Délmagyarország, 1977. július (67. évfolyam, 153-179. szám)

1977-07-01 / 153. szám

AxOrwWn^? Könyvtár iHanttny»tU törölve VILÁG PROLETÁRJAI,EGYESÜLJETEK! MAG Y A R SZOCIALI S T A M U N KÁSP ÁRT L APJA 67. évfolyam 153. szám 1977. július 1., péntek Ára: 80 fillér , \ Befejezte munkáját az országgyűlés nyári ülésszaka Csütörtökön délelőtt tíz órakor a Parlamentben foly­tatta tanácskozását az or­szággyűlés nyári ülésszaka. Az ülésen megjelent Loson­czi Pál, a Magyar Népköz­társaság Elnöki Tanácsának elnöke. Kádár János, az MSZMP KB első titkára, Lázár György, a Miniszter­tanács elnöke, Aczél György, Apró Antal, Biszku Béla, Fock Jenő, Gáspár Sándor, Huszár István és Sarlós Ist­ván, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja; ott vol­tak a Központi Bizottság titkárai, valamint a kor­mány tagjai. Az emeleti pá­holyokban helyet foglalt a Budapesten akkreditált dip­lomáciai képviseletek szá­mos vezetője. Az elfogadott napirendnek megfelelően Gergely István államtitkár, az Országos Vízügyi Hivatal elnöke tar­totta meg beszámolóját a vízgazdálkodás helyzetéről és feladatairól. A beszámolót követő vitá­ban felszólalt Cselőtet László Pest megyei, Vadkerti Mik­lósáé Heves megyei, Radnó­ti László Somogy megyei és Csörgits József Zala megyei képviselő. Felszólalt dr. Ko­mócsin Mihály szegedi kép­viselő, az MSZMP Csongrád megyei bizottságának első titkára is (beszédét lapunk 2. oldalán ismertetjük). Szót kapott a vitában Palóczi La­josné Szabolcs-Szatmár me­gyei, Szűcs János Szolnok megyei, Farkas Pál Borsod megyei, Barcs Sándor buda­pesti és dr. Vámos Marietta Pest megyei képviselő is, aki után dr. Romány Pál mezőgazdasági és élelme­zésügyi miniszter emelkedett szólásra. Beszéde után a té­ma vitájában felszólaltak még: ifj. Pintér István Ba­ranya megyei, Hütter Csaba Nógrád megyei, Hárs József Veszprém megyei, Szigeti Gáborné Békés megyei, Nagy Csaba Bács-Kiskun megyei képviselő. A vitában elhangzottakra Gergely István válaszolt. Je­lezte, hogy a vitában felme­rült csaknem hatvan kérdés­sel a vízügyi szervek részle­tesebben is foglalkoznak, s álláspontjukról írásban tájé­koztatják a képviselőket. Az országgyűlés az OVH el­nökének beszámolóját egy­hangúlag, jóváhagyólag tu­domásul vette. Ezután interpellációk kö­vetkeztek. Kangyalka Antal, a Buda­pesti Mezőgazdasagi Gép­gyár Makói Gyárának igaz­gatója (Csongrád megye) a külkereskedelmi miniszter­hez interpellált az import­ból származó anyagmozgató gépek alkatrész-ellátásáról, ami jelenleg erősen akado­zik. Dr. Bíró József minisz­ter válaszában elmondta, hogy az Országos Tervhiva­tal a szocialista országokkal történő tervegyeztetéskor, a minisztérium pedig a keres­kedelmi megállapodások alá­írásakor minél nagyobb al­katrészkontingensek elérésé­re törekszik. Évente mintegy 15 százalékkal növekszik az alkatrész-behozatal, amely­nek értéke az idén várha­tóan túlhaladja a 20 milli­árd forintot. Fontos, hogy a megrendelők es a külkeres­kedelem között még szoro­sabbá váljék a kapcsolat, hogy kellő időben továbbít­hassák az igényeket a kül­földi partnernek. A választ a képviselő és az országgyű­lés tudomásul vette. Sarudi Sándor, a Vámos­pércsi Mezőgép Vállalat meósa a közlekedés- és pos­taügyi miniszterhez intézett interpellációjában annak a fonák helyzetnek a megvál­toztatását sürgette, hogy az üzemek akkor is kötelesek a költségvetés számlájára be­fizetni kilométerenként négy, illetve hat forint térítési díjat, ha az autóbuszt szí­vességből bocsátják vala­mely iskola rendelkezésére. Pullai Árpád miniszter vá­laszában elmondta, hogy a problémával a kormány is foglalkozott, és utasította a minisztériumot, hogy Vizs­gálja ki a kérdést. A közel­jövőben a KPM az illetékes tárcákkal történő egyeztetés után javasolni fogja a kor­mánynak, hogy az üzemel­tetők mentesüljenek a térí­tési díj fizetése alól. A vá­laszt mind az interpelláló képviselő, mind az ország­gyűlés tudomásul vette. Az országgyűlés nyári ülésszaka Apró Antal zár­szavával ért véget. Gergely István beszéde Gergely István államtit­kár, az OVH elnöke parla­menti beszédében többek között hagnsúlyozta: Korunk egyik jellegzetes­sége világszerte, hogy foko­zódik a víz iránti igény. Mind élesebbé válik az egészséges és elegendő ví­zért, ugyanakkor pedig a vi-. zek kártétele elleni szünte­len küzdelem. A népgazdaság legna­gyobb vízhasználója az ipar: oz összes friss víz több mint 60 százalékát igényli. Az ipari üzemek vízigényeiket jórészt saját víztermelő léte­sítményekből elégítik ki. A belterjes, az iparszerű termelési rendszereket szé­les körben alkalmazó nagy­üzemi mezőgazdaságunk is új és fokozott .követelmé­nyeket támaszt a vízgazdál­kodással szemben. Kialakult az egységes mezőgazdasági vízgazdálkodás: ma már 400 ezer hektárt meghaladó te­rületre juttathatunk öntöző­vizet. Magyarországon a társa­dalmi, gazdasági fejlődés fontos feltétele, hogy bizton­ságban legyünk az árvizek­kel szemben. Árvízvédel­münk fejlesztése világvi­szonylatban is kiemelkedő: a kiépített 4400 kilométernyi töltésrendszer az ország te­rületének egynegyedét, raj­ta a lakosság felének az ér­tékeit közvetlenül védi. A mentett területen levő nép­gazdasági vagyon értéke 500 milliárd forintra becsülhető. A töltések fele már kellő biztonságot ad, másik felé­rek kiépítése folyamatban von. Ez azt is jelenti, hogy az ágazat — az egészen rendkívüli katasztrófa kivé­telével — önerőből tud vé­dekezni az árvizek ellen. A lakosság ellátása egész­séges vízzel — az életszín­vonal egyik jellemzője. A vezetékes vízellátásban ré­szesülő lakosok száma a tervidőszakban további egy­millióval növekszik: 1980­ban megközelíti az ország lakosságának háromnegye­dét. Vízkészlet-gazdálkodásunk egyik fontos alapfeladata a cöbbhasznú tározók, vízpótló rendszerek fejlesztése, és ez­zel a hasznosítható vízkész­letek gyarapítása. A tervidő­szakban — a IV. ötéves idő­szakhoz képest tízszeres —, csaknem 300 millió köbmé­ter tározótér építését irá­nyoztuk elő. A Tisza-völgy vízgazdálkodásának fejlesz­téseként befejezzük a kis­körei vízlépcső II. ütemét, és előkészítjük a csongrádi vízlépcső megvalósítását. A Körösök csatornázására már üzembehelyezés előtt áll a kőrösladányi vízlépcső. A hosszú távú fejlesztési időszak kiemelt' feladata a Tisza-völgy vízpótlásának fokozass, vízlépcsők, táro­zók, vízátvezetések létesíté­sével. Az erre irányuló el­képzelések sorából kiemel­kedik a Duna*—Tisza-csator­na terve és jelentősége. Megépítése idővel a Tisza menti vízellátás és gazda­ságfejlesztés kulcskérdésévé nő. A gazdasági együttműkö­désnek tehát széles perspek­tívája nyílik a KGST-n be­lül, a vízügyi szolgálat szá­mára is. Ehhez új típusú együttműködési formák is kialakulóban vannak. A nemzetközi vízgazdálkodási együttműködés fontos terü­letét jelentik a kétoldalú műszaki-tudományos együtt­működési megállapodások — mondotta többek között Romány Pál beszámolója A miniszter bevezetőben utalt arra, hogy a mezőgaz­daságban is elemi érdek a jó vízgazdálkodás. Különö­sen az hazánkban, ahol hol sok, hol kevés a csapadék. Eves átlagban gyakran ki­egyenlítődik ez. de a kellő vízmennyiség konkrét idő­szakban szükséges, nem évi átlagban. A fejlődésre jellemző, hogy a mezőgazdaság öntözővíz­felhasználása a felszabadulás előtt éves átlagban nem érte el a 100 millió köbmétert, jelenleg viszont, több mint egymilliárd köbméter öntö­zővizet használ. A felszaba­dulás előtti mintegy 12 000 hektáros öntözött terület meghaladja a 400 000 hek­tárt, a mezőgazdasági terület 6—7 százalékát. Kitért a miniszter arra, hogy a berendezett öntözési területek jó kihasználása az üzemi érdekeken túl egyben népgazdasági érdek is. Ta­valy a nagyüzemi zöldség­területek egyharmada volt öntözhető, de ez a terület adta az áru zöldség 60 száza­lékát. Tavaly a nagyüzemek összesen 6000 hektár burgo­nyát tudtak öntözni, itt az országos termésátlag kétsze­resét érték eL Az idén az öntözött burgonyaterület 11 ezer hektár, ami 32 százalék­nak felel meg. A cukorrépa összes területének 28 száza­lékát öntözték tavaly, a leg­nagyobb cukorrépás megyék­ben ennél nagyobb volt az öntözés aránya. Enélkül ta­valy az elmúlt két évtized talán legalacsonyabb cukor­répa termésével kellett volna beérnünk. A szocialista országokban — köztük a Magyar Nép­köztársaságban — mind több segítséggel és sikerrel vívják meg a kedvezőtlen időjárás következményei elleni küz­delmet. Nálunk csak az el­múlt negyedszázadban hat aszályos, illetve különösen kedvezőtlen időjárású év volt Mig az időszak első fe­lében. az ötvenes években az előző évi eredményekhez képest 15—25 százalékkal csökkent a kedvezőtlen év­ben a mezőgazdasági terme­les. addig az utóbbi egy év­tizedben ez a csökkenés 6— 7, illetve a múlt esztendőben 3 százalékos volt. Komány Pál utalva arra, hogy a pénzügyminiszter ígéretesnek mondta az idei határt, megjegyezte: ebben nemcsak az idei derekas munka tükröződik. Munkánk egy folyamatnak a része, s nem is csak a mának szól. — A kiegyensúlyozott vál­lalati gazdálkodás érdeke is azt kívánja, hogy fokozzuk erőfeszítéseinket az öntözött területek növelésére és a víz­károk mérséklésére ls. Ugyancsak fokozni kell az erőfeszítéseket, a talajok ter­mékenységének és vízgazdál­kodási tulajdonságainak ja­vítására. E feladatok ellátá­sa nemcsak a vízgazdálkodási ágazatban és nem is csalt a mezőgazdaságban dolgozók, hanem együttesen, országunk érdeke — mondotta Romány PáL Kádár János interjúja nyugatnémet lapnak A Frankfurter Rundschau című nyugatnémet napilap csütörtökön egész oldalas interjút közölt Kádár Jánossal, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkárával, közelgő, NSZK-beli hivatalos látogatása al­kalmából. A városi tanács vb üléséről jelentjük Jövőre kezdődik a könyvtár-levéltár építése Szeged megyei város ta­nácsának végrehajtó bizott­sága tegnap délelőtt ülése­zett Bányainé dr. Birkás Má­ria tanácselnök-helyettes ve­zetésével. A testület a tartács felhatalmazása alapján ha­tározatot hozott a tanács és a nem tanácsi szervek együttműködésének bővíté­séről, az e téma megvitatá­sa során elhangzott javas­latokról, majd döntött a sze­gedi könyvtár-levéltár be­ruházása ügyében, melyet egy korábbi határozat ér­telmében még ebben az öt­éves tervben meg kell épí­teni. Ennek megfelelően a beruházási terv elkészítésé­re a tanács ki is adta a meg­bízást. A Budapesti Városépítési Tervező Vállalat —, amely a kiírt pályázatot is megnyer­te —, a beruházási progra­mot elkészítette, a vb pedig jóváhagyta. Az építkezéshez 102 millió 602 ezer forint áll rendelkezésre, így az ere­deti elképzelést mérsékelni kellett. A tervezők ezt úgy oldották meg, hogy az épü­let esztétikumából ne ve­szítsen, a környezetbe jól illeszkedjék, de megfelel­jen rendeltetésének, és tar­talmazza a későbbi fejlesz­tés gazdaságos lehetősé­gét. A könyvtár-levéltár épü­letet a DÉLÉP építi majd, s 1978. első félévében kezd hozzá. Az építkezés befeje­zési határideje 1980. vége. Az épületben a Somogyi­könyvtár kap nagyobb te­rületet, a levéltárnak az iro­dáit helyezik még el benne, és a raktárterületből része­sedik. A földszinten egy nagy és modern bisztró ki­alakítása is szerepel a prog­ramban, amelyet az Alföldi Üzemi Vendéglátó Vállalat rendez be. A vállalat 15 mil­lióval hozzájárul az építke­zéshez. Ugyanebben az épü­letben helyezik majd el a szabadtéri játékok közön­ségét kiszolgáló nyilvános WC-t. Az épület 3 emeletes lesz. Lakásépítés és lakásgazdálkodás Áttekintette a vb a lakás­gazdálkodás és a lakásépítés helyzetét is. Mint ismere­tes, ebben az ötéves tervben 12 ezer lakást kell megépí­teni Szegeden, ebből 9 és fél ezret lakótelepi formá­ban. Kiemelt lakásépítési te­rület az északi városrész I'A és I/B üteme, továbbá Felsőváros és Rókus. A fel­adat nagyságát jellemzi az összehasonlítás: 1971-ben 576, 1976-ban 1371 célcsoportos lakást adtak át, de az ütem tovább fokozódik és 1980­ban már 1823 lakás meg­építését kell biztosítani. A lakásépítéshez a kapacitás garantált, a pénzügyi fede­zet biztos, csupán közrhű­vesítési feladatokra hiány­zik pénz. Több évi gondosság ered­ménye, hogy a lakásberuhá­zásokhoz már időben rendel­kezésre állnak a kijelölt te­rületek. Idén elsősorban a lakások megépítésére kon­centrálja anyagi erejét a ta­nács, de a kapcsolódó léte­sítmények fedezetét is biz­tosítja. Még mindig gond azonban, hogy az új laká­sok átadása az esztendő má­sodik felében torlódik ösz­sze. A lakásgazdálkodás a nagyarányú építkezések el­lenére sem gondtalan. A la­kásigénylők száma nem csökken 8—10 év óta, hiszen évente mintegy 3 ezer em­ber települ be a városba. Csak tavaly több mint 3 és fél ezer új igényt jelentet­tek be. A lakásgazdálkodás irányelveit a vonatkozó párt­határozatok képezik: a mun­kásosztályra. az ifjúságra, a nőkre, a népesedéspolitikára érvényes elvek ebben is hal­nak. Mind nagyobb a fi­gyelem a sokgyermekesekre, a- gyermeküket egyedül ne­velőkre. a régi igénylőkre. Ma nyit a pécsi vásár Becs zászlódíszbe öltö­zött. Transzparensek, pla­kátok hívják fel a figyel­met a mecsekalji város ki­emelkedő eseményére, a jú­lius 1-én nyíló 6. Pécsi Ipa­ri Vásárra Csütörtökön dél­előtt sajtótájékoztató vezette be a tíznapos programot. Rekordnak számit, a kiállí­tok részvetele; a 210 hazai vállalat, üzem, szövetkezet mellett. 36 külföldi — ju­goszláv, bolgár, finn és szov­jet, — kiállító szerepel Pécs testvérvárosaiból. Eszékről, Szllvenból, Lahtiból és LvovbóL A vásár célja be­mutatni a hazai, elsősorban a dél-dunántúli állami és szövetkezeti ipar termeke­it

Next

/
Thumbnails
Contents