Délmagyarország, 1983. február (73. évfolyam, 26-49. szám)

1983-02-01 / 26. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! 73. évfolyam 26. szám 1983. február 1.J kedd " Ára: 1,40 forint Vezetők: képzés és kiválasztás Javuló helyzet a MÉSZÖV területén A Fogyasztási Szövetkeze- A MÉSZÖV elnöksége meg- Nyilván nincs sok értelme tek Csongrád megyei Szövet- állapíthatta, hogy a két-há- részletekbe bocsátkozni egy ségének elnöksége úgy két rom éve hozott határozatok, ilyen jellegű elemzés ismer­és fél esztendeje, 1980 no­vemberében tekintette át leg­utóbb, hogy a területéhez tartozó szövetkezeteknél — áfészek, takarék- és lakás­szövetkezetek — milyen a vezetés helyzete, milyenek az irányító munka tapasztala­tai, s milyen módon lehet fejleszteni a vezetés színvo­nalát. Érthető, hogy e téma már akkor is fontos kérdés­ként szerepelt az elnökségi ülés napirendjén, hiszen tán sosem volt olyannyira fon­tos a vezető-irányító mun­kakörök szerepe, mint ma­napság, a mai nehéz gazda­sági helyzetben. Hiszen ma már nem elegendő, ha egy vezető szakmai-emberi tisz­tességgel látja el munkáját, az is elengedhetetlen, hogy képes legyen a folyamatos megújulásra, hogy a szüksé­ges változásokkal ne a kény­szerítő körülmények után kullogjon, hanem, ha lehet­séges — a fontos tendenciá­kat időben fölismerve — döntéseiben menjen elébe a Változásoknak. Minthogy nagyon is sok múlik manapság a vezető­kön, a MÉSZÖV elnöksége nemrégiben újra áttekintet­te, vajon a hozzá tartozó szövetkezeteknél hogyan ala­kult az utóbbi években a vezetés színvonala, mennyi­ben felelnek meg a most dolgozó vezetők, s az után­pótlás gyakorlata a követel­ményeknek. s az azok alapján megtett tetésekor, inkább az összesí­intézkedések lassan érezte­tik hatásukat a szövetkeze­tek vezetési színvonalának javulásában. Magában a szö­vetségi apparátusban az utóbbi néhány évben többen szereztek felsőfokú szakmai és politikai végzettséget, s nőtt a fiatal szakemberek száma. Így mostanra dolgo­zóik 94 százaléka rendelke­zik a munkaköréhez előírt szakmai képzettséggel (két dolgozójuk rendelkezik men­tesítéssel), s valamennyien megszerezték a beosztásuk­hoz szükséges politikai vég­zettséget. Az áfészeknél ls sokat ja­vult a helyzet az utóbbi években abból a szempont­ból, hogy egyre több vezető szerzett és szerez felsőfokú képesítést és tesz szert fel­sőfokú politikai képzettség­re. A fogyasztási szövetkeze­tekben dolgozó kereskedelmi vezetők 93 százaléka rendel­kezik immár az előírt vég­zettséggel, az egyetemet vagy főiskolát végzett szövetkezeti elnökök aránya pedig 14 szá­zalékról 57 százalék fölé emelkedett. Ezt mindenkép­pen jó aránynak kellelköny­velnünk, ha azt is hozzá­tesszük, hogy az áfészek el­tett tanulságok tarthatnak számot érdeklődésre. Pél­dául az, hogy jelenleg is so­kan tanulnak tovább a fo­gyasztási szövetkezeteknél dolgozók közül, középiskolá­ban 80-an, egyetemen és fő­iskolán 11 -en. Képesítést nyújtó szaktanfolyamokon 204-en tanulnak, szakmai to­vábbképzésben 74-en, politi­kai oktatásban 116-an vesz­nek részt. Évente több mint száz tanuló szerez kereske­delmi szakmunkás-bizonyít­ványt az áfészeknél (igaz, ez is kevés az időközben eltá­vozók pótlásához). Ezek az adatok minden­képpen biztatóak. A MÉ­SZÖV elnöksége azonban azt is megállapította, hogy most sem teljesen megnyugtató a vezetők utánpótlásának hely­zete, sok helyen hiányzik az a „második vonal", amelyre a kádermunkában igazán tá­maszkodni lehetne. Ezért is fogadott el olyan irányelve­ket a testület, amely példá­ul a „második vonal" meg­teremtését hivatott segíteni, együtt a hármas követel­ményrendszer fokozottabb figyelembevételével. S ki­emelte irányelveiben azt is az elnökség, hogy a vezetők megítélésében „nagyobb fi­nökeinek 43 százaléka 50 és gyeimet kell fordítani az új 60 éves kor között van. Ha­sonlóképpen jelentősen ja­vult a takarékszövetkezeti vezetők képzettségének szín­vonala. iránti fogékonyság, az ész­szerű kockázat- és felelős­ségvállalás, a végrehajtás színvonalas megszervezése és ellenőrzése . .." fejlesztésére. Időközi válaszfást farfoffak Az elmúlt hét végén, szom. nácstagi hely üresedett meg, tal; 29. sz. vk. Farkas Ele­baton, időközi választásokat elköltözés, halálozás vagy mérne. Lsengele, 1. sz. vk. tartottak országszerte. Az. lemondás miatt. A szavazás Törköly Péter. Domaszék, 14. Országos Választási Elnökség szombaton reggel 6 órakor sz. vk. Tanács Lászlóné; 28. közleménye szerint az időkö- kezdődött. A névjegyzékben sz. vk. Katona József. Móra­zi választások törvényesen, szereplő 9255 választó közül haiom. 29. sz. vk. Dobó Lő­rénél ben megtörténtek. Bu- 8450-en éltek választói jo- jos. Opusztaszer, 31. sz. vk. dapesten a 41. számú or- gukkal (91,3 százalék). Va- Mezei Gábor. Pusztaszer, 24. szággyűlési választókerület- sárnapi lapunkban már kö- sz. vk. ifj. Szabó Sándor. ben 19 ezer 396-an voltak zöltük a Szegeden megvá- Rúzsa, 27. sz. vk. Vecsernyés jogosultak az országgyűlési lasztott öt új tanácstag ne- Sándorné: 34. sz. vk. Selymes kepviselő időközi választá- vét. Most a szegedi járás új Irhréné; 37. sz. vk. Gábor sára. 82.4 százalékuk vett „A„„~ •. Zoltánná. Sándorfalva. 43. . ... tanacstagjainak névsorát is- . , . . , reszt a szavazason, ervenye- ... sz. vk. Gonda István. Szaty­sen szavazott 15 ezer 841. ér- mertetjük. maz. 4. sz. vk. Maróti Erika. vénytelenül 136 választópol- Baks. 10. sz, választókerü- Tiszasziget, 17. sz. vk. Nies­gár. Az érvényes szavaza- let, Vidács Istvánná; 12. sz. ner György; 19. sz. vk. Grün­tokból a jelölt 99.2 százaié- vk. Pinjung Piroska. Bálás- wald Vilmos. Zákányszék, kot kapott, ellenszavazat 0.8 tya, 17. sz. vk. Kardos An- 37. sz. vk. Masir József. százalék volt. Ilyen módon a jelöltet, Pozsgay Imrét meg­választották képviselőnek. Az 1333 helyi tanácstagi választókerületben a tanács­tagok megválasztásában 218 ezer 776 választásra jogosult állampolgár közül 193 ezer 097 (88,3 százalék) vett részt. Szavazataikból érvényes 192 ezer 044 (99,5 százalék), ér­vénytelen 1053 (0,5 százalék). Az érvényes szavazatokból a tanácstagjelöltekre 191 ezer 141-et (99,5 százalék), elle­nük 903-at (0,5 százalék) ad­tak le. Hetvenkét tanácsta­gi választókerületben két, illetve több jelölt közül vá­lasztottak. Mind az 1333 he­lyi tanácstagi választókerü­letben megválasztották a ta­nácstagot. Csongrád megyében 45 ta­Szegedi küldöttség utazott Szabadkára A testvérvárosi kapcsola­tok további elmélyítése ér­dekében szegedi tanácsi küldöttség utazott Szabad­kára tegnap, hétfőn reggel. A delegáció vezetője Papp Gyula. Szeged megyei város tanácselnöke, a küldöttség tagjai;- Réti Csabáné dr., a városi tanács osztályvezető­je és Nagy László, a Szege­di Nemzeti Színház igazga­tója. A küldöttek kétnapos látogatásuk során különö­sen a gazdasági és kulturá­lis együttműködés kiszéle­sítéséről tanácskoznak Magyar-szovjet áruszállítási tárgyalások Magyar—szovjet áruszállí- határforgalomban érintett tási tervegyeztető tárgyalás ország vasutasainak teljesit­kezdpdött hétfőn Záhony- ményén is érződött. Ennek el­bán. A két ország vasúti és lenére 1982-ben 12 millió t áru külkereskedelmi szakembe- érkezett Záhonyba a Szov­rei a hét végéig tartó ta- jetunióból, s hazánk terüle­nácskozáson megvitatják a téről négymillió tonna áru legfontosabb idei közös ten- indult szovjetunióbeli ren­nivalókat, egyeztetik szállí- deltetési helyére, örvendetes tási tevékenységüket, és in- eredmény, hogy több mint tézkedési tervet fogadnak el másfél millió tonnányi árut a vasúti szállítások üteme- már a magyar szakszolgála­zéséről. ti helyeken raktak át széles A plenáris megnyitót kö- nyomtávú kocsikba, vetően négy szekcióban ta- A záhonyi áruszállítási nácskoztak. A tavalyi szál- tárgyalásokba szerdán be­lítási terv teljesítését átte- kapcsolódnak a jugoszláv kintő bizottság többek kp- szakemberek is. akikkel a zött megállapította, hogy az hazánkon át történő és a eredeti és közösen kitűzött Szovjetunióba irányuló tran­célok megvalósítását az el- zitszállítások legfontosabb múlt esztendőkben számos tennivalóit vitatják meg. tényező hátráltatta. A ko- A tárgyalások pénteken a csiellátás nem tartott lépést határozatokat és a feladat­a megnövekedett szállítási terveket rögzítő okmányok I igényekkel, s ez mindkét, a aláírásával fejeződnek be. Új buszok, épülő pályaudvarok Volán-tervek késve érkezők Viszonylag szűkös anyagi optimális sűrűségét Ugyan- ezreléket a lehetőségei ellenére a Volán csak a kényelmesebb uta- száma sem. ebben az évben is sokat tesz zást szolgálja a lépcsőzetes a tisztaságra is több gon­a jobb utazási körülmények munkakezdés. <jo£ fordítanak az eddigiek­megteremtéséért. a személy- A Volán illetékesei azt néí: egyre szaporodik azok­ígérik, hogy folyamatosan nak a szolgálati helyeknek korszerűsítik a menetrende- a száma, ahol mód van a v., . „ , „,, .. ... buszok külső tisztogatására. ket, felkutatják az ujabb a ^ tókaritósra A pá_ utazási igényeket, s számba- lyaudvarok tisztántartására szállítás színvonalának eme léséért. Tovább bővíti esz­közparkját és korszerűsíti állömáshálózatát. Az idén csaknem 700 új ., ., , ,, . . Ikarus autóbuszt vásárolnak, veszlk a meghosszabbodott az eddiginel nagyobb szam­melyek részben a már ki- hétvégék utazási tapasztala- ban alkalmaznak saját dol­szolgált régi típusok helyébe tait. A korábbiaknál még gozókat, illetve szerződéses lépnek, részben valamelyest nagyobb gondot fordítanak a munkavállalókat, növelik a jelenlegi, mintegy ... , , _ . .. , ., , , nyolcezres autóbuszparkot vasutl es a busz-menetren- Szinten az utazók kenyel­Folytatódnak a pályaudvari dek egyeztetésére, megszün- mét szolgálja a jegykiadás beruházások is: Orosházán, tetve az értelmetlen párhu- gépesítése: eddig már csak­Várpalotán. Békéscsabán és zamosságokat. megteremtve nem 2500 helyközi járaton Csornán javaban epül az , , , új autóbuszállomás, Karca- a zavartalan csatlakozas le- szereltek fel az Almex tí­gon, Marcaliban, Siófokon hetőségét. E munka nagysá- pusú jegykiadó gépet, s az és Szigetváron pedig, hama- gát jelzi hogy naponta 13 idén további 50 buszon he­rosan megkezdődnek a mun- ezer autóbuszjárat csatlako- lyezik el. A helyi autóbuszo­zik a vasúthoz. kon egyre több városban A járatok pontosságával vezetik be a jegylyukasztá­nincs különösebb gond; a sos módszert — január else­tavalyi adatok szerint a íétői például Pécs, Székes­buszjáratok alig egy-két ti­zed ezreléke maradt csak ki, haladta meg a fél kálatok. Az utasok kényelmének fokozásában, az utazási kö­rülmények javításában azon­ban — a nagyobb ráfordí­tást. beruházást igénylő meg­oldások mellett — egyre in­kább előtérbe kerülnek azok a módszerek, amelyek nem annyira pénzt, mint inkább körültekintőbb szervezést, lelkiismeretesebb munka' i kívánnak. A zsúfoltság csök­kentésére a helyi és elővá- | rosi közlekedésben több helyen számítógéppel határozzák meg a járatok s nem fehérvár és Tatabánya uta­sai lyukaszthatják jegyeiket az új szerkezetekkel. üruforcaími gyorsjelentés A Belkereskedelmi Minisz- tott a lakosságnak. Élelmi­egyre I tórium legutóbbi áruforgalmi szerekből kifogástalan volt, Kétezer autóbusz darabokban Ikarus-üzemcsarnok Évente kétezer autóbusz Az exportnak ez a módja részegységeinek gyártására várhatóan újabb területe­alkalmas üzemcsarnok építé- ket hódít majd. éppen se fejeződött be hétfőn az ezért szükségessé vált a Ikarus székesfehérvári gyá- magas termelékenységet és rában. A négvezerötszáz kifogástalan minőséget gá­négyzetméter alapterületű rantáló gyártási feltételek csarnokban azokat a busz­egységeket és tartozékokat készítik, amelyeket „csomag­ban" indítanak útnak Ma­dagaszkárba, Irakba, Ango­lába és Kubába, az ott mű­ködő összeszerelő üzemekbe. E célt szol­vezérlésű lemezmegmunká­ló rendszer szerelését vég­zik el. élhajlító gépeket ál­lítanak munkába. A beren­dezések. gépek szerelése előreláthatóan márciusig tart. A székesfehérvári Ikarus­megteremtése. gálja az új üzemcsarnok, ban a napokban elkészültek ahol elektronikus vezérlésű egy korrózióvédelmi munka­gépek. berendezések segí- csarnok első részlegének az tik a munkát. Az elkövet­kező hetekben zött építéseivel is. Ebben látják korszerű majd el rozsdásodásgátló be­tobbek kö- vonattal az alkatrészeket, elektronikus részegységeket. (MTI) gyorsjelentése szerint a la­kosság 1982-ben több mint 410 milliárd forintot költött áruvásárlásra, pénzbevételei­nek nagyobb hányadát, mint 1981-ben. A kiskereskedelmi forga­lom 1982-ben folyóárakon 7,8 százalékkal haladta meg az előző évit. összehasonlít­ható árakon a növekedés va­lamivel 1 százalék fölött volt. Az élelmiszerek és élvezeti cikkek forgalma a tervezett mértékben alakult, a ruhá­zati kereskedelemben némi lemaradás volt tapasztalha­tó, a vegyesiparcikk-keres­kedelem valamelyest túltel­jesítette a tervet. A szövetkezetek részese­a ruházati cikkekből pedig javult a kínálat. A vegyes iparcikkek közül a háztar­tási vegyitermékek — első­sorban a mosószerek — kí­nálatát kedvezőtlenül befo­lyásolta a nyári—őszi hóna­pokban az ipar anyagellátá­si gondja. A tartós fogyasz­tási cikkekből és vasárukból — egy-két ismert cikktől el­tekintve, mint például a hű­tőgép. a bojler, a zár, a la­kat, a vasalás, a szeg — egész évben megfelelő vá­laszték állt a vásárlók ren­delkezésére. Egyes kultúr­cikkekből szintén voltak át­meneti ellátási problémák, gyakran nem lehetett kapni gyermekbútort és alufóliát, dése a teljes forgalomból az de a kínálat összességében jó 1981. évi 36.4 százalékról volt. Építőanyagokból és 36,7 százalékra növekedett. tüzelőfélékből a kereskede­Az elmúlt évben a keres- lem többségében folyamato­kedelem összességében ki- san kielégítette az igénye­egyensúlyozott ellátást nyúj- ket

Next

/
Thumbnails
Contents