Délmagyarország, 1976. december (66. évfolyam, 284-309. szám)

1976-12-01 / 284. szám

2 Szerda, 1976. december L ii.MjiTU-—****" > CARTER NYILATKOZATA A Szovjetunióval kötendő második SALT-megállapo­dásról, egyéb 'külpolitikai kérdesekröl és az új admi­nisztráció kinevezéséről nyila Ikozott hétfő este az amerikai CBS televízióállo­másnak James Carter, az Egyesült Államok megvá­lasztott elnöke. Carter csa­lódását fejezte ki amiatt, hogy a. Ford-kormányzat el­mulasztotta a Szovjetunió­val való újabb SALT-egyez­mény aláírását. Carter hangsúlyozta, hogy vélemé­nye szerint az egyezményt már hónapokkal ezelőtt meg lehetett volna kötni. AZ ORSZÁGGYŰLÉS KÜLDÖTTSÉGE HAZAÉRKEZETT Kedden visszaérkezett Bu­dapestre az Országgyűlés magyar—francia tagozatá­nak küldöttsége. A delegá­ció dr. Pesta Lászlónak, a tagozat elnökének vezetésé­vel a francia nemzetgyűlés francia—magyar baráti cso­portjának meghívására tett látogatást Franciaországban. VISSZAHÍVTAK AZ ENSZ-BOL HUANG HÜAT Kína kedden este hivata­losan bejelentette, hogy az ország állandó ENSZ-nagy­követét, Huang Huát vissza­hívták állomáshelyéről. Huang Hua sorrendben a nyolcadik kínai nagykövet, aki rövid idő leforgása alatt visszatér Pekingbe. A kínai főváros diplomáciai köreiben ez a szokatlan mozgás széles körű találgatások tárgya, ki­vált azután, hogy kellőkép­pen meg nem erősített hírek szerint magát a külügymi­nisztert, Csiao Kuan-Huát hivatalában támadások érik. BEFEJEZŐDÖTT AZ KOK-TANACSKOZAH Hágában kedden délután befejeződött a kilenc közös piaci állam kormányfőinek idei harmadik tanácskozása. As EGK tanácskozásának ülését ezúttal, szinte teljes egészében a gazdasági kér­déseknek szentelték. Érdemi megállapodást azonban nem értek el, csupán elvi egyet­értésre Jutottak néhány kér­désben. NYUGDÍJEMELÉS AZ NDK-BAN Az N9ZEP Központi Bi­zottsága, az NDK szakszer­vezetei és a minisztertanács 1976. május 27-i közös ha­tározatának megfelelően de­cember 1-től 3,4 millió nyug­díjas járulékát növelik a Német Demokratikus Köz­társaságban. Az öregségi nyugdíjak összege átlag ha­vi 40 márkával, a rokkant­sági és özvegyi nyugdíjaké ennél valamivel kisebb mér­tékben emelkedik. MAGYAn KIÁLLÍTÁS PARIZHBAN Kedden a Petit Palals ter­meiben megnyílt az utóbbi évek legjelentősebb párizsi magyar kiállítása, amely a századelő magyar művésze­tét mutatja be a Kulturális Kapcsolatok Intézetének ren­dezésében. A francia—ma­gyar kulturális egyezmény keretében rendezett repre­zentatív bemutátó nagy ér­deklődés közepette nyitotta meg kapuit. ECHEVERIA INDUL A FÖTÍTKAR VÁLASZTASON Luls Echeverrla mexikói elnök, akinek hivatali ideje szerdán jár le, hétfőn levél­ben közölte a Biztonsági Tanács soros elnökével, hogy jelölteti magát az ENSZ fő­titkári tisztségre. Leonyid Brezsitycv fogadta az USA pénzügyminiszterét Megkezdődtek a szovjet—amerikai gazdasági tárgyalások O Moszkva (MTI) Leonyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságá­nak főtitkára, kedden a Kremlben fogadta William Simont, az Egyesült Államok pénzügyminiszterét, aki az amerikai—szovjet kereske­delmi és gazdasági tanács ülésére érkezett Moszkvába. A beszélgetés során érin­tették a Szovjetunió és az Egyesült Államok kereske­delmi és gazdasági kapcso­latainak helyzetét, valamint a szovjet—amerikai viszony más vonatkozásalt Leonyid Brezsnyev hang­súlyozta: a Szovjetunió kö­vetkezetesen folytatja azt a politikát, amelynek célja, hogy pozitív irányban, a kölcsönös érdeklődésre szá­mottartó valamennyi terüle­ten békés és szilárd alapo­kon fejlődjenek a két or­szág kapcsolatai. Megjegyez­te, hogy a két ország keres­kedelmi-gazdasági kapcsola­tainak megfelelő arányokat és szilárdságot kell biztosíta­ni, a felek teljes egyenjogú­sága mellett Ehhez a fejlő­déshez adva vannak az ob­jektív lehetőségek. William Simon kifejezte az Egyesült Államok kormányá­nak óhaját, hogy fejleszti a kölcsönösen előnyös együtt­Hangsúlyozta azt a gyakor­lati érdeklődést, amelyet az Egyesült Államok üzleti kö­rei tanúsítanak az ilyen együttműködés iránt. Baráti, tárgyszerű légkör Jellemezte a beszélgetést, amelyben részt vett Nyikö­laj Patolicsev, a Szovjetunió külkereskedelmi minisztere. * Moszkvában kedden meg­nyílt az amerikai—Szovjet kereskedelmi és gazdasági tanács negyedik ülése, ame­lyen a tanács vezetői és tagjai a két ország vállala­tainak, bankjainak és más szervezeteinek vezetői vesz­nek részt. Nylkolaj Patolicsev, a Szovjetunió külkereskedelmi minisztere az ülésen elhang­zott beszédében rámutatott: „A szovjet népgazdaság fej­lődésének üteme és jellege jó előfeltételeket teremt a Szovjetunió és az Egyesült Államok nagy arányú gaz­dasági együttműködése szá­méra." A Szovjetunió külkereske­delmi minisztere kijelentet­te, hogy a kereskedelmet mentesíteni kell minden olyan elemtől, amelynek semmi köze a kereskedelmi tevékenységhez. William Simon, az Egye­tere beszédében hangsúlyoz­ta az amerikai—szovjet ke­reskedelmi és gazdasági ta­nács munkájának fontossá­gát * Leonyid Brezsnyev. az SZKP Központi Bizottságá­nak főtitkára kedden vacso­rát adott a Kremlben abból az alkalomból, hogy Moszk­vában most tartja negyedik ülését az amerikai—szovjet kereskedelmi és gazdasági tanács. A vacsorán beszédet mon­dott Leonyid Brezsnyev és William Simon. II világkSzYélenéiy örömmel üdvözölte a bukaresti felhívást # Moszkva (MTI) Aszahl Simbun Japáh újság * :-=2s sss-i szss^ssstrzt leáris leszerelés eszméjét vé­delmezik. lemény örömmel fogadta és üdvözölte azt a felhívást, amellyel a Varsói Szerződés tagállamai vezetőinek buka­resti tanácskozása fordult az európai biztonsági értekezlet záródokumentumát aláíró ál­lamokhoz, felszólítva őket, mondjanak le a nukleáris fegyverek egymás ellen első­ként történő alkalmazásáról írja a Pravda keddi száma. Ezt a véleményt tükrözik . több nyugati sajtószerv Köztársaság minden kommentárjai is. A Kölner Stadt-Anzeiger című nyugat­német lap például kiemeli a Bukarestben megfogalma­zott gondolat újszerűségét. A Német KP felhívja a bonni kormányt, hogy tá­mogassa a bukaresti tanács­kozás javaslatát, folytasson olyan építő jellegű poltikót, amelynek célja az enyhülés és a leszerelés megvalósítása. A Német KP egyidejűleg felhívta a Német Szövetségi szerető és demokratikus ér­zelmű polgárát, hogy igye­kezzenek közösen gátat emelni a fegyverkezés és a kommunistaellenes politika útjába. működést a Szovjetunióval, sült Államok pénzügyminisz-" 5. MAGANOSOK, KÖZÜLETEK, FIGYELEM] MotorkiTCkiifl.r, robogó, HT.emályifApleoost és k'- beh eyépfoogrl­aMmtrés/olc leértékelt áron valé kiéru.-liAwét moskowltUk. Gépjárműjavító lm íí!5C?ed. C-r-rry M. u. 4. Talcfim: 13-S04 Ügyintéző: Vargáné. Kongresszusra készül a VSZK A vietnami kommunisták feladatai Vletnam-szerta folynak a szocializmus építése. A be- kívánja fejleszteni a testvéri Vielnaml Dolgozók Pártja s/ámolólervezet megállapítja, szocialista Országokhoz fű­megyel küldöttértekezletei, hogy Vietnam az éilaml és ződő jó kapcsolatait, és érő­amelyeken megvitatják a szövetkezeti tulajdonban lé- síteni akarja a nemzetközi Központi Bizottságnak a vő termelőerőkre támaszkod- kommunista és muflkásmoz­pán IV, kongresszusa elé va nagy eredményekét ért galmat, annak egységét, a terjesztendő beszámolója ter- el a szocializmus anyagi- marxizmus—leninizmus és a vezetét, és megválasztják a műszaki alapjainak .fnégte- proletár Internacionalizmus kongresszusi küldötteket. remtésében. A fejletlen mé- . . A kongresszusi beszámoló- zőgazdaságl ország a kezdeti elvel alBPJan­tervezet közzététele és meg. nehézségeken "már túljutott vnatása az egységes Vietna- Eszakon fokozatosan tőkéié­ről Szocialista Köztársaság tésedlk a nagyüzemi gazdái­kiemelkedő jelentőségű po- kodás és Délen is megkezd­1,tikai eseménye. Jelentőségét ték a szociállsta típusú nép­az is fokozza, hogy a párt gazdaság alapjainak leraká­megalakitása, 1930 óta az sár. ország helyzete most tetta Vietnam rendelkezik a először lehetővé a párt gyors fejlődés feltételeivel: kongresszusi dokumentumé- az országnak gazdag nyers­nek előzetes közzétételét, és anyagforrésai vannak, s a országos méretű nyilvános Vietnami Dolgozók Pártja megvitatásét. A központi vezette nép dolgos és kltaf­pártlap, a Nhan Dan öt tel- (6. Északőn még fejletlen a les oldalát megtöltő beszá- nehézipar, az országban még molótervezet hét fejezetből hiány van bizonyos mezőgaz­áll: dasági termékekben, és 1. A nagy győzelem, és a nem egészen ésszerű a történelmi fordulat 2. A munkaerő-elosztás. Délen szocialista forradalom Irány- még létezik a magántőke, vonala Vietnamban. 3. A esetenként ellenforradalmi második ötéves terv iránya szabotázsakciókat hajtanak és feladatai. 4. A kulturális, végre, s naponta kell harcol, társadalmi tevékenység. 5. A ni az amerikai és a saigoni szocialista állam erősítése, a rezsim maradványai ellen, tömegmunka. 6. A világhely- A forradalmi erők előtt a zet, a párt nemzetközi fel- beszámolótervezet a mai aontai és külpolitikája. 7. A helyzetnek megfelelő felada­párt vezető szerepének és tok teljesítését tűzi célul. A harci erejének növelése. > proletárdiktatúra megerősíté­A dokumentum bevezető se közben Végre kell hajtani részében elemzi a 35 éves a termelési viszonyok, a tu­leiszabadító harc múlt évi ciomány és technika, Vala­végső győzelmének körűimé- mlht az ideológia és a kul­nyelt. A szocializmushoz hű túra forradalmasítását. Fon­forradalmárok törhetetlenül tos feladat a mezőgazdaság harcoltak mindaddig, amíg korszerűsítésével az eddigi­ir.indkét Imperialista hatal. nél jóval fejlettebb élelmi­mai ki nem verték Indoki- szer-gazdálkodás megterem­nából, és meg nem valósi- ti'se, és a terméshozamok tolták az ország újraegyesí- növelése. A mezőgazdaság tését. gyors fejlődése alapul szol­A VDP előző, III. kong- gálhat az ipar reális, meg­rerszusa őta 18 év telt sL A fontolt, lendületes fejleszté­biszamolótervezet ezt az séhez, s a sokat nélkülözött időszakot elemezve megálla- nép jobb ellátásához. Gaz­ritja, hogy az amerikai ag- dasági téren elsődleges fel­rcsszorok elleni hazafias adet a nehézipar fejlesztése, ellenállás teljes győzelmével de fel kell számolni n sze­a vietnami forradalom új genységet, az elmaradottsá­szakaszába lépett, amikor got, s küzdeni kell az embe­ai egész ország független és íek szocialista tudatáért, egyesített, s amikor egyetlen Vietnam külpolitikájáról a stratégiai feladat előtt áll: a beszámolótervezet hangsú­szocialista forradalom ós a lyozza, hogy a párt tovább Magyar-csehszlovák árucsere­forgalmi megállapodás e Prága (MTI) kedelml miniszterhelyettes A magyar kivitelben jelen­Kedden Prágában aláírták írta alá. tós volument képviselnek az 1977. évi árucsere-forga- Az 1977. évre aláírt áru- egyebek közt a műszerek és lomról és fizetésekről 6zóló csere-forgalmi jegyzőkönyv- a finommechanikai termékek, magyar—csehszlovák jegyző- ben az előirányzott kölcsö- a mezőagzdasági gépek, víz­könyvet. A jegyzőkönyvet nös áruszállítások volumene tisztító berendezések, vala­magyar részről Tordai Jenő a2 1976. évi jegyzőkönyv elő- mint a járműipari kooperá­külkereskedelmi minisziterhe- Irányzatához viszonyítva tíz- ció keretében előirányzott lyettes, csehszlovák részről százalékos, a hosszú lejáratú hátsóhíd-szállítások Premysl Strougal külkeres- megállapodásban 1977-re ter- . ,„„ „ . . ______^vezett árucsereforgalom- Az,„ l mm•••••••••••immmmmm ... , ország a hagyományokhoz hí­szinthez kepest pedig ötaza- — „í,,„,„,•,„ zalékos növekedést mutat A jegyzőkönyv tartalmazza a bőr lábbeli, a hús és hús­azokat a szakosított és koo- termékek, a gabona, a bór a peráclós szállításokat is, zöldség és gyümölcs, vala­amelyekre az érdekelt külke- mlnt a különféle konzerveik reslwdelmi vállalatok, a szállítását. A belkereskédel­KGST-ajánlesok, vagy Baját ml szövetkezeti és határ­kezdeményezésük alapján menti árucsere mindkét rész­megállapodást kötöttek. röt 20,2 miUió rubel értéket Ezeknek az egyezmények- képvisel, nek alapján tovább bővül a közúti Járművek és mező­gazdasági gépek, a számítás­technika, a gumiipar, azolaj­és gázvezetékek szivattyú­VálSitot "a^ fogyasztási cik- » ^ 000 kék élőállításában folytatott hektoliter sör, bútor stb. ér-. Bögös László kooperáció. kezlk hazánkba. Jelentősen bővül a magyar piacon keresett csehszlovák fogyasztási cikkek behozata­la. 1977 folyamén io eaer da­rab Skoda személygépkocsi, Marxista elméleti kisenciklopédia Társadalom és személyiség Mi a társadalom — filozófiai szem­pontból? Látszólag igen egyszerű a válasz: az emberek összessége. De mit ért­sünk az összesség alatt? Minden egyes em­bert külön-külön? Vagy minden embert együttvéve — amikor minden ember más? A filozófia a társadalmat az emberek között kialakult viszonyok összességeként határozza meg. Ezek a viszonyok történel­mileg változók, mint a tulajdon, a mun­kamegosztás, a csere és az elosztás viszo­nyai, egyszóval, a termelés kapcsolatrend­szerei. Legalábbis ezek az alapvetők. Rá­juk épülnek aztán az emberek személyközi viszonyai, a családi, baráti, munkahelyi kapcsolatok alig áttekinthető sokfélesége­ként. Mi az ember? Miben rejlik az ember lé­nyege — az, ami azzá teszi, ami? Keressük ezt külön minden egyes emberben? El le­het Indulni ezen az úton is, ám nem ju­tunk messzire. Oda lyukadunk ki, hogy minden ember egyed: mindenkinek van­nak másokétól eltérő tulajdonságai. Am — írta Marx — az egyedek különbsége leg­feljebb két fülcimpa vagy ujjlenyomat kü­lönbsége. Ami filozófiai szempontból vaj­mi keveset mond. Többre jutunk, ha szem­ügyre vesszük az emberi közösségek és a termelés történetileg változó formáit. És itt már felbukkan az ember, mint egyén. Az egyén kifejezéssel azt az embert jelöl­jük, aki szemben a primitív társadalmi ál­lapotok közösségi „betngoltságával", nhol tevékenységét eleve és élethossziglan kije­lölték és ezen nem tudott változtatni (kasz­tok). most már mozgásteret és autonómiát képes magának kiharcolni közösségén be­lül. Aki dönt és választ — esetenként kö­zössége ellenére is. A személyiség azonban ennél ig többet jelent. Tegyük fel még egyszer a kérdést. Mi az ember? Mint egyed — különbözik minden­ki mástól. Mint egyén — mint Individuali­tás — képes elkülönülni közősségétől és „saját feje után" megválasztani lehetősé­geit. Ám ml a személyiség? Antonio Gramscl, a kiváló olasz marxista filozófus ezt írta: a „micsoda is az ember" kérdésfel­tevésével tulajdonképpen azt kérdezzük, „mivé is lehet az ember, vagyis hogy az ember uralhatja-e sorsát, ktalakfthatja-e, megteremtheti-e a maga életét? Mondjuk tehát azt. hogy az ember folyamat, ponto­sabban tetteinek folyamata." Majd így folytatja: „Mindenki oly mértékben módo­sítja és változtatja meg magát, amilyen mértékben módosítja és megváltoztatja mindazon viszonyok egészét, amelyeknek ő maga az összecsomósodási pontja." Ha az ember saját viszonyainak konkrét ktkrlst­tályosodási pontja, akkor „saját személyi­séget teremteni annyi, mint tudatosítani ezeket a viszonyokat, a személyiséget ala­kítani pedig annyi, mlnt megváltoztatni e viszonyok összességét". Ügy tűnhet persze, hogy az egyes ember ereje ehhez igen csekély. „De ez csak bizo­nyos fokig igaz. Minthogy az egyes ember társulhat mindazokkal, akik ugyanazt a változást akarják, s ha ez a változás éssze­rű. az egyes ember nagy mértékben meg­sokszorozhatja önmagát, és sokkal radiká­lisabb változtatást érhet el, mint amilyen az első pillanatra .lehetségesnek látszik." j Az ember tehát mindig viszonyainak va- ; lamilyen metszéspontja, és viszonyainak alakításával — tetteinek folyamatában — teheti magát személyiséggé. Ám a szemé­lyiséggé válás feltétele: a másokkal való társulás. Közös célok jegyében és közös te­vékenység árán változtathatja csak meg az ember társadalmi viszonyait — és csak e viszonyok változtatása folyamatában vál­hat személyiséggé. P. Zs.

Next

/
Thumbnails
Contents