Délmagyarország, 1977. október (67. évfolyam, 231-256. szám)

1977-10-01 / 231. szám

8 Szombat, 1977. október 1. Moszkvában A Legfelsőbb Tanács Elnöksége jóváhagyta az alkotmánytervezetet • Moszkva (MTI) Pénteken a moszkvai Kremlben ülést tartott a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsá­nak Elnöksége. Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió Legfel­sőbb Tanácsa Elnökségének elnöke, az al­kotmánybizottság elnöke tájékoztatta az elnökség tagjait az új szovjet alkotmány­tervezet össznépi vitájáról és az annak so­rán elhangzott javaslatokról. Leonyid Brezsnyev összefoglalta az or­szágos vita eredményeit és ismertette azo­kat a kiegészítéseket és pontosításokat, amelyeket az alkotmánybizottság az új 6zovjet alantörvénybe belefoglalni javasol. Az alkotmánytervezet társadalmi vitája — mutatott rá Leonyid Brezsnyev — hozzá­járult egyes cikkelyek pontosításához, az ú] szovjet alaptörvény tartalmi gazdagí­tásához. Az elnökség határozatban mutatott rá, hogy az alkotmányblzQttság nagy munkát végzett a dolgozók kollektíváitól, a társa­dalmi szervezetektől és az egyes állampol­gároktól érkezett észrevételek áttekintése, rendszerezése és általánosítása terén. A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége az alkotmánybizottság által eléje terjesztett alkotmánytervezetet a társadal­mi vita során elhangzott kiegészítő és mó­dosító javaslatok figyelembevételével jó­váhagyta. Az alkotmánytervezetet a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsának rendkívüli ülésszaka elé terjesztik. Az eszmecsere tanulsága Kommentár Az új alkotmány kimond- szovjet társadalom életében ja, hogy a Szovjetunióban már csak azért is, mert az A Szovjetunió uj alkotmá- minden hatalom a népé, s ország minden vagy csaknem nyának elfogadásáig már rögzíti, hogy az állami élet minden polgára a dokumen­csak néhány nap van hátra, legfontosabb kérdéseit össz- tum társszerzőjének érezte Október 4-én — pontosan népi vitára bocsátják. magát. Annak a dokumen. négy hónappal az uj alkot- A vlta lefolyását minden tumnak, amelynek a jelentő­mánytervezet közzététele és tekintetben sikeresnek mond- sége túlnő korunk keretein, országos megvitatásának kez- hatjuk, és jogosan tekinthet- Fjodor Brejusz dete után — összeül a Szov- jük kimagasló eseménynek a (APN —KS) jetunió Legf.elsőbb Tanácsá­nak rendkívüli ülésszaka. Az alkotmányblzottság, élén Leo­nyid Iljics Brezsnyewel, a bizottság elnökével, befejez­te a vita eredményeit össze­gező és elemző beszámolóje­lentés elkészítését, a megfe­lelő következtetésekkel és ja­vaslatokkal együtt Az ország a nagy eseményt várja. Tudjuk, hogy a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsá­nak küszöbönálló ülésszaka a világközvélemény széles kö­reiben "is • élénk érdeklődést kelt!' Mertnyiben volt gyü­mölcsöző ez a vita, és milyen eredménnyel zárult? * A személyes érdekeltség­nek arra az őszinte megnyil­vánulására, amelyet az állam alaptörvényének tökéletesíté­séről folytatott vita során sok millió ember tanúsított, az al­kotmányblzottság hasonló őszinteséggel válaszol. Egyetlen megjegyzést vagy Javaslatot sem szabad figyel­men kívül hagyni — jelen­tette ki a bizottság, s felhív­ta a minisztériumokat, ható­ságokat, a párt- és tanácsi szerveket, hogy vegyék fi­gyelembe a bírálatokat, és tegyenek intézkedéseket a helyzet javítására ott, ahol ez szükséges. A Szovjetunióban és a többi szocialista országban a demokrácia, a szabadságjo­gok problémájának megoldá­sa a kizsákmányolás tör­vényben rögzített, tényleges megszüntetésével kezdődött — a munka szabadságának törvényes és gyakorlati meg­valósításával. A Szovjetunió­ban — fajra, nemre és val­lási hovatartozásra való te­kintet nélkül — mindenki­nek biztosítják azokat a szo­ciális és gazdasági jogokat, amelyeknek megvalósítása nélkül az ember semmiféle más jogával és szabadságá­val nem élhet. Az új alkot­mánytervezet a munkához való jogot kiegészíti a mun­ka nemé, a foglalkozás meg­választására való joggal, ki­egészül a művelődéshez való jog, a társadalombiztosítási ellátásra, az ingyenes orvosi ellátásra, a pihenésre való jog. Sőt, a tervezet a lakás­hoz való jogról is beszél. Az új alkotmány kiszéle­síti és elmélyíti az állampol­gárok politikai és személyi jogatl. Az alkotmány huma­nitása az egyénnek a társa­dalom más tagjai érdekeivel szemben érzett tudatos ma­gatartásán, az állam min­denki számára kötelező tör­vényeinek tiszteletben tartá­sán alapszik. Grom'ko nyilatkozata a szovjet-amerikai tárgyalásokról O Moszkva (MTI) natkozásban közeledett egy­A Carter amerikai elnök- máshoz. Ma ezen a téren kel és Vance külügyminisz- jobb a helyzeti mint koréfo­terrel folytatott washingtoni ban vóIt.'Élmoridhatjúk, hogy tárgyalásokon a felek állás- a két ország, a Szovjetunió és pontja közeledett egymáshoz, az Egyesült Államok most A két ország rálépett a meg- arra az útra lépett, amelyei­oldáshoz vezető útra — álla- vezet a megoldáshoz, pította meg Andrej Gromi- — Természetesen túlzás ko, az SZKP KB Politikai lenne azt mondanom, hogy Bizottságának tagja, a Szov- minden problémát megoldot­jetunió külügyminisztere a tunk. Egyes kérdések válto­moszkvai televíziónak adott zatlanul fennállnak. De én nyilatkozatában. A televízió mégis a dolog másik oldalát pénteken este híradásában hangsúlyoznám. Genfben tár­részleteket közvetített az In- gyaló delegációink a kérdé­terjúból, amelyet teljes egé- sek jó részét, mondhatnám szében ma este sugároznak, többségét megoldhatják, ki­— A szovjet embereket dolgozhatják azok megfogal­joggal érdekli az a kérdés, mazását, jogi formába önté­hogy ml volt e tárgyalások sét. eredménye — mondotta Gro- — A fő kérdéseket termé­miko. — Azt mondhatom, szetesen más politikai szin­hogy az elmúlt napokban Wa- ten oldják meg, de a meg­shingtonban megtartott tár- tárgyalt kérdések terén — gyalások eredményeként a hangsúlyozom — van előre­telek álláspontja néhány vo- haladás. • • rr távirat # Budapest (MTI) Lázár György, a Magyár Népköztársaság Miniszterta­nácsának elnöke üdvözlő táv­iratot küldött Hua Kuo­fengnek, a Kínai Népköztár­saság Államtanácsa elnöké­nek, Kína nemzeti ünnepe alkalmából, A távirat így hangzik: A magyar nép, a Magyar Népköztársaság kormánya és a magam nevében jókíván­ságaimat küldöm önnek, a kínai népnek és a Kínai Népköztársaság Államtaná­csának, a Kínai Népköztársa­ság megalakulásának 28. év­fordulója, a kínai nép nagy nemzeti ünnepe alkalmából. Remélem, hogy a két or­szág közötti kapcsolatok a béke ós a haladás ügyét szolgálva fejlődnek. * Liu Tie-seng, a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövete a kínai nemzeti ünnep alkalmából pénteken fogadást adott a nagykövet­ségen. Púja Frigyes tárgyalásai • New York (MTI) Púja Frigyes külügymi­niszter, az ENSZ-közgyűlés 32. ülésszakán részt vevő magyar küldöttség vezetője további megbeszéléseket folytatott a világszervezet székházában. Szadun Ham­madi iraki külügyminiszter­rel az országaink közötti két­oldalú kapcsolatokról és a közel-keleti helyzetről, K. B. Andersen dán, E. Agustsson Izlandi. , IyL Qreja spanyol külügyminiszterrel a kétol­dalú kapcsolatokról, vala­mint á belgrádi konferenciá­ról, Feleke Gedle Giorgisz etióp külügyminiszterrel pe­dig a kétoldalú kapcsolatok­ról, és az Afrika szarvában kialakult helyzetről tanács­kozott. A magyar külügyminiszter csütörtökön Hans-Dietrich Genscherrel, a Német Szö­vetségi Köztársaság külügy­miniszterével és Abdel Ha­lím Khaddam szíriai minisz­terelnök-helyettessel és kül­ügyminiszterrel tárgyalt két­oldalú és az ENSZ-közgyűlés ülésszakán szereplő kérdé­sekről. Púja Frigyes ugyancsak találkozott és megbeszélést folytatott Oskar Fischerrel, a Német Demokratikus Köz­társaság külügyminiszterével. A fejlődő magyar­iraki kapcsolatok A Magyar Népköztársaság írtunk alá és Irak kapcsolatai az 1938. gazdasági július 14-i forradalom indultak fejlődésnek. mncyar—iraki együttműködési után állandó vegyes bizottság lét­Az rehozásáról. A bizottság mű­Arab Újjászületés Szocialista ködése mezőgazdasági téren Pártja (BAATH) célja e nem- is kamatozik: különösen az zeti demokratikus forrada- az élelmiszeriparbar, a szo­lom programjának maradék- vetkezetek közötti együttmű­talan, torzulásoktól mentes ködésben, a szakemberkcp­megvalósítása, az ország ha- zésben van gvors előrehala­ladó erőinek összefogása, az dás. Együttműködésünk a rö­elmaradott gazdasági és tár- videsen aláírásra kerülő ál­sadalml rendszer radikális lategészségügyi, valamint a átalakítása, a szocializmusba halászati egyezménnyel való átmenet megteremtése. Irak a nemzeti feltételeinek újabb területre terjed ki. A gazdasági kapcsolatok tej­demokra- lesztésének további nagy le­tikus átalakulás szakaszában hetőségei vannak; Irak gaz­van, belpolitikai életében sok dasági helyzete megerősödött, fontos haladó intézkedés szü- nagy beruházási programot letett: uralkodóvá tették az valósítanak meg. Műszaki­állam ellenőrzését az egész tudományos együttműködé­olaltermelésben, az ipari ter- sünket is megállapodás sza­melés 73 százalékában, a bályozza, ezt 1971. Január külkereskedelemben 90 szá- 19-én írtuk alá, s végrehaj­zalékban; határozott intézke- tása két évre szóló munka­déseket hoztak a földreform programok alapján történik, végrehajtására, hatékonyan Ennek keretében együttmű­támogatják a szövetkezeti ködés jött létre egyebek közt mozgalom különböző formái- vízügyi és mezőgazdasági ta­nak meghonosításét. Gazdasági bővítésében, sünk fejlesztéséhez az Irak­nulmánytervek készítésében, kapcsolataink gyógyvízhasznosítási prog­együttműködé- ram kidolgozásában, vala­mint számítástechnikai, ok­ban 1968-tól kibontakozó ha- látási anyagok összeállitásá­ladó társadalmi, politikai át- ban. Egészségügyi kapcsola­alakulás kedvező feltételeket tunk 1975-től vette kezdetét, teremtett. A fejlődő orszó- amikor elvi megállapodó* gok között Irak hazánk leg- született egészségügyi egyez, fontosabb kereskedelmi part- mény megkötéséről. A* nere: évi árucsere-forgal- egyezményt idén júliusban munk értéke 1976-ban 162 az iraki egészségügyi mi« millió dollárt tett ki, több niszter budapesti látogatás* mint kilencszeresét az 1972. alkalmával írták alá. Tartalmas évinek. 1972-ben az iraki fél szorgalmazására új államkö- jött létre a két zi megállapodás-rendszert szakszervezeteink, hoztunk létre. Ennek értei- ifjúsági mében iraki nyersolaj átvé- között telét vállaltuk azzal, vásárlásainkat magvar szállításokkal fizetjük. együttműködé* népfront, valamin) és nőmozgalmaink is. A magyar szak* hogy szervezetek az iraki szak* áru- szervezetekkel 1968-tól ápol* ják a kapcsolatokat, az itt* Kivitelünk Irakba évről hon és az Irakban megtar* évre emelkedik. Említést ér- tott szakszervezeti kongresz* demel, hogy a gépipari szál' lífáspk aránya 1972 óta 61—, szusok jó alkalmat és lehető­séget kínálnak a tapasztalat­69 százalék között mozog (fő- cserékre. A magyar szak­ként speciális gépipari ter- szervezetek küldöttségének mékek autóbuszok, híradás- 1974-es bagdadi tálogatása­techníkai és erősáramú be- kor az együttműködés lehet­rendezések, valamint élelmi- séges területeit megállápo­szeripari felszerelések alkot- dásban is rögzítették, ják exportunkat.) Behozata- A kulturális kapcsolatok lünk Irakból lényegében terén az elmúlt esztendők nyersolajra korlátozódik, in nen származik csaknem tel jes egészében szükségletünknek sze, amelyet tőkés piacon vá­jelentős fejlődést hoztak. Ed­dig körülbelül 200 iraki ősz­nyersolaj- töndíjas folytatott hazánk­az a ré- ban hosszabb-rövidebb ideig tartó tanulmányokat, főleg súrolunk. A hagyományos műszaki és természettudo­árucsere mellett a gazdasági mányos témákban, s ösztön­együttműködés magasabb díjjal tanul magyar egvete­rendű normái Is kialakultak: meken számos iraki diák is. magyar szakemberek például Eddig 42 iraki fiatal szerzett már évek óta olajkútfúrási magyar diplomát, munkát végeznek, s eddig Jelentős esemény volt kuj­tíz kutat helyeztek üzembe turális együttműködésünk­Irakban. A gazdasági kap- ben az 1975-ben Bagdadban csolatok hatékonyabbá téte- nagy sikerrel megrendezett lére korábban megállapodást „magyar kulturális hét". Berezeli A. Károly Vándorének (Regény) 101. Maga Segesta, a város, még magasabban épült, s a monda szerint menekült trójaiak alapították. Fénykora a nagy görög időkre esett, de már a római uralom alatt is hanyatlani kezdett, míg a vandálok és szaracénok garázdálkodása után már csak ez a templom, s a feljebb elhelyezke­dő színház maradt meg, romos állapotban. Ide tartottunk, hogy a turistákat ebben is megelőzzük, s én. mikor leültem végre a néző­tér egyik kőpadjára, s elmerengtem az orchest­rán, s a színpadon, szerettem volna elképzelni egy ünnepélyes színielőadást, mely mondjuk az V. században zajlott le. A tavaszi Dionüzosz-ünnep négy napig tar­tott. s nyilván itt is megülték a főpap vezetésé­vel, s az állam hathatós támogatásával. Mert a görögök az iskolai oktatást általában ma­gánkézben hagyták, s eltűrték, hogy néha elég komisz iskolamesterek regulázzák a gyerekeket, míg a számvetés és az olvasás tudományára megtanítok őket. de a színház szent ügy volt, a kultusz egyik fő eseménye, s az állampolgár­nak nemcsak joga, hanem kötelessége volt ebben a közösségi gyönyörűségben részt vennie. S ekkor megképzett előttem az ingyenes bár­cákra váró tömeg, mely sima vagy berakott khi­tónokban álldogált ott. a legtöbbnek vállán egy­szerű köpeny vagy tógaszerű himation. melyet úgy csavartak magukra a férfiak, hogy bő re­dőkben ömöljék alá. De nő nem állt a sorban. mert a nők nem vehettek részt az ünnepségen, s csak hallomásból értesültek az ódák szépsé­ről, s az egymással versengő tragédiaírók mű­veiről. Leginkább azonban az utolsó nap szatír­játékaira lettek volna kíváncsiak, melyek tele voltak vidám élcelődésekkel és vaskos tréfák­kal. S ahogy így merengek a két német mellett, egyszerre csak valóságosan is ellepik a régi szín­ház színpadát azok a németek, akikkel együtt jöttünk az autóbuszon, s egy idősebb férfi Irá­nyításával úgy helyezkednek el a kopott köve­ken, mint a színészek. S az a kis szőke fruska, aki olyan élénken szemezett Karllat, komor ar­cot vág, és súlyos német szavakkal fordul a fe­léje közeledő fiatalemberhez. Az is verset sza­val. Zavartan figyeltünk rájuk, különösen német barátaim, mert rövidesen kiderült, hogy az Elektra egyes jeleneteit játsszák el, mégpedig az Euripidész-félét, ahogyan később elárulták. Én megilletődve néztem őket, valószínűleg kistiszt­viselők voltak, s talán hónapok óta tanultak, bif­láztak. hogy a segestai görög színházbán a nagy­szerű élmény fokozására egy görög tragédia szö­vegét mondják el. Ez valóban nem volt minden­naoi. és bármennyire nehezemre esett is. meg kellett állapítanom, hogy ezeket nemcsak a német alaposság késztette erre. hanem az a nagy megisme-ési ösztön, mely magasabb fokon át­hatotta Wínckelmannt, Goethét és Gregoroviust. A szövegből egy mukkot sem értettem, kü­lönösen. mikor a kar szólalt meg. de hiszen ez akkor mér nem is volt fontos. Imponált a tény, s mikor befejezték, én léotcm oda először, hogy a ,.rendező"-nek gratuláljak. Jött persze Kari js, mögötte meg Ernst, de az utóbbi valahogyan nem örült honfitársai megható teljesítményének, s elég kelletlen ábrázatot vágott. A ki» Élektra ugyanis, akit Helgának hívtak, élénken érdek­lődött, hogy mit művelünk itt, miért járunk gya­log, s egyáltalán, kik vagyunk. Kari nagyon de­rűsen válaszolt minden kérdésére, úgy, hogy a végén egészen összebarátkoztak. Ernst nekem tett csak türelmetlen megjegyzéseket, s mikor Helga megkínálta Karit a becsomagolt ételéből, s maga mellé ültette az egyik kőre, Ernst elfor­dult, s dohogva félrevonult. Én tanácstalanul áll­tam ott. nem tudtam, kihez pártoljak, mert most már egészen világosan láttam, hogy Ernst félté­keny, s Helgát a legszívesebben megfojtaná. Nem tagadom, a kedves leány engem is jobban érdekelt, mint a boldogtalan szakállas ifjú. így inkább Kari körül lebzseltem, s igyekeztem nem tudomást venni a csalódott szerelmesről. De hát szerelmes Ernst Kariba? — kérdeztem akkor ma­gamtól bosszúsan, mert feszélyezett a helyzet, s már szívesen megszabadultam volna tőlük. De láttam, hogy Kari is ideges, s bár nyájasan teszi a szépet Helgának, a homlokán ott felhőztek a gondok. — Ernst hová ment? — kérdezte tőlem ag­godalmaskodva. — Nem tudom — vontam vállat. 6 én is Hel­ga mellé ültem. S az fecsegett, kacagott, valóban édes kis arca volt. s láttam Kari képén ts. hogy szívesen el­időzött volna még veie. De akkor újra előbuk­kant Ernst. barátságtalanabbul. mint valahc, a talán hogy visszaédesgesse magához a ..párját", néhány meghámozott kaktuszfügét nyújtott oda a tenyerén. Persze, Helga vette el az egyiket <1* Ernst mindenáron Karinak akart kedveskedni. * rátukmálta a többit. Aztán szárazon kö-ölte, hogy nekünk vissza Itell mennünk Monrealéba, hogy tovább folytassuk utunkat, s valahol éjsza­kai szállást találjunk. — Hát jöjjenek velünk — kiáltotta Helga ter. mészetes közvetlenséggel, (Folytatjuk.)

Next

/
Thumbnails
Contents