Délmagyarország, 1977. július (67. évfolyam, 153-179. szám)

1977-07-01 / 153. szám

2 Péntek, 1977. július í: Befejezte munkáját az országgyűlés nyári ülésszaka Tifetelt Országgyűlés! Mi, Csongrád megyei kép­viselők is úgy ítéljük meg, hogy óriási fejlődés történt hazánk vízgazdálkodásában. Mi ezt a fejlődést több okból különösen nagyra értékeljük. Megyénk területének 60 szá­zaléka árterület, s így min­den árhullám levonulásával településeink többsége veszé­lyeztetve van. Az árvízvédel­mi biztonság az utóbbi évek­ben nagymértékben növeke­dett. 1970-ben még a megye felnőtt férfilakosságénak zö­mét kellett mozgósítani a vé­dekezésre. és a termelés ro­vására Is jelentős számú munkagépet és gépkocsit kel­lett igénybe venni. Azóta — bár többször volt az 1970-est megközelítő magas árvízszint — a vízügyi szakapparátus némi kisegítéssel a védeke­zést biztonságosan megoldot­ta. A költségek lényegesen kisebbek voltak, és kevésbé zavarták a gazdálkodó egy­ségek termelőtevékenységét. (Igaz, az árhullám levonulá­sa nem volt olyan hosszan tartó, mint 1970-ben.) A lakosság egészséges ivó­vízzel történő ellátásában és a vízgazdálkodás több más ágazatánál ugyancsak szá­mottevő fejlődésről számol­hatunk be, saját közvetlen tapasztalatunk alapján is. Vízgazdálkodásunk néhány területén azonban a fejlődés — megítélésem szerint — mindmáig lassú volt. Ennek következtében sok éven ke­resztül nagy értékek mentek veszendőbe. Többszörösét vesztettük el annak, mint amivel a problémát egyszer és mindenkorra megoldhat­tuk volna. Ilyen területe a vízgazdál­kodásunknak például a bel­vízrendezés. Az OVH elnö­kének írásos jelentésében — mely a belvízmentesítésnek az indokoltnál szűkebb teret szentel — az áll, hogy a je­lenlegi csatornahálózat segít­ségével a közepes belvizek 17—20 nap alatt levezethe­tők. Ez sem optimális, mert ha művelt teriiletek, vagy lakótelepek ennyi Ideig víz­zel vannak borítva, a kár na­gyon jelentós. A szakembe­rek véleménye szerint a téli­tavaszi belvizeket legalább 12 nap, a nyáriakat 3 nap alatt le kell vezetni. Nyolc belvizes év tapasztalafai Tudjuk azonban, hogy — sajnos — nemcsak közepes belvizekkel kell számolnunk. Azon túl a belvízlevezető csatornahálózat nem azonos kiépitettségű az ország kü­lönböző részein. Csongrád megyében például a vizilgyi szakemberek szerint szüksé­gesnek tartott csatornaháló­zat sűrűségének fele sínes meg. Ennek következtében a belvíz pusztításai jóval meg­haladják az elviselhetőséget. A belvíz különösen nagy kárt okozott a lakóépületek­ben és a mezőgazdaságban. Az utóbbi időszak 8 belvizes éve alatt Csongrád megyé­ben több mint 16 ezer lakás rongálódott meg. Ebből kö­rülbelül 10 ezer helyett újat kellett építeni, a többit pe­dig jelentős költség- és mun­karáfordítással helyreállítani. A 98 évvel ezelőtti (1879­es) nagy árvíz, mely Szeged várost elpusztította, 5 ezer 583 épületet tett tönkre. Az összehasonlításból látható, hogy bár árvízpusztUisról nem beszélhetünk, mégis 8 év vesztesége két nagy árvíz kártételével volt egyenlő. A 10 ezer új lakás építése azon­ban szolidan számolva Is 3—4 milliárd forintot tesz ki. Ha hozzászámítjuk a területki­alakítás és közművesítés költ­ségeit, akkor az 5—6 milli­árd forintot is eléri. A fel­szabadulás előtt életre szóló családi tragédiát jelentett an­nak, akinek lakását a víz elpusztította. Most szocialista államunk kamatmentes köl­csönökkel (több mint egy és egynegyed milliárd forint OTP-kölcsönnel és egyéb sokoldalú támogatással segíti a kárt szenvedetteket csalá­Dr. Komócsin Mihály felszólalása di otthonok újjáépítésében. Az összedőlt régi vályog- és vertfalú épületek helyett biz­tonságosabb területeken, tá­gasabb és korszerűbb csalá­di fészkek épülnek. A kárt szenvedetteknek és a nép­gazdaságnak is rendkívül nagy áldozattal jár a bel­vizpusztítások következmé­nyeinek elhárítása. A közvetlen kór is nagy összegű A mezőgazdaságot ért kér Csongrád megyében évi át­lagban 220 millió forint volt a belvizes években. (1975­ben meghaladta a 650 millió forintot.) A 8 év alatt tehát másfél milliárdnál több a közvetlen kár, nem számítva az elmaradt eredményt és a ráfordított, de kárba veszett munkát, költségeket, és szá­mos más, egyéb hatásokat. 1970-ben és 1975-ben 93 szö­vetkezetet károsított a bel­víz. Közülük számosat sza­nálni kellett, s az államnak több százmillió forintos tá­mogatást kellett adni a szö­vetkezeteknek, hogy gazdál­kodásukat folytatni tudják. Mindez olyan területeken tör­tént, ahol a normális feltéte­lek között a szövetkezetek jól gazdálkodnak, sok terméket adnak a népgazdaságnak, és a tagság is jelentős jövede­lemre tesz szert, összességé­ben tehát 3 év belvízkára 5—7,3 milliárd forint kárt jelentett Csongrád megyében. Ezt a helyzetet elemezve az OVH vezetésével együttmű­ködve elkészítetttik Csongrád megye vízrendezés-fejlesztési koncepcióját. A számítások szerint másfél milliárd fo­rintból (1976-os áron) a bel­vízkár elhárítható. A 767 millió forintból létrehozandó állami főművek gyakorlati­lag három megye, Bács, Bé­kés, Csongrád megye belvíz­mentesítését fogják szolgálni, mivel Bács és Békés megye területének jelentős hányadá­ról is a tereplejtési viszo­nyok következtében Csong­rád megyén keresztül folyik le a belvíz. A terv végrehaj­tása lényegében meg is kez­dődött, azonban nagy aggo­dalmat vált ki két körül­mény. Az egyik, hogy a terv végrehajtása minimum há­rom, de a teljes végrehajtást tekintve 4—5 ötéves tervet vesz igénybe, tehát hosszú időn keresztül még számolni kell jelentős kártételekkel. A munkák gyorsításának kapaeitásfeltételel adottak, tekintve, hogy a munka tűi­nyomó többsége anyagmen­tes, gépi és kézi munkaigényt jelent. A gépek rendelkezés­re állnak, a kézi munka szá­mottevő részét pedig rész­ben az érintett területek la­kossága társadalmi munka­ként, részben pedig a KISZ védnökségvállalása révén az ifjúság vállalta. A jelenleg már működő ifjúsági építő­tábor rövid idő alatt is fi­gyelemreméltó eredményt ért el. Van olyan terület, ahol a IV. ötéves tervben az üzem­közi és üzemi vízlevezető há­lózat már megépült. A be­ruházási korlátozások miatt a befogadó állami főművek azonban nem épültek meg. és így a vízgazdálkodási társu­latok és a mezőgazdasági üzemek anyagi befektetései, erőfeszítései nem hasznosul­nak kellően. A gyorsítás pénzügyi felté­teleit meg lehetne teremteni a szükséges állami hitelnyúj­tás előrehozásával. Bár rend­kívül nagy jelentőségűnek tartjuk — a Dél-Alföld fej­lődése szempontjából is — a Csongrádi Vízlépcső megépí­tését, mégis úgy gondoljuk, hogy annak egy-két éves ha­lasztása és ezen a réven, fel­szabadított pénzügyi eszkö­zök belvízmentesítésre törté­rő felhasználása a népgazda­ság számára hasznos terv­módosítás volna. A belvízmentesítéshez kapcsolódó meliorációról A másik problémakör: a belvízmentesítéshez kapcsoló­dó melioráció. Ha a belvíz­levezető csatornahálózat épí­tése nem jár együtt talajren­dezéssel és a mentesített te­rületeken egyben az öntözés lehetőségeinek megteremté­sével, a vízkártételek ugyan kisebbek lesznek, illetve el­maradnak, de a víz áldásos hatását nem tudják haszno­sítani a mezőgazdaság szá­mára. Célszerű volna tehát a rendezést meliorációval egy­bekapcsolva, komplex módon végrehajtani, aminek követ­keztében a terméshozamokat ugrásszerűen meg lehetne emelni ezeken a területeken. Nem jelentéktelen kérdés ez, hiszen Csongrád megye bel­vizek által veszélyeztetett, úgynevezett „ősartéri" terüle­tei 280 ezer hektárt tesznek kl. Ezeknek zöme az ország legjobb talajadottságai közé számító Tisza—Maros völgyi területek. E vidéken a nap­fényes órák száma optimális. Jó vízgazdálkodás mellett nagy termésátlagokat lehet elérni. Szabad legyen erre vonat­kozólag egy rövid példát em­líteni. öt évvel ezelőtt a Fel­győi Állami Gazdaság a víz­károk miatt évenként 10—15 millió forint veszteséget szen­vedett. Jelentós állami támo­gatással elkészült a komplex melioráció. Ennek következ­tében a korábbi 20—25 má­zsás búzatermés helyett ön­tözéssel most 45—50 mázsát, a korábbi 30 mázsa kukorica­termés helyett most 60—62 mázsát takarítanak be. A ko­rábbi évi 10—15 millió forin­tos veszteség helyett most ugyanannyi nyereség jelent­kezik a gazdaságnál. Lénye­gében öt év alatt a komplex meliorációra fordított összeg megtérült, a termelés bizton­ságossá vált. E gazdaságot kiszolgáló csatornahálózat a csongrádi Tisza és Vörös Csillag termelőszövetkezetek területén vezet keresztül. A szövetkezetek — a belvíz­kárból adódó anyagi nehéz­ségeik miatt — a komplex mcloirációt nem tudták vég­rehajtani. A belvíz miatt a 'taía)élolcészUési és vetési munkákat általában három héttel később tudják elvé­geziii, a termésátlagok kö­rülbelül felét teszik csak ki a szomszédos állami gazda­ság termésátlagainak. Ugyan­Ilyen példaként említhet­ném a Tiszasziget térségében végrehajtott szövetkezeti komplex meliorációt Is. A számitások szerint a me­liorációs munkálatok végre­hajtása 1,9 milliárd forintba kerülne az összes érintett gazdaságokban. Az évről év­re ismétlődő belvizkártételek az érintett szövetkezetek nagy részét anyagilag nehéz hely­zetbe hozták, és így a szük­séges saját erőt nem, vagy csak egyéb fejlesztéseik tel­jes elhanyagolásával tudnák biztosítani. A meliorációs költségeket a szakemberek véleménye sze­rint félmilliárd forinttal le­hetne csökkenteni, ha a leg­mélyebben fekvő lefolyásta­lan területeket kivonnák a mezőgazdasági művelésből, és víztározók kialakítására hasz­nosítanák. Ez ugyan érzékeny vesztesécf az érintett gazda­ságoknak, de népgazdaságilag hasznos volna. Gyorsíthat­nánk más területekről a bel­víz levezetését. A tározók vi­ze öntözésre, halhústermelés­re hatékonyan hasznosítható volna. E tározók segíthetnék árvízvédelmi gondjaink meg­oldását is. A Tisza árvízszíntje A hosszú időszakra vissza­tekintést nyújtó számsorok ugyanis azt mutatják, hogy a Tisza árvízszintje mind magasabb és magasabb. 1879­ben, a nagy árvíznél 806 cen­timéter magasságot mértek Szegednél. 1932-ben 023 cen­timétert, 1970-ben már 960 centimétert. A számítások szerint belátható rövid időn belül már 10 méter 60 centi­méteres árvízszint kivédésé­re kell felkészülni. Ez adó­dik abból a természetes kö­rülményből, hogy folyóink vízgyűjtő területein a fo­lyamrendezés, az erdőkiter­melés, a vízlevezetők tisztí­tása, illetve szilárd burko­lattal való ellátása következ­tében jelentősen gyorsul a vizek lefolyása. Így nálunk a folyók alsó szakaszán mind magasabb is magasabb víz­állással kell számolni. Ennek következtében a gátakat is magasabbra és eresebbre kell építenünk, Illetve az eseten­kénti védekezés költségei nö­vekednek ugrásszerűen. Ha van elegendő tározónk, ak­kor az árvizek jelentkezése­kor a folyókat meg lehet csapolni. A tározókban visz­szatartott vizet a már emlí­tett módon gazdaságosan le­het hasznosítani. Ez annál is inkább figyelemreméltó, mert két — időnként nagy víztö­meget szállító — folyónk, a Hármas-Körös és a Maros a tervezett Csongrádi Vízlép­cső alatt ömlik a Tiszába. A geotermikus energia Vízgadálkodásunk másik te­rülete, ahöl a fejlődés nem áll arányban a lehetőségek­kel, a geotermikus energia hasznosítása. Az írásos je­lentés megállapítja: „Magyar­ország geotermikus helyzete földtani adottságai miatt ked­vező". Szakcikkekben lehet olvas­ni, hogy hazánk ilyen szem­pontból Európa második leg­gazdagabb országa. E gazda­ság hasznosításához — beru­házási javakban — sajnos, nem vagyunk elég gazdagok. Az energiahordozók drágulá­sa következtében azonban ér­demes volna ezzel kapcsola­tos megítélésünket felülvizs­gálni. Addig is azonban sok „ap­ró" problémát meg lehetn* oldani e területen. Közülülk néhányat szabad legyen fel­sorolni : — A működő termáikutalt vizének több lépcsős haszno­sítása. — Az olaj- és földgázku­tatásnál meddőnek bizonyult kutakat termálvíz nyeréséra felhasználni. (Csongrád me­gyében 61 ilyen van!) — A rétegek energiafeltá­rására felszínre hozott ter­málvíz hőenergiáját vissza­nyomás előtt hasznosítani. — A zöldségprogramot szolgáló termálkutak létesíté­séhez fúrási kapacitást biz­tosítani. A létesített termál­kutak segítségével termelt zöldség sokszorosan több va­lutabevételt eredményezne at országnak. Ebben az esetben is előbbrevaló a népgazda­sági érdek, mint a vállalat érdeke. Az általam felsorolt té­mák ugyan nemcsak az OVH tevékenységi körét érintik, mégis a beszámolóhoz kap­csolódva kellett elmondani. Mivel e problémák megol­dása nemcsak helyi, hanem népgazdasági érdeket szolgál — úgy gondolom —, megér­demli az illetékes kormány­zati szervek figyelmét. Az OVH elnökének beszá­molójával egyebekben egyet­értek — fejezte be felszólalá­sát dr. Komócsin Mihály. N incs két azonos han­gulatú, ritmusú par­lamenti ülésszak. Az ülésteremben a reflektorok fényei, a kamerák „szeme" segítségünkre Ván annak el­döntésében, minek van na­gyobb súlya az átlagosnál. A folyosón már nehezebb ezt a hangsúlyt meglelni, hiszen annyi minden el­hangzik, rövid kommentár, jó sztori, mely rögtön élni kezd, s valahogy az országos gondokban és eredmények­ben csillogni kezd szűkebb hazánk élete. Szeged, a megye több al­kalommal a figyelem fóku­szába került. Sághy Vilmos belkereskedelmi miniszter szóba hozta az új szálloda átadását, szólt a koordinált raktár megépítéséről. A pénzügyminiszter, amikor az önkéntes társadalmi munká­ról beszélt, mely a tanácsok erőforrásait hasznosan ki­egészíti, akkor megyénk egyik városát, Szentes nevét is megemlítette, ahol példás a városfejlesztő társadalmi Összefogás. Jól tudjuk, hogy a városszeretet kibontakozá­sa Szegedre, Makóra éppúgy jellemző. Vallyon Aladárné tói, Csongrád város képviselőjé­től azt kérdeztem, neki mi Jutott eszébe, amikor ezek a mondatok elhangzottak?' Parlamenti jegyzet Felénk forduló figyelem — örül az ember, amikor megyénkről van szó, külö­nösen, ha dicsérnek bennün­ket. Hogy mire gondoltam? Ha néhány éve hamarabb hangzott volna el a beszá­moló, akkor talán Csongrád nevét emiitették volna, mert akkor mi nyertük meg a te­lepülésfejlesztési versenyt. Mindenképp jó dolog az, hogy városaink, községeink lakói versenyeznek a ké­nyelmesebb, a szebb lakó­környezet kialakításában. Ennek valamennyien hasznát látjuk. A mi városunkban az üzemek dolgozói szinte fel­becsülhetetlen értékű mun­kával segítik az iskolák tár­gyi felszereltségét. Az em­berek összefogása nélkül aligha sikerült volna bölcső­dei és óvodai helyzetünkön javítani. Abból a három­millió forintból, amit a te­lepülésfejlesztési verseny győzteseként szereztünk, megépülhet az ifjúsági ház egy része. Érdemes dolgozni lakóhelyünkért közvetlen kötelességünkön túl. Ezt mind több ember érzi és gondolja így, s példájával, buzdítására másokat is meg­győz erről. Fölszólalásában dr. Ko­mócsin Mihály összefüggő, elemző képet rajzolt a bel­vízrendezés ügyéről. Az egyik szünetben Ferenczi Jó­zse/i'el, a makói járás kép­viselőjével mégis szót ejtet­tünk erről, ö ugyanis azt a területet képviseli, ahol napi probléma ma is az a pusztí­tás, amit a belvíz végzett. — Községeinkben sok ház összedőlt, megrongálódott. Ez közismert. Csak köszö­nettel lehet arról beszólni, ahogy a lakosság kárt szen­vedett részét a segítőkész­ség körülvette. Volt problé­ma is, de erről most hadd ne beszéljek. A tsz-tag azt tapasztalja, hogy saját háza hamarabb rendbe jön, mint a közös gazdaság ügye. Pedig ott is érdekelt. Az elmaradt nyereség ót is sújtja. Épp ezért teljes szívemből támo­gatom a komplex belvízren­dezést, mivel Ismerem vá­lasztóim véleményét. Nagy akaraterő kell hozzá, segít­ség az agyonsanyargatott szövetkezetnek, és nem sza­bad halogatni, késleltetni. Ketten nyújtottak be in­terpelláclós kérdést, az egyiket megyénkbeli, makói képviselő, Kangyalka Antal. Nyilván hosszabb ideig ér­lelte a problémát, amíg idá­ig jutott. — Az anyagmozgatás gé­pesítését valóban komolyan kell venni — mondta. — Egy példa: tavaly 51 válla­lat nyújtott be ennek támo­gatására pályázatot. Ezek együttesen 1 milliárd 950 millió forint értékű fejlesz­tést. és ezzel 3 ezer 625 fő átcsoportosítását tervezik. Ugyanakkor a közvetlen ta­pasztalatom az, nincs ' a targoncákhoz alkatrész, a beszerzők hiába utazgatnak érte, s kényszerűségből né­ha kettőből-háromból csi­nálnak egy újat. Ezen le­hetne változtatni szerintem, ezért interpelláltam. Juratovics Aladár és Fe­renczi József beszélget, mi­közben filmezik őket. Ez sem különös jelenet a Par­lament folyosóján, mégis megkérdem: — Filmszerep? — Igen, olyasmi — mond­ja Juratovics. — Algyói em­berek címmel készül egy tv­ftlm. Ahhoz vettek fel most egy képsort itt. A sokszínű, érdekes par­lamenti életből, talán mégsem véletlen, hogy a megyénk felé forduló fi­gyelem megragadott. Bálint Gyula k

Next

/
Thumbnails
Contents