Délmagyarország, 1976. március (66. évfolyam, 52-77. szám)

1976-03-02 / 52. szám

VILÁG PROLETÁRJAI,EGYESÜLJETEK! DELMAGYARORSZAG MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA 66. évfolyam 52. szám 1976. március 1., kedd Ára: 80 fillér i Az SZKP XXV. kongresszusa elfogadta a Központi Bizottság iieszámolóját Az SZKP XXV. kongresszusa hét­főn délelőtt, munkájának 6. napján, lezárta a kongresszus első két napi­rendi pontját A mindössze félórás délelőtti ülésen Gyinmuhamed Kuna­jev, az SZKP KB Politikai Bizottsá­génak tagja elnökölt Bejelentette, hogy az első két napirendi ponttal, te­hát a Központi Bizottság és a Köz­ponti Revíziós Bizottság beszámolói­val kapcsolatban 139 delegátus jelent­kezett szólásra, s 44 vitafelszólalás hangzott el. Kunajev javaslatára a kongresszus megszavazta az első két napirendi pont vitájának lezárását. Ezután az elnök felkérte Leonyid Brezsnyevet, az SZKP KB főtitkárát, az első napirendi pont előadóját vi­tazáró beszédének elmondására. Ezt követően Viktor Grisin, a KB Politikai Bizottságának tagja az első napirendi ponttal kapcsolatos határo­zati javaslat előkészítésére szombaton alakított 110 tagú bizottság megbízá­sából felolvasta a határozati javasla­tot. A kongresszus mind ezt, mind a Központi Revíziós Bizottság beszámo­lóját jóváhagyó határozati javaslatot egyhangúlag, lelkes taps és éljenzés közepette elfogadta. Borisz Ponomarjov, az SZKP KB Politikai Bizottságának póttagja, a Központi Bizottság titkára lépett ez­után a szónoki emelvényre, s felolva­sott egy nyilatkozattervezetet, amely­ben az SZKP XXV. kongresszusa ke­gyelettel megemlékezik a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom, a nemzeti felszabadító mozgalom már­tírjairól, követeli mindazoknak a kommunistáknak és egyéb haladó sze­mélyiségeknek a szabadon bocsátását, akiket az imperializmus és a reakció a világ legkülönbözőbb részeiben bebör­tönzött. A kongresszus ezt az okmányt is egyhangúlag elfogadta. A hétfői, tegnap délutáni ülésen — a napirendi pontnak megfelelően — elhangzott Alekszej Kosziginnak, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnöké­nek beszámolója A Szovjetunió nép­gazdasága 1976—1980. évi fejlesztésé­nek fő irányai címmel. A. Koszigin beszámolója felett meg­kezdődött a vita. Felszólalt és kö­szöntötte a tanácskozást több testvér­párt képviselője is. A kongresszus ma vitával folytatja munkáját * Kádár János vasárnap, a késő dél­utáni órákban a tbiliszi repülőtéren vett szívélyes búcsút vendéglátói­tól, s Rapai Gyula nagykövet, valamint Leonyid Szmirnov és Eduárd Sevardnadze társaságában TU—134/A különgépen visszain­dult Moszkvába. Vasárnap este, két és fél órás repülőút után. Kádár János visszaérkezett a szovjet fővá­rosba, s tegnap részt vett a kongresz­szuson. A Kádár János vezette magyar és a Sztane Dolanc vezette Jugoszláv pártküldöttség hétfőn Moszkvában, a kongresszusi palotában találkozott. A küldöttségek nyílt, elvtársi légkörű megbeszélést folytattak az MSZMP és a JKSZ kapcsolatairól, a két ország együttműködéséről, valamint a nem­zetközi helyzet és a nemzetközi kom­munista és munkásmozgalom időszerű kérdéseiről. L Brezsnyev vita-összefoglalója Leonyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságá­nak főtitkára hétfőn az SZKP XXV. kongresszusán alábbi vita-összefoglalói mondta el: Küldött Elvtársak? / A Központi Bizottság be­számolójának megvitatásá­ban részt vettek minden köztársaságunk képviselői — a központi bizottságok tit­kárai, a területi pártbizott­ságok titkárai, felszólaltak a munkások, kolhozparasztok, értelmiségiek képviselői. A párt bel- és külpolitikája kérdéseinek széles körét érintették. Nem kétséges, hogy az új Központi Bízott­rég, amelyet majd megvá­lasztunk. figyelmesen tanul­mányozni fogja az elhang­zott észrevételeket, s azo­kat figyelembe veszi majd munkájában. Az általános vitáról saól­va három mozzanatot szeret­nék kiemelni. Szerintem ezek a legfontosabbak. Mindenekelőtt nagy meg­elégedéssel állapítható meg. hogy a kongresszuson felszó­lalt valamennyi küldött egyöntetűen helyeselte a Központi Bizottság politikai Irányvonalát és gyakorlati tevékenységét. Teljes támo­gatást kapott a Központi Bi­zottság beszámolójában vá­zolt, jövőre vonatkozó irány­vonal is. Elvtársak, ez azt Jelenti, hogy sok milliós pártunk — amelynek akaratát mi itt ki­fejezésre juttatjuk — esz­meileg és politikailag össze­forrottan, egységesen fogad­ta a XXV. kongresszusát Ki kell emelni a vita rendkívül konstruktív, tárgy­szerű és elvszerű jellegét. Az elmúlt ötéves terv eredmé­nyeinek komoly elemzése, a párt és az ország jelenének és jövőjének átgondolása, fejlődésünk számos problé­májára vonatkozó érdekes javaslatok, saját tevékenysé­günk önkritikus, követelmé­nyeket támasztó megközelí­tése — ezek az itt elhang­zott beszédek legfőbb jel­lemvonását Ez pedig azt jelenti, hogy a kongresszuson csakúgy, mint az egész pártban, a kommunistákhoz méltó, al­kotói munkastílus uralkodik. Egységesen és erőteljesen hallatták szavukat a prole­tár internacionalizmusról, a népek barátságáról és a bé­kéért vívott harcról. Ez a mi politikánk, és ettől ném té­rünk el. Ki kell emelni a felszó­lalók nagy optimizmusát, magabiztos, céltudatos hang­ját Mindez az ügyünk sike­rébe, a terveink realitásába vetett szilárd meggyőződés­nek és annak a felismerés­nek az eredménye, hogyha a párt kollektív bölcsességé­vel kijelöli a célokat, kitűzi saját maga és az egész or­szág feladatait, akkor meg­valósulnak ezek a célok, megoldódnak ezek a felada­tok. Köszönetet mondok mind­azoknak az elvtársaknak, akik nagyra értékelték a beszámolót, s elismerő sza­vakkal szóltak Központi Bi­zottságunkról. Politikai Bi­zottságunkról, rólam és kül­földi barátainkról. De az a helyes dolog, ha eddigi si­kereinket úgy tekintjük, mint a párt vezető szervei, továbbá a pártbizottságok és az összes pártszervezet kollektív munkájának együt­tes erőfeszítésének eredmé­nyét. Mi akkor járunk el helye­sen, akkor járunk el lenini módon, ha eredményeink tu­datában, figyelmünket a még meglevő fogyatékossá­gokra, a megoldatlan felada­tokra összpontosítjuk. Úgy gondolom, a kong­resszus küldöttei egyetérte­nek azzal, hogy az ügy ilyen megközelítése minden­nél jobban elősegíti a kom­munisták és egész népünk politikai aktivitásának és alkotó energiájának fokozó­dását Engedjék meg, hogy ennek jegyében zárjam szavaimat Úgy gondolom, hogy a Köz­ponti Bizottság beszámolójá­ról folytatott vita jellege és tartalma mentesít a terje­delmesebb záróbeszédtől. H Szovjetunió népgazdasága 1976­1980. évi fejlesztésének fö irányai Alekszej Koszigln beszámolója Küldött elvtársak! további építésének program­Hatalmas lelkesedéssel, a íal­telies egyöntetűség légköré- A párt elozo kongressz.u­beii kongresszusunk ma ugy sátol bennünket elvalasztoot döntött, hogy a part, egész év teljes egeszében megero­sokrétú munkájaban irány- sitette az SZKP XXIV. kong­adonak tekinti azokat a resszusán kijelölt politikai megallapitasokat és felada- irányvonal tudományos meg­tokat, amelyeket Leonyid alapozottsagát es magas fo­Iljics Brezsnyev, az SZKP ku hatékonyságát. Tovább Központi Bizottságának fó- fejlődött soknemzetiségű ha­titkara terjesztett elő a zánk népeinek testvéri együtt­kongresszuson elhangzott működése. A part és a nep beszámolóban.. egysége megbonthatatlan. Az SZKP Központi Bízott- Ami a nemzetközi ügye­sága a kongresszus elé ter- ket illeti, még szilárdabbak­jesztette a Szovjetunió nép- ká váltak a Szovjetuniót a gazdasaga 1976—^1980 évi fej- Varsói Szerződés és a Köl­lesztése fő irányainak ter- csönös Gazdasági Segítség vezetét. A tervezet a párt tanácsa tagállamaihoz: Bul­gazdasági és szociális politi- gáriához, Cseszlovákiához, kajával összhangban kifejti a Kubához, Lengyelországhoz, kommunizmus anyagi-műsza­ki bázisa hazánkban történő Vfoiytata* • í oWatoaJ A. Knsxigtn bénádét mondja Az SZKP XXV. kongresszusának határozata a Központi Bizottság beszámolójáról Az SZKP XXV. kongresszusa határozatot hozott az SZKP Központi Bizottsága Leonyid Brezsnyev előterjesz­tette beszámolójáról. JA Szovjetunió Kommunista Pártja XXV. kongresszusa elhatározza: Miután meghaílgatta és megvitatta L. í. Brezsnyev elv­társ, az SZKP KB főtitkára előterjesztésében az SZKP Központi Bizottságának beszámolóját a párt soron levő bel­és külpolitikai feladatairól, elhatározza: f Teljes egészében helyesli a párt Központi Bizottsága * politikai irányvonalát és gyakorlati tevékenységét; 2 Jóváhagy ja az SZKP KB beszámolóját, és javasolja • minden pártszervezetnek, hogy munkájában érvénye­sítse azokat a tételeket és feladatokat, amelyeket L. V Brezsnyev vetett fel az SZKP Központi Bizottsága beszá­molójában." Az SZKP XXV. kongresszusának nyilatkozata Az SZKP XXV. kongresszusa hétfőn elfogadott nyilat­kozatában hangoztatja: „Az SZKP XXV. kongresszusa, kifejezve a szovjet kommunisták, az egész szovjet nép akaratát, ünnepélyesen kinyilvánítja testvéri, megbonthatatlan szolidaritását a kommunistákkal, az imperializmus és a reakció ellen foly­tatott küzdelem minden harcisával, mindenekelőtt pedig a fa­siszta megtorlások áldozataival, azokkal, akik koncentrá­ciós táborokban és börtönökben sínylődnek, akik kegyet­len kínzásokat szenvednek eL A kongresszus teljes határozottsággal követeli Luia Corvalánnak, a nemzetkőzi kommunista mozgalom kiemel­kedő személyiségének, a Chilei Kommunista Párt főtitká­rának, J. Cademartortnak és J. Monteznak, a Chilei Kom­munista Pán vezetőségi tagjainak, E. Poncénak és C. I.or­cának. a Chilei Szocialista Párt vezetőinek és a Népi Egy­ség más személyiségeinek, a chilei fasiszta rezsim foglyai­nak — kommunistáknak, szocialistáknak, minden hazati­nak és demokratának — a szabadon bocsátását. A kongresszus követeli; bocsássák szabadon J. Pereit és J. Masserát, sz Uruguayi Kommunista Párt Központi Bizottságának titkárait, minden uruguayi kommunistát, L Seregeit, az Uruguayi Széles Front elnöket és más de­mokratákat, A. Maidant, a Paraguayi Kommunista Part el­nökét. M. Solert, a Paraguayi Kommunista Párt Központi Bizottságának titkárát és a többi paraguayi hazafit. A kongresszus erélyesen tiltakozik az. Argentínában, Brazíliában, Guatemalában, Halliban folytatott megtorlások és terror ellen, s követeli, hogy ezeknek vessenek véget A kongresszus támogatja mindazokat, akik sikraszáll­nak Spanyolország és Indonézia népeinek igazságos ügye mellett. Tamogatja továbbá a Dél-afrikai Nemzeti Felsza­badító Mozgalom résztvevőit, a palesztinai hazafiakat, akik népüknek azért a szent jogaért harcolnak, hogy sajat, füg­getlen államot teremthessen. A kongresszus erélyesen elítéli a kommunisták — a béke és a népek biztonságának következetes védelmezői, a dolgozók érdekeiért, az. emberiség jobb jövőjéért folytatott küzdelem legönfeláldozóbb harcosai — üldözését és a velük szemben alkalmazott diszkriminációt. \ kongresszus legtel­jesebb támogatásáról biztosítja a forradalmi felszabadító mozgalom meghurcolt résztvevőit és hőseit, testvéri üdvöz­letét küldi nekik. A kongresszus támogatja és helyesli Leonyid Brczs­nyevnek, az SZKP Központi Bizottsága főtitkárának azt a javaslatát, hogy Moszkvában állítsanak emlékművet a nemzetközi kommunista, munkás- és nemzeti felszabadító mozgalom hőseinek, azoknak az önfeláldozó harcosoknak, akik a nép boldogulásáért, az osztáh ellenséggel vívott harc­Kan vesztették életüket. A kongresszus felhívja a vtlag összes kommunistáit, valamennyi ország dolgozóit, a társadalmi és politikai szer­vezeteket, hogy még tevékenyebben kapcsoiódjanak be abba a harcba, amelynek célja, hog.v megszüntesse a haladás, demokrácia és szocializmus clen járó erói elleni terrort és megtorlást, s kiszabadítsa a reakció valamennyi foglyai. Az SZKP. a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövet­ségének népei a Jövőben ls töretlenül követik a nag.v és nemes célokért küzdő harcostársak iránti tevékeny szoli­daritás lenini hagyományait, mindenkor hűek lesznek a proletár internacionalizmus ügyéhez" — hangsúlyozza a nyilatkozz*.

Next

/
Thumbnails
Contents