Délmagyarország, 1974. október (64. évfolyam, 229-255. szám)

1974-10-01 / 229. szám

m&G PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! AzOrszáagyölésI Könyvár illományábói törölve 64. évíslywH 229. szám 1974. október t, kedd Ára: 80 fillér MAGYAR SZOCIALISTAMUNKÁSPÁRT LAPJA Moszkvában befejeződtek a magyar-szovjet tárgyalások Kádár János és Leonyid Brezsnyev találkozója Teljes a nézetek azonossága Vasárnap reggel, kétnapos leningrádi tartózkodás után, a magyar párt- és kormány­küldöttség, élén Kádár Já­nossal,/az MSZMP Központi Bizottságának első titkárá­val, visszaérkezett Moszkvá­ba. A delegációval együtt érkezett vissza a fővárosba Kádár Jánosné is. Egyidejű­leg visszatért Moszkvába Mihail Szuszlov, az SZKP Politikai Bizottságának tag­ja, a Központi Bizottság tit­kára, Konsztantyin Rusza­kov, a Központi Bizottság tagja, az SZKP főtitkárának munkatársa, Nyikolaj Ro­gyionov, a Központi Bizott­ság tagja, külügyminiszter­helyettes, Vlagyimir Pavlov, a Központi Bizottság tagja, budapesti szovjet nagykövet és Gennagyij Kiszeljov. Vasárnap a Kremlben Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára találko­zott Kádár Jánossal, az MSZMP KB első titkárával. Megbeszélésük során esz­mecserét folytattak a Szov­jetunió és a Magyar Nép­köztársaság közötti együtt­működés kibővítéséről és el­mélyítéséről, a tarsadalom életének minden területén. Hangsúlyozták, hogy a Szov­jetunió és Magyarország po­litikai szövetségének alapja a két ország marxista—leni­nista pártjainak — az SZKP-nak és az MSZMP­nek — szoros, állandóan erő­södő kapcsolatai és testvéri szolidaritása. Leonyid Brezsnyev és Ká­dár János eszmecserét foly­tatott a kölcsönös érdekű időszerű nemzetközi problé­mák széles köréről. Különle­ges figyelmet fordítottak a szocialista közösségnek a nemzetközi feszültség enyhü­léséért és a béke megszilár­dításáért vívott harca kér­déseire. Leonyid Brezsnyev és Ká­dár János találkozója testvé­ri, szívélyes légkörben, a megvitatott kérdéseket illető teljes egyetértés és nézet­azonosság szellemében zaj­lott le. • „Szívből gratulálunk dol­gozóiknak, nagyszerű ered­ményeikhez. Valóban világ­színvonalon álló, korszerű és gazdaságos iparszerű terme­lést volt alkalmunk megis­merni. Szívből kívánjuk, hogy további terveiket siker­rel valóra váltsák." Ezeket az elismerő sorokat a „Szovjetunió 50. évfor­dul'ja" nevet viselő szov­hozkombinát vendégkönyvé­be írták a magyar párt- és kormányküldöttség tagjai, akik vasárnap délelőtt ellá­togattak a kuznyecovói ser­téstelep-e, a Szovjetunió egyik legkorszerűbb „hús­gyárába". Hétfőn, a kora délutáni órákban a Kreml Katalin­termében befejeződtek a ma­gyar—szovjet hivatalos tár­gyalások. A záróülésen el­fogadták a látogatásról ki­adandó közös közleményt. A zárómegbeszélésen ma­gyar részről jelen volt Ká­dár János, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának első tit­kára, Fock Jenő, a Politikai Bizottság tagja, a Miniszter­tanács elnöke, Németh Ká­roly, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a KB titkára, Benke Valéria, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a Társadalmi Szemle főszerkesztője, Hu­szár István miniszterelnök­helyettes, Púja Frigyes, az MSZMP Központi Bizottsá­gának tagja, külügyminisz­ter, és Rapai Gyula, az MSZMP Központi Bizottsá­gának tagja, hazánk moszk­vai nagykövete. Szovjet részről a tárgyaló­asztalnál helyet foglalt Leo­nyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságának fő­titkára. Nyikolaj Podgornij, az SZKP Politikai Bizottsá­gának tagja, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksé­gének elnöke, Alekszej Ko­szigin, az SZKP Politikai Bizottságának tagja, minisz­terelnök, Mihail Szuszlov, az SZKP Politikai Bizottságá­nak tagja, Konsztantyin Ka­tusev, az SZKP Központi Bizottságának titkára, Nyi­kolaj Bajbakov, miniszter­elnök-helyettes, Vaszilij Kuznyecov, a külügyminisz­ter első helyettese, és Vla­gyimir Pavlov, a Szovjetunió budapesti nagykövete. A megbeszélésen a két párt és a két ország közötti testvéri kapcsolatok elmélyí­téséről, együttműködésünk­nek a szocialista és kommu­nista építés jelenlegi szaka­szában legperspektivikusabb formáiról, s e kapcsolatok­nak a jelenlegi követelmé­nyeknek megfelelő tökélete­sítéséről tárgyaltak. Megvitatták a szocialista országok közötti és békesze­rető erőkkel való együttmű­ködés kérdéseit, a nemzetkö­zi feszültség további enyhí­téséért, az általános béke és biztonság megerősítéséért vívott harcban. A zárómegbeszélésen befe­jezték a magyar—szovjet közös közlemény egyezteté­sét. Az eszmecserét a nézetek és álláspontok teljes azonos­sága jellemezte, valamennyi megvitatott kérdésben. A magyar és a szovjet vezetők zárómegbeszélése a szívé­lyesség és a testvéri barát­ság légkörében ért véget. Hétfőn délután a Kreml Palota György-termében az SZKP Központi Bizottsága, a Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsának Elnöksége és a Szovjetunió Minisztertaná­csa búcsú fogadást adott a Magyar Népköztársaság párt­és kormányküldöttsége tisz­teletére. A fogadáson szov­jet részről jelen volt Leo­nyid Brezsnyev, Nyikolaj Podgornij, Alekszej Koszi­gin, valamint az SZKP és a szovjet állam számos, más vezető személyisége. Hétfőn délután befejező­dött a Kádár János vezette magyar párt- és kormány­küldöttség hivatalos, baráti látogatása a Szovjetunióban. A délutáni órákban a kül­döttség tagjai — Fock Jenő, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagja, a Miniszter­tanács elnöke, Németh Ká­roly, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Köz­ponti Bizottság titkára, Ben­ke Valéria, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja, a Társadalmi Szemle főszer­kesztője, Huszár István mi­niszterelnök-helyettes, Púja Frigyes, a Központi Bizott­ság tagja, külügyminiszter — a Magyar Népköztársaság kormánygépén hazautazott a SzovjetunióbóL A Moszkvából a vnukovől kormányrepülőtérre vezető utat a szovjet vendéglátók magyar és szovjet zászlók­kal díszítették fel. A Lenin sugárút egész hosszában transzparensek, szalagfelira­tok éltették a két párt és népeink örök és megbontha­tatlan barátságát, összefüg­gő sorfalat alkotva több tíz­ezer moszkvai zászlókat lobogtatva, éljenezve búcsúz­tatta a vendégeket. A vnukovói repülőtéren a delegációt Leonyid Brezs­nyev, az SZKP Központi Bi­zottságának főtitkára, Nyiko­laj Podgornij, az SZKP Po­litikai Bizottságának tagja, a Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsa elnökségének elnöke, Alekszej Koszigin, az SZKP Politikai Bizottságának tag­ja, miniszterelnök, Mihail Szuszlov, az SZKP Politikai Bizottságának tagja, Viktor Grisin. az SZKP Politikai Bizottságának tagja, a moszkvai városi pártbizott­ság első titkára, valamint a szovjet párt és kormány szá­mos vezető személyisége bú­csúztatta. A búcsúztatáson megjelent Rapai Gyula, ha­zánk moszkvai rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, aki a magyar tárgyaló kül­döttség tagja volt. A repülőtér betonján dísz­század sorakozott fel. A szovjet fegyveres erők há­rom haderőnemének — a szárazföldi csapatoknak, a légierőnek és a haditenge­részetnek — a képviseleté­ben. A díszegység parancs­noka jelentést tett Kádár Jánosnak, majd felcsendült a két ország állami himnu­sza. A himnusz elhangzása után Kádár János és Leo­nyid Brezsnyev ellépett a díszszázad arcvonala előtt. Ezután a magyar delegáció tagjai barátságosan búcsút Vettek a magyar párt- és kormányküldöttség búcsúzta­tására megjelent moszkvai­aktól. Kádár János és Leo­nyid Brezsnyev megszemlél­te az előttük díszmenetben elvonuló díszszázadot. A búcsú megható pillana­tai következtek, Kádár János és a delegáció többi tagja el­búcsúzott a szovjet tárgyaló küldöttség tagjaitól. Kézfo­gással, baráti öleléssel. Ma­gyar idő szerint délután há­rom órakor a kormány re­pülőgép a levegőbe emelke­dett. Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára és Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára vasárnap megbeszélést folytatott. Kádár János, az MSZMP KB első titkára és felesége szeptember 30-án megkezdte rendes évi szabadságát, amelynek egy részét a Szov­jetunióban tölti. • A Magyar Népköztársaság párt- és kormányküldöttsége a következő táviratot küldte a szovjet vezetőknek: L. I. Brezsnyev elvtársnak, az SZKP KB főtitkárának; N. V. Podgornij elvtárs­nak, a Szovjetunió Legfel­sőbb Tanácsa elnöksége el­nökének; A. N. Koszigin elvtársnak, a Szovjetunió Minisztertaná­csa elnökének, Moszkva. Kedves Elvtársak! Elhagyva a testvéri Szov­jetunió földjét, ismételten ki­fejezzük őszinte köszönetün­ket Önöknek, a Szovjetunió Kommunista Pártja Közpon­ti Bizottságának, a Szovjet­unió Legfelsőbb Tanácsának és Minisztertanácsának, az egész szovjet népnek azért a szívélyes fogadtatásért és forró vendégszeretetért, amelyben látogatásunk alatt részesítettek bennünket. Mély meggyőződésünk, hogy tárgyalásaink eredmé­nyesen szolgálták népeink érdekeit, és közös nagy ügyünket, s hozzájárulnak országaink gyümölcsöző együttműködésének és né­peink testvéri barátságának további elmélyüléséhez. Kívánunk Önöknek, a Szovjetunió Kommunista Pártjának, a testvéri szovjet népnek további nagy sikere­ket a XXIV. kongresszus ha­tározatainak végrehajtásá­ban, a kommunista társada­lom építésében, a közös ügyünk győzelméért, a béke megőrzéséért folytatott harc­ban. Budapest, 1974. szeptem­ber 30. A Magyar Népköztársaság párt- és kormányküldöttsé­ge. • Hétfőn hazaérkeztek a Szovjetunióban tett hivata­los baráti látogatásról a ma­gyar párt- és kormánykül­döttség tagjai: Fock Jenő, a Minisztertanács elnöke, Né­meth Károly, a Központi Bizottság titkára, Benke Va­léria, a Társadalmi Szemle szerkesztő bizottságának el­nöke, az MSZMP PB tagjai, Huszár István, a Miniszter­tanács elnökhelyettese é* Púja Frigyes, külügymi­niszter, a Központi Bi­zottság tagjai; valamint a kíséret tagjai: Katona Ist­ván, a Központi Bizottság tagja, a Népszabadság fő­szerkesztője, Berecz János, a KB külügyi osztályának ve­zetője, Szűrös Mátyás és Fodor László, a KB osztály­vezető-helyettesei és Tóth József, a Külügyminisztéri­um főosztályvezetője. Küldöttségünk tagjait a Ferihegyi repülőtéren fogad- 1 ták: Aczél György, Apró An­tal, Biszku Béla, Fehér La­jos, Nemes Dezső, Nyers Re­zső, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagjai, Győri Imre, Övári Miklós, Pullai Árpád, a Központi Bizottság titkárai, Borbándi János, Lá­zár György, a Központi Bi­zottság tagjai, a Miniszter­tanács elnökhelyettesei, to­vábbá az Elnöki Tanács és a Minisztertanács több tagja, valamint a Külügyminiszté­rium vezető beosztású kép­viselői. Jelen volt B. D. Se­vikin követtanácsos, a Szov­jetunió budapesti nagykövet­ségének ideiglenes ügyvivője. Közös közlemény A Szovjetunió Kommu­nista Pártja Központi Bi­zottságának, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksé­gének és Minisztertanácsá­nak meghívására Kádár Já­nosnak, a Magyar Szocialis­ta Munkáspárt Központi Bi­zottsága első titkárának a vezetésével 1974. szeptember 25—30. között hivatalos, ba­ráti látogatást tett a Szov­jetunióban a Magyar Nép • köztársaság párt- és kor­mányküldöttsége A küldöttség szovjetunió­beli tartózkodása során járt Leningrádban, ipari és me­zőgazdasági létesítményeket tekintett meg, találkozott a dolgozók képviselőivel, a párt- és állami szervek mun­katársaival, közéleti szemé­lyiségekkel. A leningrádi Kirov gyárban magyar­szovjet barátsági nagygyű­lést tartottak, amely nagy erővel demonstrálta a Ma­gyar Népköztársaság és a Szovjetunió, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt és a Szovjetunió Kommunista Pártja közötti megbontha­tatlan egységet.. A magyar párt- és kor­mányküldöttséget. mindenütt meleg, szívélyes fogadtatás­ban részesítették, ami a ma­gyar és a szovjet népet ösz­szekötő mély testvéri érzel­mek újabb tanúbizonysága. A látogatás során a kéiDPI tárgyalásokat folytatott, amelyeken részt vettek ma­(Folytatás a 2. oldalon.)

Next

/
Thumbnails
Contents