Délmagyarország, 1980. december (70. évfolyam, 282-305. szám)

1980-12-02 / 282. szám

VILÁG PROLIÉTÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 70. évfolyam 282. szám 1980. december 2., kedd Ára: 1,20 forint ím üfl * • i'f" r tf Rendkívüli időjárás Operatív bizottság alakult — Két út járhatatlan a megyében A Minisztertanács a rend­kívüli időjárás okozta köz­lekedési, szállítási és ellátási feladatok irányítására és összehangolására operatív bizottságot hozott létre a közlekedés- és postaügyi miniszter vezetésével. Az operatív bizottság a helyzet normalizálása érde­kében utasította a vasúti, közúti és tanácsi szerveket, hogy minden eszközzel nyújtsanak segítséget a köz­lekedési, szállítási és hír­közlési feladatok ellátásá­hoz, amelyek most a legsür­gősebb tennivalók közé tar­toznak. Intézkedések történtek a lakosság ellátása, a mun­kába járás feltételeinek megteremtése és a folyama­tos munkarendben dolgozó üzemek, gyárak termelésé­nek megszervezése érdeké­ben is. A rendkívüli nehézségek elhárításához széles körű társadalmi összefogásra van szükség. A bizottság ezért felszólította a helyi tanácso­kat, üzemeket, termelőszö­vetkezeteket, hogy — meg. szervezve a lakosság közre­működését, ideértve a köz­erők kirendelését is — ha­ladéktalanul kezdjék meg, illetve folytassák a munká­A naosereg alakulatai is részt vesznek az akadályok elhárításában. A csaknem negyven -óráig tartó országos havazás szin­te teljesen megbénította a közlekedést a Dunántúl leg­nagyobb részén, s másutt is rendkívüli akadályokra szá­míhatnak az útnak indulók. A hétfőre virradó éjszaka tovább rosszabbodott a hely­zet: vasárnap este az Ml-es fő közlekedési útvonalat is le kellett zárni Bicske és Biatorbágy között, s éjjel az ittrekedt gépkocsik kimen­tésére koncentrálták az erő­ket. Megbénult a közlekedés Vas és Zala megyében, va­lamint a Bakonyban is. Az eltakarítást mindenütt nagy­mértékben megnehezítette az erős hófúvásokat okozó viharos szél, és az utakon veszteglő számos elakadt jármű. Hétfő reggel — egy-két terület kivételével — or­szágszerte tovább hullott a hó, és jelentősen lecsökkent a hőmérséklet: 0 és mínusz 8 fok közötti értékeket mérnek. Nyugat-, Közép- és Észak-Dunántúlon, Tolná­ban, az ország északi vidé­kein, az Alföldön pedig Bács és Szolnok megyében 80—90 kilométer óránkénti sebességű szél fújt. s ma­gas hótorlaszokat épített az utakon. Súlyos volt a helyzet az Alföldön is: Szolnok megyé­ben a 27-es és a 32-es uta­kat ajánlatos elkerülni, Bács-Kiskunban pedig a 44­esen akadt el a forgalom, s a megye déli részén mind nehezebben birkóznak meg az erőgépek a növekvő hó­tömeggel. Pest megyében a fővárosból kivezető utak legtöbbjén ugyancsak hótor­laszokat emelt a szél: az l-es utat változatlanul zárva tartják, az M7-es, M.Vas, a 6-os és 3-as út egy nyom­sávra szűkült A felsoroltakon kívül az ország számos más főútvo­nalán csupán igen lassan, hosszú szakaszokon egy nyomsávon haladhatnak a járművek, az alsóbbrendű utak 80—90 százaléka járha­tatlan A kétcentls hó ellen nem kell hóeke. Sós vízzel locsolják i Tisza híd feljáróját. A MÁV vezérigazgatósá­gától kapott tájékoztatás szerint a vasúti közlekedés­ben is súlyos zavarokat oko­zott az időjárás. A villamo­sított vonalak egyes szaka­szain villanyoszlopok dőltek a pályára, s leszakadtak a felsővezetékek. A személy­forgalmat ugyan 1 változatla­nul fenntartják, ára a vo­natok több órás késéssel ér­nek rendeltetési helyükre. A Volán budapesti. Engels téri pályaudvaráról számos járatot- nem tudtak hétfő regééi elindítani. Vidékről sem érkezett meg a reggeli járatok jó réáze. Számos — vasárnap este, illetve hétfő hajnalban útnak indult — busz még a délelőtti órák­ban is az országutak hóaka­dályaiban rekedve várta, hogy kiszabadítsák. A Tiszántúli Áramszolgál­tató Vállalat több vezetéke is megsérült a hosszú évek óta példátlan nagyságú, szélviharral kísért hóesés miatt Szolnok megye szá­mos községe maradt áram nélkül. Győrből és a város környékéről ugyancsak áramellátási zavarokat je­leztek, • s Pannonhalma cs Fertőszentmiklós térségében ugyancsak elaludtak a vil­lanyok. A közlekedés megbénulá­sa több fontos termelő üzem munkájára is hatással van. A tatabányai bányákban például a hétfő reggeli mű­szak nem tudott kezdem, mivel utánpótlás híján el­fogytak a szénszállító vago­nok. Az oroszlányi bányák­ban néhány órán át termel­hettek csak, mert a MÁV vonalain a személyforgal­mat is csak nagy késéssel, a teherforgalmat pedig egy­általán nem tudják biztosí­tani. Csökkentett tempóban fo­lyik a munka a kaposvári cukorgyárban. Vasúton ke­vés nyersanyag érkezett, á közutakon pedig lehetetten a rakodóhelyek megközelí­tése. Sok megyében nehéz­ségekbe ütköztek az élel­miszer-szállítások, Tolnában például a sütőipari vállalat kocsijai nem tudtak feljutni a dombvidéki üzletekhez. A szegedi meteorológiai ál­lomás tegnap délutáni tájé­koztatása szerint a vasárnap este kezdődött hóesés aznap két centiméteres hótákaróval borította a várost, tegnap, hétfőn pedig négy centimé­ter vastag hő esett. Ez ugyan az országos helyzethez képest kedvezőbb, ennek ellenére a megyében a tegnap délutá­ni helyzet szerint két út jár­hatatlan volt. Az orosházai szentesi út uagymagocs— Szentes közötti szakaszán, Lapistónál akadtak el a gép­járművek, illetve a Csongrád Kéttemetői út volt végig al­kalmatlan a közlekedésre A KPM útügyeletánek jelenté­se szerint termé;, zetesen mindkettőn dolgoztak, es valószínűleg ma már jarható mjndkettő, ám az arra közle­kedőknek ajánlatos pontos, friss információt kémi. Ugyancsak ezt ajánlhatjuk a vonattal utazóknak is, te­, kintettel arra, hogy a vasár­nap óta „napirenden" levő vonatkésések — melyek ugyancsak a hóesés követ­kezményei — beleszólnak az egyéni utazások tervezésébe is. Tegnap például a szokásos 13.40-kor Szegedről Buda­pestre induló gyorsvonatot személyvonatként indították, s ugyanígy a 16 óra 42-kor induló miskolci gyorsot is. Mindezt azért, mert a fenn­akadások miatt a személyvo­natok külön nem közleked­tek. A MÁV Szegedi Igazga­tóságának tájékoztatása sze­rint az igazgatóság területén a Budapest—Békéscsaba vo­nalon, Gyoma és Mezőtúr között villamcsvezeték-sza­kadás volt, ami különösen amiatt okozott nagy késése­ket, hogy a sérült szakaszon a villamos vonatokat Diesel­mozdonyokkal kellett átsegí­teni. Ugyancsak fennakadás volt a vasúti áruszállításban is, s így például a békéscsa­bai postavonat is jelentős ké­séssel érkezett meg Szegedre. A MÁV Szegedi Igazgatósága nagy gondot fordít a késése­ket okozó hibák mielőbbi megszüntetésére, és különö­sen az élő állat és energia­hordozók szállítását tekinti fontos feladatának. Miközben a megyeszékhelytől távolabb nagyobb fennakadások vol­tak, Szegeden a hóesés nem zavarta a nyugodt, min­dennapi életet, s a közleke­désben sem okozott zavart. A Szegedi Közlekedési Válla­lat dolgozói már vasárnap estétől kezdve folyamatosan dolgoztak a pályafenntartá­son, és sem a troli, 6em a vil­lamosközlekedés nem került veszélybe. A Szegedi Városgazdálko­dási Vállalat dolgozói ütem­tervük szerint folyamatosan végzik az útkarbantartást, s az utak tisztítására és sózá­sára nagy erőket mozgósítot­tak. Ugyanezt lehet elmon­dani a KPM Ütigazgatóság­ról is. amelynek jelenleg 26 gépe dolgozik a hó okozta problémák elhárításán. Illési lart az MSZMP Központi Bizottsága A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának ülését december 2-re összehívták. A Politikai Bizottság az időszerű nemzetközi kérdésekről szóló tájékoztató, valamint az 1981. évi népgazdasági terv és állami költségvetés irányel­veiről készült előterjesztés megvitatását javasolja a Központi Bizottságnak. (MTI) KGST­értekezletek Budapesten A Nehézipari Minisztéri­umban hétfőn megkezdődött | a KGST fémkohászati állan­dó bizottsága 53. ülése. Si­mon Pál nehézipari minisz­ter elnökletével a bizottság megvitatja a legfontosabb színesfémek, valamint a hí­radástechnikai és elektroni­Készül az óriás tartály nigyün A Buűaoestl Gyár- és Gépszerelő Vállalat hegesztői NSZK-beli szakemberek Irányí­tásával hegesztik az óriás tartályt Algyőn. Folyamatosan haladnak a munkával, gyű­rűnként rak'ák össze a hatalmas — negyven méter átmérőjű. 27 méter magas — acéledényt. Mint arról már hírt adtunk, portosan 64 szeletből kupolát is tesznek rá. A havas, szeles idő igencsak próbára teszi a Kossu'h Lajos szocialista brigád hegesz­tőit az olajmezőn. Képünkön: az épülő tartály. kai különleges anyagok ter­Leltároznak ­karózzák a szőlőt melésének növelését elősegí­tő javaslatokat és megtár­gyalja az 1981—82. évi mun­kaprogramját. Budapesten hétfőn megkez­Az utolsó „emberes" hő­nap meghozta az igazi telet. A szegedi határt vastag hó­takaró borítja. A kemény időjárás álljt parancsolt a kései betakarítóknak. Nem sok — mindössze 70—80 hektár kukorica áll még tal­pon A szegediek közül a Felszabadulás és a József Attila Tsz-ben időben sike­rült behordaniuk a termést, • elvetniük. A Felszabadulás Termelő­szövetkezetben ennek elle­nére bajt hozott a mostani hó. A Rózsa-majorban va­sárnap este áramszünet za­varta meg a sertéstelep fo­lyamatos munkáját. Bekap­csolták az áramfejlesztő agg­regátorokat, amivel valamit enyhítettek a helyzeten A kocák kutrícáinál és a ma­lacok ketreceinél a vész­szellőzők ellátták a legszük­ségesebb teendőket, friss levegőt biztosítottak az ál­latoknak. Szerencsére nem sokáig — hétfő reggelig tar­tott az áramszünet —, így tegnap délben már nagyjá­ból helyreállt a rend. He­tente kétszer „telepítik az állományt". A terv előírta határidőre szállítják a hiz­lalt állatokat A szomszédos sz&regi té­eszben 2392 hektár őszi ve­tést takart be a decemberi hó. Tegnap újra munkához láttak a leltározó brigádok. A szőregi közösségben októ­berben a raktárakat, épüle­teket, novemberben a gépe­ket ellenőrizték, most a kö­zös terményt, majd az álla­tokat leltározzák. A város környéki gazda­ságokban 6376 hektárra ve­tettek búzát. Csaknem ezer hektáron kelt ki szépen az árpa és 200 hektáron zöl­dellt a repce. A szeszélyes időjárás miatt végül is ke­vesebb, mint amennyit a nyár végén terveztek. A ve­tés nagyobb része szépen bokrosodik a hó alatt is, vi­szont akad valamennyi — amit kukorica után vetettek —, amiért aggódnak a gaz­dák. A szegedi téeszekben — küzdve sárral, esővel, hó­val — eddig több ifiint 10 ezer hektár földet szántot­tak föl az idei őszön. A szegedi járásban is ha­sonló munkák adnak elfog­laltságot a közösségnek. Mó­rahalmon, a Homokkultúra Szakszövetkezetben a trágyát szállították, karókat állítot­tak az új telepítésű szőlőbe. Eddig 50 hektáron végeztek, ha kitisztul az idő, folytat­ják a munkát. A teherautók tegnap tőzeget hordtak Ke­celről a mihályteleki Új Élet Tsz kertészetébe. dődött a KGST jogi értekez­letének XIX. ülése. A ta­nácskozáson részt vesznék a KGST-oarszágok és Jugosz­lávia küldöttségei. Egyebeik között olyan sza­bályozás kidolgozásával fog­lalkoznak, amely rendezi a vállalatok közötti műszaki­tudományos együttműködés egyes jogi kérdéseit, például azt, hogy mi a teendő abban az esetben, ha valamelyik fél nem teljesíti vállalt kö­telezettségeit. Ezzel teljeseb­bé válik a KGST-i ntegráció jogrendszere. Az ülésen a tagállamok képviselői aláírják azt a megállapodást, amely kor­szerűsíti a különböző KGST­országokban működő közös vállalatok — mint például az Agromas, az Intermetall — jogáJláját. A tanácskozást dr. Szilbe­reky Jenő, a Legfelsőbb Bí­róság . elnöke, a KGST jogi értekezlete magyar tagozatá­nak elnöke nyitotta meg. (MTI)

Next

/
Thumbnails
Contents