Délmagyarország, 1976. július (66. évfolyam, 154-180. szám)

1976-07-01 / 154. szám

Az Országgyűlési Könyvtár állományából törölve VILÁG PROLETÁRJAI*EGYESÜLJETEK! 66. évfolyam 154. szám 1976. július 1., csütörtök Ára: 80 fillér DELMAGYARORSZAG MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA Dokumentum az európai békéért, biztonságért és a társadalmi haladásért Befejeződött az európai kommunista és munkáspártok berlini konferenciája Az európai kommunista és munkáspár­tok berlini értekezletének tegnapi, szer­dai tanácskozását a soros elnök: Georges Marchais, a Francia Kommunista Párt főtitkára nyitotta meg. Az első felszólaló Joszip Broz Tito, a Jugoszláv Kommunis­ták Szövetségének elnöke volt. Ezután felszólalt a svéd Baloldali Párt — kom­munisták — elnöke Lars Werner, Erich Honecker, a Német Szocialista Egység­párt Központi Bizottságának főtitkára, Enrico Berlinguer, az Olasz Kommunista Párt főtitkára, Dominique Urbany, a Luxemburgi Kommunista Párt elnöke, Alva.ro Cunhal, a Portugál KP főtitkára. A berlini konferencia tegnapi, szerda délutáni ülésén négy felszólalás hangzott el. Az első fölszólaló Georges Marchais, a Francia Kommunista Párt főtitkára volt. öt Martin Gunnar Knutsen, a Norvég Kommunista Párt elnöke, majd Ermene­gildo Gasperoni, a San Marino-i párt el­nöke követte. Az ülés utolsó felszólalója Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első titkára volt. A konferencia ezen szakaszában Gordon McLennan, Nagy-Britannia Kommunista Pártjának főtitkára elnökölt. Szünet következett, majd utána Michael O'Riordannalc, Írország Kommunista Párt­ja főtitkárának elnökletével megtartottak a konferencia néhány perces záróüléset. Elhatározták, hogy a szerkesztő bizottság által kidolgozott dokumentumtervezetet elfogadottnak tekintve, azt a sajtó ren­delkezésére bocsájtják. Az elnök a részt vevő küldöttségek nevében megköszönte a Német Szocialista Egységpártnak és személy szerint Erich Honeckernek, az NSZEP Központi Bizottsága főtitkárának a tanácskozás sikeres munkája érdekében kifejtett tevékenységét, majd a konferen­cia dokumentuma egy bekezdésének fel­olvasásával zárta az európai kommunista és munkáspártok kétnapos berlini tanács­kozását. A délutáni órákban a Német Szocialis­ta Egységpárt Központi Bizottsága foga­dást adott a berlini konferencián részt vett 29 küldöttség tiszteletére. A konferencia tegnapi, második napján baráti találkozókra is sor került. Joszip Broz Tito, Erich Honecker va­lamint Enrico Berliquer beszédét a 2. ol­dalon, Alvaro Cunhal és Georges Mar­chais felszólalását a 3. oldalon ismertet­jük. Az európai kommunista és munkáspár­tok heriini konferenciáján elfogadott do­kumentumot „Az európai békéért, biz­tonságért, együttműködésért és a társa­dalmi haladásért" a 3—í. oldalon ismer­tetjük. *** JS ' " i JK. / ym^^^lm BT YJMBI HMrar £ wHHHHHr yr^ __ _ MUHBH IÉIEBSI • jd^^^^s^L-, ufíFj 4 ' mmmmm M JP J* 41 A L. Brezsnyev vezette SZ KP-küldöttség a berlini konferencián Kádár János beszéde Kedves Elvtársaki A Magyar Szocialista Munkáspárt, küldöttségünk nevében tisztelettel köszön­töm tanácskozásunk minden résztvevőjét, testvérpártjain­kat, Európa kommunistáinak sok milliós táborát. Pártunk üdvözölte és kezdettől fogva tamogatta a Lengyel Egye­sült Munkáspárt és az Olasz Kommunista Párt kezdemé­nyezését az európai kommu­nista és munkáspártok érte­kezletének összehívására. Abban a meggyőződésben vettünk részt az előkészítés munkájában is, hogy a nem­zetközi helyzet közös elem­zésével, a békét és a társa­dalmi haladást előmozdító közös tennivalóink meghatá­rozásával, kölcsönös szolida­ritásunk kifejezésével jó szolgálatot teszünk Európa népeinek. Az előkészítés so­rán végzett nagy munkáért és a tanácskozáshoz biztosí­tott kitűnő feltételekért őszinte köszönetet mondok házigazdáinknak, a Német Szocialista Egységpárt Köz­ponti Bizottságának. Kedves Elvtársak! Európa jelene és jövője szempontjából biztató, hogy napjaink nemzetközi viszo­nyait az enyhülés és a világ forradalmi folyamatainak előrehaladása jellemzi. Az erőviszonyok a szocialista világrendszer, a nemzetközi munkásosztály és a nemzeti felszabadító mozgalom javá­ra változnak. A nemzetközi helyzet ked­vező alakulásának fontos té­nyezője a szocialista orszá­gok dinamikus fejlődése, összefogása, békepolitikája és teljes szolidaritása a haladás minden erejével. A szocialis­ta országok együttes ereje jelenti ma a világ békéjének legfőbb biztosítékát, és a szabadságért küzdő elnyo­mottak. a függetlenségért, az önálló nemzeti fejlődés jogá­ért küzdő népek harcának szilárd támaszát Meggyőző­désünk, hogy a Magyar Nép­köztársaságban folyó szocia­lista építőmunkával, demok­ratikus rendszerünk fejlesz­tésével, nemzetközi tevé­kenységünkkel nemcsak né­pünk érdekeit szolgáljuk, ha­nem hozzájárulunk a szocia­lizmus nemzetközi pozíciói­nak erősítéséhez, a szocialis­ta országok összefogásának megszilárdításához. Ugyan­akkor annak is tudatában vagyunk, hogy a szocializ­mus építésében fontos, sőt nélkülözhetetlen erőforrást jelent számunkra az a nem­zetközi szolidaritás, amelyet mindig is tapasztaltunk a vi­lág haladó erői, mindenek­előtt a szocialista országok és a nemzetközi kommunista mozgalom részéről. gek érdekeit szolgálja, alat»­vető társadalmi változásokat követel, és a monopóliumok hatalma ellen a legszélesebb népi egységre támaszkodik. Ebben a harcban testvér­pártjaink szervezetileg erő­södnek, tömegbefolyásuk nö­vekszik. A Magyar Szocialis­ta Munkáspárt teljes mér­tékben szolidáris a kapitalis­ta országokban harcoló kom­munistákkal, az összes de­mokratikus erőkkel, üdvözli sikereiket, támogatja küzdel­müket a társadalmi haladás, a szocializmus irányába mu­tató mélyreható változáso­kért A világforradalmi folya­mat előrevitelében mind je­lentősebb szerepet játszanak a nemzeti felszabadító moz­galmak. Harcuk nyomán to­vábbi haladó vonások jelen­nek meg a fejlődő országok kül- és belpolitikájában. Pártunk elvi következetes­séggel erősíti kapcsolatait ezen országok kommunista pártjaival, felszabadító moz­galmaival. segíti a nemzeti és a társadalmi felemelkedé­sért vívott harcukat. A nemzetközi helyzetben mindinkább tért hódít az enyhülés, a különböző társa­dalmi rendszerű országok kö­zötti békés egymás mellett élés politikája. Az eredmé­nyek hosszú harcban, követ­kezetes erőfeszítések nyomán születtek. Ezt a küzdelmet tovább kell folytatni a há­ború és a hidegháború meg­szállotjai, a történelem kere­két visszafordítani próbáló szélsőséges imperialista kö­rök meg-megújuló ellentá­madásaival szemben. A poli­tikai enyhülés megszilárdítá­sáért, a katonai enyhülés előmozdításáért harcolva szá­míthatunk a dolgozó töme­gek, valamennyi békeszerető erő aktív támogatására. Ez a politika valamennyi nép ér­dekeinek megfelel, mert megmenti az emberiséget egy új világháború borzalmaitól. Ugyanakkor jobb külső fel­tételeket teremt a szocialis­ta építőmunka számára. Elő­segíti a nemzetközi munkás­osztály harcát a társadalmi haladásért és a békéért. Hoz­zájárul annak a harcnak a sikeréhez, amelyet a nem­zeti felszabadító mozgalmak országaik politikai és gazda­sági függetlenségéért, fel­emelkedéséért vívnak. Az élet igazolja álláspontunkat Küzdelmünket tovább folytatjuk A világhelyzet fejlődésé­nek jelentős tényezője a ka­pitalista országok kizsákmá­nyolt munkásosztályainak, dolgozó tömegeinek fokozódó harca. A kapitalizmus általá­nos válsága mélyül, s a gaz­dasági élet mellett egyre in­kább áthatja a társadalom egészét. A tőkés rendszer a válságból azzal keres kiutat, hogy a terheket megpróbál­ja a dolgozók vállára rakni, és fokozza a monopóliumok diktatúráját. A helyzet gyö­keres megoldására egyedül a kommunistáknak van olyan programja, amely a töme­Kedves Elvtársak! Az európai helyzet az el­múlt években jó fordulatot vett. Az élet igazolta az eu­rópai kommunista és mun­káspártok 1967-ben Karlovy­Varyban tartott értekezletén kidolgozott akcióprogramot. Közös harcunk elvezetett a második világháború óta megoldatlan kérdések jelen­tős részének lezárásához. Fejlődnek a szocialista és a tőkés országok kapcsolatai. Az elmúlt évben Helsinki­ben megtartották az európai biztonsági és együttműködési értekezlet zárószakaszát. Ez a békeszerető erők és a rea­litásokkal számoló politikai tényezők közös sikere volt. Történelmi jelentősegű, hogy ezen a konferencián részt vettek 33 európai és két észak-amerikai ország leg­magasabb szintű képviselői, akik erkölcsileg, politikailag elkötelezték megukat a béke megszilárdítása, a békés egy­más mellett élés elveinek és gyakorlatának érvényre jut­tatása mellett. (Folytatás a 2. oldalon) _ Baráti találkozók Kádár János és Leonyid Brezsnyev megbeszélése Kádár János, az MSZMP KB első titkára és Leo­nyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára június 30-án megbeszélést folytatott Berlinben. A két párt vezetői foglalkoztak néhány nemzet­közi kérdéssel, és megállapították, hogy az európai kommunista és munkáspártok konferenciája fontos hozzájárulás földrészünk kommunista és munkásmoz­galmának összeforrottságához. Kádár János és Leonyid Brezsnyev tájékoztatták egymást az MSZMP XI., illetve az SZKP XXV. kong­resszusán elfogadott határozatok végrehajtásának ala­kulásáról és kifejezték teljes megelégedettségüket afelett, hogy állandóan mélyül a magyar—szovjet párt­és államközi együttműködés. A találkozó baráti légkörben zajlott le. Tegnap Kádár János a továbbiakban találkozott és baráti beszélgetést folytatott Erich Honeckerrel, Gustav Husakkal, Todor Zsivkovval, Nicolae Ceauces­cuval és Joszip Broz Titóval. * Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára szer­dán Berlinben találkozott Herbert Mies-szel, a Német Kommunista Párt elnökével. A szívélyes, baráti lég­körű beszélgetés során megvitatták a békéért és de­mokráciáért, az enyhülés elmélyítéséért, a társadalmi haladásért vívott harc kérdéseit. Herbert Mies pártja támogatásáról biztosította az SZKP békeszerető kül­politikáját, amelyet az SZKP XXV. kongresszusának határozatai is megerősítettek, üdvözölte a Szovjetunió békés kezdeményezéseit a leszerelés terén és más te­rületeken, és sikereit a kommunista társadalom épí­tésében. Leonyid Brezsnyev aláhúzta, hogy az SZKP a jö­vőben is szolidáris lesz a nyugatnémet kommunisták­nak a dolgozók érdekeiért, a Szovjetunió és az NSZK népei közötti kapcsolatok további megszilárdításáért vívott küzdelmével. A megbeszélésen B. Ponomariov, az SZKP KB PB póttagja, a KB titkára és V. Zaglagyin, az SZKP KB póttagja is részt vett. Leonyid Brezsnyev szerdán találkozott Alvaro Cunhallal, a Portugál Kommunista Párt főtitkárával. A testvéri barátság, szívélyesség és a nézetek teljes azonossága légkörében lezajlott beszélgetés során Brezsnyev és Cunhal eszmecserét folytatott az SZKP-t és a Portugál Kommunista Pártot kölcsönösen érdek­lő kérdésekről. A megbeszélésben B. Ponomarjov és V. Zaglagyin is részt vett. Leonyid Brezsnyev szerdán találkozott Gordon McLennan-nal, Nagy-Britannia Kommunista Pártjá­nak főtitkárával is. Megbeszélésüket a barátság és a szívélyesség légköre jellemezte.

Next

/
Thumbnails
Contents