Délmagyarország, 1967. július (57. évfolyam, 153-178. szám)

1967-07-01 / 153. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEKI Koszigin Kubából Párizsba érkezett Közlemény a kubai látogatásról A szovjet kormányfő ma tanácskozik De Gaulle elnökkel Havannában Koszigin szovjet kormányfő kubai lá­togatásáról hivatalos közle­ményt adtak ki, mely sze­rint Koszigin és Fidel Cast­ró között megbeszélések folytak baráti, elvtársi lég­körben. E megbeszélések le­hetőséget nyújtottak, hogy teljes nyíltsággal eszmecse­rét folytassanak a feleket kölcsönösen érdeklő kérdé­sekről. Havanna népe pénteken szívélyes búcsút vett Alek­szej Koszigin szovjet kor­mányfőtől, aki a kubai for­radalmi korjnány meghívá­sára tett baráti látogatást Kubában. Szinte az egész főváros lakossága felsora­kozott az út mentén, ahol Koszigin és a kíséretében levő kubai vezetők gépko­csikaravánja elhaladt Á kubaiak ovációval üdvözöl­ték Alekszej Koszigint A kubai főváros nemzet­közi repülőterén Koszigin és Fidel Castro baráti ölelés­sel búcsúzott egymástól. Koszigin szovjet minisz­terelnök három és fél napos kubai tartózkodása után ma reggel érkezik Párizsba, ahol délelőtt 11 órakor ta­nácskozásokat kezd De Gaulle elnökkel. A két államférfi először négyszemközt folytat megbe­szélést, majd a tárgyalá­sokba néhány más francia és szovjet személyiséget is bevonnak. A tervek szerint Koszigin szombat délután folytatja repüjőútját Moszk­vába. Podgornij Szíriában Nyikolaj Podgornij, a ba utazott. Nurredin Atasszi Szovjetunió Legfelső Taná- szíriai államfő és a szíriai csa Elnökségének elnöke kormány meghívására tesz pénteken repülőgépen Szí- baráti látogatást a Szíriai ria fővárosába, Damaszkusz- Arab Köztársaságban. Befejeződött az ENSZ-ben a közel-keleti vita Az el nem kötelezett országok módosított határozati javaslata Az ENSZ-közgyűlés pén­tek délelőtti ülésén befeje­ződött az általános vita az izraeli agresszió következ­ményeinek felszámolásáról és az agresszor csapatainak a fegyverszüneti vonal mö­gé történő visszavonásáról. A vitában 69 ország kül­döttei szólaltak fel. A felszó­lalók többsége erélyesen elítélte az izraeli agresz­sziót és az agresszor fő pártfogóit: az Egyesült Ál­lamokat és Angliát. A vitá­ban részt vett küldöttségek többsége támogatta azt az igen fontos követelést, hogy haladéktalanul és feltétel nélkül vonják ki az izraeli csapatokat az arab orszá­gok megszállt területeiről. Az ülés végén Jugoszlávia képviselője beterjesztette a módosított tizenhathatalmi határozattervezetet. (A 15 ország határozati javaslata szerzőihez Kenya is csatla­kozott.) A módosított hatá­rozati javaslat tartalmaz­za a korábbi pontokat, be­leértve a legfontosabb kö­vetelést, hogy az izraeli csa­patokat vonják vissza a jú­nius 5-e előtti állásokba. Két új pontja van a tizenhat ország határozati javaslatá­nak. Az egyik felkéri az ENSZ főtitkárát, megfelelő időpontban nevezzen ki sze­mélyes képviselőt, akinek az lenne a feladata, hogy a Közel-Kelet problémáival összefüggésben kapcsolato­kat tartson fenn az érdekelt országokkal. A másik pont értelmében a közgyűlés fel­kéri a Biztonsági Tanácsot, nyomban az izraeli fegyve­res erők visszavonása után sürgősen tanulmányozza a közel-keleti helyzet minden vonatkozását a békés meg­oldás érdekében. A megfigyelők szerint je­lenleg ennek a határozati javaslatnak van a legna­gyobb esélye arra, hogy megkapja a leadott szavaza­(Folytatás a 2. oldalon.) Miniszteri vándordíjakat tűztek ki Az Országos Mezőgazda­sági Kiállítás és Vásár kere­tében az idén első alkalom­mal rendezik meg az élel­miszeripari termékek ered­ménybemutatóját és a ter­mékek rangsorolását. A be­mutatásra kerülő termékek készítmények közül a legki­válóbbak első, második és harmadik díjat, illetve elis­merő oklevelet nyernek. A mezőgazdasági és élemezés­iigyi miniszter az idei kiál­lításra és a további kiállí­tásokra két-két miniszteri vándordíjat tűzött ki. Leg­eredményesebben szereplő élelmiszeripari vállalatok, üzemek és gyáregységek ju­ta'mszására. A vándordíjak nyertesei egyenként két­százezer forint értékű tárgy­jutalomban részesülnek. üttörők köszönik a kongresszus küldötteit Fiatalok egyhetes ünnepi miíszakja A Kommunista Ifjúsági Szövetség VII. kongresszusát új munkasikerekkel kíván­ja köszönteni a szegedi Kenderfonó és Szövőipari Vállalat fiatalsága. A vállalat KISZ-bizottsága felhívással fordult az üzemrészekben dolgozó ifjúmunkásokhoz, kezdeményezzenek egyhetes munkaver­senyt. A gyáregységekből; a jutagyárból, szegedi kendergyárból és a központi gyár­ból összesen 218-an csatlakoztak a felhí­•áshoz azzal a céllal, hogy az első fél évben keletkezett termelési elmaradáso­kat megszüntessék. A fiatalok felajánlot­ták, hogy a májusban elért termelési eredményeiket túlteljesítik, a minőségi követelményeket betartják, valamint megszüntetik a késéseket és igazolatlan hiányzásokat Az egyhetes ünnepi műszakot bizottság értékeli majd, a legjobbakat pénzjuta­lomban részesítik. A bemutatókon exportra vagy belföldi fogyasztásra szánt és az alábbi termék­csoportokba tartozó élelmi­szerekkel lehet részt venni, gyümölcs-, főzelék- és hús­ipari konzervek, tartósított készítmények, mélyhűtött áruk, tejtermékek, vágottba­romfi és baromfikészítmé­nyek, édesipari és likőripari termékek, valamint dohány és dohány-gyártmányok. Az eredmény bemutatókra július 15-ig lehet jelent­kezni. 57. évfolyam, 153. szám Ara: 50 fillér Szombat, 1967. július 1. Vitanap a KISZ-kongresszuson Kádár János elvtárs tolmácsolta az MSZMP Központi Bizottságának üdvözletét Pénteken folytatta munkáját a Magyar Kommunis­ta Ifjúsági Szövetség VII. kongresszusa. Részt vett a tanácskozáson és az elnökségben foglalt helyet Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára, Biszku Béla, az MSZMP K özponti Bizottságának titká­ra, Szirmai István, az MSZ MP Politikai Bizottságának tagja, továbbá Czinege La jos honvédelmi miniszter, az MSZMP Politikai Bizottságá nak póttagja. A tanácskozá­son hosszan tartó, nagy tap s közben lépett a mikrofon­hoz Kádár János és a Magy ar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának üd vözletét tolmácsolta a KISZ VII. kongresszusának. AK1SZ-kongresszus tisztplpfpre Pénteken vitanap volt. Ko­pács Sándor, a KISZ Borsod megyei bizottságának első titkára hangoztatta, hogy a Központi Bizottság beszámo­lójában foglalt elvek alap­ján az alapszervek lehetőleg esztendőnként értékeljék tagjaik tevékenységét, mondjanak véleményt a fia­talok munkájáról. Fodor Margit, a füzesabonyi Pe­tőfi Termelőszövetkezet KISZ-titkára a falusi ifjú­ság életéről szólott Rámu­tatott: a termelőszövetkeze­tek gazdasági eredményei­nek gyarapodásával együtt az új, ösztönző bérezési for­mák is nagy szerepet ját­szanak abban, hogy otthon­fartsák a falusi fiatalokat Rácz Lívia Szolnok me­gyei küldött, a mezőtúri Te­leki Blanka Gimnázium KISZ-titkára az iskolában működő ifjúsági alapszerve­zetek és a tanári testüle­tek közötti sokoldalú kap­csolatok fontosságát hang­súlyozta. . A Dunai Vasmű KISZ­fczervezetének csúcstitkára, Szarka Rudolf az ifjúmun­kások brigádmozgalmának, termelési akcióinak eredmé­nyeiről szólt Scheidl Lajos, a madocsai Igazság Terme­lőszövetkezet elnöke, Tolna megyei küldött elmondotta, hogy az elmúlt év októbe­re óta több mint kétezer fiatal kérte felvételét Tolna megye termelőszövetkezetei­be. Vass János, az Ajkai Timföldgyár és Alumínium­kohó vegyészmérnöke azt fejtegette, hogy a fiatal dip­lomások, műszakiak többsé­ge szívesen kér és vállal részt a KISZ mozgalmi fel­adataiból, a termelési akci­ókból. Ha közöttük akadnak passzívak, elzárkózók, poli­tikailag közömbösek, ez nemcsak az ő hibájuk, az Ilyeneket is megnyerhetik maguknak a KlSZ-szerveze­tek, ha konkrét feladatokkal bízzák meg őket. Kurt Christensen. a Dán Kom­munista Ifjúsági Szövetség vezetőségi tagja, majd Yrjö Paaianen, a Finn Demokra­tikus Ifjúsági Szövetség Központi Bizottságának tag­ja, Francois Hilsum, a Fran­cia Kommunista Ifjúsági Szövetség főtitkára üdvözöl­te a kongresszust, s szólt a nemzetközi ifjúsági mozga­lom jelentőségéről. Szabó Ferenc, a Magyar Űttörők Országos Elnöksé­gének titkára hangsúlyozta: — őszinte elismerésünket fejezzük ki mindazoknak a nevelőknek, akik fáradtsá­got nem ismerve, önzetlenül részt vállalnak az úttörő­szervezet munkájából — mondotta. — Szövetségünk munkájához a társadalom még fokozottabb gondosko­dását kérjük. A tanácskozás emlékeze­tes percei következtek ez­után: kisdobosok, az úttörők követei köszöntötték az idősebb testvért, a KISZ-t Kádár Jánas elvtárs üdvözli a KISZ-kongresszust „Szószólóik" egymillió-két­százezer társuk nevében el­mondták: az úttörők büsz­kén néznek fel a KISZ-ís­tákra. Bálint Valér, az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt kutató laboratóriumának ve­zetője elmondotta, hogy a fiatal szakemberek túlnyo­mó többsége derekasan áll helyt a munkában, eredmé­nyeik azonban még szebbek lehetnének, ha több bizal­mat kapnának szakmai ve­zetőiktől. Károly László, a KISZ fehérgyarmati járási bizottságának titkára, és Inglis Jánosné, budapesti küldött felszólalása után a haladó görög fiatalok Labra­kisz Ifjúsági Szövetségének képviselője szólt a kongresz­szushoz. Vkim Csüng Szuk, a Koreai Szocialista Dolgo­zó Ifjúsági Szövetség Köz­ponti Bizottságának alel­nöke az amerikai imperia­listák aknamunkájáról be­szélt Eulogio Rodriguez, a Ku­bai Kommunista Ifjúsági Szövetség, Jerzy Crzybczak, a Lengyel Falusi Ifjúsági Szövetség nevében üdvözölte a kongresszust. Horváth István, Győr me­gye küldötte, Pálmai Lász­ló, a KISZ váci városi bi­zottságának titkára a fiata­lok termelést segítő mun­kájáról, Szakács József főhad­nagy, Borsod megyei küldött a katonafiatalok hazafias nevelésének kérdéseiről be­szélt. Horváth Mária, a kő­szegi mezőgazdasági techni­kum növendéke a középis­kolások gondjait vázolta. A Mongol Forradalmi If­júsági Szövetség delegáció­jának vezetője, Nacagdorzs, majd G. Bridges, az Angol Ifjú Kommunista Szövetség, F. Bochov, a Szabad Né­met Ifjúsági Szövetség nevé­ben köszöntötte a kongresz­szust. barta István, a Hajdúsá­gi Iparművek KISZ-titkára, Sebestyén János, a KISZ Heves megyei bizottságának első titkára, Lips Sándor határőr tizedes, Vas megyei küldött szólalt fel. Ezután több külföldi testvéri ifjúsá­gi szövetség képviselője üd­vözölte a tanácskozást A kongresszus ma folytat­ja munkáját. • A KISZ Központi Bizott­sága pénteken este az If­júsági Parkban bált rende­zett a kongresszus résztve­vőinek tiszteletére.

Next

/
Thumbnails
Contents