Délmagyarország, 1983. július (73. évfolyam, 154-180. szám)

1983-07-01 / 154. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 73. évfolyaac 154. szám 1983. július 1, péntek Ára: 1,40 forint A Z M SZ M P SZEGED VÁ R O S I BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA flz időskorúak szociális helyzete és egészségügyi ellátása a megyei tanács A Csongrád megyei tanács tegnap, csütörtökön dél­előtt iilést tartott. A tanácskozáson többek között részt vett dr. Komócsin Mihály, az MSZMP KB tagja, a me­gyei pártbizottság első titkára; dr. Lévai Tibor, a legfőbb ügyész helyettese; dr. Szegedi Tamásné, az Egészségügyi Minisztérium főosztályvezetője; dr. Kolláth György, a Mi­nisztertanács Tanácsi Hivatalónak főosztályvezető-helyette­se. valamint a megye országgyűlési képviselői, a városok, járások, nagyközségek társadalmi-politikai életének vezető képviselői. Dr. Petrik István, a megyei tanács elnökének általános helyettese vezetésével a testület megvitatta és elfogadta a végrehajtó bizottság két tanácsülés közötti te­vékenységéről készült beszámolót. Dr. Rózsa József, a me­gyei tanács egészségügvi osztályának vezetője előterjeszté­se alapján pedig az időskorúak egészségügyi és szociális ellátásának helyzetéről tárgyaltak. Dr. Kereszty Béla me­gyei főügyész a törvényesség helyzetéről tájékoztatta a tanácstagokat. A testület módosította a megyei tanács és szervei szervezeti, működési szabályzatát. Végül előterjesz­tésekre került sor. A megyei tanács július elsejei hatállyal intézményeket alapít; Csongrád megyei Közlekedési Fel­ügyelet és Csongrád megyei Autóközlekedési Tanintézet névvel. A közlekedési feladatok átszervezésével összefüg­gően a megyei tanács a végrehajtó bizottság szakigazgatási szervezetén belül közlekedési osztálvt hoz létre, július el­sejével az osztály vezetőjévé Ballá Zoltánt nevezte ki. aki a Szeged városi tanács építési és közlekedési osztályának helyettes vezetője volt. Érdemei elismerése mellett a tes­tület felmentette tisztségéből dr. Müller Józsefnét, a me­gvei tanács művelődésügyi osztályának vezetőjét, aki a Szeged megyei városi tanács elnökhelyettesi funkcióját töl­ti be július elsejétől. Demográfiai helyzetkép nek száma az ezredfordulóig kezdeményezés­50—60 százalékig bővülne, a humán szolgáltaiasokat Szó volt arról is, hogy a ta- kisvállalkozások formájában nács támogatja azokat a terjesztik. Vélemények, javaslatok Az időskorúak szociális egészségügyi intézmények helyzetének értékelésénél még jobb feltételeket bizto­először dr. Csáki Éva (Sze- sítsanak az idős, krónikus ged) kért szót. Tolmácsolta betegek gyógyításához. Ocs­a családpolitikai albizottság kó Imre (Kistelek) elisme­véleményét, rámutatva arra, rését fejezte ki azért, hogy hogy a nyugdíjast nem lehet ezt a témát gyakran napi­félreállított emberként ke- rendre tűzik, zelni, s pazarlás, ha a tár- Dr. Komócsin Mihály ri­sadalom nem veszi igénybe mutatott, hogy a nyugdíj­az idősek tapasztalatait. Be- jogosultság körének kiter­széit a szülő megbecsülésé- jesztése, az egészségügyi él­ről Hangsúlyozta, igen fon- látás állampolgári joggá vá­tos. hogy az óvodában, isko­lában az öregek megbecsü­lésére neveljék a fiatalokat. Elismerően szólt a házi szo­ciális gondozás egyre nö­vekvő népszerűségéről. Java­lása. az öregek napközi ott­honainak létrehozása mind bizonyíték arra. hogy az ál­lam gondoskodik az idősek­ről. Hangsúlyozta, a megye foglalkoztatási 6truktúrájá­solta, hogy a külterületen val fü§S össze, hogy a nyug­növeljék a nyugdíjasklubok dlJak átlagösszege 300 fő­számát, amejyek hasznos rlnttal kevesebb az országo­programmal csökkenthetik senaL Mint mondotta, Áz időskorúak arányát jel­ző statisztikában Csongrád megye 1975-től a második helyet foglalja el. Az utóbbi években a társadalmi, poli­tikai. valamint a szakigaz­gatási szervek gyakran fog­lalkoztak az öregek helyzeté­vel. Mivel jelentős társadal­mi változáson ment keresztül a felnőttvédelmi szociális gondoskodás rendszere. a változó gazdasági viszonyok pedig új igényeket hoztak felszínre, ezért a tegnapi ülésen a tanács nagy érdek­lődéssel foglalkozott a témá­val. A testület megállapítot­ta. hogy sokat fejlődött az időskorúakat ellátó és gon­dozó intézményrendszer és a társadalmi szervek intéz­kedései is hozzájárultak ah­hoz, hogy az öregek helyzete közüggyé váljon. Az ered­mények mellett azonban nem csökkentek az ellátási igények és gondok sem So­kan nem számíthatnak csa­ládjuk anyagi, erkölcsi, ér­zelmi támogatására. Az idős­korúak egyötöde rriagán'yös; A nyugdíjazássál általában megszűnik a közösséghez való tartozás. Számottevőek az anyagi gondok is. a me­gyében a nyugdíjasok, jára­dékosok közel 50 százaléka havi kétezer forinton aluli ellátásban részesül. Szűkebb pátriánkban egyébként 103 ezer nyugdíjkorhatáron felüli lakos él, 94 ezer 300 kap nyugdíjat vagy járulékot, és közel tízezerre becsülhető azoknak a száma, akik sem­miféle anyagi támogatásban nem részesülnek; öregek magányérzetét, legrászorultabbak gondjai­Dobáczky Károly né val keü elsősorban foglal­kozni, mindenképp szüksé­ges a szociális otthonok fé­rőhelyeinek növelése, az Dr. (Szeged) elismerte, hogy a megyei tanács korábbi hatá­rozatait jól hajtják végre, és fontos, ' hogy problémáinak megoldása közüggyé váljon. A lakosság segítőkészségét napirenden kell tartani. Beszélt arról, hogy a szakszervezetek mi­az időskorúak napfzi °"honok lét­rehozasa. Az ellatasban dif­A gondoskodás lehetőségei A testület képet kapott a szociális ellátás helyzetéről és eredményeiről. A szociál­politikában a gondoskodás hagyományos intézmény­rendszere tökéletesítése mel­lett új vonások is feltűntek. Egyre nagyobb az igény a hetes öregek napközi otthona iránt, amely a nappali ellá­tás mellett az éjjeli benn'.ar­tózkodásra is lehetőséget nyújt. Üj típusú, s még az országban egyetlen intéz­mény a hódmezővásárhelyi rokkantak háza, amelyben vak, hallássérült, mozgássé­rült idősek számára a sérülé­sükhöz igazodó gondozást nyújtó öregek napközi ott­hona működik Egyre többen igénylik az eletkorral jelent­kező problémákhoz a ta­nácsadást. Ezt szolgál'a a gerontológiai tanácsadók és gondozók jövőben kialakuló hálózata. Szegeden az idén februárban nyílt meg a ge­rontológiai tanácsadó. Az új formák közé tartozik az a szociális otthon, amely emelt szintű ellátást biztosít. Ilyen otthontípusként működik kísérleti jelleggel Szegeden a Tolbuhin sugárúti 110 helyes intézmény. A kétágyas gar­zonlakásokban nemcsak tel­jes ellátást, hanem szükség 'esetén ápolást is kapnak az öregek. A területi szociális gondos­kodás alapintézménye a sok­iránnyú nappali ellátást, foglalkozást nyújtó öregek napközi otthona. Jelenleg 37 ilyen intézmény működik a megyében, ám helyenként gondot jelent, hogy ezeket az otthonokat nem használ­ják ki. Egyre népszerűbb a házi szociális gondozószolgá­lat, különösen a községek­ben és a tanyavilágban. Az állami gondoskodást jól segítik a különböző tár­sadalmi szervek. A népfront több alkalommal szervezett akciókat az öregek napközi otthonainak szépítésére. A Szakszervezetek Megyei Ta­nácsa a nyugdíjasokkal, já­radékosokkal való törődésre ösztönzi a munkahelyeket A megyei tanács meghatá­rozta az egészségügyi és szociális ellátás fejlesztésé­nek főbb irányait, amelyek szerint többek között a szo­ciális gondoskodásban az alapellátást kell nagyobb mértékben fejleszteni, mert az otthoni gondozás a leg­népszerűbb. Ezenkívül szük­séges. , hogy összehangolják a gyógyító, megelőző és szo­ciális intézmények a felada­taikat, és így megszüntessék az átfedéseket, párhuzamos­ságokat. Hasznos lenne, ha az időskorúakat befogadó szociális otthonok férőhelyei­ferenciáltságra kell töreked­ni, és az egyéni problémá­kat jobban megközelíteni. Dr. Szegedi Tamásné elis­, • , ., meréssel beszélt a megye kepp keresik a nyugdíjasok erőfeszítéseiről. amelynek foglalko/tatasanak lehetőse- eredményeképpen a házi gélt. Javasolta, vizsgálják szociális gondozói hálózat, a meg. miért nem megfelelő az szociális otthonok száma öregek napközi otthonának alapián- szűkebb pátriánk latpgatottsaga. Dr. ViSíi Ja- országosan a legjobbak kö­nosne (Szatymaz) a tanyán tartozik. A felvetésekre eio öregek helyzetét ecsetel- dr. Rózsa József válaszolt, te. megjegyezve, nehéz fel- A főügyész tájé­adat a •óluk való gondos- koztatója után a masik aa. kodas. örömmel beszelt ar- pjrend a törvényesség hely­ről, hogy a termeloszövetke- zete kapcsán Kiss Dezsöné zetek, az afeszek milyen se- (Csanádoalota), dr. Kovács gitseget nyújtanak a gondo- Lajos (Szentes), dr. Kun zasa0i:-, László, a megvei bíróság el­Kerekes Mihalyné (Ma- nöke és dr. Lérot Tibor gyarcsanád) a makói és vá- kért szót. ros környéki helyzetet ele­mezte, rámutatva, hogy társadalmi összefogással fej­lesztik a makói szociális otthont. Gát László (Csong­rád) a város szociális in­tézményeinek állapotával foglalkozott felszólalásában. Tanácstagtársaihoz hasonló­an ő is rámutatott, hpgy a legnépszerűbb az otthoni gondozás. Javasolta, hogv a szociális gondozók alacsony fizetését mielőbb rendezzék, és ha szükséges. hatósági eszközökkel kényszerítsék a gyerekeket arra, hogv szü­leikkel törődjenek. Engi An­ta'.né (Domaszék) és Ábra­hám Vince (Csanytelek) a termelőszövetkezetek támo­gatásáról beszélt. A szegedi járásban a szövetkezeti köz­életben szerepet vállainak a nyugdíjasok is. Szabó Gá­borné, a Hazafias Népfront megyei elnökségének még­bízásából kért szót, és a népfront által szervezett társadalmi munka-akciókat ismertette. Elmondta, anya­gilag is támogatják az öre­gek napközi otthonait. Fel­vetette. a munkahelyek kez­deményezzék a tanácsoknak hogy az elesett, idős embe­rek időben kapjanak se­gélyt. A többi felszólalóhoz hasonlóan, ő is hangsúlyoz­ta a családok felelősségét. Dr. Rusz Márk (országgyű­lési képviselő) felvetette, hogv társadalmunknak egv­re inkább be kell rendez­kednie arra, hogv a nyugdí­jasok egyre szélesebb réte­gét eltartsa. Javasolta, az Bülend Ulusu csütörtöki programja Á török kormányfő megbeszélése ^•i gyar vezetőkkel Látogatás Székesfehérváron Folytatódtak a tárgyalások Kádár János, a Magyar gyár igazgatója és Nagy Gi­Szocialista Munkáspárt Köz- bor, az Ikarus vezérigazga­ponti Bizottságának első tit- tója tájékoztatta a vendége­kára csütörtökön délután a ket az évi 13—14 ezer autó­KB székházában fogadta buszt előállító, nagymúltú Bülend Ulusut.a Török Köz- hazai iparvállalat eredmé­lársaság miniszterelnökét, nyeiről. Elmondták, hogy a aki hivatalos látogatáson székesfehérvári gyár szerelő­tartózkodik hazánkban. szalagjairól az idén 8700 au­A szívélyes légkörű talál- tóbusz kerül le. s többségét kozón véleménycserét foly- — 85—90 százalékát expor­tattak a nemzetközi életidő- tálják. A piac igényeire fi­szerű kérdéseiről, különös gyelő gyártmányfejlesztés tekintettel az európai biz- eredményeként Ikarus-Re­tonság és együttműködés nault kooperációban készülő problémáira. Megelégedés- buszokat szállítottak, illetve sel állapították meg. hogy exportálnak Algériába, s országaik együttműködése feltűnnek az Ikarus termé­eredményesen fejlődik és kei az Egyesült Államok, megerősítették készségüket a Irak, Kuvait országútjain is. kölcsönösen előnyös kapcso- Törökország útjain több latok további elmélyítésére, mint 600 Ikarus emblémájú A találkozón jelen volt jármű gurul. Bülend Ulusu Lázár György, a Miniszter- érdeklődött az alkatrész­tanács elnöke. Ercüment Ya- utánpótlásról, a fejlesztési vuzalp külügyi államtitkár, elképzelésekről és az autó­valamint Fóti Iván hazánk buszgyártásban kialakítható törökországi és Osman Bas- magyar—török kooperáció man Törökország budapesti lehetőségeiről. Ezt követően nagykövete. a vendégek a szerelőesar­Losonczi Pál, az Elnöki nokban megtekintették a Tanács elnöke csütörtökön, gyártási folyamat egyes moz­az Országházban, hivatalá- zanatait. majd az üzem ud­ban fogadta Bülend Ulusut. varán rögtönzött termékbe­A szívélyes légkörű találko- mutatón ismerkedtek meg az zón részt vett Nagy János Ikarus gyártmányaival, a külijgyi államtitkár, Ércü- belípldreiés áz exportra ké­rnent Yavuzalp külügyi ál- szített autóbuszokkal, lamtitkár. Fóti Iván és Os- Bülend Ulusu Budapestre men Bnsman. visszatérve — Gérnyi Kál­Büler.d Ulusu csütörtöki mán. a fővárosi tanács el­prögram.iát Székesfehérvá- nökhelvettese kalauzolásával ron kezdte: az Ikarus Ka- — a főváros nevezetességei­rosszéria- és Járműgyárat vei ismerkedett. kereste fel. A'vendéget el- A program a főváros leg­kísérte útjára Nagy János nagyobb középületeként szá­külügyi államtitkár. Fóti mon tartott. újjáépítésével Iván és Osman Basman. A magas rangú vendége­ket a székesfehérvári gyár­ban Gábor Ar.cfrás ipari mi­niszterhelyettes. a megye, a város, s az üzem vezetői üdvözölték. Balla Károly, a Vágányjavítás Nagy László felvétele Megkoptak, elhasználódtak a sínek a 3-as villamos tona­lán. a Tolbuhin sugárúton. Az SZKV dolgozói megkezdték a vágányok javítását a Dugonics tér és a Nagykörút közöt­ti szakaszon. A villamosok lassítanak, óvatosabbak a jár­művezetők is. így fennakadás nélkül dolgozhatnak a köz­lekedési vállalat karbantartó brigádjai nemzeti kulturális intézmé­nyek otthonává lett Buda­vári palotában folytatódott. * Csütörtökön kétoldalú meg­beszélésekre került sor a Bülend Ulusu kíséretében levő személyiségek és ma­gyar partnereik között. Váncsa Jenő mezőgazda­sági és élelmezésügyi mi­niszter Sabaliattin özbek élelmezési, mező- és erdő­gazdasági minisz.terrel ta­lálkozott. A megbeszélés s®» rán áttekintették a növény­termesztésben, ál!attenyés»­tésben és az erdögazdálkor­dasban adódó együttműkö* dési lehetőségeket. Megál* lapították, hogv lehelőséi kínálkozik közös fellépésre d harmadik piacon. A nap fo­lyamán a török mi'^Miztef felkereste a gyümölci és dísznövény termesztési .ej­lesztő vállalatot, a Magyar Tudományos Akadémia mar­tonvásári Gabonatermesztési Kutató Intézetét és a gyúrói Egyetértés Termelőszövetke­zetet. Bainok Zsolt államtitkár, a tájékoztatási hivatal elnö­ke Cnndcmir önhon törők miniszterelnökségi tájékoz­tatási államtitkárral tár­gvalt a két hivatal és a tá­jékoztatási intázménvek munk.áiáról, az együttműkö­dés lehetőségeiről Megál'.­i pftották. hegv adottak a Ir | h"tös('gck a kapcsolatok to­vábbfejlesztésére. k. -nősen a két orszá" televíziói és új­ságírói között Este Bülend Ulusu és fe­lesége Lázár György és fe­leség" társaságában megte­kintette a KISZ Központi Mű"észegvüttes tánckara és Rajkó-zenekara folklórmű­sorát az. együttes székházán ban. (MTI)

Next

/
Thumbnails
Contents