Délmagyarország, 1980. december (70. évfolyam, 282-305. szám)

1980-12-02 / 282. szám

2 Kedd, 1980. december 2. A Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság nemzeti ünnepén Magyar vezetők üdvözlő távirata A Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság kikiáltásá­nak ötödik évfordulója alkalmából a magyar vezetők a következő üdvözlő táviratot küldték aj «*yzag vezetőinek: KAY80NE PIIOMVIHANE elvtársnak. a Laoszi Forradalmi Néppárt KözDOnti Bizottsága főtitkárának; a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság miniszterelnökének; SZUEANUVONG elvtársnak. a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság elnökének. a Legfelsőbb Népi Gyűlés elnökének, Vlentiane Kedves Elvtársak! A Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság kikiáltása ötödik évfordulóin alkalmából a Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága, a Magvar Népköztársaság El­nöki Tanácsa, a Minisztertanács és az országgyűlés vala­mint A dolgozó magvar nén nevében testvéri üdvözletün­ket küldjük Önöknek, a Laoszi Forradalmi Néppárt Köz­ponti Bizottságának, a Laoszi Népi Demokratikus Köztár­saság kormányának, a Legfelsőbb Népi Gyűlésnek és a laoszi népnek. Pártunk és a szocializmust épitő magvar néo nagv fi­gyelemmel kíséri és őszintén üdvözli azokat a történelmi vívmányokat és sikereket, melyeket a laoszi néo marxista —leninista élcsapatának, a Laoszi Forradalmi Néppártnak • vezetésével az elmúlt fél évtized alatt elért a népi hata­lom megvédelmezésében és megszilárdításában, a társada­lom szocialista átalakításában. Örömmel állapithatjuk meg. hogv pártjaink, orszá­gaink és népeink barátsága és sokoldalú együttműködése tovább erősödött a marxizmus—leninizmus és a proletár Internacionalizmus elvei alapián a két nép. a szocializmus, a haladás és a béke egyetemes ügye tavára Nagyra értékeljük és támogatjuk azokat az erőfeszí­téseket melyeket A Laoszi Néol Demokratikus Köztársaság tesz áz indokínai térség békéiéért és biztonságáért, az ott élő népek imperialistaellenes összefogásáért, szoros együtt­működésük elméi vitáséért. Miként a műlŰjan. a jelenben ls az egész magvar dol­gozó nép szolidáris a laoszi néppel abban a harcban, me­lyet országa függetlenségéért területi integritásáért és szu­verenitásáért belső vívmányai megőrzéséért folytat Nemzeti ünnepük alkalmából további sikereket kívá­nunk Önöknek és a testvéri laoszi népnek a Laoszi Népi Demokratikus Köztársasáa felvirágoztatása, békéié és biz­tonsága érdekében kifejtett nemes tevékenységükhöz. kAdAr iAnos. a Maevar Szocialista Munkáspárt. _ Központi Bizottságának e'.ső titkára; LOSONCZI PAL. a Magvar .Néoköztársaság uui«. Elnöki Tanácsának elnöke: LAZ.AR GYÖRGY, a Maevar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke: APRÖ ANTAL, a Magvar Népköztársaság országgyűlésének elnöke • A Hazafias Népfront Országos Tanácsa, az Országos Békctanáca. a Szakszervezetek Országos Tanácsa, o Magvar Kommunista Ifjúsági Szövetség és a Magvnr Nők Országos Tanácsa az évforduló alkalmából ugyancsak táviratban kö­szöntötte laoszi testvérizervezetét. (MTI) Eredményes öt esztendő Kongresszusra készülődve Irányelvek, tervek, viták * Moszkva (TASZSZ) A TASZSZ szovjet hír­ügynökség hétfőn ismertette a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságá­nak határozatát. A dokumentum a követke­ző címet viseli: „Az SZKP KB tervezte az SZKP XXVI. kongresszusára a Szovjetuniónak az 1981—85­ös évekre, valamint az 1990­ig terjedő időszakra szóló gazdasági és társadalmi fej­lesztése fő irányelveiről". A határozat szerint az SZKP KB jóváhagyta a ter­vezetet, és úgy rendelke­zett, hogy azt 1980. decem­ber 2-án nyilvánosságra kell hozni és országos vitára kell bocsátani. « „A dolgozó kollektívákban, az oktatási intézményekben, a fegyveres alakulatoknál, a párt-, a szakszervezeti és a Komszomol-szervezetekben, a kerületi, a városi és kör­zeti pártbizottságok plénu­main, aktívaüléseken. a te­rületi pártkonferenciákon és a szövetségi köztársaságok pártkongresszusain, vala­mint a sajtóban, a rádió­ban és a televízióban, a párt-, a Komszomol- és a gazdasági oktatás keretei között, végül a lakókörze­tekben is meg kell vitatni az SZKP Központi Bizott­ságának irányelvtervezetét" — mondja a határozat, ame­lyet Leonyid Brezsnyev, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságá­nak főyjkára írt alá. Kani a referátuma A LEMP KB plénuma • Varsó (MTI) Varsóban vasárnap hoztáx nyilvánosságra a Lengyel Egyesült Munkáspárt Köz­ponti Bizottsága hétfő dél­után kezdődött hetedik plé­numának napirendjét: Eszerint „A párt feladatai a társadalmi megújulás Szo­cialista jellegéért vívott harcban" címmel a Pniltl­kal Bizottság referátumát Stanislaw Kania, a Közpon­ti Bízottság első titkára ter­jeszti elő, míg „Az orszáa gazdasági helyzetéről és az azzal kapcsolatos feladatok­ról" szóló tájékoztató elő­adója Józef Pinkowskí, a LEMP PB tagja, a Minisz­tertanács elnöke. Ezután vita következik, majd szervezeti kérdésekről tanácskozik a plénum, végül határozatokat fogad e! A programnak megfelelő­en hétfőn délután Varsóban megkezdődött a Lengyel Egyesült Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának hetedik, plenáris ülese. A tanácsko­záson Stanislaw Kania. a Központi Bizottság első tit­kára elnököl. A Politikai Bizottság rcfe rátumát a párt feladatairól Stanislaw Kania' terjesztetíe elő, majd pedig — a PAF hírügynökség jelentése sze­rint — Pinkowski ismertette az ország gazdasági helyze­téről és az azzal kapesola tns tennivalókról szóló tájé­koztatót Pinkowski miniszterelnök tájékoztatója után megkez­dődött a Központi Bizottság ülésének vitáta. Madridi találkoxó Serényi Pál felszólalása • Madrid (MTI) A madridi találkozó zárt ajtók mögött tartott teljes ülésén hétfőn délelőtt foly­tatták a vitát a Földközi­tenger térségének biztonsá­gáról és a mediterrán orszá­gok együttműködéséről. Ez­úttal a részt vevő országok képviselői, mindenekelőtt a Földközi-tenger menti or­szágok képviselői szóltak hozzá a napirenden szerep­lő kérdéshez. A madridi találkozó 3 munkacsoportjában íolyó vitában, amely a helsinki záróokmány ajánlásainak az információcsere témaköré­ben történő megvalósításá­val foglalkozik, hétfőn fel­szólalt dr. Berényl Pál, a magyar küldöttség tagja. Hangsúlyozta, hogy a ma­gyar kormány a Helsinki után! Időszakban is követ­kezetesen folytatja beváli tájékoztatási politikáját, ugyanakkor fokozza erőfe­szítéseit a más részt vevő államokkal való információ­csere növelésére. A magyar küldött méltatta annak a nyilatkozatnak a je­lentőségét, amelyet az UNESCO fogadott el 1978­ban a tájékoztatási szervek­nek a béke, a nemzetközi megértés erősítéséhez, az emberi Jogok elősegítéséhez, valamint a fajüldözés, az apartheid és a háborús uszí­tás elleni harchoz való hoz­zájárulása alapelveiről. Ki­emelte, hogy Magyarország aktívan és konstruktívan vett részt e nagy fontossá­gú dokumenum kidolgozá­sában és elfogadásában. Kormányszervei rendszere­sen ellenőrzik a benne fog­laltak hazai megvalósítását. ugyanakkor meggyőződésük, hogy az minden részt vevő államtól következetes cse­lekvést igényel. — Magyarországnak to­vábbra is az a véleménye, hogy a kétoldalú kapcsola­toknak pótolhatatlan szere­pük van a nemzetközi tájé­koztatás gyakorlati tovább­fejlesztésében. Adatokkal támasztotta alá, hogy a ma­gyar tájékoztatási szervek je­lenleg jóval több informáci­ót nyújtanak a közvéle­ménynek a részt vevő or­szágok életének különböző oldalairól, mint amennyit a nyugati államok hírközlő szervei közölnek Magyaror­szágról. Ezért — mondotta — Magyarország, miközben továbbra is a külföldről jö­vő információk mennyiségé­nek bővítésére törekszik, elvárja, hogy a saját való­ságát tükröző információk is könnyebben eljussanak egyes tőkés országokba. — A magyar tájékoztatá­si politika nagy figyelmet fordít a különféle informá­ciók megbízhatóságának kérdésére. A magyar kül­dött ennek kapcsán hang­súlyozta annak szükségessé­gét, hogy a valóban hitelt érdemlő Információkat meg kell különböztetni a nyu­gaton sokszor az Információ köntésében megjelenő, töb­bé-kevésbé elfogult vélemé­nyektől. Csak ezen az ala­pon-van reális lehetőség ar­ra, hogy tovább szélesedje­nek a tájékoztatási kapcso­latok, bővüljön as informá­ció cseréje a különböző tár­sadalmi rend -ű államok és eltérő Ideológiai alapokon tevékenykedő Információé szervek között Mini kemence, ürkerékpár Teljes munkanap a Szaíjuton F öldrajzilag távoli, de tö­rekvéseiben hozzánk közel álló népet köszöntünk nemzeti ünnepén, öt évvel ezelőtt, 1975. december 2-án kiáltották ki a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaságot: győzött a laoszi nép három évtizedes forradalmi harca a gyarmatosítók, a neokolonla­listák és a belső reakció el­len. Annak Idején a stratégiai­lag fontos ország az USA Indokinal agressziójának egyik hídfőállása lett. Az ország felvonulási tereppé vált, hihetetlen «zen ved és és pusztítás zúdult a laoszi embeiekre. Mindez már a múlté, immár öt esztendeje dolgozhat Laosz népe felsza­badultan hazája újjáépíté­sén. Az Idén lezáruló első hároméves terv fő feladatá­ul a mezőgazdaság fejleszté­sét és korszerűsítését Jelöl­ték meg, amit a part- és ál­* Leonyid Brezsnyev ésNyi­kolaj Tylhonov táviratban köszöntötte a laoszi vezető­ket az ország nemzeti ünne­pe, a Laoszi Népi Demokra­tikus Köztársaság kikiáltá­sának ötödik évfordulója al­kalmából. — Az eltelt öt esztendő igazolta a laoszi nép döntésének helyességét, s szocialista társadalom alapjainak lerakását a Lao­szi Forradalmi Néppárt ve­zetésével — hangoztatja az úzanat A szovjet vezetők távira­ta rámutat, hogy a laoszi larnl vezetés összekapcsolt a szövetkezeti gazdálkodás meghonosításával. Jórészt ennek köszönhető, hogy La­oszban — a gyakori termé­szeti katasztrófák ellenére — a rizstermelés már megkö­zelíti az egymillió tonnát. Az Ipar területén ls gyors a fej­lődés: Jelenleg már több mint 500 üzem tartozik az állami szektorhoz. Az 4 eltelt fél évtized ter­mészetesen nem volt elég az öröklött sebek fcegyógyításá­hoz, de az ország — akár­csak a forradalmi harc Ide­jén — most is maga mellett tudhatja a Szovjetunió, a szocialista országok, köztük hazánk sokoldalú politikai, erkölcsi és anyagi támoga­tását. T ivábbl sikereket kíván­va köszöntjük nemzeti ünnepén u szocialista társa­dalmi rend felépítésén raun­kálkjdó Laosz testvéri né­pét. (KS) • külpolitika tiszteletet és te­kintélyt vívott kl az ország számára. A laoszi, kambod­zsai és vietnami külügymi­niszterek vientlanel tanács­kozásán megfogalmazott konkrét lavaslatok a délke­let-ázsiai országok békés köl­csönös előnyökre épülő együttműködésének fejlesz­tésére irányulnak. E Javas­latok Ismét bizonyítják, hogy a három ország mind ázsiá­ban, mind a világ más ré­szein a békéért és a jószom­szédi kapcsolatokért száll síkra. Hí Moszkva (MTI) Vasárnap és hétfőn teljes munkanap volt a Szallut— S. űrállomáson. Kizim. Ma­karov és Sztrckalgv meg­kezdte a program végrehaj­tását. A három űrhajósnak az állomás átvizsgálása mel­lett igen sok egyéb felada­ta ls van. A többi között folytatják annak a kísérleti programnak egy részét is, amelyet az űrállomáson dol­gozott. állandó expedíciók végeztek, tgv már vasárnap üzembe helyezték az űrál­lomás egyik mini kemencé­iét ls. hogy anyagvizsgálati próbákat végezzenek. A Szojuz T—3. űrhajóval érkezett személyzet számára ugyancsak feladat az ala­pos orvosi ellenőrzés és a testgyakorlás • is. Vasárnap már működésbe helyezték a .futópályát" a végtelen sza­lagot és az flrkerékpárt is. afnelven felváltva végezték az előírt gyakorlatokat. Az úi személyzet, amely nem marad hosszabb ideig a Szaljutoa, más program sze­rint végzi a fizikai erőnlét fenntartásának gyakorlata­lt. mint az állandó személy­zetek tagjai. A három űrhajósnak mód­ja nyílik megfigyelésekre, a Föld felszíne és az óceánok vizsgálatára is. A veterán Makarov. aki már többször járt a világűrben és az űr­állomást is felkereste koráb­ban. nagv segítséget nyújt újonc társainak: mind a karbantartási müveletek, mind a kísérletek során bő­ségesen nyílik alkalma - ko­rábbi tapasztalatainak fel­használására. A földi Irányító központ vc-itöl igen elégedettek az új expedíció eddig véR­zett munkájával Azontúl hogv sikerrel próbálták ki az új típusú szállító űrhajó háromszemélyes változatát, a Szaliuton is nagy lendület­tel kezdték meg az előírt program végrehajtását. Negyvenkilenc halott Bányaszerencsétlenség Livezenben l # Bukarest (MTI) I Gázrobbanás következté­! ben súlyos bányaszerencsét­lenség történt november 29­én Romániában, a Zsilvölgyi szénmedencéhez tartozó U­vezeni bányában. A szeren­csétlenségnél 49-en életüket vesztették, 26-án pedig meg­sebesültek. Nlcolae Ceauseseu. az RKP főtitkára. államfő, az RKP Központi Bizottsága, az Ál­lamtanács, a kormány és a maga nevében mély együtt­érzését és részvétét tolmá­csolta a gyászoló családok­nak. Párt- és állami vezetőkből bizottságot hoztak létre a bányaszerencsétlenség kö­rülményeinek kivizsgálására, a munkavédelemre éa -biz­tonságra vonatkozó műszaki éa szervezési intézkedések megtételére. SZEGED NAGYÁRUHÁZ nyitva tartása » December 4-én osztályainkat egységesen 8.30 órakor nyitjuk December 5-től a nyitvatartás: Élelmi iszer: hétfőtől péntekig szombaton 8—20 óráig. 6—19 óráüL Ruházati ás iparcikk­osztályok: hétfőn, kedden, szerdán, pénteken 8.30—19 óráig. csütörtökön 8.30—20 óráig, szombaton 8.30—15 óráig. Étterem: önkiszolgáló jelleggel 7—16 óráig. Étterem: hagvománvoa kiszolgálással 17—24 óráig. Eszpresszó: 8.30—21 óráig. Eszpresszó bárjelleggel: 22—04 óráig.

Next

/
Thumbnails
Contents