Délmagyarország, 1979. augusztus (69. évfolyam, 178-203. szám)

1979-08-01 / 178. szám

MSZMP SZEGED VÁROSI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA' A takarékosság jegyében Naponta 50 millió gyufaszál Elutazott hazánkból az ugandai Kádár János fogadta Franz Josef Strausst 69. évfolyai. 178. szám 1979. augusztus 1., szerda Ára: 1,20 forint Hengeren a sok ezer gyufaszál A látvány olyan, mintha egy fakír szöges ágya gördülne rá a szalagra. A gép henge­rén sok ezer fekete pont mo­zog; naponta 50 millió gyu­faszál kerül dobozba, majd a csomagolóasztaira. A négy hónapja üzembe helyezett töltő-mártó automata szom­szédságában egy készülő új gép körvonalai látszódnak. Várhatóan jövő áprilisban lesz ismét gépavató ünnep­ség a Szegedi Gyufagyárban. Akkorra készül el a töltő­rréírtó gépcsalád harmadik darabja. Üzembe helyezése pedig azt jelenti majd. hogy isjnét feleslegessé válik né­hány gyufagyári dolgozó munkája... Az üzem udvarán bontás nyomai lászanak. A gyári óvodát és bölcsődét bővítik, rendezik a terepet. Körülbe­lül két hét múlva fognak majd hozzá a 68 négyzetmé­teres szociális épület építé­séhez a Szegedi Építőipari Szövetkezet dolgozói. A fa­lak és a tető elkészülte után a burkoló- és szerelőmunká­kat a gyár karbantartó bri­gádja végzi. A gyufagyár ve­zetői elmondták, hogy min­den esetben számíthatnak az üzem szocialista brigádjaira, így lehetséges, hogy SOK problémájukat saját erőből is meg tudják oldani, s nem is akárhogyan. Ma riiár szállítanak, agyár műhelyében bérmunkában készült alkatrészekből annak az NSZK-beli cégnek, ahon­nan az első automata gépet vásárolták meg. Más terüle­ten is igyekeznek eleget ten­ni a gazdasági élet szabta követelményeknek. Az üzem szocialista brigádjainak fel­ajánlásai között első helyen szerepel az energiatakaré- zókat kicserélték kisebb tel- idén az első félévben mint­kosságra való törekvés. jesítményűekre, a vezeték- egy 20 tonna papírt spörol­A technológiai fegyelem hálózatot pedig úgy építették tak meg a gyárban, ahol az javulásával sikerült elérni, meg, hogy ne kelljen az évi papírszükséglet 1450 ton­hogy a gyufaszálakat szárító egész csarnokban égetni a na. Csökkent a túlórák szá­berendezést minden héten villanyt akkor is, ha az ma is. Tavaly az év első hat legalább egy műszakban le üzemrészben csak egy kis te- hónapjában 3800, az idén ha­lehet állítani anélkül, hogy rületen van szükség -világi- sonló időszak alatt 1200 óra ez a termelés rovására men- tásra. Már hagyomány a plusz munkára fizettek ki ne. A szárítógép villamos- gyárban, hogy a földgáztüze- bért a gyárban. > energia-fogyasztása 40 kilo- lésű kazánba időnként nem A takarékos gazdálkodás­watt óránként. Az üzem- ezzel a drága fűtőanyaggal, sal, a gyár belső tartalékai­csarnokban nemrégen újítót- hanem a már sehol sem nak a feltárásával az idén az ták fel a villanyvezetékeket, hasznosítható hulladékanyag- első félévben a gyufagyár­A mennyezetről leszerelték a gal fűtenek be. Szintén a ban a tervezettnél 4 millió­feleslegesnek ítélt neoncső- technológiai fegyelem javu- val többet, 159 millió doboz veket, a nagy fogyasztású íz- lásának a következtében, az gyufát készítettek. küldöttség Kedden elutazott hazánk­ból az ugandai jószolgálati küldöttség, amelyet Ateker Ejalu, az Ugandai Nemzeti Felszabadítást Front végre­hajtó bizottságának tagja, regionális együttműködési miniszter vezetett. A delegá­ció az együttműködés fej­lesztésének lehetőségeiről tárgyalt Rácz Pál külügyi ál­lamtitkárral. Dr. Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács he­lyettes elnöke fogadta Ate­ker Ejalut, aki átadta God­frey Binaisa ugandai elnök üzenetét Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első titkára kedden, tegnap a Parla­mentben fogadta Franz Josef Strauss bajor miniszterelnö­köt, aki néhány napos magánlátogatást tesz Magyarorszá­gon. Szerelik a harmadik töltő-mártó automata gépet Tisza, Moldva és a többiek A Pamutnyomóipari Vállalat gyártmányfejlesztési tájékoztatója Divatbemutatóval egybe- közé tartoznak a kétféle „Toledo" elnevezésű ing-, kötött gyártmányfejlesztési kölésváltozatban készülő, ruha-', illetve blúzanyagot, tájékoztatót tartott konfek- mérettartó, vízlepergető bal- amely a legfinomabb külföl­cióipari partnereinek és a lonanyagok. amelyek kabát- di puplinnal vetekszik. Há­sajtó munkatársainak szer- ra, sportruházatra, női kosz- romnegyed részben pamut­dán a Pamutnyomóipari tűmre egyaránt alkalmasak, ból, egynegyed részben po­Vállalat Budapesten, Alpári Üjdonság a lágy esésű — üiészterből készül a forma­Gyula utcai mintatermében. 80 százalék pamut és 20 szá- tartó ruházati frottír, amely­Mikes György, a vállalat ke- zalék gyapjú keverésű — Ti- nek fontos tulajdonsága a reskedeimi igazgatója el- sza és Moldva szövet. Nem- légáteresztés. mondotta, hogy gyártmá- csak tetszetős kivitelük, ha­nyaik kétharmad része kon- nem várhatóan kedvező fekcionált formában jut el áruk miatt is igen kapós •a vásárlókhoz, ezért fontos, cikknek ígérkeznek, hogy a ruhagyárak képvise- Igen könnyű az úgyneve­lői időben megismerjék kí- zett „viszkózcsalád" alap­nálatukat. anyaga. Ez a termékcsoport A bemutatón elsőként a különleges lágyságot, fényt tavaly őszi vásárdíjas ter- adó kikészítéssel készül, fő­mékek „vonultak fel", ezek ként női ruhák és blúzok többségét már tovább is céljára, nyomott mintázattal fejlesztették. Ilyen például és egyszínű kivitelben egy­az Izolda elnevezésű háncs- aránt. ötven százalék po­jellegű ruha-, ing- és blúz- liészter és 50 százalék pa­anyag. Az idei újdonságok mut keveréséből nyerik a Befejeződött az európai gyermektalálkozó nemzetközi szemináriuma Sajtókonferencia a háromnapos tanácskozásról — A küldöttek záródokumentumot fogadtak el A főváros kerületeiben a szolidaritásra nevelésében korlátozásáról, a Szovjetunió töltötték keddi napjukat az — jelentette ki Horváth és az Egyesült Államok kö» európai gyermektalálkozó Eva, a gyermek- és serdülő- zött létrejött szerződés,, a külföldi vendégei. Budapes- mozgalmak nemzetközi bi- SALT—II. aláírását, hatá­ti pajtásaik kalauzolásával zottsága (CIMEAj fótitkára. rozottan elítélik a kúlön­üzemekbe látogattak ' -kora A hétfői' záróülést követően böző reakciós erők fé'íefőt­délelőtt, hogy megismerjék a több delegáció vezetője saj- i'en kísérleteit, amelynek munkahelyek, a dolgozó tókonferencián tájékoztatta célja az egyezmény ratifi­fiatalok életét. Ugyanakkor az újságírókat a tanácsko- kálásának megakadályozása. sportr és kulturális verse- zás eredményeiről. A szemináriumon kifejezés­nyekre és más hangulatos * re jutott sürgős feladat a programokra is bőven jutott Az európai gyermektalál- katonai konfrontáció csök­idő. Az I. kerületi piros- kozón részt vevő delegációk, kentése Európában. A részt­nyakkendősök NDK-beli tár- a gyermek- és serdülőkori vevők kifejezték meggyőző­saiknak mutatták meg nap- szervezetek képviselői a há- désüket. hogy ezen a téren közistáborukat. A szovjet romnapos nemzetközi sze- haladást jelentene egy poli­kisdiákok a II. kerületi út- mináriumon záródokumen- tikai konferencia összehívá­törők társaságában a Pannó- tumot fogadtak el, amelyet sa az európai országok, va­nia Filmstúdió műhelytit- eljuttatnák az ENSZ nem- Iamint az Egyesült Államok kaival ismerkedtek. Algéria, zetközi gyermekév bizottsá- és Kanada részvételével. Kuba és Vietnam gyermekei gához és az UNICEF-hez is. . ... . , " a kőbányai kék- és vörös- A záródokumentum hang- . A^ff. nyakkendősokkel találkozz súlyozza: a nemzetközi gyer- gyermekkora tak. Vendéglátóik megmu- mekév előkészületei, eddig: navében- m«t0 tatták nekik a Magyar- és várható eseményei meg- vőjuk • neveben meg kell fe­szovjet barátság parkot, a? felelő keretet biztosítanak a kezm e? meg kel1 aU\tarLl « üihesv: lakótelet fölrii/eraksáí? rá. fegyverkezesi versenyt, é* tartós békét kell teremteni mindenütt a világon — Újhegyi lakótelepet, majd földkerekség különböző ré­két büszkeségüket, a Pataky szein élő gyermekek hely­István Művelődési . Közpon- zetének elemzéséhez, és a , ., , ... . tot és Ifjúsági Házat, vala- húsz evvel ezelőtt elfogadott iuly'özff_J * _™„ mint a kerületi úttörőházat gyermeki jogok deklarációja ™ "" is. mény. E feladat nemes vol­rilágmeretú'"é^nyeritSééri ta1 * fontossága annál is folytatott harc szélesebb !pkabb, nylIvfnva!°' miyeI « háborúk, a fegyveres konf­liktusok. az agressziók és az evőszak első áldozatai min­dig a gyermekek. Az újabb Az északi megyékben üresfási finis Keddre a hűvösebb éghaj- rom megyéből pedig a teljes latú északi megyékben is aratás befejezéséről érkezett végső stádiumához érkezett , . „ ... , ..,.. .. a kalászosok betakarítása, hm Ezen a tájon kulonosea sőt Borsod és Nógrád me- sokat szenvedtek a vetések gyéből a búzaaratás, Komá- a mostoha időjárástól. A gyermekek körében álapokra helyezéséhez, végzett mozgalmi munka új A gyermekek, a felnövek­módszereivel, hasznos for- vő nemzedék jelene és jö­máival ismerkedtek meg vője elválaszthatatlanul kap- ,,,. , ... ... többek között a kedden, teg- csolódik korunk alapvető Pusztítások Vietnam mártír nap zárult háromnapos társadalmi és politikai j°ldj.en'.,az u-labb nemzetközi szeminárium problémáinak megoldásához, x?7, , a, lerombolt, bol­résztvevői. akik az európai amelyek közül a béke és a cfödek; iskolák kórhazak, az gyermektalálkozón 34 or- leszerelés elsőrendű fontossá- e!ragadott eletek olyanoktól, ságnak 44 haladó és demok- gú — hangsúlyozza a közle- _lk c,sak most kezdtek elni ratikus gyermekszervezetét ménv- A résztvevők megál- , a ,,ai veze,es Vietnam' képviselik. Altalános véle- lapították, hogy a jelenlegi "ep , ellem agressziójánál mény alakult-ki arról, hogy körülmények között nincs következményei; a palesztin hazatérve kontinensünk és és nem is lehet más ésszé- 'bánom, dél-afrikai gyerme­más földrészek küldöttei- is rű alternatíva, mint a béke kek traglkus sorsa mint} kamatoztatják majd itt szer- és az enyhüles. E mély meg- meSannyi bizonyíték erre — zett ismereteiket, hogy még gvőződés alapján megerősí- hangsúlyozza a dokumen­eredményesebben munkál- tették a különböző gyer- tum' kodhassanak a gyermekek- mek- -és serdülőkori szer- * nek a békére, a barátságra, vezetek együttes elkötele­zettségét a béke és a hala- Maróthy László, a Ma­dás erői által folytatott kö- , gyar Szocialista Munkás­zös harcban, amelynek cél- párt Politikai Bizottságának ja a nemzetközi helyzet po- tagja, a KISZ KB első tit­zitív változásainak elmélyí- kára kedden este a Hotel tése. Ez az elkötelezettség Ifjúságban fogadást adott az ma annál is inkább fontos, európai gyermektalálkozó mivel a reakciós, militaris- alkalmából rendezett szemi­ta és háborús körök nem nárium résztvevőinek tiszte­adják fel az enyhülési folya- leiére. A fogadáson megje­mat megakadályozására, a lent Fejti György. az fegyverkezési verseny foko- MSZMP KB osztályvezető­zására tett kísérleteiket. A helyettese és Nádor György, résztvevők üdvözölték a az Állami Ifjúsági Bizottság hadászati támadó fegyverek titkára. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÖLJETEK!

Next

/
Thumbnails
Contents