepének tiszteletére leng a zászlórúdon. A díszelgő alakulat rövid parádéját követően a zenekar térzenével szórakoztatta a fővárosiakat. Hazánk minden településén fölvonulásokkal, nagygyű­lésekkel, vidám majálisokkal, gazdag kulturális és sport­programokkal idézték május I. eszméjét, a tavasz nagy­szerű hangulatát. Kádár János május 1 -i nyilatkozata A J ájus elseje hűvös idővel virradt lyl ránk, de a budapestiek itt felvo­nuló tömege magabiztosságot, jó­kedvet sugároz. Ennek alapja: nemrégi­ben ünnepeltük felszabadulásunk 40. év­fordulóját, s ezt megelőzően megtartottuk pártunk XIII. kongresszusát. Az elfoga­dott országépitö program fö céljait ma­gáévá tette a Hazafias Népfront is. Ezért kérhetjük az egész magyar néptől: támo­gassa politikánkat, a fejlett szocialista társadalom felépítésének töretlen folytatá­sát célul tűző elhatározásunkat az ország­gyűlési képviselő- és tanacstagválasztaso­kon is. Ügy, ahogyan azt a munkás hét­köznapokon is teszi. A közelmúltban a lengyel fővárosban aláirtuk a Varsói Szerződés meghosszab­bításáról szóló dokumentumot. Ezzel nö­veltük népünk biztonsagát, s — meggyő­ződésem — hozzájárultunk Európa és a világ békéjének megőrzéséhez, erösítése­bez is. Ezeket a gondolatokat felidézve szeretném e jeles napon szivböl köszön­teni — pártunk Központi Bizottságának nevében is — munkásosztályunkat, szövet­kezeti parasztságunkat, értelmiségünket, egész dolgozó népünket. Bizakodva nézhe­tünk a jövőbe, mert van jó programunk, népünk egységes, s elkötelezett, hogy tisz­tességes helytállással végezze országépitö munka ját. Ehhez minden honfitársamnak, kisebb és nagyobb közösségeknek, népünk fiainak és leányainak, a családoknak jó egészséget, további sikereket kívánok. Megköszönöm a sajtó, a hírközlő szer­vek munkatársainak is, hogy országnak, világnak hűen tolmácsolják ezt a bizako­dó hangulatot, beszámolnak arról, hogyan köszönti népünk a i7iunkásosztály nagy nemzetközi napját, a szolidaritás ünnepét, május elsejét. Kádár János, a Magyar Szocialista Mun­káspárt főtitkára és Gáspár Sándor, a Szakszervezetek Országos Tanácsának el­nöke a Felvonulási téren találkozott a Szakszervezeti Világszövetség képviselői­vel és azokkal a külföldi szakszervezeti vezetőkkel, akik részt vettek a budapesti dolgozók május elsejei ünnepségén. Kádár János szólt arról, hogy a felvonulás is tükrözi a magyar dolgozóknak azt az el­határozottságát, hogy továbbra is a szo­cializmus építésének útját járják, és szo­lidárisak azzal a harccal, amely a világ minden térségében a társadalmi haladá­sért, a népek szabadságáért és az egész világ közös érdekéért, a békéért folyik. Az MSZMP főtitkára kerte a jelenlevő­ket: hazájukba visszatérve tolmácsolják a niggyar nép jókívánságait mindazoknak, akik a társadalmi haladásért, a népek szabadságáért küzdenek és a béke ügyét támogatják. (MTI) A budapesti demonstráció díszelnökségében: a párt- cs állami a fővárosi felvonulók tízezreit vezetők köszöntik Hatvanezres felvonulás Szegeden Csípős tavaszi időben milliók vonultak föl Országszerte, köszöntve május ünnepet. Transzparensek, jelképek, feliratok, villám fölvonulók Budapesten. (Az ünnep nemzetközi eseményeiről lapunk 2. oldalán számolunk be.) D éke és biztonság, épitö­ü munka és haladás, bi­zalom s a jobb jövőbe ve­tett hit — ezeknek a gon­dolatoknak jegyében zajlott tegnap Szegeden a munkás­osztály nagy nemzetközi ün­nepe tiszteletére rendezett demonstráció, amelyen a város üzemeinek, vállalatai­nak, intézményeinek dolgo­zói, a tanulóifjúság képvise­lői vettek részt impozáns felvonuláson, mintegy 60 ez­res tömeget alkotva a Szé­chenyi tér középső sétányán, a dísztribün előtt elhaladva. Az ünnepi felvonulás dísz­elnökségében ott volt Apró Antal, a Magyar—Szovjet Baráti Társaság elnöke, az MSZMP KB tagja. Cserhá­ti István, a SZOTE rektora, az MSZMP KB tagja. Szabó Sándor, a Csongrád megyei pártbizottság első titkára, Székely Sándor, a városi pártbizottság első titkára, Petrik István, a Csongrád Megyei Tanács elnökének általános helyettese Ágos­ton József, az SZMT vezető titkára, Papp Gyula, Szeged Megyei Város Tanácsának elnöke, Molnár Sándor, a Hazafias Népfront Csongrád Megyei Bizottságának titká­ra és Kulcsárné Kiss Piros­ka. a HNF Szeged Városi Bizottságának titkára is. Je­len voltak az elnökség so­raiban a párt-, állami és tömegszervezetek vezető képviselői mellett az ágaza­ti szakszervezetek vezetői, a kitüntetett vállalatok de­legátusai, és a közelmúlt­ban magas elismerésben ré­szesült munkások, parasz­tok. értelmiségiek. Hogy a béke gondolata hatotta át a szegedi tömeg­megmozdulást, azt már a tribün fölött kifeszített transzparens jelszava is ér­zékeltette: Békés jelent. biz­Cttörok a szegedi menetben tonságos jövőt az emberi­ségnek! Ezt a gondolatot su­gallta számos felvonuló vál­lalat menetének élén vitt ünnepi dekorációs összeállí­tás, az autós felvonu­lók drapériájának leg­gyakoribb színe, a béke kékje, és különösen figye­lemreméltó volt az ötletes­ségével és érzelmi hatásával kitűnt, fegyverkezésellenes mozgó dekoráció, amelyet a szegedi Volán felvonulói mutattak be. Az autó pla­tóján égre meredő két ra­kéta egyikén, ahogy csak a hely engedte, a tiltakozást kifejező „NEM" soknyelvű felirata volt látható, míg a másik, egy jókora Pershing­rakéta — lefejezve! S a gyilkos robbanófej . helyén ezerszínű virágként kibom­ló májusfa fejezte ki mind­annyiunk közös óhaját. Nem fegyverkezést, békét a világnak! Béke és szolidari­tás, az elválaszthatatlan fo­galmak kifejezője volt. A Szegedi Postaigazgatóság menetének élén a kékbe burkolt menetnyitó autók, oldalán a nemzetközi össze­fogást éltető jelszó, a hatal­mas, hófehér békegalamb, s az autón emberfajunk szin­te valamennyi rasszának képviselőjéből verbuvált fia­talok csoportja összefonott kézzel hirdette a tapsvihar­ra ragadtatott nézőtömeg előtt a létérdekünket kife­jező összefogást. Nem ke­vésbé hangulatébresztő ér­zelmet megmozgató volt a Budaprint Szegedi Textil­művek ünneplői között a Széchenyi teret megjelené­sükkel pillanatok alatt vib­ráló feszültséggel, életteli vidámsággal megtöltő kubai lányok spanyol nyelvű jel­szavakat harsogó csoportja. Hosszú oldalakat venne igénybe, ha sorrendben va­lamennyi felvonuló kollek­Nagy László felvétele tiva méltán kiérdemelt di­cséretét zengenénk, hiszen akár a pattogó indulózené­vel felvonuló MÁV-zenekart és a vasútigazgatóság dol­gozóit, akár a sporttagozatos általános iskolások a Tö­mörkény szakközépiskola lá­nyait, vagy a sportolófiata­lok vérpezsdítő zenére elő­adott szemgyönyörködtető aerobictáncát emelnénk ki, akár az üzemek jellegzetes­ségeit jól tükröző autós de­korációknak szentelnénk helyet — mint például az olajipari vállalatok égő gáz­fáklyával felvonuló autójá­nak. vagy a Szegedi Szalá­migyár és Húskombinát lát­ványnak is ínycsiklandozó, forgó böségkosarát idézzük, vagy éppen a piros nadrá­gos. szakállas zsokéval (cir­kuszi produkciónak is beil­lően fegyelmezett lován!) megnyitott színházi menet­ről szólnánk, vagy a gyufa­gyár röpcédulaként gyufa­címkét szóró xnenetelőit említenénk — egyaránt azt kellene éreznünk, másokról ugyanígy írhatnánk. A háromórás színes ka­valkád Széchenyi téri záró­képe a Vörös Csillag Ér­demrenddel kitüntetett Ma­gyar Honvédelmi Szövetség Csongrád megyei szervezeté­nek technikai bemutatója volt. A szakági jelvényekkel begördülő autók, a zöld egyenruhás motorosok, a le­vegő akrobatái, az ejtőer­nyősök a kifeszített szár­nyú motoros sárkányrepülő a földön hirdette a honvé­delmi nevelő munkában je­leskedő szervezet sokoldalú­ságát, miközben a levegő­ben, toronymagasságban, s a felhők közelében két re­pülőgép üdvözölte a nézőse­reget. A sárga vontatógép üdvözlő röpcédulákkal kö­(Folytatás a 3. oldalon.)

Next

/
Thumbnails
Contents