Délmagyarország, 1972. december (62. évfolyam, 283-307. szám)

1972-12-01 / 283. szám

62. évfolyam, 283. szám 1972. december 1., péntek Ára: 60 fillér VILÁG PROLETÁRIAI, EGYESÜLJETEK! Szovjet-magyar barátsági nagygyűlést tartottak Csepelen Látogatás a gyár­óriásban Kádár János és leonyid Brezsnyev mondott beszédet A Leonyid Brezsnyevnek, az SZKP Központi Bizottsá­ga főtitkárának vezetésével hazánkban tartózkodó szov­jet pórt- és kormányküldött­ség csütörtökön délelőtt a Csepel Vas- és Fémművekbe látogatott. Leonyid Brezs­nyevet, Vlagyimir Scserbic­kijt, az SZKP Politikai Bi­zottságának tagját, az Uk­rán Kommunista Párt Köz­ponti Bizottságának első tit­kárát, Konsztantyin Katu­sevet, az SZKP Központi Bizottságának titkárát, Nyi­kolaj Tyihonovot, az SZKP KB tagját, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnök­helyettesét, Andrej Gromi­kót, az SZKP KB tagját, a Szovjetunió külügyminiszte­rét. Ivan Kebint, az SZKP KB tagját, az Észt Kommu­nista Párt Központi Bizott­ságának első titkárát és Vla­gyimir Pavlov ot, az SZKP KB tagját, a Szovjetunió ma­gyarországi nagykövetét a gyárlátogatásra elkísérte Ká­dár János, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának első tit­kára. Németh Károly, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a budapesti pártbizottság első titkára. Marjai József külügyminisz­ter-helyettes és Rapai Gyu­la, hazánk moszkvai nagy­követe. Az érkező vendégeket a gyáróriás feldíszített bejá­ratánál dr. Horgos Gyula ko­hó- és gépipari miniszter. Borbély Sándor, a Vasmű pártbizottságának első titká­ra, Csató László, a Vasmű vezérigazgatója, Ribánszki Róbert, a XXI. kerületi párt­bizottság első titkára és Kar­dos Vilmos, a XXI. kerületi tanács elnöke fogadta. A látogatók első útja a pártmunkáskönyvtárba ve­zetett, ahol Borbély Sándor beszélt az üzem munkájá­ról, egyik legjelentősebb ipa­ri centrumunk életéről. Elöl­járóban tolmácsolta a Cse­pel Vas- és Fémművek kom­munistáinak, szervezett mun­kásainak, és minden csepe­li dolgozónak őszinte, szívből jövő, forró üdvözletét. El­mondotta, hogy a gyár kol­lektívája nagy érdeklődéssel tanulmányozza a testvéri Szovjetunió fejlődését, ki­emelkedő sikereit, megis­merkedtek az SZKP XXIV. kongreszsusának határoza­taival, s tudnak arról is, hogy a határozatok végre­hajtásának eredményeként a kommunizmus építésének újabb, kimagasló sikerei születnek a Szovjetunióban. A gyár életéről, munkájá­ról beszélve utalt arra, hogy az üzemi közvélemény nagy érdeklődéssel fogadta az MSZMP Központi Bizottsá­gának legutóbbi üléséről megjelent tájékoztatókat, taggyűléseken elemezték, vi­tatták meg az MSZMP X. kongresszusa óta végzett munka alapvető kérdéseinek végrehajtását és teljes mér­tékben egyetértettek a Köz­ponti Bizottság állásfoglalá­sával. A gyárban számos kezdeményezés van kibonta­kozóban a munka további javítására, az önköltség csökkentésére. Már bizonyos, hogy teljesítik idei terveiket. 1972-ben tovább erősödött a Csepel Vas- és Fémművek gazdasági stabilitása. Bor­bély Sándor részletesen szólt a Vasmű szovjet kapcsola­tairól, elmondotta, hogy ezek a kontaktusok tovább fejlődtek, szilárdultak a Szovjetunió vaskohászati mi­nisztériumával, a dnyepro­petrovszki és a taganrogi csőgyárral, a leningrádi fém­kohászati vállalattal és a minszki gépgyárral. A gyár­ban alapvető érdeknek tart­ják a gazdasági és műszaki kapcsolatok fejlesztését, erő­sítését. Borbély Sándor, tájékozta­tója végén, a Csepel Vas- és Fémművek pártbizottsága nevében ajándékokat nyúj­tott át Leonyid Brezsnyev­nek, köztük egy albumot, amely Csepelnek a Szovjet­unióhoz fűződő kapcsolatait mutatja be. A párttitkárnak azonban még egy megbíza­tása volt: tolmácsolta a gyáróriás sok-sok munkásá­nak javaslatát, hogy Leonyid Brezsnyevet és Kádár Jánost fogadják a Csepel Vas- és Fémművek törzsgárdatagjai­nak sorába. A tiszteletbeli törzsgárdatagságot szimboli­záló jelvényt, gyűrűt és ok­levelet Csató László, a Cse­pel Vas- és Fémművek ve­zérigazgatója nyújtotta át. Az SZKP főtitkára moso­lyogva jegyezte meg, hogy bár másodállást nem vállal­hat, de a törzsgárda tagsá­got elfogadja, s a szovjet és a magyar nép barátságáért most már ebben a minőség­ben is tevékenykedni fog. Ezt követően köszönetet mondott a Csepel Művek éle­téről, munkájáról adott tá­jékoztatásért, s elmondotta, hogy tevékenységének általá­nos jellemzőit jól ismerik a Szovjetunióban. Tudják, hogy a Csepel Művek sike­resen teljesíti feladatát Igen örvendetesnek mondotta azt a tényt, hogy a Csepel Mű­vek egy sor szovjet vállalat­tal van kapcsolatban. Örö­mét fejezte ki, hogy a ba­rátsági nagygyűlésen éppen Csepel dolgozóival találkoz­hatnak Végül hangsúlyozta: nagy jelentőséget tulajdoní­tanak a Magyar Szocialista Munkáspárttal, a magyar néppel, a Magyar Népköz­társasággal fennálló kapcso­lataiknak, majd további si­kereket kívánt a vasmű dol­gozóinak tevékenységéhez, a szocialista munkaverseny­ben, az MSZMP X. kong­resszusán kijelölt feladatok megvalósításában. A házigazdák invitálására üzemlátogatásra induló szov­jet vendégeket és a társasá­gukban levő magyar szemé­lyiségeket nagy tapssal, él­jenzéssel, a magyar—szovjet barátság éltetésével köszön­tötték a gyár dolgozói, a kü­lönböző üzemcsarnokok munkáskollektívái. Amerre elhaladtak, magyar és szov­jet zászlócskák emelkedtek a magasba, tapsra verődtek a tenyerek. A Fémmű impo­záns üzemcsarnokában már a belépés pillanatában való­ságos embergyűrű fogta kö­rül Leonyid Brezsnyevet és Kádár Jánost. A gyárlátogatást követően a szovjet párt- és kormány­küldöttség barátsági nagy­gyűlésen találkozott a fővá­rosi dolgozók képviselőivel, Budapest munkáskollektívái­nak küldötteivel a Csepeli Sportcsarnokban. A nagygyűlés résztvevői hosszan tartó, lelkes ünnep­léssel köszöntötték az elnök­séget, amelynek tagjai között helyet foglalt Kádár János és leonyid Brezsnyev. Az elnökség tagia volt Fock Je­nő, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagja, a kor­mány elnöke, Németh Kár roly, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a buda­pesti pártbizottság első tit­kára, Pullai Árpád, az MSZMP Központi Bizottsá­gának titkára, Péter János külügyminiszter. Ugyancsak az elnökségben foglaltak he­lyet a szovjet párt- és kor­mányküldöttség tagjai. A szovjet és a magyar himnusz hangjai után Né­meth Károly nyitotta meg a nagygyűlést. Ezután Dómján László esz­tergályos a csepeli munká­sok forró, szívből jövő üd­vözletét tolmácsolta a ven­dégeknek. A következő felszólaló Miskei Mihály kutatómér­nök, majd Sípos Anna, a Goldberger gyáriak küldötte szólt. Ezután viharos taps köz­ben Kádár János, az MSZMP KB első titkára emelkedett szólásra. Lelkes, nagy taps köszöntötte a nagygyűlés következő szóno­kát, Leonyid Brezsnyevet. Kádár János és Leonyid Brezsnyev szavait sűrűn sza­kította félbe a nagygyűlés résztvevőinek tapsa. A forró hangulatú találko­zó Németh Károly zárszavá­val, majd az Internacionálé hangjainál fejeződött be. L. 7. Brezsnyev beszédét lapunk 3. oldalán ismertet­jük. L. I. Brezsnyev, az SZKP főtitkára, Baranyai Sándorné csepeli mnnkásnővcl beszélget Kapcsolataink fejlesztése a Szovjetunióval népünk életbe vágó érdeke Tisztelt nagygyűlés! Kedves Brezsnyev elvtárs! Kedves elvtársak! Baráta­im! Mindnyájan átérezzük az esemény különleges fontos­ságát, amikor most, itt Cse­pelen, a magyar munkás­mozgalom fellegvárában kö­rünkben üdvözölhetjük nagy szövetségesünk, a testvéri szovjet nép kiváló képvise­lőit. Engedjék meg, hogy a magyar kommunisták, a szo­cialista társadalmat építő magyar nép nevében őszin­te tisztelettel és szeretettel én is köszöntsem Brezsnyev elvtársat, a nemzetközi kommunista mozgalom, a béke ügyének kiemelkedő és fáradhatatlan harcosát, a magyar nép igaz barátját, valamint a szovjet küldött­ség minden egyes tagját. Szívből köszöntöm a magyar —szovjet barátságnak szen­telt mai nagygyűlésünk minden résztvevőjét, fővá­rosunk. Budapest és Csepel dolgozóinak képviselőit. A megingathatatlan, szi­lárd elvi alapokon nyugvó mély történelmi gyökerekkel bíró barátságunk és szövet­ségünk kiemelkedő esemé­nyeként került sor a szov­jet párt- és kormánykül­döttség mostani látogatására hazánkban. Pártjaink, kor­mányaink képviselőinek tár­gyalasau az internacionaliz­mus, az őszinte barátság szelleme hatja át. Megbeszéléseinken érin­tettük kétoldalú kapcsola­taink és közös nemzetközi harcunk összes lényeges kérdését. Mély megelégedés­sel szólhatunk itt, a nagy­gyűlés, az ország nyilvános­sága előtt arról, hogy az összes megtárgyalt kérdés­ben ezúttal is teljes nézet­azonosság volt közöttünk, tárgyalásaink rendkrvüi hasznosak és eredményesek voltak. Túlzás nélkül mond­hatom, hogy Brezsnyev elv­társ, szovjet barátaink mos­tani látogatása a magyar— szovjet barátság és testvéri együttműködés újabb, fon­tos állomása, őszinte köszö­netet mondunk szovjet ba­rátainknak, hogy nagy ha­zai munkájuk és a zajló nemzetközi élet számtalan elkötelezettsége közepette is időt szakítottak és meghívá­sunkat elfogadva, eljöttek hozzánk. Tisztelt nagygyűlés! Bará­taim! A kialakult gyakorlatnak megfelelően, megbeszélése­inken tájékoztattuk szovjet elvtársainkat belső helyze­tünkről, az eredményekről, a még megoldásra váró fel­adatokról is. Megkönnyítet­te számunkra ezt, hogy pár­tunk Központi Bizottsága éppen két héttel ezelőtt ér­tékelte a Magyar Szocialista Munkáspárt X. kongresszusa óta végzett munkát. A Köz­ponti Bizottság joggal álla­(Folytatás a 2. oldalon.J

Next

/
Thumbnails
Contents