Délmagyarország, 1979. november (69. évfolyam, 256-280. szám)

1979-11-01 / 256. szám

mAc PROLETÁRJAI, EGYESÖLJETEK! 70. -vfotyam 2S6. szám 1979. november 1., csütörtök Ara: 1,20 torint Ölést tart az MSZMP Központi Bizottsága A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsá­gának ülését mára, november l-re összehívták. A Politikai Bizottság az időszerű nemzetközi kérdé­sekről szóló tájékoztató és a XII. kongresszus előkészítésé­vel kapcsolatos feladatok megvitatását javasolja a Központi Bizottságnak. Egészségügyi egyezmény Schultheisz Emil egészség­ügyi miniszter és Reneto Al­tissimo, az Olasz Köztársa­ság egészségügyi minisztere kedden Rómában aláírták a két ország közötti egészség­ügyi együttműködési egyez­ményt. Schultheisz Emil szer­dán, tegnap visszaérkezett Budapestre. Erőművel!, gyárak, kórházak kulcsrakész exportja Idén toaább bővül az ex- lomipari kombinátot építet- ba és Peruba szállítanak tó­partnak az a gazdaságosabb, tek. Az idén értékesebb formája, amely megkezdték egy Algériában iskolai oktatóberendezéseket. 200 tonna Az afrikai kontinensen AL­egyes termékek helyett teljesítményű malom és egy géria, Líbia és most már Ni­komplett gyárak, egészség- nagy kenyérgyár berendezé- géria is bázispiacnak számít ügyi te más létesítmények seinek átadását, szerelését és Ez utóbbi országban nem­szallitását teszi lehetővé. A egy másik malom rekonst- rég írtak alá 25 millió dol­kulcsrakész beruházások ar- rukcióját rm kötelezik az iparvállala­tokat hogy a külkereskedel­mi vállalatokkal együttmű- leginkább a fővállalkozásban tására. Hasonló exporttal a ködve, felelősséggel, össze- rejlő nagyobb exportlehető- Technoimpex hangoltan szervezzék mun- ségeket: az utóbbi há-»>m tájukat. évben 50 százalékkal nőtt láros exportszerződést egy A műszeripari vállalatok komplett műszaki főiskola közül a Medicor ismerte fel és egy taneszközgyár szállí­ex porttal a is foglalkozik, s így korábban gyakran elő­fordult hogy ugyanazon a A múlt év óta csaknem ilyen jellegű tőkés kivitele, piacon jelentkeztek ajánlat­tal. Hogy mindezt elkerül­jék. a Gépexport közremű­ködésével társasági szerző­dést kötöttek a közelmúlt­felszerelések késedelmes gyártása, szállí­tása késlelteti hetekig-hóna­pokig az üzembe helvezést. megkétszereződött a komp- Elsősorban a fejlődő orszá­lett erőmüvek exportja. A gokba szállít saját tervek Transeléktro tőkés kivitelé- alapján komplett kárháza­ben 25-ről 45 százalékra kat. emelkedett a kulcsrakész Az idén Nigériába egy 500 ban. Egyébként egy-egy szállítások aránya. Az idén te két 250 ágyas kórházat komplett exportban 80—130 erőmüvet adtak át Finnor- küldenek, a berendezések ..bedolgozó" vállalat, szövet­szágban, különböző transz- nagy része már a helyszínen kezet vesz részt, így elsősor­formátoralállomásokat Ku- van. A Medicor legújabb fő- ban ezek ütemes szállításán vaitban és Irakban, komp- vállalkozóként vesz részt múlik a pontos átadás Sok­lett távvezeték-rendszert Mexikó és Jamaica kórház- szór egészen apró kiegészítő építettek ki Jordániában, s rekonstrukciós programjá- berendezések, megkezdték a görög és a nak megvalósításában is. tőrök megrendelésre gyár- Eddig több mint ezer tott erőmúvi kazánok és más komplett létesítményt építet­egységek szállítását is. A tek fel a fejlődő országok- Ilyenkor a fővállalkozók *z.e­vállalat legnagyobb Ipari ban a Metrimpex közremű- relőinek kell megszüntetniük partnerei korszerűsítik, fej- ködésével. fővállalkozásban, a hátrányt, nehogy csorba lesztik gyártókapacitásukat, Jelenleg Brazíliába. Bolíviá- essen hírnevükön. (MTI) hogy az ipari háttér bővü- mh^mbh^^^mmí^^mmbmi^^m^^mmm^hü^hhv lésével a Transelektro új piacokra Indiába, valamint közép-amerikai és afrikai országokba is eljuttathassa termékeit. A szocialista országokba elsősorban vendéglátóipari létesítményeket szállítanak kulcsrakészen. Csehszlová­kiába például Idén kétszer annyi ABC-áruházat szállí­tanak. mint tavaly, a Szov­jetunióban pedig komplett bisztrókat, kereskedelmi köz­pontokat építenek. illetve szerelnek fel. Mint a vállalat vezetői el­mondták: az ajánlatok ki­dolgozásánál még mindig az átlagosnál hosszabb a ha­táridő, mivel a magyar ipar­vállalatok változatlanul nagy rátartással vállalják a szál­lításokat. Fedig kedvezőbb árat csak a jelenleginél rö­videbb határidőkkel érhet­nének el. Az elmúlt tíz évben több mint 200 komplett saitgyá­rat szállított az Élelmiszer­ipari Gépgyár a Szovjet­unióba. öt nagy teljesítmé­nyű kenyérgyárat pedig Csehszlovákiába. Fokozódik kulcsrakész exportunk a fej­lődő országokba is, így Irak­ban eddig 20 állványos mal­mot, Algériában pedig ma­Befejeződött a Varsói Szerződés katonai tanácsának ülése Befejeződött a Varsói Szer- egyeztetett ajánlásokat fogad­ződés tagalLamai egyesített tak el A tanácskozás tárgy­fegyveres erői katonai taná- szerű, baráti légkörben, a csar,ak október 29—31. kö- Varsói Szerződés tagországai zött Bukarestben megtartott szoros egységének jegyében ülése. amelyen Viktor Kuli- zajlott le. kov, a Szovjetunió max-sallja, Nicolae Ceausescu. a Ro­a Varsói Szerződés tagállamai mán Kommunista Párt fő­egyesitett fegyveres erőinek titkára, a Román Szocialista főparancsnoka elnökölt. A Köztársaság elnöke, szerdán tanácskozás munkájában részt fogadta a Varsói Szerződés vettek az egyesitett fegyveres tagállamai egyesített fegyve­erők katonai tanácsának tag- res erői katonai tanácsa bu­jái, a bolgár, a csehszlovák, karesti ülésének részvevőit, a lengyel, a Magyar Néphad- A katonai tanács ülésének sereg, továbbá a Német De- magyar részvevői, Csémi mokratikus Köztársaság nem- Károly vezérezredes, honvé­zeti néphadserege, a Román delmi minisztériumi államtit­Szocialista Köztársaság had- kárral az élen szerdán, teg­serege és a szovjet hadsereg nap hazaérkeztek. (MTI) képviselői. . A katonai tanács összegezte az 1979. évi hadműveleti és harcászati felkészítés ered­ményeit, megvizsgálta az 1980. évi feladatokat. Az ülé­sen megvitatták az egyesített fegyveres erők tevékenységé­nek néhány időszerű kérdé­sét, s ezekkel kapcsolatban MíBidenviapi kenyerünk Rekonstrukció előtt a gyár Sütőipari szakember mond- matosan érkezik burgonyape- r.ek. Elmondták: főként a ta: a kenyérsütés olyan, hely.). A dolog pikantériája, több napos ünnepek előtti mint a foci: mindenki ért hogy az olyannyira várt kenyérsütés okoz gondot. Ka­hozzá. Ebben ugyan van krumplis kenyér nem nagyon rácsony előtt például 7— igazság, de hozzá kell ten- fogy. Sőt. mór olyan bolt is 800 mázsa kenyeret igényel­ni: csak nehogy olyan le- van, amelyik lemondta a nek az üzletek. Ezért már a gyen a kenyerünk is, mint megrendelést. A magyarázat csúcsforgalom előtt egy-két a magyar futball.. egyszerű: drága, az eddigi 6 nappal megkezdik a mun­forint helyett 8 forintba ke- kát így — érthető —. nem rül egy kilogramm. Csökkent mindenki tehet friss kenya­a kereslet a zsúr- és a fa- ret az ünnepi asztalra. Ha­vorit kenyér iránt is. Keve- sonló okok miatt tűnt el a kapacitás sebbe* veszünk rétesből, sü- polcokról a ropogós kifli Is. munkaerő- teményből és kalácsból is. Ebből a péksüteményből az A pékáruk árának emel- üzletek napi átlagos igénye kedése módosította fogyasz- 80 ezer dárab. Ennyit csak tási szokásainkat. Jelenleg a úgy tudnak szállítani, ha pénzéért friss "kenyeret akar" boltok1 ,kenyérbő1 . fm™e} ra4r ^tJ0, Órakor s veszekszik az eladóval, kilogrammosokat igé- megkezdik a luflik súté­ha hétfőn reggel az illatozó jelnek a Avártól: a vevők sét. helyett a szikkadt, szómba- W r^nrTktikf,^hói^ A *yár bővítése egyre tit csomagolják be neki. 5L£ sürgetőbb. A Kenyérgyári úti Patthelyzet ez ,Vf7 , ? veszT1. két. szelet kenyeret, s az Mindkét félnek igaza van? egykilósak szeletelése pedig De milyen is a „minden­napi"? Ebben erősen meg­oszlanak a vélemények. A sütőipari dolgozók hivatkoz­nak a gyártási szűkösségére, hiányra és még sok másra is. A vásárlót ezek a kifo­gások nem érdeklik, ő a A Szegedi Sütőipari Vál- ^^bb^ Az ésszerúbb vá­sárlási szokások kialakulá­üzemben húszéves kemen­cékben sütik a kenyeret, Ugyanitt készül a zsömle és a kifli is. Párórás tárolá­„ suk — az üzletek reggeli nyér minősége nem lett. és « fontos d°Io«' h,S7en 8 nyitásáig _ nem a legjobb előreláthatólag nem is lesz Szegedi Sütőipari Vállalat körülmények között törté­jobb, mint eddig volt. hi- kapacitása is véges. A Ta- njk- ez is rontja a minő­éi0?-, SÍ"C?, tjLbb- l°bb vasz utcai gyárban 320. a A vállalat kaoacitá­gepük. Mas jellegű változás „ , ... „ _, " vallalB *apar Ha­szonban történt. Hétfőn, ok- K«ivérgyár, uti "^mbcn 100 süt növelő rekonstrukció, tóber 29-én újra megjelent mázsa kenyeret sütnek na- amely várhatóan a követke­az üzletek polcain a burgo- ponta, átlagosan. Hét vé- 2g ötéves tervben megkez­nyfis kenyér. (Ígérik, hogy gén és ünnepek előtt ter- dődik, körülbelül 250 millió állandóan kapható lesz, mi- mészetrsen ennél 8 menrivi- forintba kerül, vei Lengyelországból folya- ségnél jóval többet készíte- H. L Alkotó ifjúság Kiállítás, díjátadások A szakmunkástanuló és if­júsági napok keretében nyi­totta meg az Alkotó ifjúság kiállítást tegnap délután 5 órakor Szegeden, a Bartók Béla Művelődési Központban dr. Dobóczky Károlyné, az SZMT titkára. Az eseményen részt vett Győrffy László, a megyei pártbizottság osztály­vezető-helyettese és Vastag Györgyi, a KISZ Szeged vá­rosi bizottságának titkára is. Megyénk szakmunkásta­nulóinak és szakembereinek 150 alkotásából válogatták ki a rendezők a kiállítás anya­gát, amely szűkebb pátriánk iparát és szakmunkásképzé­sét reprezentálja. A legjobb alkotások készítőinek Bódi György, a KISZ megyei bi­zottságának első titkára ok­levelet és Részlet a kiállításról Konzervgyártás Teljes terheléssel dolgoz- kedvezett a zöldség- és gyü­nak a hazai konzervgyárak; mölcstermelőknek, a tartósí­az elmúlt hetekben sorra ér- tóipar számítását is áthúz­tek be a különféle termé- ta. A vártnál kevesebb alap­nyek. s ezek tartósítása, „el- anyaghoz jutottak. Az eddi­rakása" szünet nélküli mun- gi legjobb eredményt ér­kát ad. A változékony idő- ték el a paradicsom tartó­járás, amely általában nem sításánál tárgyjutalmat munkásképző Intézet tanuló- a 602-es számú Magyar—VI­nyújtott át (Sövényházi Jó- ^tv^r^í ^0^etna^ S^J**, Ipari Szak" ATI VÍZIG kismotorszerelo- munkásképző Intézet ta­zsefnek, a 624-es Ipari Szak- jének, a 600-as Móra Ferenc, nulóinak és a szegedi Balazs Béla Űttörőház kerámiaké­szitő szakkör tagjainak.) A KISZ megyei bizottsága a HÖDIKÖT, a KISZ Szeged városi bizottsága pedig a 624-es Ipari Szakmunkáskép­ző Intézet ifjúkommunistái­nak munkáját különdíjjal is­merte el. Ez alkalommal hir­dették ki hivatalosan is apá­lyaválasztási kirakatverseny eredményét. Első díjat ka­pott a KSZV-Textilgyár, má­sodik a DÉLÉP és harmadik helyre kerültek — megosztva — a Szegedi Építőipari Szö­vetkezet, valamint a Gyár­és Gépszerelő Vállalat fiatal­jai. . . t Szeged kapta a Hild-emlékérmet Ünnepi tanácsülésen adják át a kitüntetést A Magyar Urbanisztikai Társaság elnök- a településrekonstrukciók tapasztalatairól, sége a Hild János Emlékérmet az idén Megvitatják, melyek a sürgető teendői a Szegednek ítélte. A kitüntetést a társaság tanácsoknak a területgazdálkodásban, ho­elnöke adja át a jövő héten, november 8- gyan lehetne jobban összhangba hozni a án. a városi ünnepi tanácsülésen. Egyéb- lakásépítést az egész település átfogó fej­ként Szeged rangos eseménysorozatnak is lődésével. változatosabbá tenni a lakótele­helyet ad éhből az alkalomból: a Magyar peket, több teret adni a közösségi életnek. Urbanisztikai Társaság a városi tanács A rendezvény előadói az ország legneve­közreműködésével november 8—10-én itt sebb építészei, a városrendezés, terület­rendezi meg a IV. országos városépítési ta- fejlesztés legjobb szakemberei. nácskozást. A napirenden szerepei a város- Az eseménysorozat alkalmat ad arra. rendezés jelenlegi helyzete és feladata, hogy a tanácskozás résztvevői megismer­Megemlékeznek az 30. urbanisztikai világ- kedjenek Szeged új létesítményeivel, va­napról. szó esik majd a városok és környé- iamint megtekintik az ópusztaszeri áisatá­kük összehangolt fejlesztéséhek gondjairól, sokat. » 1

Next

/
Thumbnails
Contents