Délmagyarország, 1979. szeptember (69. évfolyam, 204-229. szám)

1979-09-01 / 204. szám

69. évfolyai 204. szám 1979. szeptember 1., szombat Ara: 1,20 forint Bányásznapi ünnepségek Szegeden Az olajtermelés biztonsága Ülést tartott az Elnöki Tanács VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! égisz népgazdaságunk érdeke Győri Imre fölszólalása a Tisza-szállóban tartott munkásgyűlésen Tájegységünk gazdasági ar­culatának tevékeny átalakí­tói az olajbányászok. Kezük munkája nyomán a Dél­Alföld újabb és újabb pont­jain gyulladnak meg a gáz­fáklyák, és fényük messzire hirdeti: a kutatásra és fej­lesztésre fordított milliárd és milliárd forintok bőségesen megtérülnek a felszínre ho­zott szénhidrogének, az olaj és a földgáz révén. S mert így van, mindannyiunk szá­mára természetes, hogy az ország más vidékeihez, ha­gyományos bányásztelepülé­seihez hasonlóan immáron tizenöt esztendeje Szegeden is sor kerül a bányásznapi ünnepségekre. A Kőolajkutató Vállalat 'dolgozói magas rangú vendé­get is fogadtak tegnap dél­után. Győri Imre, az MSZMP Központi Bizottságának tit­kára a megyei pártbizottság­ra történt megérkezését kö­vetően — miután ott rövid megbeszélést folytatott dr. Koncz Jánossal, a megyei pórtbizottság titkárával és dr. Székely Sándorral, a sze­gedi városi pártbizottság tit­kárával — a m óra városi olajmezőn találkozott a bá­nyásznapot munkával ünnep­lő munkásokkai A Szeged—21-^s fúráspont­ra a megyei és a szegedi pártbizottság titkárai, vala­mint dr. Vándorffi Róbert, a Kőolajkutató Vállalat igaz­gatója és K. Szabó Sándor, a vállalat szegedi üzemének vezetője kíséretében érkezett Győri Imre. A vendégeket a lyukbefejező fúrást irányító Szűcs Káaoly mérnök, és Pa­taki Ferenc főfúrómester fo­gadta, majd dr. T. Kovács Gábor főgeológus adott tájé­koztatást az éppen ott folyó munkáról. A fúrótorony tö­vében a Központi Bizottság titkára hosszasan elbeszélge­tett Pataki Ferenc főfúró­mesterrel, aki beszámolt ar­ról, hogy az általa vezetett Zalka Máté szocialista bri­gád milyen felajánlásokat tett a XII. pártkongresszus és a fölszabadulási évforduló tiszteletére. Előkerült a bri­gádnapló is, amelybe Győri Imre bejegyzést tett. Este a Tisza-szálló hang­versenytermében került sor a kőolajfúrási üzem dolgo­zóinak bányásznapi ünnep­ségére. A megjelenteket — közöttük Győri Imrét, dr. Koncz Jánost, dr. Székely Sándort, dr. Petrik Istvánt, A Tisza-szállóban tartott ünnepség elnökségében ott volt a Központi Bizottság titkára, megyénk és Szeged város több vezetője, a kiváló olajbányászok között a megyei tanács elnökhe­lyettesét, Prágai Tibort, a szegedi városi tanács elnök­helyettesét, dr. Ágoston Jó­zsefet, a Szakszervezetek Csongrád megyei Tanácsa vezető titkárát, Juratovics Aladárt, az NKFV szegedi üzemének vezetőjét Kiss Lajos, az üzemi pártvezető­ség titkárt köszöntötte, majd K. ázabó Sándor mon­dott ünnepi beszédet. Ennek során szólt a mun. kában elért sikerekről. Ar­ról többek között, hogy az ötödik ötéves tervre beüte­mezett kutatási eredménye­ket lényegében az eddig el­telt három és fél év alatt teljesítették az üzem dolgo­zói, s ma már a minél na­gyobb mértékű többlet ér­dekében tesznek erőfeszí­téseket. A kiemelkedő sike­reket mindenekelőtt a negy­ven szocialista brigád tagjai, az üzem 150 fős pártszerve­zetébe tartozó kommunista munkások és műszakiak ál­dozatkészsége. szaktudása biztosította. Szólt az üzem­vezető ugyanakkor arról is. hogy mely területeken kell még jobb eredményeket el­érnie a kollektívának az el­következő időben. A felada­tok közül a rendelkezésre álló technikai berendezések jobb kihasználására. vala­mint arra hívta fel az ün­neplő bányászok figyelmét. A ojuukaasí uiea icMtvcvoinek egy csoportja hogy a rendkívül értékes importanyagokkal bánjanak még gondosabban, takaréko­sabban, Az ünnepségen a munká­ban élenjárók kitüntetésére is sor került. A 29. bányász­napon vehette át a Bányász Szolgálati Érdemérem arany fokozatát Dómján István, Horváth Sándor. Kopács Gyula, Kiss Gyula, Varga József és Zagyva Kálmán. Ezüst fokozatú jelvényt Margittai László, Oláh Ká­roly és Juhász András ka­pott, további huszonkilencen pedig a 15 éves hűséget ta­núsító bronz plakettet ve­hették át; tizenkét olajbá­nyász a Vállalat Kiváló Dol­gozója címet kapta meg. Balogh Péter, Gidai Sándor és Fórián Lajos Kiváló Munkáért kitüntetésben ré­szesült. Fölszólalt a Tisza-szátló­ban rendezett bányászün­nepségen Győri Imre is, aki mindenekelőtt a frissen ki­tüntetett bányászokat kö­szöntötte, majd átadta a párt Központi Bizottsága, a kormány, és személy szerint Kádár János elvtársnak, az MSZMP Központi Bizottsága első titkárának személyes jó­kívánságait a szegedi olajbá­nyászoknak. A továbbiakban a Központi Bizottság titká­ra elmondotta: — A bányásznapon a hat­van évvel ezelőtt. Tatabá­nyán csendőrgolyók által megölt 11 bányászra, és azokra a bányászokra emlé­kezünk évről évre, akik a forradalmi munkásmozga­lomnak mindig az első so­raiban meneteltek, akik fegyvert ragadtak a német és a magyar fasizmus ellen. Tisztelgünk az élő veteránok előtt, és kegyelettel emléke­zünk azokra is. akiket a föld álatt, vagy a föld felett a munka frontján ragadott el a halál. — A bányásznap számunk­ra mindig több egyszerű ün­nepségnél — mondotta ez­után a Központi Bizottság titkára és kifejtette: — Ilyenkor számvetést ké­szítünk és előre tekintünk. Elégedettséggel állapíthatta meg pártunk és kormányunk az elmúlt év végén, hogy a szénbányászok tervüket 470 ezer tonnával, a szénhidro­génbányászok 48 ezer tonna olajjal és mintegy 400 mil­lió köbméter földgázzal túl­teljesítették. E vállalati kol­lektívának különösen nagy érdeme, hogy bár a szegedi medence az ország egyik legjobban megkutatott terü­lete. mégis jelentős eredmé­nyeket tudtak elérni az el­múlt időszakban, és Üllésen, Rúzsán, Forráskúton, de több más helyen is számot­tevő új készleteket tártak fel. Az elkövetkezőkben az Önök nagy feladata abban áll, hogy folyamatosan biztosít­sák az olaj- és gáztermelés zavartalanságát, az ennek ér­dekében rendelkezésükre bo­csátott igen nagy technikai eszközállomány minél haté­konyabb kihasználását. A továbbiakban a Köz­ponti Bizottság titkára arra kérte az olajbányászokat: teljesítsék a munkaverseny­ben tett felajánlásaikat, hi­szen ezzel az egész társada­lom boldogulásához, a szocia­lista építéshez járulnak hoz­zá. A Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő "Vállalat sze­gedi üzemének dolgozói is tegnap tartottak ünnepséget az algyői olajmezó központi éttermében. Az összegyűlte­ket Papp György, az olajipa­ri pártbizottság titkára kö­szöntötte. majd Juratovics Aladár üzemvezető mondott beszédet. Az algyői bányász­napi ünnepségen részt vett Gyárfás Mihály, a megyei pártbizottság titkára és Ber­ta István, a szegedi városi pártbizottság titkára is, aki mindkét testület nevében köszöntötte a bányászokat. Az ünnepségen Kiváló Bá­nyász kitüntetésben részesült Simon Jenő csoportvezető. A Szolgálati Érdemérem arany fokozatát Gali Imre kapta meg, ezüst fokozattal jutal­mazták Bogdán Dezsőt és Simon Jenőt. Kiváló Mun­káért kitüntetésben részesült Kiss Mihály és Országh Mi­hály. Negyvenen a Vállalat Kiváló Dolgozója cím birto­kosaivá váltak a bányásznapi ünnepség során. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tartott. Az Elnöki Ta­nács törvényerejű rendelettel újraszabályozta a bírósági végrehajtást. A korszerűsítés egyrészt összhangba hozza a bírósági végrehajtás szabá­lyait továbbfejlődött társa­dalmi-gazdasági viszonyaink­kal, másrészt egyszerűbbé és gyorsabbá teszi a vagyonjogi, családjogi és munkajogi kö­vetelések bírósági végrehaj­tását. Többek között: meg­könnyíti a tartásdíj behajtá­sát, a gyermek elhelyezésére és átadására vonatkozó hatá­rozat végrehajtását, hatéko­nyabb eszközöket biztosít a bírósági döntésből fakadó kötelezettségeiket nem telje­sítő állampolgárok és szer*­vek elleni hatékonyabb fellé­pésre, ezzel szilárdítja az ál­lampolgári és állami fegyel­met. A törvényerejű rendelet 1980. január 1-én lép ha­tályba. Az Elnöki Tanács ezután személyi kérdésekben döntött: Zara Lászlót, a Köz­ponti Népi Ellenőrzési Bi­zottság tagját — nyugállo­mányba vonulása miatt — felmentette tisztségéből, ez­zel egyidejűleg Balogh Ist­vánt, a Központi Népi El­lenőrzési Bizottság tagjai so­rába beválasztotta. Az El­nöki Tanács végül bírákat választott meg és mentett fel. (MTI) Losonczi Pál látogatása Hajdú-Bihar megyében Losonczi Pál, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja. az Elnöki Tanács elnö­ke tegnap, pénteken délután kétnapos látogatásra Hajdú­Bihar megyébe érkezett. A vendéget a megye határánál a megye párt- és állami ve­zetői fogadták. Ezt követően Debrecenben, a megyei párt­bizottság székházában Siku­la György első titkár kö­szöntötte, és tájékoztatta Losonczi Pált a politikai, gazdasági és ideológiai mun­káról, a XI. kongresszus határozatainak a végrehaj­tásáról. Szólt többek között arról, hogy a vidéki ipartelepítés eredményeként új üzemek kezdték meg az elmúlt év­tizedben a munkát, termel a konzervgyár, a házgyár, a Beloiannisz Híradástechni­kai Gyár, Berettyóújfaluban az Elzett üzeme. Az ötödik ötéves tervidőszakban átla­gosan 7—8 százalékkal nö­vekedett a Hajdúságban az ipari termelés, az idei nö­vekedés pedig 5—6 százalék körül alakul. A jelentős mértékű iparosítás ellenére a megyében továbbra is je­lentős a mezőgazdaság sze­repe. A nagyüzemek gyors ütemű fejlődése mellett. • ezek hathatós támogatásával egyre többet termelnek a háztáji gazdaságok is. A tájékoztató után Loson. czi Pál a város vezetőinek kíséretében Debrecen neve­zetességeivel ismerkedett. Ennek során felkereste a múlt év végén felavatott, korszerűen felszerelt és be­rendezett Kölcsey Ferenc Művelődési Központot. A művelődési központban meg­nézte a Hajdú táncegyüttes és Délibáb népzenei együt­tes műsorát. (MTI) Szakszervezeti tárgyalások A SZOT meghívására au­gusztus 18—31. között hiva­talos. baráti látogatást tett hazánkban Marcelino Cama­cho, a Spanyol Munkásbi­zottságok Szakszervezeti Szö­vetségének (CCOO) főtitkára. Magyarországi tartózkodása során a magyar szakszerve­zetek tevékenységével, a szo­cialista társadalomban betöl­tött szerepével és aktuális feladataival ismerkedett. Gáspár Sándorral, a SZOT főtitkárával folytatott meg­beszéléseken kölcsönösen tá­jékoztatták egymást a két ország szakszervezeti mozgal­mának helyzetéről, véle­ményt cseréltek a nemzet­közi szakszervezeti mozgalom időszerű kérdéseiről és a két­oldalú kapcsolatok tovább­fejlesztésének lehetőségeiről. A CCOO főtitt-n-a ipari és mezőgazdasági üzemekben, kulturális, szociális és szak­szervezeti intézményekben tett látogatást. A CCOO fő­titkárát fogadta Péter János, az országgyűlés alelnöke. A SZOT vezetőivel folyta­tott tárgyalásokon mindkét fél hangsúlyozta az ez év ok­tóberében. Genfben megren­dezésre kerülő III. európai szakszervezeti konferencia jelentőségét és jövőbeni rendszeres megtartásának szükségességét A SZOT és a CCOO kép­viselői megállapodtak a szer­vezeteik közötti kapcsolatok és együttműködés további erősítésében, a kölcsönös szolidaritás elmé'yítésében. Marcelino Camacho spanyol­országi látogatásra hívta meg a magyar szakszervezetek küldöttségét. A CCOO 'itkára pénte­ken elutazón nazánkuóL

Next

/
Thumbnails
Contents