Délmagyarország, 1974. november (64. évfolyam, 256-280. szám)

1974-11-01 / 256. szám

2 PÉNTEK, 1971. NOVEMBER X, Befejeződtek a magyar­lengyel tárgyalások (Folytatás az 1. oldalról.) dapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivője. / * Losonczi Pál négynapos lengyelországi látogatásáról a következő szövegű közös közleményt adták ki: Losonczi Pál, a Magyar Népköztársaság Elnöki Ta­nácsának elnöke Henryk Jab­lonski,. a Lengyel Népköztár­A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnökét mindenütt szívélyes barát­sággal fogadták. Losonczi Pál és Henryk Jablonski a tárgyalások so­rán tájékoztatta egymást or­szága belső helyzetéről, át­tekintette a kétoldalú kap­csolatok fejlődését, és véle­ményt cserélt a nemzetközi helyzet időszerű kérdéseiről. Elismeréssel értékelte a két saság Államtanácsa elnöké- testvérpárt kongresszusi ha­nek meghívására október 28 —31-e között hivatalos ba­ráti látogatást tett Lengyel­országban. Losonczi Pál eszmecserét folytatott Henryk Jablonski­val, a Lengyel Népköztársa­ság Államtanácsa elnökével. Megbeszélést folytatott a LEMP Központi Bizottságá­ban is, amelyen részt vett Henryk Jablonski, Piotr Ja­roszewicz, Edward Babiuch, Mieczvslaw Jagielski, Stefan Olszowski, a Politikai Bi­zottság tagjai. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke megismerkedett Varsó mű­emlékeivel, új létesítményei­vel, és ellátogatott a Roza Luxemburg Izzólámpa-gyár­ba. Vidéki útja során meglá­togatta Osztynt, és ott talál­kozott a mezőgazdasági-mű­szaki akadémia tanáraival és diákjaival, ellátogatott a kzlowói állami gazdaságba, továbbá megtekintette a grünwaldi csatamezőt. tározatainak megvalósítását, a lengyel és magyar népnek a szocializmus építésében el­ért eredményeit. A két elnök megállapítot­ta, hogy a Magyar Népköz­társaság és a Lengyel Nép­köztársaság politikai, gazda­sági, kulturális és tudomá­nyos együttműködésének fejlődése erősíti a két nép barátságát. A lengyel—ma­gyar együttműködés hozzájá­rul a Varsói Szerződés továb­bi erősítéséhez, a szocialista közösség egységének szoro­sabbra fűzéséhez, a szo-ialis_ ta gazdasági integráció komplex programjának gyorsabb megvalósításához a KGST keretében. Az elnökök megállapítot­ták. hogy a nemzetközi hely­zet alakulásának fő iránya a különböző társadalmi rend­szerű országok békés egy­más mellett élése elvének megszilárdítása. Ennek az elvnek alapján, a nemzet­közi enyhülést megzavarni próbáló hidegháborús erők ellenére kedvező folyamatok érvényesülnek a nemzetkö­zi kapcsolatokban. Az eny­hülés fő tényezője a Szov­jetunió és a szocialista kö­zösség országainak növekvő ereje, nemzetközi tekintélye és kezdeményező békepoliti­kája. A felek megállapították, hogy eddigi külpolitikájuk szellemében továbbra is min­dent megtesznek a nemzet­közi enyhülés és együttmű­ködés erősítése, elmélyítése1 érdekében. A Szovjetunióval és a többi testvéri szocia­lista országgal, valamint a béke erőivel együtt arra tö­rekednek. hogy a világban uralkodó kedvező folyama­tok visszafordíthatatlanná váljanak. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa elnökének a Lengyel Népköztársaság Ál­lamtanácsa elnökével foly­tatott megbeszélései a barát­ság. a kölcsönös megértés szellemében folytak, teljes nézetazonosságot tükröztek és újabb hozzájárulást je­lentenek a két ország test­véri kapcsolatainak fejlődé­séhez. Losonczi Pál, a Magyar Népköztársaság Elnöki Ta­nácsának elnöke hivatalos, baráti látogatásra hívta meg a Magyar Népköztársaságba Henryk Jablonskit, a Len­gyel Népköztársaság Állam­tanácsának elnökét, aki a meghívást örömmel elfogad­ta. Közlemény a Német Kommunista Párt küldöttségének magyarországi látogatásáról Szovjet-nyugatnémet megállapodás " 0 Moszkva (TASZSZ, MTI) A Szovjetunió kormánya és a Német Szövetségi Köztár­saság kormánya kőzött lét­rejött megállapodás, amelyet szerdán írt alá Moszkvában egyrészről Leonyid Brezs­nyev, az SZKP Központi Bi­zottságának főtitkára és And­rej Gromiko. a Szovjetunió külügyminisztere, másrészről Helmut Schmidt nyugatné­met szövetségi kancellár és Han6-Dietrlch Genscher al­kancellár, külügyminiszter, kimondja: a Szovjetunió és a Német Szövetségi Köztár­srfce 0 saság a jövőben is fejleszti és tovább szélesíti az együtt­működést gazdasagi, ipari és műszaki területeken. A megállapodás előirányoz­za az ipari kooperáció fej­lesztését és az együttműkö­dés kiszélesítését a nyers­anyag- és az energiatermelés területén. A két ország szer­vezeteinek ebben az együtt­működésben való részvétele egyebek között szabadalmak, licencek átadását, gép és gépi berendezések szállítását je­lentheti. A két állam képviselői Magyar felszólalás az ENSZ-közgyűlés ciprusi vitájában 0 New York (MTI) Az ENSZ-közgyűlés cipru­si vitájában felszólalt csü­törtökön Hollai Imre nagy­követ, a Magyar Népköztár­saság állandó ENSZ-képvi­6eletének vezetője. Elmondta: A Magyar Nép­köztársaság és a szigetország kapcsolatai a kölcsönös elő­nyök alapján töretlenül fej­lődtek. Ezért is követte né­pünk, kormányunk a válság első napjától feszült figye­lemmel a ciprusi események alakulását. — Álláspontunk, amit a magyar kormány 1974. au­gusztus elsejei üléséről ki­adott közlemény fogalmazott meg, változatlanul érvényes: elítéljük a Ciprusi Köztársa­ság független állarúisága el­leni tevékenységet, amelynek az a célja, hogy a szigetet a NATO függvényévé tegye. Hollal Imre elemezte a ciprusi válság kirobbanásá­nak okait. — A magyar kor­mány támogatja a ciprusi rendezést célzó szovjet ja­vaslatot. amely a genfi hár­masértekezlettel ellentétben biztosíthatja Ciprus függet­lenségét és szuverenitását Az a szilárd véleményünk, hogy a rendezést nem szabad a beláthatatlan jövőre ha­lasztani. Nem engedhető meg, hogy a hidegháború mara­dék erői ellentámadásba menjenek át a nemzetközi enyhülés erősödő irányzatá­val szemben. Ügy véljük, hogy a tagállamok túlnyomó többsége támogatja az egyet­len lehetséges megoldást, amely egyaránt hasznos és elfogadható a Ciprusi Köz­társaságban élő népközössé­geknek és mindazoknak, akik felelősséget éreznek a szi­getország békéjéért, lakosai­nak jólétéért. Ez pedig nem lehet más, mint az ország te­rületén levő minden külföldi katonai erő kivonása, a Cip­rusi Köztársaság egységé­nek, szuverenitásának, el nem kötelezett státuszának biztosítása —" állapította meg az ENSZ-közgyűlés ciprusi vitájában elhangzott felszó­lalásában Hollai Imre nagy­követ évente legkevesebb egy íz­ben hol Bonnban, hol Moszk­vában találkoznak a megál­lapodás teljesítésének ellen­őrzése céljából. Az 1971. szeptember 3-án megkötött négyoldalú megál­lapodásnak megfelelően ez a megállapodás a megszabott előírásoknak megfelelően Nyugat-Berlinre is vonatko­zik. A megállapodás, amely alá­írásának napján lépett ha­tályba. nem érinti a Szovjet­unió és a Német Szövetség' Köztársaság régebben meg­kötött kétoldalú és sokoldalú szerződéseit és egyezményeit 0 Kijev (TASZSZ) Helmut Schmidt, az NSZK kancellárja csütörtökön befe­jezte szovjetunióbeli látoga­tását. A nap folyamán a kancel­lár, Hans-Dietrich Genscher külügyminiszter és a kíséret tagjai Kijevből repülőgépen hazautaztak. Szadat­nyilatkozat 0 Kairó (MTI) Szadat egyiptomi elnök ra­bati sajtóértekezletén meg­erősítette: nem lehet szó ar­ról, hogy csupán az egyip­tomi fronton valósítsák meg az újabb izraeli csapatkivo­nást. Valamennyi fronton végbe kell mennie a kivonu­lásnak • Kairó (MTI) Végéhez közelednek a Sm­ezi-csatorna aknátlanítási munkálatai. Ahmed Masnur, a csatornaigazgatóság el nöke tegnap kairói sajtóér. tekezletén jelezte, hogy a fontos nemzetközi vízi út új bóli megnyitása a jövő év el­ső felére várható. • Budapest (MTI) A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsá­gának meghívására'1974. ok­tóber 28—31. között látoga­tást tett Magyarországon a Német Kommunista Párt küldöttsége. amelyet Her­bert Mies, a párt elnökeve­zetett. A delegáció tagj a volt: Hermann Gautier, a párt al­elnöke. Ellen Weber. a ve­zetőség tagja és Heinz MUblhaus, az elnökség dájának vezetője. A Német Kommunista Párt küldöttségét fogadta Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának el­ső titkára. Az MSZMP kül­döttsége — Pullai Árpád, a Központi Bizottság titkára, Grósz Károly, a KB osz­tályvezetője és Horn Gyula osztályvezető-helyettes — tárgyalást folytatott a német testvérpárt képviselőivel a két felet kölcsönösen érdek­lő kérdésekről. A delegáció találkozott Gáspár Sándor­ral. a Politikai Bizottság tag­jával, a SZOT főtitkárávaL Az NKP küldöttsége véle­ménycserét folytatott Párdi Imrével és Berecz János­sal, a Központi Bizottság osztályvezetőivel. A szívélyes, elvtársi lég­körben lezajlott megbeszé­léseken a két párt képvise­lői kölcsönösen tájékoztat­ták egymást pártjaik tevé­kenységéről. Az MSZMP teljes támo­gatásáról és testvéri szolida­ritásáról biztosította az NSZK kommunistáit abban a következetes harcban, amelyet a dolgozók érdekei­nek védelmében, a monopó­ttotnok hatalmánák korlá­tözás'áért, ávv" demokratikus jogok érvényesítéséért • foly­tatnak/ A ^ fnagyar kommu­nisták élesen elítélik az NKP tagjaival és más hala­dó személyekkel szemben alkalmazott jogellenes meg. különböztető intézkedéseket. Az NKP elismerését fejez­te ki a szocializmus ma­gyarországi építésével, vala­mint a Magyar Népköztár­saság következetes békepo­litikájával kaocsolatban. A két párt képviselői hangsúlyozták, hogy napja­ink legfontosabb nemzetkö­zi feladata az enyhülés irányzatának erősítése, visz­szafordíthatatlanná tétele. Kifejezték azt az elhatáro­zott szándékukat, hogy en­nek érdekében folytatják erőfeszítéseiket. A nemzetközi enyhülés fohtos részét képezi az eu­rópai biztonsági konferen­cia. Az MSZMP és . a Német Kommunista Párt szükséges­nek tartja a konferencia mi­előbbi eredményes befejezé­sét. Az európai béke és biz­tonság ügyét jelentősen elő­segítették azok a szerződé­sek, amelyek rendelték a Német Szövetségi Köztársa­ság és az európai szocialis­ta országok viszonvát a két német állam kaocsolatait és Nyugat-Berlin státuszát. Az MSZMP és az NKP kéovi­selői síkraszállnak e szerző­dések maradéktalan betar­tásáért. A Magyar Szocialista Mun­káspárt és a Német Kom­munista Párt mélységesen elítéli a chilei ellenforra­dalmi junta fasiszta terror­iát és követelt a chilü ha­zafiak szabadon bocsátását, a demokratikus szabadság­jogok helyreállítását. A két testvérnárt nagy je­lentőséget tulajdonít a nem­zetközi kommunista és mun­kásmozgalom akci'egy-ége fejlesztésének. Eb^en ielen­tős esemény az eurótmi kom­munista és munkásoáriok újabb tervezett tanácskozá­sa, ameivnek előkészítése megkezdődött. A két nárt hangsúlyozta annak szükségességét, hogy következetes elvi har-ot folytassanak a kommunista­és szovjetellenesség minden­fajta megnyilvánulása el­len, a marxizmus—leniniz­mus tudományos elméleté­nek tisztaságáért. A Magyar Szocialista Mun­káspárt és a Német Kommu. nista Párt képviselői véle­ménycserét folytattak a Ma­gyar NéDköztársaság és a Német Szövetségi Köztársa­ság kapcsolatairól. Egyetér­tettek abban, hogy a kapcso­latokat a békés egymás iro- mellett élés elvei hassák át. mert csak ígv szolgálják a béke. a nemzetközi enyhü­lés s a két ország érdekeit. A Magyar Szocialista Mun­káspárt és a Német Kom­munista Párt testvéri kap­csolatait a proletár interna­cionalizmus jellemzi. A két párt küldöttsége egyetértett valamennyi felmerült kér­désben és megállapodott a kapcsolatok továbbfejleszté­sében. A német testvérpárt kül­döttsége látogatásra hívta meg az MSZMP Központi Bizottságának küldöttségét. • A Német Kommunista Párt küldöttsége csütörtökön elutazott hazánkból. A de­legációt a Ferihegyi repülő­téren Pullai Árpád, a Köz­ponti Bizottság titkára bú­csúztatta. Magyar vezetők távirata Algéria nemzeti ünnepe alkalmából # Budapest (MTI) Algéria nemzeti ünnepe alkalmából Kádár János, a Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottságának első titkára, Losonczi Pál. a Magyar Népköztársaság El­nöki Tanácsának elnöke és Fock Jenő, a Minisztertanács elnöke táviratban üdvözölte Huari Bumedient, az Algé­riai Demokratikus és Népi Köztársaság elnökét, a Nem­zeti Felszabadítási Front for­radalmi tanácsa elnökét, a Minisztertanács elnökét. Tímár Mátyás az NDK-ban 0 Berlin (MTI) Az elnökségi találkozón Tjma^.Malyás. minisz- mindenekelőtt- megvizsgál­tsreln0khelyett.es, a magyar ják az 1974. évi árucsere­mNDK gazdasági és tudo- forgalmi jegyzőköny teljesí­mányos-műszaki .'• együttmü- tését, majd előkészítik az ködési bizottság elnökségi 1975. évre szóló jegyzőkönyv találkozójára csütörtökön aláírását. Ezenkívül napi­délután Berlinbe érkezett. A rendre kerül az 1974. febru­schönefeldi repülőtéren dr. ári miniszterelnöki találko­Wolfgang Rauchfuss, az zón elhatározottak teljesíté­NDK miniszterelnök-helyet­tese, a közös bizottság NDK­se, az 1978—80-as évekre to­beli elnöke, Gerhard Ret- sz°10 terv koordinálása, nert. az NDK magyarorszáei vábbá újabb hosszú leiéra­nagykövete, továbbá Gyenrs tú, 1980 utánra is érvényes András, hazánk NDK-beli k lex mezőgazdasági nagykövete, es az NDK-beli " . magyar nagykövetség felelős együttműködési megállapo­beosztású dolgozói fogadtak, dást készítenek elő. Szovjet hanglemezhetek, 197t. MELÓDIA művészieméi­újdonságok: PAGANINI 24 capriccio Op. 1. — teljes felvétek Viktor Pikajzen (hegedű). © TORELLI c-moll hegedűverseny Op. 8. No. 9. ABINONI C-dúr hegedűverseny HAYDN C-dúr hegedűverseny Vladimír Spivakov. Moszkvai Kamarazenekar. Vezényel: Rudolf Barsaj. O BORODIN A-dúr vonósnégyes CSAJKOVSZKIJ Andante cantabile, az f. vonósnégyesből Borodin-quartett. © SAPORIN Küzdelem az orosz földért — oratórium Op. 17. — teljes felvétel. L. Avdejeva. V. Ivanovszkii, I. Petrov, Állami Akadémiai (Szvesnyikov) Kórus, Szovjet Ál­lami Szimfonikus Zenekar. Vezényel: Jevge­nyij Szvetlanov. © RAVEL ' Daphnis és Chloé — balettzene. Moszkvai Rádió Kórusa és Szimfonikus Ze­nekara. Vez.: Gennadij Rozsgyesztvenszkij. A lemezek a SZOVJET HANGLEMEZHETEK ALATT — 1974. október 29.—november 30. között — 20 száza­lék kedvezménnyel, DARABONKÉNT 40 FORINTÉRT VÁSÁROLHATÓ! '

Next

/
Thumbnails
Contents