Délmagyarország, 1971. szeptember (61. évfolyam, 205-230. szám)

1971-09-01 / 205. szám

VIIÁG PRCHÉTÁtfW EGYESÜLJETEK! 61' évf°'yam' jgpr ^ —T 205. szám DELMA6YAR0RSZA6 • Tegnap Szegeden: Megkezdődött a házgyár üzembe helyezése A helsinki SALT-íorduló plenáris ülése Keden az amerikai nagy­követség épületében talál­kozott egymással Helsinki­ben a stratégiai fegyver­rendszerek korlátozásáról folyó tárgyalásókon részt vevő szovjet és amerikai küldöttség. A jelenlegi SALT-forduló keddi, sár­rendben a tizenhatodik ple­náris ülése két órát tartott. A következő ülesre a meg­beszélés menetrendje sze­rint pénteken, a szovjet nagykövetségen kerül sor. (MTI) A sokarcú Tarján Az új városrész bejáratainál nagy táblák igazítják útba az idegent. Ezekkel a térképekkel csupán az a baj, hogy napról napra kellene ókét változtatni, ahogy a még csak tervezettből valóság lesz. Az alaprajzokból házóriás, a da­rukon függő panelekből lakás, a földhányásokból út vagy cjipea játszótér. Timár Mátyás Latin­Amerikába utazik Darupályán Amióta lerakták a Szege­di Házgyár alapkövét, épí­tésé során nem érkezett olyan fontos dátumhoz, mint tegnap: az elsőként el­készült berendezések — a gyártócsarnok, az energeti­kai berendezés és a terme­léssel kapcsolatos közmű — üzembe helyezése tegnap hi­vatalosan megkezdődött. Heim János, a DÉLÉP fő­mérnöke közölte, ezzel a házgyár születésének fontos szakasza zárult le és közel­be került a rendszeres ter­melés megindításának a napja. Mint ismeretes, a házgyár épitöi szocialista munkaver­senyükben vállalták, hogy g fontos üzemet a terve­zett határidőnél hamarabb — 1972. március 31. — előtt átadják rendeltetésének. Most már minden kétséget kizáróan bebizonyosodott: a vállalást teljesíthetik, hiszen a házgyár termelőegységei október eleién az üzembe helyezési eljárás után rend­szeresen termelnek majd. A tapasztalatok, az eddigi próbatermelés ugyanis ked­vező eredményeket hozott: a szakemberek megállapitot­Timár Mátyás, a Minisz­| tertanács elnökhelyettese a ' hivatalos meghívásoknak | eleget téve. a közeljövőben j Argentínába, Chilébe, Peru­I ba és Ecuadorba látogat. I Utazásának célja a Magyar [Népköztársaság és a meglá­.. ... : togandó országok közötti szállítják a nagycsarnokban a paneleket kapcsolatok erősítése, gazda­ták. hogy a Szegedi Házgyár batermelé.v során felfedezett^®' együttműködésük bővi­paneljainak. termékeinek néhány hibát.' be kell álli- tese- A miniszterelnok-he­minősége felülmúlja mind tani a gyártósorok géptag­a dunaújvárosi, mind pedig iáit. Amennyiben ez is si­a Szolnoki Házgyár által kerrel- jár, emelkedhet a készített elemek minőségét, napi paneltermelés. A DÉL­Különösen megmutatkozik ÉP arra számít, hogy a ez az elemek felületén, mé- mintegy féléves időnyereség retpontosságában. Nincs — amellyel a tervezett idő­szükség különösebb javítás- nél hamarabb munkába fog­ra, „utókezelésre". A Szege- iák a házgyárat — mintegy di Házgyár próbatermelése 800 lakás a vártnál hama­során naponta 40—30 panel rabb való elkészítését, át­készült, ezekből Tarjánban, adásat jelenti majd. a Csillag tér sarkán a DÉL­ÉP dolgozói hozzáláttak két ötszintes lakóház felépítésé­hez. Már az összeszerelés alkalmával kitűnt, hogy az elemek jó minőségűek, könnyebb velük bánni, mint például a Szolnokról Szegedre szállított termé­kekkel. Heim János elmond­ta. hogy a 414-es és 415-ös épületeiket még ez év végé­ig átadhatják rendeltetésük­nek. A Szegedi Házgyár jó fel­tételekkel kezdheti a folya­matos termelést. Munkásai­nak száma elérte a 400-at. kialakult vezető gárdája és közvetlen termelésirányitó apparátusa. Az elkövetke­zendő napokban természete­sen ki kell javítani a pró­lyettest elkísérik a Külügy­minisztérium, a Külkereske­delmi Minisztérium és a nemzetközi gazdasági kap­csolatok titkárságának ma­gas rangú képviselői. A Timár Mátyás minisz­terelnök-helyettes vezette delegáció a legmagasabb szintű magyar küldöttség, amely a második világhábo­rú óta dél-amerikai orszá­gokba látogat. (MTI) Munkába álltak az iffü diplomások Hazánk felsőfokú intéz­ményeiben — nappali tago­zaton — 11 374 diplomás végzett az elmúlt tanévben. Közülük 2231-en már koráb­ban elkötelezték magukat: társadalmi ösztöndíjasként munkaviszonyt létesítettek különböző üzemekkel, válla­latokkal, intézményekkel, pályázattal vagy egyénileg J. Cedenbal Kádár János és Fock Jenő társaságában megtekintette a VVK-I Jumzsagijn Cedenbal. a Mongol Népi Forradalmi Párt Központi Bizottságának első titkára, a Mongol Népköztársaság Mi­nisztertanácsának elnöke Kádár Jánosnak, az MSZMP Központi Bizottsága első tit­kárának és Fock Jenőnek, a Miniszterta­nács elnökének társaságában kedden fel­kereste a Vadászati Világkiállítást. A ven­dégeket a világkiállítás főbejáratánál Fe­hér Lajos, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a kormány elnökhelyettese és dr. Dirnény Imre mezőgazdasági és élel­mezésügyi miniszter fogadta. A vendégek a kiállítás központjában tá­jékozódtak a nagyszabású vadászati-termé­szetvédelmi bemutató szakmai részletei­ről, adatairól, majd körsétara indultak. A körséta után Kádár János és Fock Je­nő megtekintette a kiállítás lovaspalyá­jának keddi versenyeit és bemutatóit. A Vadászati Világkiállítás megtekintése után Jumzsagijn Cedenbal egyebek között megállapította: — Nagy érdeklődéssel figyeltem a vi­lágkiállítást, s úgy gondolom, sikerül ha­tásosan kifejeznie legfontosabb mondani­valóját, azt, hogy óvjuk, védjük a ter­mészetet. Véleményem szerint részt vál­lalt ez a világkiállítás a népek közötti bé­ke és barátság ügyében is. örülünk, hogy a Mongol Népköztársaság reszt vesz ezen a világtalálkozón. tehát 9143-an léphettek mun­kába, számukra összesen 15 764 álláshelyet hirdettek meg, vagyis 72 százalékkal többet, mint amennyien vé­geztek. A pályakezdő pedagógusok számára a különböző okta­tási intézményekben együtt­véve 3669 álláshelyet tartot­ták fenn. miután befejező­dött az áltomanyban levő pedagógusok pályázati cik­lusa. A tanácsok és a szak­tárcák által meghirdetett 3669 álláshelyből 589 volt fő­városi, 126 megyei, városi és 2954 vidéki. A pedagógus­képző felsőoktatási intézmé­nyek nappali tagozatán ugyanakkor az idei tanév­ben 2877 hallgató fejezte be tanulmányait, közülük 2611­en pályázhattak. 266 hallga­tó ugyanis társadalmi tanul­mányi ösztöndíjas volt. Az elhelyezkedési lehetőség itt 140 százalékos volt. Valami­vel kedvezőtlenebb helyzet­ben pályázhattak a középis­kolai tanárok. Változatlanul keresettek a mérnökök is. „Hiánycikk" a szakemberek listáján a köz­gazdász is. Munkába álltak az agrár­szakemberek, s a fiatal or­vosok, fogorvosok, gyógysze­reszek is. Tarján két szimbóluma: háttérben a kész víztorony, elő* térben a cölöpverő Öröm a földön és a magasban, mert egy új játszótér ismét elkészült Somogyi Károlyné íelveteiei A házak az ég felé törnek, a csövek a föld alatt szol­gálják az új városrészt. Hamarosan üj arcot ölt a Retek utca

Next

/
Thumbnails
Contents