Délmagyarország, 1984. február (74. évfolyam, 26-50. szám)

1984-02-11 / 35. szám

4 Szombat, 1984. február 11. — A hét elején utaztak el a felsőoktatási intézmények hallgatói a szokásos, 10 na­pos téli közművelődési gya­korlatra. A gyakorlatok egyetemközi szervező köz­pontjául öt évvel ezelőtt Sze­gedet jelölték ki, azóta Gru­ber László irányítja ezt a munkát. Emlékezetem sze­rint azonban korábban is a fő szervezője, agitátora, lel­kes hive volt az ügynek. Miben látja a jelentőségét? — A hallgatók közül ke­rülnek ki azok a holnapi ér­telmiségiek. akik a közsé­gekben, kisvárosokban a művelődési mintákat mutat­ják a lakosságnak, a kul­turális élet szervezői, irányí­tói lesznek. Hogyan, ha nem ismerik meg időben, még a diákéveik alatt, a valóság­nak azt a szeletét, amelyben később maguk is élnek? Egyébként 1057-ben, tehát a Népművelési Intézet támoga­tásával szervezett országos akciót egy évvel megelőzve már megszerveztük a szege­di intézmények hallgatóinak vidéki nepművelési gyakor­latát. Tulajdonképpen a Collrgitim Artium müvelő­déselméléti szekciójából in­dult a kezdeményezés, ma­gam akkor a JATE rektori hivatalának vezetője voltam, és erősen érdekelt, miként művelődik az egyetemi ifjú­ság. Az első időkben arra gondoltunk, a diákok falusi jelenléte nemcsak nekik hasznos, hanem a lakosság­nak, is, hiszen annak az idő­szaknak a politikai, gazda­sági, kulturális célkitűzéseit kevéssé ismerték még a fal­iakban. Már az első évben, a mi „parti zánakciónk" is jó tapasztalatokat hozott. Azóta a Népművelési Inté­zettel együtt, a Csongrád, illetve a Bács és Békés me­gyei tanácsok művelődés­ügyi osztályainak segítségé­vel szervezzük e munkát, be­vontuk a szegedi tanárkép­ző főiskolát, majd később az orvosegyetemet, az élelmi­szeripari főiskolát, s az idén az egészségügyit rs. — A mostani gyakorlatra indulókat arra készítették föl. hogy elsősorban a fia­talok művelődési lehetősége­it és igényeit figyeljék, az ifjúsági szervezetek, klubok életével ismerkedjenek. A gondok miatt? — Persze. Alighanem most ezen a területen találnak a legtöbb tennivalóra a diák­jaink. Előadásokat is tarta­nak az egyetemi-főiskolai életről, megpróbálják érzé­Gruber László egyetemi adjunktushoz keltetni mi várja a gyereke­ket az egyetemi városban, ha fölveszik őket valamelyik intézmény hallgatójának; re­ménykedünk. hogy gólya korukban sem hagyják őket egyedül a gyakorlaton részt vett felsőbb évesek, s meg­könnyítik számukra a beil­leszkedést. Érdekes megfi­gyelni. hogy évek óta a jo­gi karról jelentkeznek leg­többen a téli falusi gyakor­latra. ami nyilván nem le­het véletlen. A szaktárgyaik anyaga, az ott uralkodó ne­velési elvek, a közéleti ér­deklődésre inspiráló légkör alakítja a gondolkodásukat, nyitottak, fogékonyak a va­lóság jelenségeire, érzékelik a gondokat és munkál ben­nük a szolgálat szándéka. — A vásárhelyi tanító­képzőben. a szegedi főisko­lán majd a tudományegye­tem pedagógiai tanszékén oktatott. Évtizedeket dolgo­zott a legkülönfélébb műve­lődési területeken, szerveze­tekben a kultúra terjeszté­séért. N\pigdi iaskénl oly ak­tivitással folytatja ugyanezt, mintha cl sem szállt volna a sok év. Szervez. rendez, előad, fölkér, konzultál, uta­zik. Fáradhatatlanul, kedé­lyesen. mindenre és minde.n­kivel figyelmesen. Az idén pedig betölti a hetvenötödi­ket... — Addig él m ember, amíg dolgozik. Sosem sze­rettem lustálkodni. A ma­gamfajta nem is tud. Szere­tem az embereket, érdekel­nek, különösen a fiatalok, az új és új generációk. Ne­kem már sok mindent el mernek mondani a diákok; s mit tagadjam, jólesik, ha jönnek az ügyes-bajo6 dol­gaikkal, személyes- és köz­ügyeikkel. Néha nem is ta­nácsért, eligazításért. Csak kibeszéljük magunkat. A kultúra pedig a hobbim. Mint másnak a barkácsolás. Autóm, nyaralóm, kertem ugyan nincs, de gazdagnak tudom magamat. Érzem, hogy megbecsülnek. Még so­hasem fordult eló. hogy bár­hol, bárki vi86zautasitott volna. Kitüntetésem is szá­mos, de ennél sokkal többet jelentenek nekem a baráti, emberi kapcsolatok. Ma is tanitok. az egyetemen is, a főiskolán is. ott a Collegium Artium, a filmklubok. az oratóriumenekles a Zeneba­rátok kórusában, a szabad­egyetemek ... Hogy jut időm? Mindig csinálom, sa családom szerencsére béke­tűrő família. S. E. Pro Űrbe I Budapest A főváros felszabadulásá­i nak 39. évfordulója alkal­' mából pénteken a városhá­j ión ünnepélyes külsősegek I között adták, at az idei Pro Urbe Budapest kitünte­téseket. Az ünnepségen részt vett Maróthy László, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagja, a Budapesti Pártbizottság első titkára, valamint a párt-, az állami és a társadalmi szervek több más vezetője és képviselője. Szépvölgyi Zoltán. Buda­pest Főváros Tanácsántak elnöke adta át az aranyér­meket. Pro Urbe Budapest kitün­tetesben részesült Búzási Imréné. a XIV. kerületi Ond vezér park 5. 6zám alatti általános iskola taní­tója a lakótelepi gyerme­kek nevelésében, az új tan­terv szerinti tanításban el­ért eredményeiért, a kor­szerű matematikai oktatás sikeres terjesztéséért: Goda Gábor Kossuth- és József Attila-díjas író Bu­dapest ooliiikat és kulturá­lis fejlődését elősegítő gaz­dag írói életművéért, a közművelődési intézmény­hálózat megteremtésében végzett eredmenve? munká­jáért. aktív közéleti tevé­kenységéért ; Káldy Zoltán, az evangé­likus egyház országos elnök­püspöke a főváros fejlődése, társadalmi céljai és a kerü­letfejlesztési feladatok meg: valósítása érdekében, vala­mint a békemoz^alomban ki­fejtett magas színvonalú, ál­dozatos közéleti tevékenysé­géért: Kiss P. László, a Duna Mezőgazdasági Termelőszö­vetkezet elnöke, a főváros ellátásában és a kerületfe.i­lesztesben kifejtett kiemel­kedő színvonalú munkájáért, széles körű közéleti tevé­ken vségéért: Kóktii Sándor, a Danuvia Központi Szerszám- és Ké­szülékgyár művezetője az üzem gazdasági eredményei­nek növelésében végzett példamutató irányító szer­vező munkájáért, a főváros ooiitika' életének fejlődését elősegítő közéleti tevékeny­ségéért. (MTI) Emlékülés Győrffy István. a kiváló néprajzkutató születésének 100 évfordulója alkalmából emlékülest tartottak pénte­ken a Magyar Tudományos Akadémia nyelv, es iroda­lomtudományok osztálya es a Magyar Néprajzi Társaság szervezésében az MTA nagy­termében. Tikkasztó hőség, fogvacog­tató tél, vízáradat zúdul szét­szakadt felhőből, vihar nyes fákat, a rokkant néni há­mmkerekíije mégis naponta gurul orvoshoz. Kényszerű szükség. Évtizede tolja élete párja, mellette karikázva. Hitvesi szeretet. Megható látvány. Az ember, ki fér­jére utalt — szomorú; az ember, ki nejét viszi — lel­ki hős. * A fogantatástól kezdve minden lehet, még most is, zseniális tudóskorunkban: születhet egészséges pici ba­ba és mozgasában gátolt csecsemő. Hála a génvilág tudorainak, ez utóbbi száza­lékban elenyésző. De csak százalékban kevés, hisz' egy is sok. * Sajnos, több van. Az űt­törő tér alig forgalmas ré­szén gondoznak egy osztály­nyi rendellenesen fejlődött gyereksereget. GONDOZZAK őket a szó legbecsesebb ér­teimében. Igazgatják fejlő­désben rekedt értelmüket, tanítják — továbbtanítják a számolás alapjaira, a girbe­gurba betűjelek felismerésé­re. Kedvességre. ragaszko­dásra azonban nem igényel­nek tanítói figyelmet: vala­mennyien — ösztönösen ta­lán — örülnek. társaságot kívánnak a maguk módján. Szere'etre méltó mindvala­mennyi. Zárt világ az övék, mozgásterület határolja. Ók lehet nem tudják, hogy rés nyílhat szobaviláguk tégla­falán, ám nem baj ez, ha mások a feltételezett rést ha­talmassá tárják. Akarják ezt a nevelők is, igaz, segítség nélkül minden jóakarat csak szándék marad. Segítő kar nyúlt feléjük, jőszándék vezérelte. Olyan emberek kínálták támogatá­sukat, akik — ügymond — csak jót akartak tenni vala­kinek, valakiknek. Nyomoz­tak. kutattak és találtak rá­szorulókat. Kik ők? A Tem­pó taxi kollektívája. Sokan túlórabérüket adják a kö­zért, takarítanak, csinosíta­nak a városban mindannyi­ónk javáért. Ök úgy gondol­ták: legjobb, ha foglalkozá­suk mezsgyéjén maradva ajánlanak társadalmi mun­kát. Hibátlan gondolat. Kétes volt az első próbál­kozás. Nem tudni elég-e a fogyatékosokat foglalkoztató napközi otthon nevelőinek le­írhatatlan öröme, mikor is a taxisok felajánlásukkal ko­pogtattak a Menhely utca sarkán: amikor igénylik, bár­hová elviszik a gyerekeket kirándulni. Elégnek biapí nyúlt? Avagy kevésnek: * Az Ópusztaszeri emlék­parkban minden aggodalmat szétoszlatott a csetlő-botló gyerekhad, ölelték jótevői­ket, szorongatták a kezüket. Rohantak önfeledten, repü­lőt, traktort látlak-fogdostak, nádfedeles tanyamúzeumban bámészkodtak, fékevesztett boldogságukban el-elpitye­regték magukat. Lelket mar­dosó volt. * Az is megható, miként pár pillanatra a semmibe reved­tek a taxisok. Szemük tú­lontúl csillogott. Sajnálkoz­tak ? Agyuk képernyőjén övéik jelentek meg? Ki tud­ja? Nem volt való faggatni őket: emberségből adtak pél­dát. • Most már „híd" épült az, Üttörő tér es Tarján. az Otthon es a Tempó között. Előbb a taxikonvoj „járja végig": farsangra hivatalosak a napközibe, később majd ugyanők „mennek rajta", hogv pártfogoltjaik pipacsot gyűjthessenek a pompázó mezőn, égig érő fákat bámul­hassanak a füvészkertben, s egyáltalán bővíthessék a nagyvilágról alkotott képze­tüket bárhol, a tőlük nagy­részben elzárt életben. Ács. S. Sándor Képviselek tanácskozása Térmobilokról — és fény­mobilokról tart képzőművé­szeti foglalkozást a gyere­keknek Szekeres Ferenc a Móra Ferenc Múzeum mú­zeumi matinék sorozatában ma. szombaton délelőtt 10 órai kezdettel. A foglalkozás vendege Kiss Ernő lesz. Üj popegyüttes, a Sirokkó hangversenyét rendezik meg ma* szombaton este 7 órá­tól az Ifjúsági Házban. A korábban már neves együt­tesekben játszó muzsikusok (a P. Box énekese. Varga Miklós. Lugosv László. a Beatrice volt szólógitárosa. Scholler Zsolt, a Korál egy­kori basszusgitárosa és Sor­dos László, a Tűzkerék volt dobosi) első közös nagyle­mezük bemutatóját tartják meg ezen a konperten. Lolkn és Holka a Föld küriil — ez a cime unnak a lengyel rajzfilmnek, amelyet az Ifjúsági Ház mesemati­néján vetítenek holnap, va­sárnap délelőtt 10 órától. Ugyanebben az időpontban kezdődik a Postás Művelő­dési Házban a Tízen aluliak mozija rímmel meghirdetett gyrrmelcf'tminatiné. Ismét Vasárnap esti láz Mihályteleken a Móricz Zsigmond Művelődési Ház­ban. Holnap, délután 5 órá­tól 7 óráig cselgáncs-, kara­Műsor­ajánlat te. és nerobikbemulatót tar­tanak. azt követően a ha. gyománj'okhoz híven az Easvs együttes szórakoztatja az érdeklődőket. Rozsnyó és Szigliget tájai címmel Cs. Pataj Mihály fotóművész alkotásaiból nyílik kamaratárlat a Fo­dor József Élelmiszeripari Szakközépiskola es Szak­munkásképző Intézet kollé­giumának klubiában. Meg­nyitót február 13-án. hétfőn délutón fél 4-kor dr. Mécs Imréné. a kollégium veze­tője mond. Utazás a Székelyföldön — ezzel a címmel dr. Keszt­helyi Béla tart diaképekkel illusztrált ismeretterjesztő előadást hétfőn este 6 órá­tól a Juhász Gyula Műve­lődési Központban. Szovjet művészek — Vik­tor Pikajzen és Tatjana Pi­kaizen — hegedű-, zongora­estjét rendezi mes a filhar­mónia kamarabérleti B so. rozatanak negyedik koncert­jeként hétfőn este fél 8 órai keodeüel a Tisza-szallo hangversenytermében. A műsorban Bartók, Beetho­ven. Hrennyikov. Paganini és Prokoíjev művei szele­peinek. A Petőfi rádió hétfőn fél 2 előtt 5 perccel az Éneklő ifjúság sorozat keretében a szegedi JATE Ságvári End­re gyakorló gimnáziuma kó­rusának felvételeiből ad közvetítést. Vezényel Szécsi j József, zongorán közreműkö­dik Jámborrá Raffa Éva, az együttest Varga Károly mutatja be. Húsz esztendeje hazánk­ban a balesetek kétharmada még az üzemekben, a mun­kahelyeken következett be. ám napjainkban 73 százalé­kuk lakásokban, azok körnvé­kén, szab3d idejükben éri az embereket: otthoni, ház kö­rüli munka, az építkezések, a barkácsolás, mind mégany­nyi balesetforróssá vált — egyebek között ezt állapítja meg a Hazafias Népfront Or­szágos Elnöksége balesetvé­delmi társadalmi munkabi­zottságának jelentése, ame­lyet pénteken a Parlament­ben tartott ülésén vitatott meg az országgyűlés szociá­lis es egészségügyi bizottsá­ga. A képviselők és számos meghívott vendég azzal fog­lalkozott: milyen társadalmi feladatok megoldása szüksé­ges a nagyszámú otthoni — a jelenleg leginkább hasznú­latos szakkifejezéssel: nem üzemi — balesetek számá­nak csökkentésére. Hazámé­ban a munkahelyi, illetve a közlekedési balesetek meg­előzésének szervezése ugyan­is kialakult, ám egyáltalán nem „szabályozott" az ott­honnak és környékének bal­esetvédelme. Az ezt szolgáló társadalmi összefogás annál is indokol­tabb. mert — mint ahogyan az 1981-ben megalakult tár­sadalmi munkabizottság elő­terjesztése megállapítja — az üzemi balesetek csökken­téséért felelősök az otthoni balesetek megelőzését még nem tekintik hivatásbeli fel­adatuknak. E munka során nekik is, valamennyi főható­ságnak, minisztériumnak, és társadalmi szervezetnek na­gyobb szerepet kell vállalni­uk, több gondot fordítaniuk, az ismeretterjesztésre, a bal­esetvédelmi akciók, az első­segélynyújtó tanfolyamok szervezésére. A vitában elhangzottakat dr. Székely Lajos, a baleset­védelmi társadalmi munka­bizottság elnöke foglalta ösz­sze, majd a tanácskozás dr. Pesta Lászlónak (Budapest), a szociális és egészségügyi bizottság elnökének zársza­vával ért véget. (MTI) Játékfilm­szemle Pénteken a Vörös Csillag Filmszínházban megkezdő­dött a magvar filmek évi seregszemléje. A XVI. iá­tékfilmszemlén február 10— 15. között 22 alkotást mu­tatnak be. A magvar filmek feszti­váljára mintegy 150 külföl­di vendég érkezett. A film­szemle díiairól társadalmi zsűri dönt és az idén is ki­oszt iák a szakmai elismeré­seket. Hallom, hogy... Miskolci nyár '84 Elkészült az idén három hónapig tartó ..Miskolci nyár 84" programja. Zenei eseményei közül kiemelke­dik Mozart Színlelt együgyű­ek című kisoperájának és Strauss Cigánybáró című operettjének bemutatója. A Cigánybárót a Budapesti Kisopera társulata adia elő a Miskolci Nemzeti Színház művészeinek közreműködé­sével. Július eleién több estén át a diósgyőri várszínpadon Uth&Uák az érdeklődök Heltai Jenő Néma Levente című vígjátékát, a Miskolci Nemzeti Színház társulatá­nak előadásában. Ezt köve­tően több koncertet ad a Miskolci Szimfonikus Zene­kar és több más együttes is a várszínpadon. Szerepel a műsortervben a debreceni Csokonai Színház vendégjá­ték? és a tahiti művész­egvüttes két előadása. Au­gusztusban több estén át is fellép majd a várszínpadon a Rock-Szinház es a Kalá­ka együttes. .. . megint, ha úgy tet­szik, változatlanul zűrök vannak a deszki mozival. Amikor tavaly november 7-re átadták, természete­sen nagy volt az öröm: ilyen szép. korszerű kul­turális intézményt Deszk­nél jóval nagyobb hely­ség Is megirigyelhetne és elfogadhatna. Az öröm — sokszor van ez így — nem tartott sokáig. A fűtéssel hamarosan bajok lettek. Eredetileg kizárólag szén­fűlésre alkalmas kazánt rendellek, de a mozisok azt mondják, kokszfűtésűt kaptak. Mindegy, a kazán egyáltalán nem olyan, amilyennek rendeltetése szerint lennie kene, vagy­is kormol, de nem mele­gít. Már november végen meg kellett szűntetni a vetítéseket, december ele­jén ugyan ismét megkez­dődtek. de nem nagyon hosszú időre — a napok­ban ismét le kellett állni az új mozinak Deszken. A moziban tehát hideg van. Kezdetben vala az ige: nincs huzat a kazán­ból. Beépítettek hót egy úgynevezett füstgázelszívó ventillátort. Huzat nyilván lett, sőt még többszöri át­alakítás is. a kazánház meglehetősen toldozott­foldozott képet mutat, az üzemvezető tájékoztatása szerint összesen hatszor építettek ki-be különböző tolózárakat. átkötéseket, lón olajgenerátor. fittyet hányva az energiatakaré­kos korszellemnek — me­leg mégsincs. Az optimá­lis 90 fok helyett 20—27 fokosra lehet felfűteni a vizet, s így. több órás erőlködés után. plusz 8 fokos hőmérséklet uralko­dott/a nézőtéren. gyere­kek. fiatalok, nők, férfiak (háromezer lakosú a köz­ség. plusz a környékből a moziba bejárók") nyil­vánvalóan kitörő örömére, ugyebár. Hogy a hiba pontosan micsoda, úgy tűnik, senki sem tudja. A kivitelező CSOMIÉP szerint a mozi bezárása tulajdonképpen indokolatlan, ki kell tisz­títtatni a bekormozódott kazánt, koksszal kell fű­teni. noha elismerik: nyil­vánvalóan valamiféle. A! apvető jellegű tervezési hibának is lennie kell. Ha szükséges, ők javítanak. A végső kérdésre, vagyis­hogy mikor lesz hát végre nézhető mozi Deszken. végső választ viszont nem kaptunk. A megvei mozi­üzemi vállalatnak, a ki­esés tetemes, nemcsak anyagikban, de azt mond­ják. erkölcsiekben is. Pe­dig őszintén szólva aligha nekik kell szégyenkezniük. Nem inkább azoknak, akik esetleg azt gondolják, az előbbi kérdésre a választ majd az időjárás jóté­kony változása adja meg'' Végtére is. rövidesen itt a tavasz, a fűtési szezon vé­ge szóval .. . Pató Pál úr elégedetten dörzsölgetheti kezét a túlvilágon: van itt utánpótlás, kérem! — domi —

Next

/
Thumbnails
Contents