Délmagyarország, 1973. november (63. évfolyam, 256-280. szám)

1973-11-01 / 256. szám

VILÁG RROLETÁRTAI, EGYESÜLJETEK! DELMAGYARORSZAű MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA 63. évfolyam 256. szám 1973. november csütörtök Ára: 80 fillér Ülést fari Befejeződött | a békeerők moszkvai 01,11 világkongresszusa A békefórum négy dokumentumot fogadott el Szerdán este Moszkvában befejeződött a békeerők vi­lágkongresszusa. A nagysza­bású békefórum résztvevői négy dokumentumot fogad­tak el: a világ népeihez in­tézett felhívást, a Közel-Ke­lettel kapcsolatos nyilatko­zatot, a közleményt a béke­kongresszusról és a jövőbe­ni teendőket rögzítő zárónyi­latkozatot. Szerdán délelőtt a béke­erők moszkvai világkong­resszusának utolsó napján, a békefórum plenáris ülést tartott. Az ülés első részét a már­tírhalált halt afrikai szabad­ságharcosok és külön is Amilcar Cabral, a Bissau­Guinea és a Zöldfoki Szige­tek Afrikai Függetlenségi Pártja, merénylet áldozatá­ul esett főtitkára emlékének szentelték. A kongresszus résztvevői előtt beszédet mondott An­na-Maria Cabral. a PAIGC volt vezetőjének özvegye. A küldöttek egyperces néma felállással adóztak Amilcar Cabral emlékének. A szerda délelőtti plená­ris ülésen ezután előterjesz­tették a kongresszus 14 bi­zottságának tevékenységéről szóló beszámolókat. Az egyes bizottságok képviselői 10—10 perces beszédben számoltak be arról a munkáról, ame­lyet a bizottságokban végez­tek. Az indokínai problémák­kal foglalkozó bizottság be­számolóját dr. Kenóe Ist­ván, a magvar küldöttség tagía. a bizottság titkára terjesztette elő. Dr. Bognár József akadé­mikus ismertette a fejlődés­sel és a gazdasági független­seggel foglalkozó nyolcas számú bizottságban lezajlott tanácskozások eredményeit. A kormányközi és a nem kormányszervek kö-öt'i együttműködéssel foglalkozó tizenhármas bizottság beszá­molóiát Hargita Árpád, a bi­zottság alelnöke terjesztette elő. aki a DÍVSZ képvise­letében vesz részt a béke­kongresszuson. A 14 bizottság tevékenysé­géről szóló beszámolók meg­hallgatása után befejeződött a békekongresszus szerda délelőtti plenáris ülése. A békeerők moszkvai vi­lágkongresszusának záróülé­se szerdán késő délután ült össze, hogy jóváhagyja a kongresszus záródokumentu­mait. amelyek szövegét az összekötő bizottság szerda délutáni ülésén öntöttek végleges formába. A záróülés először a kongresszusnak a világ né­peihez intézett felhívását hagyta jóvá. majd a Biz­tonsági Tanács közel-keleti határozatainak támogatására szólította fel a v'lág közvé­leményét egy külön, erre a célra megfogalmazott rövid nvilatkozatban. Ezt követ'en Mihail Zimianvin. az ös-'­szekötő bizoitság szoviet al­elnöke felolvasta a kong­resszus nyilatkozatát, amelv a bizottságokban végzett munka eredményeit összege­zi. A Kreml kongresszusi pa­lotáiéban megtartott záró­ülésen Romesh Csandra, a békeerők kongresszusa ösz- szólaló méltatta a béke- beriség további sorsának szekötő bizottságának elnö- kongresszus eredményeit, alakításában, ke, a Béke-világtanács íőtit- majd egy varsói szobrász- Végül szovjet pionírok egy kára elnökölt. Az ülés el- művész átnyújtotta a kong- csoportja vörös szegfűcsokor­nökségében helyet foglalt resszusnak ajándékát, egy, a ral köszöntötte a záróülés Kállai Gyula, az MSZMP békét jelképező nőalak elnökségének tagjait, majd a Politikai Bizottságának tag- szobrát. béke-világkongresszus Bee­ja, a Hazafias Népfront Or- A békekongresszus Ro- thoven IX. szimfóniája szagos Tanácsának elnöke is. mes Csandra záróbeszédé- öröraódájának hangjaival be­Az ülés megnyitása után vei ért véget. Csandra hang- fejeződött, terjesztették elő a kongresz- súlyozta, hogy a békeerők Szerdán este Moszkvában szus záródokumentumait. moszkvai világkongresszusa nagyszabású fogadást ren­A kongresszus résztvevői minőségileg új szakaszt, deztek a békekongresszus mind a négy dokumentumot mérföldkövet jelentett a bé- küldötteinek tiszteletére, szavazás nélkül, de egységes kemozgalom történetében. A békefórum résztvevői tetszésnyilvánítással hagyták Méltatta a világ népeinek, csütörtökön reggel felkere­jóvá. A záródokumentumok a világ haladó közvélemé- sik a Lenin-mauzóleumot a elfogadása után több fel- nyének nagy szerepét azem- Vörös téren. Kongresszusi záróokmányok A békeszerető erők vi- végre kell hajtani az ENSZ- Ugyancsak az előkészítő bi­lágkongresszusa felhívta a határozatokat. zottság feladatává teszi a világ népeit, hogy az Ezek a követelmények Zciróny ilaikusat annak eiőse­ságos és tartós béke sza- hangoztatja a felhívás — gítését, hogy a moszkvai vatolása érdekében egye- megfelelnek az ENSZ-alap- kongresszus által kezdemé­sítsék erőfeszítéseiket. okmány, a banüungi konfe- nyezett módon további esz­,A szerdán elfogadott fel- rencia, az el nem kötelezett mecserék bontakozzanak ki hívás leszögezi, hogy a bé- országok konferenciája elvei- a kongresszuson részt vett keszerető erők sikerei kő- nek, valamint azoknak az szervezetek között újabb vetkeztében az utóbbi . idő- elveknek, amelyeket nem- kontaktusokról és , együtt­ben javulni kezdett a nem- rég hirdettek meg a külön- működési lehetőségekről, zetközi politikai légkör. Rea- böző társadalmi rendszerű litássá vált az a remény, államok vezetői által aláírt hogy a mai és a jövőbeni békedeklarációkban és ok­nemzedékek megmenekülhet- mányokban. nek a_ nukleáris katasztrófa A Közel-Kelettel kapcso­rémétől. latos kongresszusi okmány 1 Az ellenségeskedés és a kimondja: „A pillanatnyi ' szembenállás a nemzetközi helyzet gyors és hatékony kapcsolatokban fokozato- intézkedéseket követel. A san átengedi helyét a bé- békeszerető erők nemzeti és kés és kölcsönösen elő- nemzetközi kötelessége, hogy nyös együttműködésnek, aktívan részt vegyenek ab­valamint az államok közötti ban a tevékenységben, amely fokozottabb bizalomnak. annyira szükséges mind a Ugyanakkor — hangzik a közel-keleti népek, mind pe­felhívás — maradtak még dig az egész világ népei olyan térségek, ahol a fe- szempontjából", szültség ugyanolyan nagy, \ békeerők moszkvai vi­mint korábban volt, ahol lágkongresszusának zárónyi­még mindig nem sikerült latkozata hangoztatja, hogy fFolytatás a 2.. oldalon,) Bizottsága A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának soros ülését november 1-ére, csütörtökre összehívták. A Poli­tikai Bizottság időszerű nemzetközi kérdések megvitatását javasolja a Központi Bizottságnak. KSST-tagállamok tudományos szakértőinek tanácskozása Szegeden Tegnap, szerdán kezdődött ban a szakértők egyik elöze­meg Szegeden, a Magyar les megbeszélésén már ja­Tudományos Akadémia Bio- vasolták, hogy a molekuláris lógiai Központjában a KGST- biológia témakörében az tagállamok tudományos MTA Szegedi Biológiai Köz­szakértőinek háromnapos ta- pontjában koordinációs köz­nácskozása. Straub F. Brúnó pontot hozzanak létre. A akadémikus, a szegedi kuta- mostani tanácskozáson az tóközpont főigazgatója a ezzel kapcsolatos szervezeti házigazdák nevében üdvö- kérdésekre tudományos té­zölte a megbeszélésen részt mák részterületeinek koor­vevő öt európai szocialista dinációjára teszik meg ész­oszág képviselőit. Ezután revételeiket a résztvevők. Dénes Géza, az MTA leve- Az általuk összeállításra ke­lező tagja, a biológiai köz- rülő együttműködési prog­pont biokémiai intézetének ramtervezet kidolgozásánál igazgatóhelyettese elnökleté- figyelembe veszik a KGST­vel megkezdődött az eszme- tagállamok által 1970—1972 csere. között kidolgozott, a mole­A tanácskozás célja, hogy kuláris biológia fejlődésére a KGST-országok tudomá- vonatkozó prognózist. Ez nyos és műszaki együttmű- tartalmazza izokat n főbb ködésének keretében, a mo- problémaköröket, amelyek­lekuláris biológia és bioké- ben az elkövetkező 15—20 mia területén levő kapcso- óv alatt a legnagyobb fej­latok további kiszélesítésé- lődés várható, re és fejlesztésére dolgozza- A szegedi tanácskozás ja­nak ki ajánlásokat, amelye- vaslatait, ajánlásait jegyző­ket majd magasabb szintű könyvben rögzítik. Az ok­fórum elé terjesztenek elő mányt pénteken írják majd jóváhagyásra. alá a tagországok képvise­Ez év júliusában Prágá- lői. felszámolni az egész embe­riséget veszélyeztető agresz­szió tűzfészkeit. A kongresszus felhívta a népeket: követeljék a nem­zetközi biztonságon és a köl­csönösen előnyös együttmű­ködésen alapuló békés a kongresszus csupán a kezdetet jelenti az embe­rek közötti kölcsönös meg­értés és együttműködés megszilárdítása érdekében, a béke, a nemzeti független­ség, a nemzetközi biztonság, az emberi jogok és a társa­egyuttelés érvényesülését, dalmi haladás javára törté­szorgalmazzák a fajüldózes, nő együttes nemzeti és nem­a gyarmatosítás és a neoko- zetközi erőfeszítésekben, lonializmus felszámolását. A nyilatkozatban a kong­Követeljék az általanos és resszus azzal a felhívással teljes leszerelést, a katonai fordult az összes részt vevő támaszpontok és szöveteé- nemzeti és nemzetközi szer­gek felszámolását, a nuk- vezetekhez, hogy hagyják leáris fegyverek alkalmazá- jóvá az állandó bizottságai sát, gyártását, kipróbálását által elfogadott beszámoló­és felhalmozását eltiltó kat és javaslatokat, s hajt­nemzetközi konvenció el- sák végre azokat. Felszólít­fogadását, valamint az ag- ja továbbá az összes érde­resszió összes formáinak be- kelt szervezeteket, pártokat szüntetését. és mozgalmakat, hogy foly­Követeljék, hogy a háborús tassák tevékenységüket az célokra előirányzott ösz- együttműködés, a párbeszéd szegeket fordítsák a nyo- és az egységes cselekvés mor megszüntetésére, szellemében, vagyis abban a az írástudatlanság felszámo- szellemben, amely a moszk­lására, az oktatás, az egész- vai béketanácskozást jelle­ségügy fejlesztésére, követel- mezte. jék az igazságtalanság ki- A kongresszus megbízta a ktiszöbölését, valamint azt, nemzetközi előkészítő bi­hogy minden nép saját be- zottságot, küldjön delegáció­látása szerint használja fel ' V az ENSZ-be, az Afrikai nemzeti erőforrásait. Egységszervezethez, és más A felhívás kimondja, hogy kormányközi szervezetekhez, a béke, a biztonság és az amelyek informálják e szer­igazságosság szavatolásának vezeteket a kongresszus ha­elengedhetetlen feltételeként tározatairól és javaslatairól. Üzemet avatnak A IV. ötéves terv egyik kiemelkedő beruházása a Barátság II. kőolajvezeték építése és a Dunai Kőolajipari Vállalat új, évi 3 millió tonna kapacitású desztillációs üzeme. A Szov­jetunióból, a Barátság II. kőolajvezetéken érkéz" nyersola­jat Százhalombattán dolgozzák fel. A százhalombattai üzem Európa egyik legnagyobb kőolajfeldolgozója lesz. A kettős üzemavatást november 2-án tartják. Képünkön: részlet az új üzemről

Next

/
Thumbnails
Contents