Délmagyarország, 1984. február (74. évfolyam, 26-50. szám)

1984-02-11 / 35. szám

3 Szombat, 1984. február 11. A tegnapra virradó éjsza­ka nagy erejű széllel kísért hóvihar adott országszerte munkát az áramszolgáltatás, a tömegközlekedés, a posta, s még seregnyi más, egyéb­ként szinte észrevehetetlenül működő „közüzemi szerve­zet" felelőseinek. Szeged is a viharra ébredt — ki ko­rábban, ki már elkésve vet­te tudomásul, hogy nincs áram, alig csurog a víz a csapból, s hogy nehéz meg­állni a lábunkon az utcára lépve ... Munkatársaink teg­nap készült összeállításuk­ban arra a kérdésre keres­tek választ, milyen fennaka­dásokat okozott a város éle­tében a szokatlanul heves szélvihar. Tapasztalatainkat így foglalhatjuk össze: va­lamennyi, a viharkárok el­hárításán fáradozó vállalat­nál. intézményben szerve­zetten, a legsürgősebb ten­nivalókat előtérbe helyezve próbálták normalizálni az állapotokat. Megerősített ügyeleti rendszerben. más munkaterületről átcsoporto­sított erőkkel igyekeztek a zavarokat csökkenteni. S ide kívánkozik még egy tapasz­talatunk: a város lakóinak többsége — legalábbis sejt­ve az erőfeszítéseket — tü­relmesen vette tudomásul, hogy bizony még tél van .., A Bajai úti meteorológiai állomástól kapott információ szerint tegnapelőtt, csütörtö­kön este 9 órakor mérték az első széllökést. A legerő­sebb éjjel 2-kor volt, ami­kor 105 kilométert jeleztek a műszerek. Az intézet rangsora szerint ez „csu­pán" erős vihar. Érdemes megjegyezni: mindössze hét kilométer hiányzott az or­kánkategóriától! A hó éjfél után pontosan 68 perccel kezdett esni. Nem sokkal ezután 200 méterre csökkent a látótávolság. A szél át­lagsebessége 60 kilométer volt óránként. » Sajnos, a mentők munká­ját is nehézzé tette a szél és a hó. Az ellenőrzésre já­ró betegeket nem is szállí­tották. A kocsikat a szülő kismamáknak, valamint az életveszélyes betegeknek tartották fönn. Déltől meg­szaporodtak a frontátvonu­lás miatt bekövetkezett rosszullétek is: szívbeteg és eszméletlen emberek szorul­tak sürgős segítségre. A gyors közbeavatkozást azon­ban gátolta az ítéletidő. Életveszélyes állapotban le­vő asszonnyal indult el pél­dául Kiskunhalasról a men­tőautó. Üllés előtt azonban megrekedt a hóban. Az azonnal segítségére siető honvédségi gépkocsinak sem sikerült elvontatnia, ezért maga indult Üllés felé a be­teggel, az orvossal és az ápolókkal együtt. Az Apát­falva és Makó között el­akadt, terhes nőt szállító mentősöknek a rendőrség se­gített. A Hódmezővásárhely és Szentes között árokba borult kocsiktól nem fért a fehér autóhoz a mentésére érkező traktor. Délután Ópusztaszer térségében is ottragadt egy beteget szál­lító mentőautó. A mentőszolgálat megyei szervezete köszönetet mond a honvédség közreműködésé­ért, és kéri a lakosságot. hogy — megértve a közle­kedési nehézségeket — csafc sürgős, életveszélyes helyzet­ben riasszák őket. * A Szeged városi Rendőr­kapitányság baleseti ügyele­téről kaptuk délelőtt a hírt. hogy a zord időjárás dacá­ra szerencsére súlyos köz­lekedési balesethez nem kel­lett kiszállniuk a helyszíne­lőknek. Fokozott figyelmet kérnek a járművezetőktől, hiszen sok helyen megol­vadt az úttestre tapadt hó, és a víz ismét megfagyott. Sok, árokba csúszott autó várta a segítséget. * Gajdán István, a Csong­rád megyei Sütőipari Vál­lalat igazgatója elmondta, hogy az áramszünet miatt kisebb-nagyobb fennakadás volt a termelésben, de ezt a lemaradást pótolni tudják. A legnagyobb gondot a szál­lítás jelenti. így a Szőreg— Kübekháza vonalon a hon­védség és a termelőszövet­kezet segítségét kérték. Mórahalmon és Ásotthalom környékén is a termelőszö­vetkezetek segítettek. Szege­den is az áramszünet oko­zott gondot, a termeléski­maradást azonban itt is pó­tolni tudják a kenyérgyári dolgozók. * Á tejellátásban reggel nem volt fennakadás, csu­pán annyi, hogy kisebb ké­sésekkel érkezett a tejter­mék az üzletekbe — tájé­koztatott bennünket Szép Ferenc, a tejipari vállalat főmérnöke. ..Pénteken haj­naltól délelőtt 10 óráig áramszünet volt a vállalat­nál. a lemaradást azonban éjszakai műszakkal pótol­juk. Amennyiben az útvi­szonyok megengedik, a hét végén mindenütt lesz ele­gendő tejtermék." * Kovács János, a DÉMÁSZ szegedi üzemigazgatója el­mondta, hogy az üzemzava­rok a hófúvás miatt kelet­keztek. A transzformátorok­ba bekavarta" a szél a ha­vat, amely zárlatot okozott. A zárlat ez esetben robba­násnak is beillő kisülések­ként adott jelt magáról — no és az áramszünettel. A szegedi üzemigazgatóság munkabrigádjai hajnal óta megfeszített ütemben végez­ték a hibaelhárítás felada­tait. A kijavított trafók el­lenére nem sokat javult a helyzet, mert újabb s újabb helyeken szikráztak fel a zárlattüzek — több mint 200 esetben. A város határában Sán­dorfalva és Szeged között leszakadt a Baks felé vivő 20 kilovoltos távvezeték, amelynek a helyreállítását megkezdték. Robbanás volt az öthalmi úton az egyik nagyfeszültségű kapcsolóban. • A múltkorában a posta műszaki szolgálatának feke­te napjairól számoltunk be a vihar okozta vezetékszaka­dások kapcsán. Most annak ellenére, hogy nagyobb volt a szélvihar, kevesebb bajt okozott a telefonhálózatban. Jelentősebb kár Szikáncs és Hódmezővásárhely között keletkezett, ahol a vasúti sínekre dőlt rá egy telefon­oszlopsor. A tűzoltóknak elsősorban A Nagyállomáson sok munkát adott a hó a pályatakarítóknak a kidőlt fák eltávolítása adott sok munkát, de hívták őket üzemekhez is, így pél­dául a szegedi kenyérgyár­ba. ahol az áramszünet mi­att vízkimaradás volt, s a tűzoltók szivattyúi segítet­tek a tartályok feltöltésé­ben. * Bármennyire is furcsán hangzik, ház is égett a ha­vazásban. Zsombora riasz­tották a tűzoltókat, akik még Szeged területén el­akadtak, s visszafordulva, szatymazi kerülővel tudtak csak a helyszínre érkezni. * A város vízellátásában is fennakadásokat okozott az áramkimaradás, hiszen a vízműtelepek sem működ­nek energia nélkül. Hajnali fél négytől váltakozó idő­tartamra. de szinte vala­mennyi vízbázis leállt, s a kisebb-nagyobb szünetek azt eredményezték, hogy a vá­ros vízvezeték-rendszerében alig maradt víz. Természete­sen a fedett fürdők sem fo­gadhattak vendégeket (kinek is volt kedve tegnap úsz­kálni!). Mint dr. Takács An­taltól, a vízművek igazgató­jától megtudtuk: az áram­szünet miatt a szennyvíz­átemelők működésében is zavarok támadtak, főleg Tarjában és Újszegeden. * A helyközi és távolsági autóbuszforgalomban a Sze­gedről induló kocsik hajnal­ban még időben elmentek, ám a délelőtti órákban a helyzet súlyosbodott. Noha a városból nézvést aligha lehetett elhinni, a Volán tu­catnyi járata rekedt az uta­kon, illetve arra kénysze­rült, hogy visszaforduljon. Üllés, Forráskút térségében, Doroasmán. a fürdőnél. Ásotthalmon. Zákányszéken, Tótkomlóson olyan hó- és kocsitorlaszok alakultak ki, hogy a Volántól kapott in­formációnk szerint számos járatot el sem indíthattak. A délelőtti órákban a még egyáltalán eljutó járatok is tetemes késésben voltak. Noha hajnali 4 óra 40 perctől a Volán forgalmi te­lepe sem tudott kapcsolat­ba lépni az alközpontokkal, a végállomásokkal, a szege­di helyi járatok többsége fennakadás nélkül állt for­galomba — a kocsik azon­ban általában 5—6 perces késéssel iártak, s jelentősen megnövekedett az utasok száma is — sokan nem in­dultak útnak személyeéoko­csival. illetve nem szállhat­tak trolira. villamosra. Ugyanis a trolik a reggel 4 óra 30 és 5 óra 42 perc. va­lamint 6 óra 23 nerc és 8 óra 13 perc közötti áramki­maradás miatt csak Üisze. ned és a Bartók tér között közlekedtek, onnan a két. Északi városrészbeli végál­lomásig autóbuszok iártak. A kényszerű átrsonortosítás miatt a munkába in-'ekvők jobban iártak. ha villamos­sal utaztak, noha a kocsik igen lassan haladhattak, a 3-as vonalon pedig egy vil­lamos elakadása is okozott némi fennakadást. A 4-esen kisebb áramszünetek akadá­lyozták a folyamatos közle­kedést, az l-es vonalra pe­dig — a lassúság ellensúlyo­zására — tartalékkocsit is küldtek az SZKV diszpécse­rei. • A MÁV Szegedi Igazgató­ságához tartozó pályaszaka­szokon a hó- és szélvihar nem csupán a váltók meg­tisztítóinak munkáját tette sziszifuszi küzdelemmé, ha­nem a személyszállító vo­natok indítását is megnehe­zítette. A hajnali pesti sze­mély késése miatt 80 perc­cel elcsúszott a reggeli expressz indítása, a Pestről jövő expressz is 45 percet késett. Orosháza és Vásár­hely között a vágányokra dőlt telefonpóznák és fák miatt kellett a szerelvények­nek a páluán vesztegelniük. (A Makóról indított pesti gyors utasait végül Szentes­ről tudták tovább vinni.) A villamos felsővezetékek sza­kadása miatt a Szolnok—Bé­késcsaba—Lőkösháza vona­lon a nemzetközi vonatokat is Diesel-mozdonyokra kel­lett átkapcsolni, a késések tetemesek. Az igazgatóság ügyeletesei azonban mindent megtettek, hogy a személy­forgalmat a lehetőségekhez képest fenntarthassák, pél­dául a pécsi gyorsot is meg­állították Petőfiszálláson, hogy a várakozó utasok va­lamiképp tovább juthassa­nak. Indulás előtt azonban mindenképpen tanácsos ér­deklődni a vasútállomáso­kon. mert előfordulhat, hogy egyes vonatokat le kell ál­lítani. • Keserves napjuk volt teg­nap a kertészeknek is. Mi. háíyteleken néhány helyen „megkezdte" a fóliasátri.kat az orkánszerű szél. A gyen­gébb vázszerkezetek nem bírták ki a nagy nyamásti összetörtek a pvc-csövek, szétszakadt a fólia. Az Üj Élet Tsz dán üvegházában mintegy negyven üveget összetört a szél. Tegnap^ amikor telefonon érdeklőd­tünk. elmondták a szövetke­zetben. hogy van pótüvegük, ha alábbhagy a szél. tudják a törötteket helyettesíteni. Egyelőre azonban túlságo­san veszélyes közémenni a szétdurrogó üvegeknek. A szegedi Móra Tsz ba­romfitelepén az áramszünet okozott gondot és sok mun­kát. Kora délelőtt akadozott az áramellátás. 11 órától pe­dig végkétra megszűnt az áramszolgáltatás. A telep dolgozói beindították a helyi aggregátort. A Kossuth Lajo.s sugárúti munkásszálló tetején elhe­lyezett. úgynevezett kisadó­ban, mely a televízió l-es programját sugározza. a délelőtti, illetve délutáni áramkimaradás miatt üzem­zavar keletkezett. Sajnos, az útviszonyok következté­ben a szentesi televízióadó szerelői nem indulhattak a hiba kijavítására, emiatt a vételi lehetőségek tegnap es­te — envhén szólva — kor­látozottak voltak. Lapzártáig ennyit tudtunk meg... A szegedi tejüzemben a termelés tegnap csak 18 órá­tól indulhatott meg. A Sze­gedi Sütőipari Vállalat Ke­nyérgyári úti 1. számú üze­mében ugyancsak az áram­szolgáltatás zavarai miatt volt kiesés. A lakosság hét­végi tej- és kenyérellátása érdekében az élelmiszerboltok mai, szombati nyitvatartását a következők szerint szabá­lyozta a városi tanács vb ke­reskedelmi osztálya., az érin­tett vállalatok egyetértés vei: a szombaton egyébként is nyitva tartó kis- és közép­boltok délután 3-ig, vala­mennyi ABC-áruház pedig este 6-ig tart nyitva. Az áru­házak szükség esetén ennél is tovább fogadják a vásár­lókat. * A Tavasz utcai kenyér­gyárban a hálózati víznyo­más nagymérvű csökkenése okozott gondot. Tűzoltók szi­vattyúval töltötték fel a hét emelet magasságban levő víz­tartályt, amelyből így bizto­síthatják a gyártáshoz szük­séges vízmennyiséget. Segí­tett a tejipar is, amely tar­tálykocsival 9 ezer liter vizet szállított a gyárnak. A gyár­tásvezető ígérete: ma dél­után 4 óráig a megrendelt kenyérmennyiséget kisütik. Remélik — reméljük, hogy gond nem lesz: erre bizto­síték a készenlétben álló tűz­oltószivattyú, és a tejüzem ugyancsak ügyeletben álló tartálykocsija. * Mint Kőmíves Kele­men vára: amit megjavítot­tak reggel, elromlott délután­ra, amit megjavítottak dél­után, elromlott kora estére. Megemeljük a kalapunkat a DÉMÁSZ szerelői elölt, akik este 9-re valamennyi távfű­tőmű transzformátorállomá­sát rendbe tudták hozni. Igaz, hogy akkor még alig lehetett a hőmérő higanyszá­la egy-egy lakásban 15 fok fölött, de megteremtették an­nak a lehetőségét, hogy la­punk megjelenésekor — ta­lán — minden a rendes ke­rékvágásba kerüljön. * Kiskundorozsmán rekedt tegnap délután néhány diák, és sokan maradtak a Marx téri autóbusz-pályaudvaron is. A városi tanács operatív bizottsága intézkedett: a gye­rekeket a honvédség haza­szállította a környező falvak­ba, a Szegeden maradt uta­sokat pedig a kemping fűt­hető faházaiban helyezték el. * Békés és Csongrád megyé­ben, valamint Bács-Kiskun megye déli részén a postai küldeményeket, hírlapokat a postai dolgozók a hét végén valószínűleg csak késve tud­ják kézbesíteni. Várhatóan nem tudják begyűjteni a to­tószelvényeket sem. A fal­vakban kitöltött szelvények tehát minden bizonnyal nem játszhatnak. A posta a lakos­ság megértését és türelmét is kéri. * Éjjel a. Közúti Igazgatóság ügyeletesétől megtudtuk: az E5-ösön a Postakocsi csárdá­nál és Kistelek fölött jármű­oszlopok vesztegelnek, men­tésükön dolgoznak. Szeged is az országhatár között az út egy nyomon járható. A 43-as úton Makó és az országhatár közötti részt lezárták, Kis­zombornál veszélyesek a hó­átfúvások, A 47-esen Vásár­helyig nehezen, de el lehet jutni, a megyehatárig több helyütt összetorlódtak a jár­művek. A 451-es úton Szen­tes és Csongrád között nehe­zen, de megy a forgalom, a 45-ösön Vásárhely és Szen­tes között megpróbálják a járműtorlaszokat „feloszlat­ni". Szentestől a megyehatá­rig, illetve Szarvas telé az utak katonai segítséggel is nehezen járhatók. Az 55-ös úton a 14-es kilométerkőnél az igazgatóság hóekés kocsi­jának már önmagát kellett kimentenie a hótorlaszból, tovább az út járhatatlan. Az alsóbbrendű utak járhatatla­nok, különösen súlyos a helyzet Maroslele és Makó között, ahol autóbuszok, ke­nyérszállító járművek és a segítségükre érkezett honvéd. ségi gépkocsik is elakadtak. * A Volántól késő este kap tuk az információt: a távol­sági autóbuszjáratok közül jó néhány nem érkezett meg úticéljához. Az aggódó hoz­zátartozókat megnyugtathat­juk: az utasok biztonságos, védett helyen töltötték az éj­szakát. Hólapátolók az Anna-kútnál A villamosváltókat szinte folyamatosan kellett tisztítani a Lenin körúton is... Összeállításunk szerzői: Áes S. Sándor, Bach­i mann Jánosné, Bagaméry László, Chikán Ágnes, Czakó Judit, Igriczi Zsigmond, Pálfy Katalin, Petri Ferenc, Somogyi Károly ne, Szabó Magdolna, Tanács István.

Next

/
Thumbnails
Contents