Délmagyarország, 1980. szeptember (70. évfolyam, 205-229. szám)

1980-09-02 / 205. szám

AZ MSZMP SZEGED VÁROSI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! YAR0RSZA6 70. évfolyam 205. szám 1980. szeptember 2., kedd Ara: 1,20 forint i húsiparnak Nagygyűlés Hajdúszoboszlón n szolidaritás jelentősége Akciósorozat kezdődik Pozsgay Imre beszéde A Csongrád megyei párt­' A magyar élelmiszeripar és mezőgazdaság seregszem­léjén szeptember 1-én, hét­főn a húsipari kiállítás ke­netében a Szegedi Szalámi­gyár és Húskombinát rende­zett külön termékbemutatót. A látogatók m kiállítás el­múlt napjaiban is megkülön­böztetett érdeklődést tanúsí­tottak a hentesáruk, így a Szegedi Szalámigyár és Hús­kombinát termékei iránt is. Hétfőn a vállalat képviselői egész napon át tájékoztatták az érdeklődőket, s válaszol­tak kérdéseikre. A szép, tet­szetős kiállítás, a bemuta­tott termékválaszték láttán elismeréssel, itt-ott bosszan­kodva mondtak véleményt a látogatók és kértek választ: vajon, miért, csak itt látha­tó és kapható a sokféle húsipari termék? Közismert, hogy t» nem alapvető élelmiszerek kate­góriába soroltakból is ele­gendő húsipari termék kerül a boltokba, csupán néhány helyen okozott gondot a vá­laszték. Ezzel kapcsolatban is választ adtak Bálint Lász­ló vezérigazgató és a válla­lat több más vezetője, akik a kiállítási pavilonban fo­gadták és tájékoztatták a Csongrád megyei párt- és tanácsi vezetőket; dr. Ko­mócsin Mihályt, az MSZMP KB tagját, a megyei párt­bizottság első titkárát, Sza­bó Sándort, a megyei tanács elnökét, Gyárfás Mihályt és Papái Józsefet, a megyei pártbizottság titkárait, vala­mint Papp Gyulát, a szegedi tanács elnökét. A megyei és városi vezetők elismeréssel szóltak arról, hogy a vállalat a vásár nagydíját nyerte el a gyömbéres szalámival, il­letve a makói csípős kol­básszal, és ezüstérmes lett a Szegediner csípős szalámi, amelyet NSZK-exportra gyártanak. A megbeszélésen jelen volt dr. Berzsenyi Fe­renc, az Állatforgalmi és Húsipari Tröszt vezérigaz­gató-helyettese is, aki el­mondotta, hogy a bemutatott termékek a szegedi gyár dolgozóinak nagy szakmai hozzáértéséről tanúskodnak. Sajnos a bemutatott válasz­tékból a kereskedelem vi­és tanácsi vezetők az új szegedi szalámigyár makettje előtt. (Fotó: Enyedi Zoltán) szonylag levés terméket ren- runk fejlettségének. A deL A vállalat vezetői kife- Csongrád megyei vállalatok, jezték azt a reményüket, gazdaságok termékbemutatói hogy e reprezentatív ter- is méltó módon szemléltetik mékbemutató után, ahol ta- szűkebb hazánk mezőgazda­lálkoztak az ipar, a kereske- ságának, élelmiszeriparának delem szakemberei, s nem- fejlettségét, bár a teljesség csak megtekintették, hanem igénye nélkül mutatják be meg is kóstolhatták a bemu- eredményeit, teljesítményeit, tátott termékeket, a jövőben, újdonságait. nagyobb választékot talál* hatnak a vásárlók is a bol­tokban. Az ötszázezredik látogatót fogadta az OMÉK hétfőn. A csongrád megyei kiállí- A félmilliomodik látogatónak tők nemcsak az élelmiszer- a Ka-hib, a Kaposvári Hib­ipariak, hanem az állami rid és Sertéstenyésztő Közös gazdaságok, a termelőszövet­kezetek is több díjat nyer­Vállalat kiállító részlegén ajándékként választási mala­tek bemutatott termékeikkei. TOt ál- A ™egajánd<­A megyei párt. es tanácsi kozott: Bal°Sh a vezetők felkeresték vállala­taink, gazdaságaink bemuta­tó helyeit, s örömmel állapf­bai Vörös Csillag Termelő­szövetkezet gépszerelője. Az OMÉK-on folytatódtak tották meg, hogy van mivel az üzletkötésék. Az osztrák büszkélkedni Csongrád me- Maschinen Heid AG nagytel gyének. Erről tanúskodnak a dijak is. A 69. Országos Mezőgaz­dasági és Élelmiszeripari Ki­jesitményű vetömagtisztító és o6Ztályozóberendezés szállítására kötött szerződést a KITE termelési rendszer­állítás és Vásárral kapcso- reli ennek taggazdaságai latban már több alkalommal használják majd a több mint hangsúlyozták: a kiállítás 70 millió forint értékű be­ragyogó tükörképe mezőgaz- rendezés által „kezelt" kuko­daságunk és élelmiszeripa- rica-vetőimagot. Az 1930—81 -es tanév or­szágos megnyitó ünnepségét vasárnap tartották meg Bé­késcsabán. A megnyitó ün­nepség előtt avatták fel az új nyomdaipari szakközép­iskolát amelyben 250 tanu­ló sajátíthatja el a tipográ­fia, a könyvkészítés ismere­teit. Az iskolát. amelyet Tevan Andorról, a magyar könyvművészet békéscsabai úttörőjéről neveztek et Pozsgay Imre művelődési miniszter adta át Az avatá­son leleplezték az iskola névadójának az épület falán elhelyezett emléktábláját. Az iskolaavatást követően a békéscsabai iskolacenfc­rumban tartották meg az országos tanévnyitó ünnep­séget Gyulavári Pálnak, a Békés megyei tanács elnöké­nek bevezető szavai után Pozsgay Imre mondott be­szédet A művelődési kormányzat törekvéseirőt a köznevelés, az iskolák feladatairól szól­va többek között a követke­zőket mondta: — Abban a koszakban. amelyben az em­beri erőfeszítés a hozzáér­téssel es becsülettel végzett munka a fejlődés legfőbb forrása, nem lehet haladás jó iskola nélkül. Fejlődé* sünk nagy mértékben attól függ, hogy az emberek — köztük a fiatalok — tehet­ségét milyen eredménnyel fejlesztjük. Sikeresen ter­melő, a hazai társadalmi szükségletekre és a világ­gazdasági változásokra gyor­san. rugalmasan reagálni tu­dó gazdaság csak művelt munkásokkal, értelmiségiek­kel teremthető meg. Olyan fejlett köznevelési rendszer szükséges, amely a szakmai képzés mellett az általános képzést helyezi előtérbe. Minél megalapozottabb az általános műveltség, annál megbízhatóbban épülhetnek rá a szakmai ismeretek. Eszményünk a szocialista nevelő iskola, amely olyan emberekké neveli az ifjú nemzedéket akiknek célja a munka, az alkotás, akik a szocialista társadalom őszin­te hívei lesznek. Ezt követően a tennivalók­ról szólt. Hangsúlyozta: foly­tatnunk kell a tankötelezett­ségi törvény mind teljesebb megvalósítását. El kell ér­nünk, hogy a tanköteles korban levő hatéves gyer­mekek időben megkezdjék iskolai tanulmányaikat. Az oktatási intézményekben folytatni kell az egységes követelményrendszer kiala­kítását. Fontos, hogy követ­kezetesen alkalmazzák a nevelési-oktatási terveket, s hasznosítsák e tervek beve­zetése során szerzett tapasz­talatokat. Az iskola — az úttörő- és KISZ-szervezettel, a családdal együttműködve — kötelességteljesítő, tör­vénytisztelő, munkaszerető, fejlett igazságérzetű, az igazságért harcolni tudó. a közösségért hazájáért áldo­zatra is kész emberekké ne­velje a fiatalokat — han­goztatta. — Olyan tanítókra, taná­rokra van szükség — mon­dotta a továbbiakban —, akik felismerik népünk jó tulajdonságait erényeit s azokat kifejlesztik tanítvá­nyaikban. A nevelök zöme képes erre. ezért a nép. áz egész ország becsülje job­ban azokat az intézményeket és embereket akikre gyer­mekeik sorsának alakítását bízza. Lakáspolitikai kérdésekről A SZOT elnökségének ülé Hétfőn ülést tartotta SZOT elnöksége. Megvitatta és el­fogadta a SZOT XXIV. kongresszusára készült je­lentést Az elnökség Faluvégi La­jos miniszterelnök-helyettes­nek. az Országos Tervhivatal elnökének előterjesztésében megvitatta a lakásellátás 1981—1985. évi fejlesztési céljaira es egyes pénzügyi feltételeinek továbbfejleszté­sére vonatkozó előzetes ter­vezetet. A SZOT elnöksége örömmel vette tudomásul, hogy az ötödik ötéves terv lakásépítési előirányzatát kismértékben túlteljesítik, bár a városokban a lakáséi ­láiás a tervezettnél lassúbb ütemben javult. Ugyanakkor av. alacsony .jö'-adelmü réte­gek és a fiatal házasok la­káshoz jutásának esélyeit nem sikerült számottevően javítani. A nagycsaládosok igényeinek kielégítése folya­matban van. Életszín vonal­politikai céljaink megvaló­sítása érdekében fontos kö­vetelmény, hogy a hatodik ötéves tervidőszakban gaz­dasági lehetőségeinkkel össz­hangban folytatni kell a tö­meges lakásépítést, és a la­kásállomány felújítását, kor­szerűsítését. Főleg Budapes­ten és a városokban fokozni kell a lakásépítések ütemét. A lakások fenntartása egy­re növekvő anyagi megter­helést jelent. Mivel a szak­szervezetek a lakáskérdést nagyon fontos szociális kér­désnek tartják e célok meg­valósításának eszközeit es szabályzóit alaposan meg kell tervezni, gondosan ügyelve arra. hogy a lakás­fenntartás terhei a hatodik ötéves terv életszínvonal-po­litikai célkitűzéseivel, az egyes rétegek jövedelmi vi­szonyaival szoros összhang­ban legyenek. Mindezeket figyelembe vé­ve az elnökség felkérte a Tervhivatalt, hogy az ülésen elhangzottakat is figyelembe véve vizsgálja tovább, ho­gyan lehet a hatodik ötéves tervben a legjobb megoldá­sokat megtalálni a lakásellá­tás és pénzügyi fettételeinek továbbfejlesztéséhez. A SZOT elnöksége úgy ha­tározott. hogy ötmillió fo­rinttal járul hozzá az árvíz­károsultak m egsegítéséhez. (MTI) somogyi Karolyné felvetele Tegnap reggel felbolydult a város: ünneplőbe öltözött fia­talok ezrei siettek az utcákon, első osztályos általános is­kolásoktól 17 éves negyedikesekig. Megkezdődött az 1980— 81-es tanév. Szeged általános és középiskoláiban is meg­tartották a tanévnyitó ünnepségeket. Üj iskolában kezdheti meg az új tanévet 610 diák: a tarjáni IV. számú általános iskola elkészült, s 16 tanteremmel, két napközis helyiség­gel. három tanműhellyel, könyvtárral, ebédlővel ifjú gaz­dái rendelkezésére áll. akik már birtokba is vették az új­donságokat. A legújabb iskolában hat első osztály indult ebben a tanévben, nemsokára elkészül a tornaterem és az ndvar parkosítása is. Képünkön: tanévnyitó ünnepség Sze­ged legújabb iskolájában Megyei párt- és gazdasági vezetők a mezőgazdasági kiállításon Hétfőn délután Hajdúszo­boszlón a SZOT Béke-gyógy­üdülő színháztermében nagy­gyűléssel megkezdődött a Ha­zafias Népfront Országos Ta­nácsa. valamint a Népfront, a KISZ- és a Szakszervezetek Hajdú-Bihar megyei Tanácsa által rendezett országos an­tiimperialista és szolidaritási akció. A megye politikái és társadalmi életének képvise­lői mellett részt vettek a megnyitón a város üzemei­nek, hivatalainak, dolgozói, a szövetkezetek tagjai és sokan a Hajdúszoboszlón üdülő vendégek közül. Alberth Bélárié, a népfront megyei titkára köszöntötte a résztvevőket, majd Molnár Béla, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának titkára mondott beszédet. Bevezető­jében szólt a szolidaritási ak­ció programjáról, amelynek minden esztendőben szep­tember l-e. a nemzetközi an­tifasiszta nap a kezdete. (Folytatás a 2. oldalon.)

Next

/
Thumbnails
Contents