Délmagyarország, 1965. november (55. évfolyam, 258-282. szám)

1965-11-02 / 258. szám

Couve de Murville Moszkvában A M A G Y 4 R SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA 55. évfolyam, 258. szám Ara: 60 fillér Kedd, 1965. november 2. Mindenből többet a tervezettnél A szegedi tsz-ek kimagasló sikerei a felvásárlási tervek A hárommilliomodik lakás A szegedi határ idén 29 ezer 909 mázsa (vagyis ter­vezettnél 6 ezer mázsával több) kenyérgabonát ter­mett. Ennek közel 54 száza­léka a központi készletet gyarapította. A tsz-ek ugyan­is több mint 16 ezer mázsát szerződéses úton értékesítet­tek, a város kenyérgabona fel­vásárlási tervét mintegy 160 százalékra teljesítették. Kiemelkedő a burgonyafel­vásárlás, a városi tsz-ek 740 százalékra teljesítették ter­vüket. Az idén mindössze 20 vagon burgonyát szándékoz­tak felvásárolni, ezzel szem­ben szeptember 30-ig 148 vagonnal vettek át a felvá­sárló szervek. A pecsenyecsirke nevelé­sében és értékesítésében is példásak a szegedi közös gazdaságok, elsősorban a Móra Ferenc Tsz. Október elejéig közel 2 ezer 100 mázsa baromfit vásároltak fel a szegedi tsz-ekből. ami 210 százalékos terv-tel­jesítést jelent. Jövő évben kétszer annyi baromfit kell a városi gazdaságoknak ne­tetjesítésében velniök, a felvásárló szer­vek azonban cseppet sem aggódnak az 1966. évi terv­teljesítés miatt. Kedvező a vágómarha vásárlási aránya is, az évi előirányzatot 10— 11 százalékkal túlhaladták. Szeged szövetkezeti és ház­táji gazdái több mint 550 darab marhát értékesítettek. A gazdaságok állományát fi­gyelembe véve év végéig 155—160 százalékos tervtel­jesítés várható. 1966-ban 200 darabbal növekedik a mar­hahizlalás terve. Az idei ta­pasztalatok szerint reális ez a követelmény. Egyik fontos és igen ked­velt táplálékunk a sertés­hús. A közös gazdaságok idén 1560 darab hízott sertés átadására kötelezték ma­gukat. Csupán a Felszabadulás Tsz 700 darabra szerződött. Ok­tóber elejéig a szegedi tsz-ek és a háztáji, illetve egyéni gazdaságok 1864 da­rab sertést, a tervezettnek 74,6 százalékát adták át. A kora tavaszi betegségek és veszteségek ellenére nem lesz számottevő hiány a terve­zett mennyiségben. A felvásárlás leggyengébb pontja a tojás. Egymillió to­jásra számítottak a városi gazdaságokból, eddig mind­össze 550 ezer darabot vet­tek át Oka abban keresen­dő, hogy az egyik közös gaz­daságba tervezett tojóház nem épült fel, illetve nem termelt jóllehet a felvásárló szervek számítottak rá. Megfelelő a tej szerződé­ses értékesítése, az év 9 hónapjában 700 hek­tolitert szállítottak a terme­lők. Ez 78 százalékos terv­teljesítést jelent Megkezdődtek az 1966. évi szerződéskötések. A konzerv- és hűtőipari zöld­ségféléknél máris kimagasló eredmények születtek: 470 vagon árura szerződtek a szegedi termelők. Ez 188 szá­zaiékos eredmény. Már biz­tosított a baromfiszerződés terve is, 3 ezer 250 mázsára (az előirányzott mennyiség 118 százalékára) kötelezték magukat a tsz-ek. A vágó­marha- és sertésfelvásárlási szerződéskötések eddigi ered­ményei szintén biztatók. Az utóbbi két évtizedben több mint hétszázezer úf otthon épült az országban, s ugyanakkor meghaladja a százezret a avultság és lak­hatatlanság miatt lebontott Lakások száma. Az első fél évben a taná­csok csaknem 15 000 lakás használatára adtak enge­délyt, de ebben az időiszak­ban több mint hétezer el­avult, régi lakást lebontot­tak, s töröltek a nyilván­tartásból. A második fél évben is több ezer rossz la­kást szüntettek meg, viszont júliusban ós augusztusban aránylag kevés lakóház épí­tése fejeződött be. Így vég­eredményben — a hozzáve­tőleges számítások szerint — a harmadik negyedév utolsó heteiben épült fel az ország hárommilliomodik lakása. Couve de Murville francia külügyminiszter feleségével és kíséretének tagjaival va­sárnap Szocsiba látogatott, ahol Koszigin szovjet kor­mányfővel és Mikojannal, a Legfelső Tanács elnökségé­nek elnökével találkozott. A két államférfi megvitatta a nemzetközi helyzetet, így az európai problémákat is, to­vábbá a szovjet—francia kapcsolatok kérdéseit. Az eszmecsere szívélyes, baráti légkörben folyt le. A francia külügyminiszter és kísérete a Szovjetunióban tett körútjáról visszaérkezett Moszkvába. A képen: (balról jobbra) Alekszej Koszigin saovjet miniszterelnök, M. Couve de Murville, P. Bau­det, Franciaország moszkvai nagykövete és V. Zorin, a Szovjetunió párizsi nagykö­vete. Leonyid Brezsnyev, aa SZKP Központi Bizottságá» nak első titkára, a Szovjet­unió Legfelső Tanácsa El­nökségének tagja hétfőn fo­gadta Couve de Murville francia külügyminisztert és eszmecserét folytatott vele az időszerű nemzetközi prob­lémákról, valamint a szovjet —francia viszony kérdései­ről. ( Andrej Gromiko szovjet külügyminiszter és felesége hétfőn vacsorát adott Couve de Murville és felesége tisz­téletére. A világ ifjúságának ünnepe Húszéves a DÍVSZ — Jubileumi ünnepség Budapesten A Demokratikus Ifjúsági Világszövetség budapesti iro­dája és a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Köz­ponti Bizottsága a DÍVSZ megalakulásának 20. évfordulója alkalmából ünnepséget rendezett hétfőn az Erkel Szín­házban. Megjelentek és az elnökségben foglaltak helyet a DÍVSZ titkárságának tagjai és a KISZ Központi Bi­zottságéinak titkárai. Ott voltak az ünnepsegen a hazánk­— A magyar fiatalok, mint eddig, a jövőben is részt vállalnak a közös küzdelem­ből, a DÍVSZ tevékenységé­ből, a világ haladó ifjúsága egységenek erősítéséből. Vál­laljuk, hogy a DÍVSZ két bon -tanuló, külföldi, fiatalok jtépviselpi is: Nádasdi József- évtizedes programja alapján nek, a KISZ Központi Bizottsága titkárának, a Magyar tovább erősödből V demofera-i Ifjúság Országi<5 Tanácsa elnökének megnyitója után Mé­hes Lajos, a KISZ Központi Bizottságának első titkára mondott ünnepi beszédet. Nagy tapssá! fogadott beszéde után Rodolfo Mechini, a Demokratikus Ifjúsági Világszö­vetség elnöke szólott a gyűlés részvevőihez. ^ Az ünnepség második részét művészi műsor töltötte ki. tikus antiimperilista és anti­fasiszta erők egysége. Hisz­szük, hogy mi, magyar fia­talok szocialista hazánk épí­tésével, internacionalista kö­telességeink teljesítésével eredményesen járulhatunk hozzá a világ ifjúságának ügyéhez. Külön megtisztel­tetésnek érezzük, hogy a mi — Öt kontinens haladóit- júsága és köztük a magyar hazánk, a mi fővárosunk ad júsága ünnepel ezekben a ifjúig js gyűlölettel és meg- otthont a DÍVSZ irodájának; eTőrSnytőnaSair ütéssel az amerikai impe- « hogy a magyar if­világháború vérzivatara után rialisták felé. ezért követeli tusag a jovoben is igyek­alakult meg a Demokra- öt világrész haladó ifjúsága s:7-lk iA tikus Ifjúsági Világszövetség, New Yorktól Moszkváig, amely fennállása alatt a Méhes Lajos elvtárs beszéde nemzetközi összetartozás, a szolidaritás jelképe és gya­korlati megvalósítója lett. Ma már 113 ország 238 ifjú­sági szervezetének több mint 10Q millió fiatalja tartozik táborába. Stockholmtól Fokföldig: ves­senek véget az agressziónak Vietnamban! szik jó házigazda lenni. — A világ ifjúságának ünnepén testvéri szeretettel köszöntjük a jubiláló De­mokratikus ifjúsági Világ­szövetséget és annak minden tagszervezetét. A magyar if­júság. a Magyar Kommu­nista Ifjúsági Szövetség Köz­ponti Bizottsága nevében kí­— Büszkék vagyunk arra, hogy hazánk erejéhez mér­ten erkölcsileg és anyagilag — Győzelmekkel teli húsz is, w*íti * harcoló vietnami további sikereket év van világifjúsági szerve- . ^szkek vagyunk, ^SáhS harai preg^ zetünk mögött, de az a vi- hogv mi is resaesei vagyunk jának végrehajtásához Biz­lág, amelyről a DÍVSZ meg- a világ haladó ifjúsága har- tosítjuk testvérszervezetein­alapítói álmodtak és arte- cának. A magyar ifjúság, a ket, világszövetségünket, lyért harcoltak, még nem KISZ tagsága nevében forró hogy a magyar ifjúság, a valósult meg. Az imperia- testvéri üdvözletünket és KISZ mindig hű marad a lista kalandorok mérgezik a szolidaritásunkat küldjük húsz évvel ezelőtti eskiihözl légkört, állandó háborús fe- ifíú vietnami testvéreinknek! (MTI) szültséget tartanak fenn. s hogy visszafordítsák a tör- Rodolfo Mechini beszéde ténelem kerekét Az Egye­sült Államok vezetői — mi­közben a békéről beszélnek, és álszent frázisokat hangoz­tatnak a megegyezésről — a bombák tízezreit zúdítják Vietnam békés falvaira, kór­házakra és iskolákra, harci fegyvereik közé tartozik a mérgesgáz. békés lakosok, nők és gyermekek emberte­len megcsonkítása, megkín­zása. És mindez miért? Mert egy nép szabadságban. Ide­gen hódítók nélkül akar él­ni, mert az ifjúság Vietnam­ban is a szabadságot a ta­nulást, az emberi életet a békét választotta. — Ezért fordul a világ if­Meleg szavakkal mondott köszönetet a fnagyar fiata­loknak a DÍVSZ elnöke icaért hogy — külföldi tár­saikhoz hasonlóan — gyűlé­sek, összejövetelek sorozatán köszöntötték a fennállásának 20. évfordulóját ünneplő if­júsági világszervezetet. A budapesti emlékünnepség fórumáról tolmácsolta a DÍVSZ üdvözletét a világ különböző tájain élő fiata­toknak, ifjúmunkásoknak és diákoknak, akik bátran sík­raszállnak a népek közötti barátság, a béke, a nemzeti függetlenség és a haladás eszméiért, azokért a célo­kért, amelyekért a világ­szervezet küzd. Emlékeztetett arra: — A DÍVSZ alapítóinak szilárd vott eltökéltségük, hogy megőrzik a békét fel­számolják a fasizmust, tá­mogatják az elnyomott né­pek harcát véget vetnek a gyarmati uralomnak, erejük­höz mérten segítik a népek szuveréiütásának kibonta­koztatását és együttes erő­vel küzdenek az ifjúság jo­gainak biztosításáért Két évtized elteltével bizvást el­mondhatjuk, hogy világszer­vezetünk létrejötte óta e cé­lok megvalósítása útján nagy lépésekkel haladtunk előre. Hangsúlyozta, hogy a jö­vőben a világszervezetnek fokozott erővel kell sikra­szállnia az Ifjúság nemzet­közi demokratikus mozgal­mainak kibontakoztatásáért, a fiatalok haladó összefogásáért Felsővárosi November elején még so­hasem vblt ilyen szép. ápolt a felsővárosi határi-ész, mint az idén. A földek a szélsősé­ges nyári időjárás ellenére is jó termést adtak. Sonkoly László főagronómus szerint a 424 holdnyi közös kukorica átlagosan 40 mázsa csöves termést ad a Felszabadulás Tsz-ben. Az őszi vetés befejeződött s a betakarítást végző gya­logbrigádok nyomábftn min­denütt ott járnak az ekék. A gazdag állatállomány bő­séges téli takarmányellátásá­ról is gondoskodtak. Mikor a tsz-ben jártunk, a silózás már a végénél tartott. S mint mondották: a télen szi­lászból bizonyosan még eladó is lesz. 22é vagonnyi szllázs varja ké­szen a telet. Felvételünk a siló­sás befejezéséréi készült M vagonnyi kukorica fér a kö­zéé gérékba. A várható termés pedig 1ÍS vagon kérül várható. Fogatok, vontatók egész serege hordja most a mezéről a ter­mést, s hogy gyorsabb legyen a forduló, a tetőkén keresztül m Omlesztik a kukoricát a tett­helyre s

Next

/
Thumbnails
Contents