Délmagyarország, 1973. december (63. évfolyam, 281-305. szám)

1973-12-01 / 281. szám

VILÁG PROLETÁRIAI, EGYESÜLJETEK! 63. évfolyam 281. szám 1973. december 1., szombat Ára: 80 fillér Nor emberi lendület K •ereken egy év telt el pártunk vezető testületére1: múlt év novemberi, emlékezetes hctározata óta, így a minap lezajlott tanácskozás számot vethetett mindazzal, ami azóta az országban, a gazdaság, a tár­sadalom, a kultúra fejlődését, különösképpen pedig az em­berek mindennapi életét nézvs, végbement és vértem-gy. Az említett esztendő egy izgalmas, sokat ígérő folyamat része, amely az MSZMP X. kongresszusával vette kezde­tét, és egyben bizonyság az is, hogy e folyamatban testet öltő nagyszabású program nemcsak a közelebbi, s távolab­bi jövőt készíti elő, hanem a jelenben is erőteljesen hat és — ma sem mér fukar kezekkel. Ügy is mondhat­nánk: kifizetődik. Igaz, sok munka fekszik benne, amely egyértelműen bizonyítja; politikánkkal népünk túlnyomó többsége egyetért, azt munkájával is támogatja. A nyilvánosságra került határozat teljes körképet ad & korábban hozott sokoldalú intézkedések jó hatásáról nemzetközi kapcsolatainkban és belső helyzetünkben. Elem­zi a megtett intézkedések hatását és kijelöli a további te­endőket. Ám, közeledvén az év vége, megtárgyalta a Központi Bizottság a következő év népgazdasági tervét, és költségvetését is. A közleményből kitűnik, milyen len­dületes és egészséges fejlődés szakaszába léptünk, és mi­lyen nevezetes eseményeket jegyezhetünk fel az 1973-as, s immár az 1974-es év lapjaira. Egyszóval, az 1972. novem­ber 14—15-i ülés, határidőhöz kötött határozatait vég­rehajtottuk. a hosszabb távú feladatok megoldása megfe­lelő ütemben folyik. Csupán kiragadva, néhány tény: a sabban nőtt a nemzeti jövedelem, tovább javult az or­szág külkereskedelmi mérlege Rendkívüli fontosságú energiaszolgáltató és ipari bázisok léptek üzembe, nőtt a Á Minisztertanács törvényjavaslatokról tárgyalt Az országgyűlés elé terjeszti A kormány Tájékoztatási növelő kapacitások léttehzá- jóváhagyólag tudomásul vet­Hivatala közli: a Miniszter- sára, a folyamatban tevő te- te. tanács pénteken ülést tar- ruház ősök gyors befejezésé- A Szakszervezetek Orszá­tott. re, valamint a lakásépítke Á- gos Tanácsának főtitkára, a A kormány elfogadta az sekre. és a tanácsok kom- munkaügyi miniszter és az Országos Tervhivatal elnöké, munális céljaira összpcnto- igazságügyi miniszter javas­nek előterjesztésit az 1974. sítják. A kormány az elő- latot terjesztett elő a né­évi népgazdasági tervről és terjesztést elfogadta. pesedésoolitikai feladatok­meghatározta a végrehajtja Az Országos Anyag- és ról szóló kormányhatározat feladatait. Árhivatal elnökének előier- társadalombiztosítást érintő A pénzügyminiszter és az jesztése alapján a kormány intézkedéseinek végrehajtá­igazságügyi miniszter elő- megtárgyalta az 1974. évi ár- sára. A Miniszter anács a terjesztése alapján a Minisz- szabályozás feladatait, és korábban hozott két reodele­tertanács megtárgyalta az úgy határozott, hogy a fo- tét módosítva előirányozta 1974. évi állami költségvetés gyasztói árszínvonaj Aöve- az állami szociális juttatá­részletes előirányzatait és kedése a jövő évben nem ha. sok 1974-től mintegy évi 1 úgy határozott, hogy a tör- ladhatja meg a 2 százai lkot. milliárd 660 millió forinttal vényjavaslatot az országgyű- A belkereskedelmi minis:- történő növelését, és úgy ha­lés elé terjeszti. ter tájékoztatta a kormányt tározott, hogy azt az 1974. évi A Magyar Nemzeti Bank a lakosság idei áruellátásé- költségvetési törvényjavaslat­elnöke előterjesztést tett a ról és a kereskedelem jövő ban az országgyűlés elé ter­népgazdasági tervbe fogl-lt évi felkészüléséről. 1973-ban jeszti. célok megvalósítását szolgáló a kereskedelem — a bur- A Minisztertanács meg­hiteloolitika irányelveire és gonya és a zöldség kivlte- tárgyalta és elfogadta a tervezettnél gyor- 32 1974. évi hiteikontingen- lével — a múlt évinél ked- munkaügyi miniszter, a sekre. Az ideinél nagyobb vezőbb árukínálatot biztosi- Szakszervezetek Országos összegű hitelkereteket első- tott. Várható, hogy 1974-ben Tanácsának főtitkára, és az sorban a kiemelt fejlesztési a fogyasztás és a kiskeres- egészségügyi miniszter elő­programokra, a szocialista kede'mi forgalom az eddigi- terjesztését a nyugellátások mezőgazdasági termelés és mindezzel párhuzamosan mint- gépimoort fokozására, akoo- nél nagyobb ütemben növek- és egyéb ellátások évenkénti egy 85 ezer lakás épült, és nem csupán a reáljövede'em, vertálható exportárualapokat sztk. A kormány a jelentést rends2eres emeléséről szóló rendelkezések és eljárások kisebb módosításáról. Az in­tézkedéseket az 1974-es nép­gazdasági terv keretében a Minisztertanács a jövő évi állami költségvetés törvény­javaslatában terjeszti az or­szággyűlés elé. A Minisztertanács ezután *> hanem az egy keresőre jutó reálbér is érzékelhetően — 2,3 százalékkal, nagyüzemi munkásoknál 5,8 százalékkal — nőtt! És a jövő évi terv: szolid biztonsággal tervezett —- éppen ezért túlteljesíthető — nemzeti jövedelem, illető­leg termelés növelés, ám a reáljövedelem, illetve az egy keresőre jutó reálbér-növekedés mutatószáma még az ez évit is felülmúlja. A lakásépítésben meg kell ismételni az idei, kimagasló, 85 ezret, de úgy], hogy ebből 36 ezer la­kás állami beruházásban kerüljön tető alá. Ami pedig a meginduló termelő- és egyéb beruházások listavezetőit il­leti: a paksi atomerőmű 1. üteme, adriai kőolajvezeték, újabb cementgyár, vegyi- és könnyűipari üzemek, vala­mint egy új Kossuth-adó — ezek alighanem önmagukért beszélnek. Részletes irányelveket szab a Központi Bizottság az életszínvonal emelését szolgáló — béremeléssel, szociális és egészségügyi, valamint kereskedelempolitikai intézke­désekkel kapcsolatos — további teendőkre. Ezek lényeges vonása, hogy még szélesebb körre terjeszti ki a központi jellegű béremelést, igen nagy anyagi erőfeszítést tesz a népesedési helyzet javítása érdekében, nagy lépéssel ja­vítja a betegellátást és energikusan visszaszorítja az ár­emelés lehetőségét. A biztató tervek, célok mögött jól kidolgozott gazdasá­gi, szervező, irányító és ellenőrző munka körvona­lai bontakoznak ki Ez alapozta meg a már nyugtáz­ható eredményeket, de még nagyobb szükség lesz mind­erre a továbbiakban. Ezért is tűzte napirendre a Kömmti Bizottság a kádermunka fejlesztésének és az utánpótlás felkészítésének kérdéseit. A következő szó a Minisztertanácsé, majd az ország­gyűlésé, hogv jól megfontolt törvényekkel, intézkedések­kel megszabják a teendőket A tennivalók meghatározásából, a megállaottásckből a józan közvélemény hangja és bizakodása csendül ki. ami azt igazolja, hogy továbbra is nagy figyelem irániul kö­zös dolgainkra S főleg, hogy egyre jobban látjuk — mondhatjuk ki bátran: derűs a látóhatár! Losonczi Pál fogadta a lengyel parlamenti küldöttséget Lesonczl Pál, a Néoköttár. döttség pénteken találkozott saság Elnöki Tanácsának el- dr. Papo Lajos állomtitkár­nöke pénteken fogadta a len- ral, a Minisztertanács Taná­gyel szejm küldöttség It, esi Hivatalának elnökével is. amely Jan Szydlaknak, a A lengyel vendégek és a Lengyel Egyesült Munkás- magyar államférfiak találko­párt Politikai Bizottsági rg- zóin jelen volt Tadeusz Ha­társaság budapesti nagykö­egyéb ügyeket tárgyalt Ülést tartott Elnöki Tanács A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tartott. Az Elnöki Tanács meghall­gatta és tudomásul vette Lo­sonczi Pálnak, az Elnöki Ta­nács elnökének beszámoló­ját a Nigériai Szövetségi Köztársaságban, a Ghánai Köztársaságban és a Sierra Leone-i Köztársaságban — 1973. november 11—23. kö­zött — tett hivatalos látoga­tásáról. Az Elnöki Tanács — né­pesedéspolit kai célkitűzése, ink megvalósítása érdekében — módosította a dolgozók betegségi biztosításáról szóló 1955. évi 39. sz. törvényerejű rendelet egyes rendelkezése­it. A módosítás bővítette a gyermekápolási táppénz igénybevételének lehetőségét, kiterjesztette az anyasági se­gélyre jogosultak körét és meghatározott körben fel­emelte a gyermekágyi se­gélyt. Az Elnöki Tanács bírákat választott meg és mentett fel, végül egyéb ügyeket tárgyalt. Hz NDK kapcsolatai A Német Demokratikus Köztársaság azokkal az ál­lamokkal, amelyekkel nem­rég vette fel a diplomáciai kapcsolatokat, mind több és sokrétűbb kormányközi megállapodással rendezi vi­szonyát. Az NDK-nak jelenleg már 99 állammal van diplomá­ciai kapcsolata. Tájékoztató a postán M egyei és városi vezetők látogatása tózkodik hazánkban. Az El­nöki Tanács elnöke szívélyes, baráti eszmecserét folytatott a lengyel képviselőkkel. A látogatásnál jelen volt Var­ga Gáborné, az országgyűlés alelnöke. Jan Szydlak a nap folya­mán találkozott és megbe­szélést folytatott Acíél Györggyel és Nyers Rezső­vel, az MSZMP Politikei Bi­zottságának tagjaival, a Kö"'­nonti Bizottság titbáraival és látogatást tett Hus ár Ist­vánrál, a Minisztertanács elnökhelyettesénél. A lengyel parlamenti kül­vete. (MTI) Pénteken megyei és városi vezetők részvételével megbe­szélést tartottak a Szegedi Postaigazgatóságon. A látó­A kimer fcazafak harci sikere A khmer hazafiak pénte­ken felszabadították a Phnom Penhtől mindössze 24 kilométerrel északkeletre fekvő Vihear Suor straté­giai fontosságú várost, s megfutamították a 400 főnyi helyőrséget A felszabadító erők a Mekong folyó keleti párján fekvő város birtok­ba vételével ellen érzésű' alá vonták a kelet felől f fővárosba vezető útvonala kat Tanácskozol! az SZMT elnöksége Tegnap, pénteken ülést tartott a Szakszervezetek Csongrád megyei Tanácsá­nak elnöksége, amelyen részt vett Baranyai Tiborné, a SZOT elnökségének tagja, a textiles-szakszervezet főtit­kára is. A testület tagjai Készülődés a jövő évi Szeiedi Ipari Vásárra Bár még messze van a jö- a magyar és a jugoszláv új­vö évi nyár, de a Szegedi ságírókat az 1974-es Szegedi Ipari Vásár rendezői, szerve- Ipari Vásár előkészületeiről, zői megkezdték a XXVIII. s elmondta, hogy a jövő évi Ipari Vásár előkészítését. Közismert a Gazdasági Bi­zottságnak az a határozata, hogy a vidéki nagyvárosok vásár már a centenáriumi készülődés főpróbájának te­kinthető. A Marx téri vásárterület csak kétévenként rendezhet- újabb ki4Uít6ciBrnoktai gya nak, az SZMT titkárának tá­jékoztatását arról, hogy mi­ként végzik munkájukat a i kereskedelem társadalmi el­lenőrei. Az SZMT elnökségének tagjai ezután megvitatták a jövő évi költségvetést, és nek ipari vásárokat. Pécs és Szeged úgy egyezett meg, hogy a páros esztendőkben Szegeden, a páratlanokban pedig Pécsett tartanak ipari vájárt és kiállítást. Szeged azért érdekelt a páros évek­ben. mert így 1976-ban meg­rendezheti a centenáriumi I vásárt, hiszen az írásos do­[ kumentumok szerint a Ti­sza-patti városban 1876-ban tartották meg az első áru­min'avá-átt és termékbemu­(atót. Tecr.ao. pénteken a ~,ze''edi vó-osi tanács szék­házában dr. Csikós Ferenc, a tanács v^grebattó bteott­meghaUgatták Hajas László- egyéb ügyeket tárgyaltak. rapodik jövőre, mivel meg­vásárolták a BNV városli­geti pavilonjai közül az ola­szc-k csarnokát. A Szegedre kerülő új pavilon alapterü­lete 2400 négvzetmeter, s ezt a csarnokot jól ki lehet majd használni az esztendő többi részében is piaccsar­nokként. A még ott látható sátorcsarnokot viszont le­bontják. A jövő évi. XXVIII Szegedi Ipatt Vásárt július 19—28-a között rendezik meg. s máris sok az érdek­lődő, amiből arra lehet kö vetkeztetni, hogy több kíá' Utó m"tetta be termékeit. ságának titkára tájékoztatta mint tavaly. gatókat, Győri Imrét, az MSZMP KB tagját, a Csong­rád megyei pártbizottság el­ső titkárát, Sipos Gézát, az MSZMP Szeged városi bi­zottságának első titkárát és dr. Bíczó Györgyöt, Szeged megyei város tanácsának el­nökét Rózsa István igazgató, valamint az igazgatóság töb­bi vezetője tájékoztatta a postaigazgatóság munkájá­ról, feladatairól és terveiről. Rózsa István tájékoztatójá­ban többek között elmondta, hogy az igazgatóság 5 ezer 700 dolgozója három megye területét, annak közel más­fél millió lakosát látja el. A nagy létszám, valamint az, hogy ezen a területen van a legtöbb város az országban, és egyúttal a legkiterjedtebb tanyavUág is — igen nagy­feladatokat ró a postásokra Részletesen tájékoztatták a látogatókat a szegedi tele­i fönellátás helyzetéről, a nagyarányú laicásépítkezé­sek és a gyors iparosítás kö­vetkeztében beköszöntött gondokról, és az új telefon­központ építéséről, valamint a jövő lehetőségeiről. A meg­beszélés után a vendégek el­látogattak az I. számú pos­tahivatal épületében, ahol megtekintették a város tele­fonközpontját. %

Next

/
Thumbnails
Contents