Délmagyarország, 1979. október (69. évfolyam, 230-255. szám)

1979-10-02 / 230. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! \ 69. vfolyam 230. szám 1979. október 2.. kedd Áras 1.20 orint oiaia es Új eljárások a szénhidrogén-kutatásban Az új tudományos felfede­zések egy rééze napjainkban megv át az élet, a termelés gyakorlatába. De vannak időben hosszú „lefutású" té­mák is: olyan tudományos eredmények, amelyek évek, évtizedek folyamatosságában válnak csak termelőerővé, esetleg több kutató teljes életművét átfogva. Ezúttal egy ilyen kérdésről lesz szó: a kőolaj- és földgázkutatás­ban alkalmazott tudományos eredményekről. Erről a napjainkban igen fontos területről dr. Dank Viktorral, az Országos Kő­olaj- és Gázipari Tröszt bá­nyászati igazgatóhelyettesé­vel, főgeológussal. a műszaki tudományok kandidátusával beszélgettünk. — A szénhidrogén-készle­teket három csoportba sorol­juk — kezdi az ismertetést —, a kitermelés alatt álló. a már kitermelt és a prognosz­tizált, tehát várható készle­tekre. Ez utóbbiak megisme­résében három tudományág játszik komoly szerepet. Leg­régebben és átfogóan a geo­lógia, a geofizika és a geo­kémia. A szénhidrogének kü­lönböző földtörténeti korok­ban. meghatározott körülmé­nyek között keletkeztek. Bár újabban vitatják, mi a szer­ves eredet hívei vagyunk, mely szerint a szénhidrogé­nek élő szervezetekbői, ten­geri üledékekből képződtek. A kőolaj-geológia feladata tehát: megkeresni azokat a területeket, ahol a megfelelő földtörténeti korban keletke­zett tengeri üledék elhelyez­kedik, megismerni az adott területen a föld mélyének szerkezeti felépítését, hiszen a törésvonalak, gyűrődések mentén valószínűbb a szén­hidrogének koncentrálódása. A legkorábban ismert szén­hidrogén-előfordulásokat ép­pen a „kibúvások", a felszín­re kerülések nyomán a geo­lógia találta meg. Majd jött a geofizika, az Eötvös-féle torziós inga, a graviméter, magnetométer és a szeizmika, amely megmutatja, hogy az adott területen milyen szer­kezet rejtőzhet a föld mélyé­ben. Legújabban a geokémia is „beszállt" eredményeivel. Például: adott területen se­kély felszíni fúrásokból vizs­gálják, hogy az odaáramló gáz milyen összetételű. A metán önmagában nem ve­zet nyomra, mert az mocsa­ras odásból is képződhet. — Ezek általános módsze­rek. A lényeg a kutatási kon­cepció. Egy speciális, új prognózis módszert is kidol­goztak a magyar kutatók, amelynek eredménye a hazai szénhidrogén-kutatás tudo­mányosan megalapozott fel­lendülése lett... — Igen. új földtani model­leket alakítottunk ki, réteg­tani-tektonikai modelleket A kutatásokat ennek alapján tervezzük. — Mi ezekben az új? — Korábban a Kárpát-me­dencét, mint különleges föld­tani helyzetű területet, kezel­ték. Azaz: a relatíve vékony üledékréteg alatt kristályos kőzetmag helyezkedik el, a Kárpátok hegyláncaival kö­rülvéve. Ezt a modellt ,.Ti­sziá"-nak nevezték el. Egy későbbi modell szerint mély­re süllyedt hegységrögök vannak e területen. A mai, újabb modellek szerint viszont az Alp-Kár­páti hegységrendszer folyta­tódik a mélységben tovább. Kertai György, aki „elődöm" •mt& • munkaterülete* kassai Komarov emlékére Pécsett emléket állítottak Vlagyimir Komarov szovjet űrhajósnak, aki 1937-ben hő­si halált halt. A szobrot a világhírű magyar származá­sú művész, a Rómában élő Amerigo Tot ajándékozta a mecsekaljai városnak. A hét­főn tartott avatóünnepségen részt vett az alkotó is. A szobrot az űrhajós nevét vi­selő középiskola előtt állítot­ták fel. Napirenden Kádár János vezetésével Pírt- és kornányküldiütsé uiazik az HDK-to Kádár Jánosnak, a Magyar Szoeialisía árt Központi Bizo't'ága első ti'kár'nak vezetésével 'október elején párt- és kormánykü"d8t+sé<r utazik Be'inbe, hogy — a Német Si'oe;aHsta Fv-ységr1 írt Központi Bizottságának, az NDK Államtanácsának és Mini ztertanácsdnak meghívásá­ra — rétit veyven a Német Demokratikus Köztársaság megalakulásának 30. évfordulója alkalmából rendezendő JJtircrrs'yek.en. (MTI) Az OKGT Kőolaj- és Földgázbányászati Vállalat a Zala megyei Magyarszentmiklós határában mélyszintű kutató­fúrást végez. A „Fekfefe Arany" szocialista brigád már két­ezer-kilencszáz méter mélyre hatolt le. A brigád tagjai az év végéig elérik a négyezer-ötszáz métert te ezt kidolgozni, az ötvenes mezők felfedezésében szerzett évek végén, hatvanas . évek komoly érdemeket. Mindhár­elején. muk munkáját elismerte az — Mi az alapja az új mo- ország: Kertai György 1952­dellek kidolgozásának? ben Kossuth-díjat kapott, i i„t.Mf --^v Körössy László 1970-ben, Viktor Pedig 1973-ban ból, féldolgozásából a geo- Aliarm ulJal­fizikai és geokémiai mérések E munkák nyomán 1960—75 értelmezéséből következte- között találták a legnagyobb hazai szénhidrogén-készlete­. .. ket. A ma ismert készletek Az u) modell mennyi- miniegy 80 ^^^ tehát az elmúlt 15 évben találták. Ennek a készletnek tavalyi termelése kalóriában számol­va nagyobb volt, mint a tünk erre. — Az t ben járul hozzá újabb szén­hidrogén-leletek feltárása hoz? — Megváltozik, megnő i kutatásokra érdemes pers- teljes^ magyar széntermelés, pektíva, no a kőzetmennyi- . .. , ,.,.., ség és a mélység. Ha e hegy- Az Uj 1aStMn irány aZ. 0I" ségrendszer a mélyben foly- száS kelet—delkeleti része, tatódik, a hatalmas, porózus, Nem látványos ez a munka, karsztos és törmelékes közét- Csak egy példa erre: amíg tömegekben újabb feltételez- ^ ^ - * = hető szénhidrogén-koncentrá- Zsanát az egesz orszag 1S" lódások várhatók. 3—7 ezer meri * kitörésről (pedig ott méter mélység között, ma ez jelenleg csak kétmilliárd az utóbbi fúrási határ, érdé- köbméter földgázt tartanak kuTatni t Sf teriSS ny0ván) EndrMöt 11 maga Kuíciini, es uiyo.li xeirueteivre „ — ...., , _ „, . is vissza lehet térni, amelye- kilencmilliárd köbméternyi ket már művelnek, vagy mű- készletével alig ismerik, veitek — csak éppen más, összegezve: évtizedek ku­na^robb mélységben lehet tatómunkájának eredménye ujabb előfordulásokat találni. , . . _ _, , — amely ma is folytatódik Amiről nem szívesen be- _ szél dr. Dank Viktor (nem Wr Dank Vlktor már ** szereti önmagát dicsérni) az 1980-as készletprognózison a következő: dr. Kerkai dolgozik) — vezetett oda, György 1960-as új modelljét hogy értékét tekintve a hazai követte dr. Kóróssy László , , . . 1963-ban. 1966-ban és 1970- ásványkincs legnagyobb ré­ben kidolgozott, majd dr. szőt alkotják a szénhidrogén­Dank Viktor 1963-ban, 1970- előfordulások, ben, 1972-ben és 1974-ben kidolgozott újabb földtani modelljeinek sorozata. A Kertai-féle modellek ered­ménye volt a nagylengyeli, hajdúszoboszlói és puszta­földvári lelőhelyek felfedezé­se és termelésbe állítása, az utóbbi kettőhöz a Körössj'­féle modellnek is volt köze, de az 6 nevéhez fűződik Kunmadaras és Battonya is. Dank Viktor pedig a szeged­algyői, kiskunhalasi, zsanai, kAntoáU, sodród! Az ideihez hasonlóan 1980- még nagyobb gonddal ügyel- társadalmat, a szakszerve­ban is 338 ezer 300-an tölthetik jenek a .beutalójegyek igaz- zetek munkáját érintő szé­szabadságuk egy részét szak- ságos elosztására, .jobb íei- les körű kutatásokat végzett, szervezeti üdülőkben — er- használására. Szóvá tétté tanulmányokat. készített, ről határozott hétfői ülésén például, hogy 1973-ban a be- amelyekhez több mint uz­a SZOT elnöksége. Ezúttal utalójegyekből jó néhányat ezer embert kérdezett, meg újabb üdülőt nem nyitnak, nem használtak fel. Gondos- A következő években is lon­de gondoskodnak a zalaka- kodni keli arról, hogy na- tos feladatai lesznek olyan rosi, a hévízi Postás és Park, gyo'ob arányban üdülhesse- kérdések kutatásában, tanul­a balatonszéplaki Ezüstpart, nek munkások, alacsony ke- mánvozásában. mint a fei­a soproni Pedagógus, a gyu- resetűek és nagycsaládosok, lett szocialista társadalom lai és a szántódi kemping- A beuialójeg.yek elosztása- építése, üdülők, valamint a hévízi kor érvényesülnie kell a oi­szanatórium tervszerű épí- zaimiak jog- és hatás körí­téséről. nek, s a beutalásoknak szó­Több tnint 43 000-en nya- les körű nyilvánosságot kell ralhatnak együtt csaladiuií- biztosítani, kai, csaknem tízezren vehet- Az elnökség megvitatta a nek részt külföldi csereüdüi- szakszervezetek elméleti ku­tetésen, s 55 hajó is indul tatóintézetének múlt évi külföldi útra, körülbelül uz- munkáját, valamint idei és ezeí* üdülőutassai. A leány- jövő évi feladatait is. Meg- szervezetek anyagi táfrioga­íalui Panoráma üdülőt egy- állapította, hogy az intézet a tásának kérdéseit. (MTT) hetes turnusokban nászuta­További napirendi oont­ként az elnökség tájékozta­tót hallgatott meg a gazda­sági szabályozás 1930. január elsejei módosításáról, továb­bá megvitatta a szakmun­kásképző Iskolákban működő tanulói szakszervezeti alap­sok rendelkezésére bocsát­ják. 198Ó. január 1-től — a ki­adásokkal azonos mértékben — emelnek az üdülök térí­tési díjain. A felnőtt és a családos üdültetés napi 8, a csoportos gyermek- és szak­munkástanuló-üdüitetés napi 6 forinttal kerül többe az eddiginél. Vagyis felnőttek számára az első csoportba sorolt üdülőkben napi 48, a második csoportba 36. a har­madik csoportba sorolt üdü­lőkben és az üdülőszanató­riumokban 30, a szülőkkel együtt üdülő 15 évesnél nem idősebb gyermekek után na­pi 22, a nyári csoportos gyermsküdülésben és az is­kolás gyógyüdülésijen részt­vevők után, valamint a szakmunkástanuló üdülők­ben napi 16 forintot kell fi­zetni. A harmadik és a to­vábbi önálló keresettel nem rendelkező gyermekek után térítési díjat nem kell fizet­ni. A szakmunkástanulók gyógyüdültetése és az álla­mi gondozottak üdülése is ingyenes. Űj intézkedés, hogy a SZOT üdülőszanatóriumokba minden év október elseje és a következő év április 30-a között a szakszervezeti bi­zottságok — ha azzal az ágazati, iparági központ, il­letve a szakszervezetek me­gyei tanácsa is egyetért — szakszervezeti tagsággal rendelkező saját jogú nyug­díjasokat is beutalhatnak. A SZOT elnöksége felhív­ta a szakszervezetek és SZMT-k elnökségeit. hogv Lázár György fogadta Rudolf Rehliceket Lázár György, az MSZMP test. A szívélyes baráti han­Politikai Bizottságának tag- gulatú találkozón jelen volt ja, a Minisztertanács elnöke Marjai József miniszterei­hétfőn hivatalában fogadta nök-helyettes és Václav Mo­Rudolf Rohlicek csehszlo- ravec, Csehszlovákia buda­vók miniszterelnök-helyet- patt aagyköveto. (MTH Oj termékek, korszerűbb technológia A Nívó Isz munkájáról Pszichológusok mondjátc; a hatóan a következő évben meleg színű, hosszú szőrű, sem fög csökkenni, selymes tapintású állatfigu- Mór elkészült próbakent rak mindig kedvencei lesz- 50o darab új típusú gyerek­nek a kisemberkéknek. A ágy. Ebből jövőre 10 ezer Fai^ari ^ Já" « szövetkezeteknek kaotafá­tékkészito Ipari Szövetkezet kat cioőialpakat és -sarKO­negyeri üzemeben is gyár- kat gyártanak, tanak plüssmackókat: éven­te 80 ezer darabot. Ezek ha- A szövetkezet tmk-brigad­zai boltokba kerülnek. Az iai hasznos csiszoló- és fúró­igazsághoz tartozik, hogy a gépeket gyártottak. Ezek egy Nagyéren készült macik nem részét a bedolgozók, a töb­olyanok, mint amilyeneket a blt a műhelyekben használ­pszichológusok szeretnének. iak- Vásároltak egy nagy A szövetkezetben elmondták, teljesítményű csiszológépét kétféle hazai alapanyag kö- 1S- nőtt a termelékeny­zül választhatnak. A való- sé& és javult a minőség, ban szép. hosszú szőrű, sely- A szövetkezet szegedi rész— mes tapintású műszőrme na- legében eddig csak egy nagy gyon drága, méterenként 225 teljesítményű gázkazán volt forint, vagy annál több az Ezzel fűtötték az üzemet és ára. Ha ebből az anyagból a szárítókemencéket is. Most csinálnának mackókat. ak- vásároltak egy kisebb telje­kor azok előállítása sok sítményű gázkazánt, amivel pénzbe kerülne. Marad az csak a kemencéket melegítik, olcsóbb plüss, amelyből egy így jelentős mennyiségű fű­méter 125 forint. tőanyagot tudnak megtakarí­tani. Az egyik raktárt bemuta­tóteremmé alakítják át. Ez nemrégen kiírt pályázatára a külföldi és hazai üzlet­„ TVTí-.it t—_ i ... Kotok munaajat könnyíti, hi­A szövetkezetben készült egyéb játékok anyaga fa. A Könnyűipari Minisztérium a Nívó Isz-ben is készítet­tek új termékeket. A vona­tokat és teherautókat, nagv méretük miatt, elsősorban az óvodákban és bölcsődékben lehet majd használni. A Triál Nagykereskedelmi Vál­lalat üzletkötői már érdek­lődtek az új játékok iránt, amelyek várhatóan az év végéig a boltokba kerülnek. A szövetkezetben kerti bú­szen a kereskedők egy te­remben láthatják a szövet­kezet termékféleségeit. A szocialista brigádok sok óvodával, bölcsődével part­darabot gyártanak. zömét egy svéd cég megrendelésé­re. Cipőipari vállalatoknak jálc a kapcsolatot. A seiejt. nek minősített játékokat megjavítják, s újakat is ké­szítenek. A játszóterek csi­torokat is gyártanak, tőkés nosításában is részt vesznek, exportra. Ezekből a garni- A szövetkezetben az ,den túrákból jövőre keveseobet játékokat 30 millió, egyeb tudnak eladni, mint ax idén. terméket 46 millió forint ésr~ U ifikés export uoubu var- ifikben állítanak el&

Next

/
Thumbnails
Contents