Délmagyarország, 1976. december (66. évfolyam, 284-309. szám)

1976-12-01 / 284. szám

VILÁG PROLETÁRJÁT,EGYESÜLJETEK! 66. évfolyam 284. szám 1976. december 1., szerda Ara: 80 fillér AMA G Y A R S Z O C l A L I S T A M U iN K Á S P Á R T L APJA Ülést tart az MSZMP Központi Bizottsága A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottságának ülését december l-re összehívták. A Politikai Bizottság idő­szerű nemzetközi kérdések és az 1977. évi terv és ál­lami költségvetés irányel­veinek megvitatását, vala­mint az egyéb soron levő kérdések tárgyalását java­solja a Központi Bizottság­nak. (MTI) Indiába utazik Losonczi Pál Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke, Shri Fak­hruddin Ali Ahmednak, In­dia elnökének meghívására 1976. december első felében hivatalos látogatásra Indiá­ba utazik. (MTI) Gazdasági körkép - év vége előtt Az ér végének közeledtével a vállalatoknál és a mi­nisztériumokban számvetést készítettek a munka eddigi eredményeiről, s előrejelzéseket az 1976. évi terv várható teljesítéséről. Az MTI munkatársai tájékoztatást kértek öt iparág vezetőitől arról, hogy egy hónappal az év zárása előtt iparáguk vállalatai hol tartanak, milyen eredménye­ket értek eL Szénbányászat Az idei népgazdasági terv 18,9 millió tonna szén kiter­melésével számolt a mélymű­velési bányákból. A sárisápi aknát ért vízbetörés miatt azonban 200 000 tonnával mérsékelték az előirányzatot. Mivel a szén iránti kereslet nem csökkent, hanem nőtt, a szénbányászat, a kormány­zat kérésére vállalta, hogy lemcsak a kiesett termelést pótolja, hanem még 130 000 tonna szenet ad. Ez rendkí­vül nagy erőfeszítéseket igé­nyelt és Igényéi ,ma is az öt­ven mélyművelésű bánya mintegy 55 ezer dolgozójától. November végéig, annak el­lenére, hogy Tatabányán és Oroszlányon is volt egy-egy vízbetörés, és a vagonellátás lcülönösen ősszel nagyon aka­dozott, 220 000 tonnás túltel­jesítést értek el. A tervek teljesítését segí­tette, hogy új gépek vásár­lására. a fizikai munka meg­könnyítésére egymilliárd fo­rintot fordítottak, illetve for­dítanak az év végéig. Az év hátralevő napjaiban további erőfeszítésekre van szükség a felajánlott meny­nyiségbői még hiányzó 110 ezer tonna szén kitermelé­séhez. Ugyanakkor megfele­lően haladnak a jövő évi ter­melés előkészületei. Vaskohászat A vaskohászat eddigi ered­ményei alapján biztosra ve­hető, hogy évi terveit mind az acéltermelésben, mind a hengereltáru-termelésben túl­teljesíti. November végéig a Ma­gyar Vas- és Acélipari Egye­sülés vállalatai és a Csepeli Acélmű együttesen mintegy 40 000 tonna acélt termelt terven felül, s arra számíta­nak, hogy ez a többlet az év végéig is meg fog mutatkoz­ni. Különösen jó eredménye­ket értek ei az acéltermelés 1 növelésében a Lenin Kohá­szati Művek és az ózdi kohá­szati üzemek Martin acél­művének dolgozói. A henge­reltáru-termelésben ugyan­csak ez a két üzem és a Cse­peli Acélmű ért el kiemelke­dő eredményeket, összességé­ben év végéig a hengerelt­áru-termelés is meghaladja majd az előirányzatot, előre­láthatóan mintegy 30 000 ton­nával. A vaskohászat eleget tett szocialista exportkötelezettsé­geinek, és a tervezett tőkés exportot túlteljesítette. A ter­vezetthez képest 20—22 mil­lió dollár többlet tőkés ex­porttal számolnak az év vé­géig. Ehhez hozzájárult, hogy a jobb készletgazdálkodás nyomán mérséklődtek a bel­földi fogyasztói igények, elő­segítette az export fokozását az új hengersorok üzembe helyezéséhez kapcsolódó kor­szerűbb termékstruktúra is, amely a következő évekre is jó lehetőségeket kínál a kül­földi piac bővítésére. Vasút Kimagasló teljesítménnyel, 11,3 millió tonna áru továb­bításával zárta a novembert a vasút, amely azonban még így sem tudta kielégíteni a megnövekedett év végi igé­nyeket. A torlódást elsősor­ban az okozza, hogy jelentős tranzitszállítások és a válla­latok exportszállításainak egy része elhúzódott, az év vé­gére zsúfolódott össze. A vasút év közben teljesí­tette alapvető feladatait — az üzemek folyamatos anyag­ellátását, a mezőgazdasági árufuvarozásokat stb. Cukor­répából például eddig több mint 1,6 millió tonnát szál­lított a feldolgozó üzemekbe, s az előzetesen bejelentett 212 000 tonna helyett 235 000 tonna exportalmát továbbí­tott. Az év 11 hónapjában 119,3 millió tonna áru szál­lításával sokat ledolgozott a megbízások egyenetlenségei­ből származó hátrányból, de így is a tavalyinál félmillió tonnával kevesett árut fuva­rozott a vasút. Decemberben tovább nö­vekszik a feladat, s most már kedvezőtlenebb körülmé­nyek között jóval több mint 11 millió tonna áru elszállí­tása vár a vasútra, amely kü­lönféle intézkedésekkel igyek­szik segíteni a nehéz hely­zeten. Az exporton kívül a vasút gondoskódik a decemberre jelzett mintegy 550—600 ezer tonna cukorrépa elszállításá­ról, a tűzifa- és a szénszál­lítmányok zavartalan továb­bításáról, a meleg üzemek folyamatos anyagellátásáról és a legszükségesebb építő­anyagok szállításáról is. Építőanyag-ipar Az építőanyag-ipar az idén — a várható decemberi ered­ménnyel együtt — a múlt évinél körülbelül három szá­zalékkal több terméket szál­lít az építőknek. A termelés bővítését hatékonyabb mun­kával alapozta meg, s a ter­melékenység 5,2 százalékos növelésével egyúttal enyhí­tette a munkaerőgondokat is. Cementből az előírtnak megfelelően 13,1 százalékkal bővül a termelés, téglából némileg az előirányzatot is meghaladja, bár évközben átmeneti hiány is előfordult. A tervezettet is meghaladó fejlődést ért el a kő- és ka­vicsbányászat, amely a tava­lyinál 580 000 tonnával több zúzott követ és 543 000 köb­méterrel több kavicsot adott az építőknek. Több építőanyag-ipari üzem­ben az idén már értékesítési gondok is jelentkeztek. Az ellátás javítását segíti, hogy az év végéig új tégla­gyárat helyeznek üzembe Ör­bottyánban, bazaltgyapotgyá­rat Tapolcán, kavicsbányát Ócsán, és befejeződik a Köny. nyűbeton- és Szigetelőanyag­ipari Vállalat fedéllemezgyá­rának rekonstrukciója. Eb­ben az évben az építőanyag­ipar beruházásaira mintegy 20 százalékkal többet költöt­tek a tavalyinál, s várhatóan a fejlesztési előirányzatot 5 százalékkal túlteljesítik, hogy jól megalapozzák az ötéves tervidőszak következő évei­ben gyorsabban növekvő igé­nyek kielégítését. Papíripar Az egész iparágat képvi­selő Papíripari Vállalatnál különösen a papírkartongyár­tásban és a feldolgozó ipar­ban alakul jól az idei ter­melés. A fokozatosan belépő dunaújvárosi kombinát telje­sítményét nem számítva a papírkarton-termelés a terve­zett 331700 tonna helyett várhatóan 341 400 tonna lesz. A feldolgozó iparban a terv­be vett 255 300 tonnánál elő­reláthatólag 4 százalékkal több levélpapír, füzét, doboz, zacskó, nátronzsák stb. ké­szül el az év végéig. A papíripar számára az 1976-os év egészében nyu­godt. kiegyensúlyozott esz­tendő volt, s így — szerző­dési kötelezettségeinek ele­get téve — a vállalat nem kényszerül különösebb év vé­gi hajrára: szokásos normál üzemmenetet zár. Az egészében eredményes évzárásban nagy részük van a munkaversenyben élen járó szocialista brigádoknak, a papíriparban dolgozók helyt­állásának. Sokat jelentett az is, hogy a vállalat mozgósí­totta tartalékait, takaréko­sabb gazdálkodással, jobb anyagfelhasználással. 800 mil­lió forint értékű készletcsök­kentéssel tette gazdaságosab­bá működését, anélkül, hogy intézkedései kedvezőtlenül hatottak volna az ellátásra. Magyar parlamenti küldöttség utazott Havannába Apró Antalnak, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjá­nak, az országgyűlés elnöké­nek vezetésével kedden ma­gyar parlamenti küldöttség utazott Havannába. A dele­gáció tagja Lombos Ferenc és Molnár Endre országgyű­lési. képviselő. A küldöttség részt vesz a Granma hajó partot érésének 20. évfordu­lója alkalmából rendezendő ünnepségeken, valamint a kubai nemzetgyűlés első, ünnepi ülésszakán. A delegációt a Ferihegyi repülőtéren Péter János, az országgyűlés alelnöke és Házi Vencel külügyminisz­ter- helyettes búcsúztatta. Ott volt Jose Antonio Tabares del Real, a Kubai Köztár­saság budapesti nagykövete. • Raul Castro Ruz altábor­nagynak, a kubai forradal­mi fegyveres erők miniszte­rének meghívására Csémi Károly altábornagy, honvé­delmi minisztériumi állam­titkár vezetésével kedden magyar katonai küldöttség utazott Havannába, a kubai forradalmi fegyveres erők megalakulásának 20. évfor­dulója alkalmából rendezett ünnepségekre. 1 A küldöttsé­get a Ferihegyi repülőtéren a Honvédelmi Minisztérium vezetői búcsúztatták. Jelen volt Jose Antonio Tabares del Real, a Kubai Köztár­saság budapesti nagykövete. Jugoszláv népfrontküfdöttség érkezett megyénkbe A Hazafias Népfront Csongrád megyei bizottságá­nak meghívására tegnap, kedden délelőtt Szegedre ér­kezett a Vajdasági Dolgozó Nép Szocialista Szövetsége Tartományi Választmányá­nak küldöttsége. A delegációt Pavle Krtenics, a VDNSZSZ Tartományi Választmányá­nak elnökhelyettese vezeti. Tágjai: Sreta Stafics, a VDNSZSZ Tartományi Vá­lasztmánya titkárságának tagja és Ágoston Béla, a VDNSZSZ Tartományi Vá­lasztmánya elnökségének tagja, a kanizsai községi szocialista szövetség választ­mányának elnöke. A jugo­szláviai testvérmegye nép­front-delegációját a röszkei határállomáson Molnár Sán­dor, a Hazafias Népfront negyei titkára és Rádity Ve­limir, a Hazafias Népfront megyei elnökségének tagja fogadta. Délelőtt a jugoszláv vendé­geket a Hazafias Népfront városi bizottságán fogadták. Az ünnepélyes aktuson ott volt Gyárfás Mihály, az MSZMP Csongrád megyei bizottságának osztályvezető­je, Kovács Imre, a megyei tanács elnökhelyettese és Kulcsárné Kiss Piroska, a Hazafias Népfront városi bizottságának titkára Is. A vajdasági népfrontküldöttsé. get Nagy István, a Haza­fias Népfront Csongrád me­gyei bizottságának elnöke köszöntötte. Szavaira Pavel Krtenics válaszolt. A kül­A vajdasági küldöttséget köszöntik a városi népfront­bizottságon döttség tegnap délután fel­kereste a Gabonatermeszté­si Kutató Intézetet, majd munkamegbeszélésen vett részt a Hazafias Népfront megyei vezetőivel. Molnár Sándor tájékoztatta a vendé­geket a Hazafias Népfront VI. kongresszusa utáni fel­adatokról, és a két népfront kapcsolatainak fejlesztéséről. A küldöttség ma, szerdán délelőtt Csongrádra látogat, ahol megtekinti a FÜTŐBER üzemcsarnokait, találkozik a vállalat gazdasági, párt-, KISZ- és szakszervezeti ve­zetőivel. Látogatást tesznek a csongrádi városi tanácsnál, ahol a népfrontbizottság vá­rosi tevékenységéről folytat­nak munkamegbeszélést Délután a szentesi Árpád Tsz látja vendégül a jugoszláv delegációt, akik a megbeszé­lés után megtekintik a ker­tészeti üzemegységet A küldöttséget látogatásuk har­madik, befejező napján hol­rap fogadja dr. Perjési László, a Csongrád megyei tar.ács elnöke, majd a Ju­hász Gyula Művelődési Köz­pontban a Szegedi Szabadtéri Játékokról hallgatnak meg tájékoztatót. Csütörtökön délután, elutazásuk előtt a városi népfrontbizottságon értékelik a tapasztalatokat. Az orenburgi gázvezeték építésére és a Komszomol között Hét európai szocialista or­szág közös beruházásában epül az orenburgi gáztáv­vezeték, amely a közremű­ködő államok távlati föld­gázszükségletét biztosítja majd. Hazánk három komp­resszorállomást épít, megter­vezi és kivitelezi — túlnyo­mórészt magyar építőanyag és berendezés felhasználásá­val — a kiegészítő és a kommunális létesítményeket. Mírdez nagyfokú szervezett­seget igényel a tervszolgál­tatásban, az anyag- és esz­közellátásban, a tervező, a gyártó és a kivitelező válla­latok együttműködésében. Az 1978-ban üzembe • lépő gáz­távvezeték V. szakaszának építkezését a KISZ IX. kongresszusa KlSZ-építke­zessé nyüvánította. A közel­múltban ifjúsági szövetsé­günk és a Lenini Komszo­mol vezetői együttműködési megállapodást írtak alá Moszkvában a szovjet és a magyar ifjúság közös tenni­valóinak összehangolására. A Lenini Komszomol szer­vezetei szoros együttműkö­dést alakítanak ki az oren­burgi gázvezeték munkála­taiban részt vevő KlSZ-szer­vczetekkel. A KISZ-esek szovjet társaikkal együtt jö­vőre részt vesznek a Nagy Októberi Szocialista Forra­dalom 60. évfordulóját kö­szöntő jubileumi munkaver­senyben „A 60. évforduló­nak — 60 élmunkás hetet!" — mozgalomban. A nagyszabású feladat si­keres teljesítését szolgálja a KISZ KB és az orenburgi gázvezeték-építési kormány­bizottság együttműködési megállapodása is. Ez tartal­mazza a KISZ-építkezésen tevékenykeedő fiatalok kivá­lasztásának szempontjait, a beruházásban részt vevő vállalatok és minisztériumok, továbbá azok KlSZ-szerveze­tcinek feladatait. Ifjúmunkásaink . szabad idejükben sportprogramokon vesznek részt, megismerked­nek a Szovjetunió legszebb tájaival* kultúrájával.

Next

/
Thumbnails
Contents