Délmagyarország, 1975. augusztus (65. évfolyam, 179-204. szám)

1975-08-01 / 179. szám

65. évfolyam 179. szám 1975. augusztus 1 mi péntek Ára: 80 fillér Folytatta munkáját a helsinki konferencia A délelőtti ülésen felszólalt L. Brezsnyev és Kádár János Is Gusláv Husáknak, a CSKP KB főtitkárának, a cseh­szlovák küldöttség vezetőjének felszólalásával folytatta munkáját csütörtökön délelőtt, helyi idő szerint néhány perccel fél tiz után. a Finlandia-palota nagytermében az európai biztonsági értekezlet zárószakasza. Az ülésen Jo­szip Broz Tito jugoszláv államfő elnökölt. A délutáni ülésen Aldo Moro olasz kormányfő elnökölt A két ülés közti szünetben — a déli órákban — Urho Kekkonen finn államfő a köztársasági elnöki palotában fo­gadta Kádár Jánost, az MSZMP KB első titkárát a ma­gyar küldöttség vezetőjét. A finn sajtó képekkel illusztrált beszámolókban bőven tudósít a konferencia eseményeiről, a legfelsőbb szintű po­litikai vezetők két- vagy többoldalú találkozóiról. A rádió és a televízió is részletesen beszámol az eseményekről. Nagy az érdeklődés a lakosság körében a konferencia és a delegációk mozgása iránt. A Finlandia-palota körül különösen a küldöttségek érkezésekor és távozásakor vára­koznak sokan, de tömeg szegélyezi az útvonalakat is. amer­re a küldöttségek gépkocsisorai rendszeresen elhaladnak. Ezekben a napokban hozzátartoznak a helsinki utca képé­hez az alacsonyan keringő élénkpiros helikopterek, ame­lyek a rendőrségi biztosítást egészítik ki. A portugál felszólalás elmaradása miatt a péntek dél­előtti ülés első szónokaként feltüntetett Carlos Arl&s Na­varro. spanyol miniszterelnök szólalt fel ezután, mint a csütörtök délutáni ülés utolsó szónoka. A Finn Köztársaság Minisztertanácsa csütörtökön este fogadást rendezett az európai biztonsági és együttműködési értekezlet harmadik szakaszának munkájában részt vevő küldöttségek tiszteletére. Gustáv Husák: A békés együttműködés reális feltételei Az európai biztonsági kon­ferencia csütörtök délelőtti ülésének első szónoka, Gus­táv Husák, a CSKP KB fő­titkára, csehszlovák köztár­sasági elnök többek között kijelentette: Ez az első alkalom a tör­ténelemben, amikor Európa megragadta a lehetőséget ar­ra, hogy megteremtse a bé­ke, a biztonság és a békés együttműködés reális feltéte­leit, annak ellenére, hogy továbbra is fennállanak po­litikai, gazdasági, ideológiai és társadalmi különbözősé­gek. Különösen nagyra értékel­jük azt a szerepet, amelyet a konferenciát megelőző tár­gyalásokon a Szovjetunió betöltött, nagyra értékeljük a Szovjetunió békepolitikáját. Ugyanakkor elismeréssel adózunk azoknak a reálisan gondolkodó erőknek, vala­mint a nyugat-európai, az amerikai és a kanadai poli­tikusoknak, akik az európai országok közötti megértés megvalósítására törekednek. A történelem megmutatta, hogy Európa földjén számta­Edward Gierek : lan agresszió származott ab­ból, hogy visszaéltek a hata­lommal, erőszakoskodtak és népeket nyomtak, el. A mün­cheni diktátum, Csehszlová­kia hitleri megszállása, Len­gyelország lerohanása, a Franciaország, Jugoszlávia, a Szovjetunió és más európai országok elleni fasiszta tá­madás, a második világhábo­rúnak mindezek a borzalmai bizonyítják ezt. A béke és biztonság sza­vatolása megköveteli, hogy mindezeket a módszereket elutasítsuk és kiiktassuk az európai országok közötti kapcsolatokból. Mi ebből a szemszögből ítéljük meg en­nek a konferenciának jelen­tőségét, különösen azt a tényt, hogy megfogalmazza és megerősíti azokat az alap­elveket, amelyek szabályoz­zák az európai országok kö­zötti kapcsolatokat, a területi integritás és a politikai rea­litások elismerésének alap­ján. Azt, hogy a konferencia ezeket az alapelveket egy­hangúlag jóváhagyta, konti­nensünk, népeink nagy sike­rének tekintjük. aktivan részt vettünk. Nagy­ra értékeljük a részt vevő or­szágok által közösen elért eredményeket, s különösen nagy jelentőséget tulajdoní­tunk az aláírásra kerülő do­kumentumoknak. A tanácskozás megrende­zésében és alapvető állásfog­lalásaiban a különböző tár­sadalmi rendszerű országok békés egymás mellett élése elvének alátámasztását lát­juk. Az államközi kapcsolatok alapelveiről szóló nyilatko­zat bizonyítja az államhatá­rok és az államok területi ép­sége sérthetetlenségének fon­tosságát. A dokumentum el­fogadása azt jelenti, hogy a részt vevő államok egyszer s mindenkorra lemondanak mindenféle területi követe­lésről. A gazdasági kapcsolatokra vonatkozó határozatok előse­gítik a béke anyagi alapjá­nak kibővítését — a kereske­delem szabad fejlődését, sz ip^rj. és .tudományos-műsza­ki együttműködést. A tanácskozásnak a kultu­rális cserére és egyéb kap­csolatokra vonatkozó dönté­seit mindenekelőtt a jóakarat és a kölcsönös bizalom érde­kében kell alkalmaznunk Vaiéry Giscard D'Esta ing: A cél Európa biztonsága A magyar küldöttség a tárgyalóterembea Lemondva a területi követelésekről Helsinkiben, az európai biztonsági értekezlet záró­szakaszának csütörtöki nap­ján elhangzott felszólalásá­ban Edward Gierek, a LEMP KB első titkára, a lengyel küldöttség vezetője a többi között a következőket mon­dotta: A béke — rendkívül fon­tos kérdés a lengyel nép számára, amely hosszú és nehéz utat tett meg függet­lensége és szabadsága kiví­vásáig. Országunk, szövetsé­geseinkkel és barátainkkal együtt komoly erőfeszítéseket tesz a béke megszilárdítása érdekében. Népünk rendkí­vüli megelégedéssel üdvözli az európai biztonsági és együttműködési értekezlet si­kerét, mivel a tanácskozás munkájában kezdettől fogva A délelőtti ülés következő szónoka Vaiéry Giscard D'Estaing francia köztársasá­gi elnök a brit és a nyugat­német kormányfőhöz hason­lóan úgy értelmezte a hel­sinki záróokmányt, hogy an­nak hatálya kiterjed Nyu­gat-Berlinre is. Állást fog­lalt a francia „védelmi erő" fenntartása mellett, de ugyanakkor kinyilvánította, hogy Franciaország továbbra is távolmarad a NATO integ­rált katonai szervezetétől. A francia államfő minde­nekelőtt azt a kérdést vetet­te fel, mi is tulajdonképpen a célja a biztonsági értekez­letnek és az ott aláírásra ke­rülő záróokmánynak? Mint mondotta, a cél Európa biz­tonsága. Ez azt jelenti — folytatta —, hogy elsősorban Európával kell foglalkozni. Ezután feltette a kérdést: vajon realisták és őszinték vagyunk-e, amikor Európá­ról és az enyhülésről beszé­lünk? Válaszolva a saját maga által feltett kérdésekre, hangsúlyozta: pusztán az a tény és az a mód, ahogyan ezt az értekezletet megszer­vezték, bizonyítja az enyhü­lés szellemét, amely mind­nyájunkat előbbre visz. A konferencia legnyilvánvalóbb jelentősége az, hogy a Fin­landia-palota nagytermében harminchárom részt vevő or­szág legfelsőbb szintű politi­kai vezetői vannak jelen. Az értekezlet azonban nemcsak az enyhülés szelle­mében fogant, hanem a zá­róokmányban rögzítette is az enyhülésnek bizonyos szabá­lyait. Kétségtelen, hogy ez a záróokmány önmagában még nem biztosítéka a békének. Ez nyilvánvaló és nem szo­rul külön hangsúlyozásra. Ugyanakkor a záróokmány­nak nincs nemzetközi szer­ződés jellege, és Franciaor­szág úgy vélekedik: a záró­okmányból nem következik olyan helyzetek elismerése, amelyeket egyébként nem is­mernénk el. A továbbiakban a francia államfő hangsúlyozta: új, ed­dig példa nélkül álló, nagyon jelentős tény, hogy az euró­pai országok legfőbb veze­tői összeültek Helsinkiben, megismerkedtek egymással, szívélyesen elbeszélgetnek és eszmecserét folytatnak prob­lémáikról. Az értekezlet további fel­szólalásairól és eseményeiről lapunk 2. és 3. oldalán szá­mólunk be. A szovjet delegáció Kádár János és Leonyid Brezsnyev találkozója Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára csütör­tökön a Finlandia-palotában találkozót tartott Kádár Já­nossal, az MSZMP KB első titkárával. A találkozón részt vett Andrej Gromiko, az SZKP KB Politikai Bizottsá­gának tagja, a Szovjetunió külügyminisztere és Lázár György, az MSZMP KB Po­litikai Bizottságának tágja, a Magyar Népköztársaság Mi­nisztertanácsának elnöke. A szívélyes légkörű beszél­getésen az európai biztonsá­gi és együttműködési érte­kezlettel kapcsolatos kérdé­sek álltak a figyelem kö­zéppontjában. A vélemény­csere során mindkét fél elé­gedetten nyilatkozott a Szovjetunió Kommunista Pártja és a Magyar Szocia­lista Munkáspárt, a Szovjet­unió és a Magyar Népköz­társaság közötti testvéri kap­csolatok fejlődéséről. Július 31-én Helsinkiben találkozóra került sor Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­ságának első titkára és Tó­dor Zsivkov, a Bolgár Kom­munista Párt Központi Bi­zottságának első titkára, a Bolgár Népköztársaság Ál­lamtanácsának elnöke között. A meleg, elvtársi légkörű találkozón az európai bizton­sági és együttműködési ér­tekezlet eredményeinek fé­nyében megvizsgálták a nem­zetközi helyzet néhány idő­szerű kérdését, valamint a testvéri magyar—bolgár kap­csolatok továbbfejlesztésének kérdéseit. Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára, az EBK zárószakaszán részt vevő magyar küldött­ség vezetője csütörtökön dél­ben látogatást tett Urho Kekkonennél, a Finn Köz­társaság elnökénél. A • szívélyes légkörű talál­kozón eszmecserét folytattak a két ország és a két nép kapcsolatainak és együtt­működésének mind szélesebb körű kibontakozásáról és to­vábbfejlesztésének lehetősé­geiről, valamint az európai biztonsági és együttműködé­si értekezletről. Érintették a nemzetközi helyzet más, idő­szerű kérdéseit is. Kádár János csütörtökön találkozott Gustáv Húsúkkal, a CSKP főtitkárával, a Cseh­szlovák Szocialista Köztársa­ság elnökével, valamint Ni­colae Ceausescuvgl, az RKP főtitkárával, a Román Szo­cialista Köztársaság elnöké­vel, és szívélyes légkörű esz­mecserét folytattak. A kétoldalú konzultációk sorában találkozott Leonyid Brezsnyev Gustáv Húsúkkal, Todor Zsivkovval. Trudeau kanadai kormányfővel. Ford amerikai elnök többek kö­zött Demirel török miniszter­elnökkel folytatot eszmecse­rét. miG PROLETÁRJAI, EGYES ÖLJETEK!

Next

/
Thumbnails
Contents