Délmagyarország, 1965. november (55. évfolyam, 258-282. szám)

1965-11-02 / 258. szám

Szovjet és lengyel pártvezetők találkozója • Moszkva (TASZSZ) Október 29-en ss 30-án Belorussziában Leonyid Bresanyev. az SZKP KB első titkára. K. Mazurov, az SZKP elnökségi tagja, a minisztertanács elnökének első helyettese, J. Andropov, a KB titkara es V. Novikov, a KB tagja, a miniszterta­nács elnökhelyettese megbe­széléseket folytatott Wla­dyslaw Gomulkával, a LEMP KB első titkárával, Jozef Cyrankiewicz-csel. a LEMP Politikai Bizottsaga tagjával, a minisztertanács elnökével, Zenon Kliszkó­val. a Politikai Bizottság és a KB tagjával, Stefan Jend­rychowskival, a Politikai Bizottság tagjával. Az SZKP és a LEMP ve­zetői a találkozók során kölcsönösen tájékoztatták egymást a szocializmus, il­letve a kommunizmus épí­téséről, megvitatták a szov­jet—lengyel gazdasági és politikai kapcsolatok továb­bi fejlesztésének kérdéseit, véleményt cseréltek a jelen­legi európai és nemzetközi helyzet főbb kérdéseiről. ALGÍR WÉL.VIETSAM lElmarad a második Bandung Katonai díszszomle a forradalom evfordu óján 0 Algír (DPA. UPI.M1JN) értekezletet — a második Hétfőn, az algériai felsza- bandungi ertekezletet — baditó jaarcok kezdetének meghatározatlan időre elha­ll. évfordulóján az ország iasgtják. A UP1 amerikai fővarosában katonai disz- hírügynökség értesülése sze­szemlét tartottak. Bumedien rint az elhalasztás kérdése­miniszterelnök az. esemény ben teljes elvi megegveaés alkalmából rádióbeszédét jött létre a külügvmintszte­mondott. amelvben a gazda- rek között. A külügvminisz­sagi problémák leküzdesé- terek azonban — szintén az vei kapcsolatos feladatokról amerikai hírügynökség je­es tervekről beszelt. lenlése szerint — nem tud­Mtkojnn es Kosziéin azal- lak megegyezni abban a ja­: gériai forradalom U. évfor- vaslatban, hogv a Szov.iet­dulója alkalmából távirat- uniót, Malaysiát és Singa­han köszöntötte Bumedient pore-t hívják nvec a későbbi ee az algériai népet. időpontban megtartandó LAPZARTAKOR csúcsértekezletre Az érte­f.RKEZKTT- kezlet határozatát — véli ! Az afrikai—ázsiai erszá- tuc?,ni a tudósítója ­gok külügyminisztereinek nyilatkozatban hozzak nyíl­hétfőn délután zárt ajtók vanossagra. mögött megtartott ülése után USA bombatámadás „tévedésből99 bejelentették, hogv a kül­ügyminiszterek hétfőn este — magvar idő szerint — 22 órakor megtartják az érte­kezlet záróülését. Nyugati hírügynökségek egybehangzóan azt jelentik, hogy az állam- és kormány­fők november 5-re kitűzött RHODESIA De Gaulle—yagy Mitterrand? • Párizs (MTI) Waldeck Rochet, az PKP főtitkára a megyei párt­titkárok Párizsban megtartott értekezletén kifejtette a kommunisták feladatait « köztársasági elnökválasz­tási kampányban. Az FKP főtitkára elégtétellel álla­pította meg. hogy a párt tagjai helyesléssel fogad­ták a Központi Bizottságnak Francois Mitterrand je­löltségét támogató döntését, Megértették, hogy a francia politikai helyzet egészséges kibontakozását elősegítő nagy jelentőségű kezdeményezésről van szó. Amióta az FKP elhatározta, hogy négy és fél millió szavazatával Mitterrand-t támogatja — han­goztatta Waldeck Rochet —, az eddig ingadozó PSU (Egyesült Szocialista Párt) és a Radikális Párt is Mitterrand mögé állt, aki így az egész baloldal köztársasági elnökjelöltjévé vált. Most már nyilván­való — mondotta —. hogy a választási csata két je­lölt között fog lezajlani: az egyik De Gaulle, aki az ország legfőbb reakciós erőire támaszkodik, a másik Francois Mitterrand, a személyi hatalom rendszeré­vel szembenálló köztársasági erők egyetlen igazi je­löltje. Ha De Gaulle-t meg is választják december 5­én, könnyen lehetséges, hogv az elnök magas kora miatt előb-utóbb visszavonulásra kényszerül. Ez eset­ben felmerül « kérdés: milyen rendszer lépjen a je­lenlegi helyébe? A mostaninak egyszerű mcgfoltozá­sára kerül-e sor, vagy pedig meglesznek a nép tény­leges akaratának megfelelő új, demokratikus rend­szer feltételei? Ez mindenekelőtt attól függ — mon­dotta Waldeck Rochet —, hogy az adott pillanatban milyen lesz a politikai erők viszonya. Az erőviszo­nyok alakulását viszont nagymértékben befolyásolja a köztársasági elnökválasztás eredménye. Wilson egérutat adott Smith-nek • London (MTI) napon belül njegaiakíthatják Harold Wilson brit mi- és ez a bizottság az év vé­niszterelnök rhodesiai tár- géig befejezheti konzultációs gyalásai után vasárnap re- munkáját, pülögépen Lagosból Accrába Az angol köavélemény sze­érkezett. Itt felkereste Nkru- rint az ár, amit Wilson moh ghanai elnököt, és a ezert a ketes eredményért vele folytatott megbeszélés fizetett, Afrika bizalmának után az angol miniszterei- es jóindulatának fenyegető nők vasárnap este visszaér- elvesztése. Ezt világosan mu­kezett Londonba. A repülő- tatja Nkrumah ghanai el­térőn' Wilson rögtön nyilat- nök nyilatkozata, amely sze­kozott a sajtónak. „A rette- rint Wilson megsemmieitet­netes csapás, amely a múlt te még azt a bizalmat is, heten még közvetlenül fe- amellyel Rhodesia afrikai n.vésetett, úgy gondolom, el- többségé Salisburybe érkezé­kerülhetővé vált és idővel sét üdvözölte, még elérkezhetünk a kér- Rhodesia egyik pártja a dés rendezéséhez" — mon- Zanu londoni képviselője ki­dotta az angol miniszterei- jelentette: riök. Hangoztatta, nem ka- — A brit kormány úgy tonai erőszak útján történő látszik egérutat akar adni rendezésre gondolt. A ki- Ian Smith-nek, mert ő és hí­rál.vi bizottság megalakítása, vei brit származásúak. Egé­*'obT^Uh^Zel .™SeKVe~ hogy ha a brit zett, lehetőve teszi a szuk- , séges idón.vérést a dolgok át- kí,rm',nv nem SVakorolja gondolására. Közölte, hogy a törvényes hatalmát, elkerül­királyi bizottságot néhány hetetlen lesz a vérontás. • Saigon -pi) Hők és gyermeken ellen ontás beszüntetését, wa­Az amerik.. -rtUiCír shinjton vietnami politikájá­nokság szóvivője vásárnap 48 nSiálOS BÍdOZat nak megváltoztatását a New reggel közölte, hogy az _ „ . .. „ York Times vasárnapi szá­USA légierő ket Skvraider 8 „naiSMia« ItVLaiKOZaia mában. A ..Hatszázak nyi­Fáeiilteán latkozata" ramutat; rosDtisag „Minden fenyegetőzés el­8 katonai parádén lenére nyíltan kijelentjük, hogy ellenezzük á kormány szik a harci cselekmények- helytelen, és erkölcstelen tói A. bombatámadás nak 48 vietnami politikáját"! halálos áldozata van, ötven- * madást hajtottak regre Be öten megsebesüllek. Az AP Saigonban hétfőn délelőtt Duc ellen. Bong Son köze- értesülése szerint a tárna- a dél-vietnami nemzeti ün­lében, Binh Dinh tario- dás időpontjában főleg nök nep — Ngo Dinh. . Diem mányban. és gyermekek tartózkodtak rendszere megdöntésének Hírügynökségi jelentések- a faluban. második évfordulóján — * nagy katonai díszszemle Saigon Tan Son Nhut re- volt. püiöterén, amelv katonai A nemzeti ünnep alkal­é-i polgári légiforgalmat bo- mából a saigoni kormány nyolít te, vasárnap délben rendkívüli biztonsági intéz­70 méteres lángok csaptak kedéseket foganatosított. mi­fel a repülőtér katonai vei tartott attól, hogy a Be üzemanyag raktárának Duc dél-vietnami falu ellen egyik nagyméretű benzin- tévedésből végrehajtott, amc­tartályából". Csak több szaz- rlkai légitámadás miatti el­ezer liter haboltoanyaggal keseredés Amerika-ellenes tudták megfekesni a tűz- tüntetésekhez vezethet. In-, vészt. eidensekre nem került sor, » de nyugati sajtótudósítók je­Ötvennégy Egyesült Alla- lentesükben megemlítették, mok-beli főiskolai intéz- hogy a tömeg fásultan és mény OOO tanára és előadója közönyösen nézte végig a követelte a vietnami vér- katonai parádét. variaszbombaaoja szombaton parancsot kapott az ame­rikai katonai egységek szá­razföldi műveleteinek támo­gatására, Közben — a szó­vivő szerint „tévedésből' — a Skyraiderek bombatá­ből kiderül, hogy a táma­dás teljesen váratlanul érte a falut, amely távolabb fek­INDIA—PA K l SZTÁ /V ós Ajub Khan nifücstkozata INDONÉZIA A hadsereg fokozza Közép-amerikai kommunista és munkáspártok értekezlete 0 Havanna (TASZSZ) A párttalélkozóról kiadott A Kubai Kommunista Párt közlemény megjegyzi, hogy sajtóorgánuma, a Gramma a kölcsönös megértés legkö­vasárnapi számában közölte, rében lefolyt "értekezlet bebi­hogy nemrégen megtartották zonyította a latin-amerikai a mexikói, a guatemalai, a kommunista és munkáspár­snlvadori, a hondurasi, a tok további közeledését, és Costa-Rica-i es a panamai baráti kötelékeinek erősödé­kommunista es munkaspar- . tok 4. értekezletét. set' A pártértekezleten meg- A dominikai kérdéssel vizsgálták a kölcsönös érdek- kacsolatban az értekezlet lödésre számottartó kérdése- rMzvevói felhívták a Útin­két. kidolgoztak a közös ak- _ ciők irányvonalát és határo- am#nk81 "epeket, hogy hiu­zatot hoztak Közép-Amerika »'»»ák meg az imperializmus gazdasagi integrációjáról. terveit. Per az Egyesült Államok Kommunista Pártia ellen 0 Washington (MTI) mondotta egy nyilatkozatá­A washingtoni körzeti bíró- ban: a kommunisták jelentős ságon hétfőn újabb per in- befolyásra tettek szert a pol­dult az Egyesült Államok gárjogi mozgalomban és a Kommunista Pártja ellen, vietnami háború elleni tün­Az Igazságügyminisztérium tetésekben. azon az alapon emelt vádat a párt ellen, hogy ..elmu- ~ laszlotta szovjet ügynökként bejegyeztetni magát" és ez­zel megsértette az 19!)0-ben hozott úgynevezett nemzet­biztonsági törvényt. Egy ízben már három év­vel ezelőtt hasonló perben marasztaló ítéletet hoztak a kommunista párt ellen, ezt azonban a fellebbviteli bíró­ság megsemmisítette. A mos­tani provokatív per Indító oka. hogv az FBI szerint az elmúlt időszakban megnöve­kedeti; a kommunista párt tevekenvsége es mint Edgár Hoover. az FBI vezetője Á breszti erőd kitüntetése 0 Rreszt (TASZSZ) se mondta. Hangsúlyozta, Hétfőn ünnepi ülésen nyúj- hogy a breszti erőd a szov­tottak át Bresztben a Lenin- jet nép hősiességének, ragyo­rendet és az Aranycsülag cr- gó dicsőségének megtestesü­met a breszti erőd hós védői- lése, A Nagy Honvédő Hábo­nek, akiket a hitleri fasiz- rú történetében a breszti mus legyoaésének 20. évíor- erőd védelme csak epizód dulója alkalmából tüntettek volt, mégis lenyűgöző erővel kj. mutatta meg a szocialista Az ünnepi beszédet Kirill Szovjetunió népeinek törhe­Mazurov, a szovjet minisz- tetlen bátorságát, összefor­tertanács első elnökhelyette- rottságát és egységét. Forradalom az emberért Irta: Jevgenyi/ Dalmatovszkij Állami dijas szovjet kóllö kommunistaellenes terrorhadjáratát 0 Djakarta (AFP, UPI) igazgatást a kommunista ve- Indonéz rádió vasárnapi je­A nyugati hírügynökségek zetőktől: Kelet-Jávában lentese szerint Untun? alez­jelentese szerint Indonézia nyolc kommunista polgár- redes. a szeptember 30. moz­külonboző neszein tovább fo- mesw váltottak le. vezetője, akit már he­lyik a hadsereg kommunista- k£t . . . tok ota vallatnak, állítólag ellenes terrorhadjarata. A kátonasag fokozza kom- kjjclrntet(r h,1gv a mozga. Az indonéz hadsereg szó- munistaellenes propaganda- iom a kommunisták hnta­vivöi beszámolnak arról, ját Az ellenőrzése alatt álló lomátveteli kiserlete volt", hogy kommunislakat vettek őrizetbe Kelet-Javaban, Nyu­gat-Jávában és Celebesz szi­getén. Celebeszen a rendőr­ség és muzulmán fegyvere­sek üldözik a kommunistá­kat, akik a dzsungelbe vetet­ték be magukat. A vasárnap esti jelentések szerint Közép-Jávában a kommunisták ellenállást ta­núsítanak a hadsereggel szemben, és jelentós körzete­ket ellenőriznek. A hadsereg irányítása alatt álló Antara­hirügynökség szerint a kö­zép-jávai Solo térségében a helyzet „napról napra súlyo­sabb". Szaleh minisaterelnök­j helyettes kijelentette, hogv t Indonéziában „polgárháború | folyik". A hadsereg parancsnoksá­ga a malaysiai határterüle­tekről visszavonja a csapato­kat, hogy bevethesse azokat Közép-Jávában. A hadsereg mindenütt igyekszik megtisztítani a köz­0 Calcutta (Reuter) tárgyalására, hogy el lehes­Sasztri indiai miniszter- sen kerülni az összetüzé­elnök hétfőn kijelentette, seket a frontokon", hogy kormánya elvben hoz- Sasztri megismételte azt az zajáról a fegyveres erők köl- indiai álláspontot, hogv csönös visszavonásához a Kasmír India szerves része. A tűzszünet! vonal térségében, kasmíri kérdést nem lehet A miniszterelnök egy saj- felvetni, mielőtt a katonai tóértekezleten ezt mondotta: tűzszünet es a csapatMssza­„Vannak bizonyos javaslatok vonások kérdése meg nem a csapatok kölcsönös vissza- oldódik — mondotta, vonására és mi elvben hoz- # Raraehl (AP) zájarultunk ehhez. Keszek 7. , „. .. .. . . vagyunk a részletek meg- Ajub Khan paklsz.tani el­nök hétfőn szokásos elsejei rádióbeszédében kijelentette, hogy a tűzszünet India és Pakisztán között még a csa­patok kölcsönös visszavonása esetén sem biztosíthatja Ur­•osan a beké), ha nem szün­tetik meg « viszály alapvető okát. A pakisztáni államfő kije­lentette, hogy „nem lehet béke az Indiai feltételek sze­rint. hanem csak akkor, ha a feltételek mindkét fél sza­mára megfelelőek." Ajub Khán szerint India tovább fenyegeti Pakisztánt, „cfe — fűzte hozzá — a pakisztáni nép kesz ismét felkelni ha­zájának védelmére". Az Októberi Forradalom idején mind­össze kétevos voltam, & ez feljogosít rá, hogy egykorúnak tartsam magam a for­radalommal, kortársnak, aki az egész or­szaggal együtt átélte a forradalom ne­hézségéit, és részese volt • forradalom boldogságának. Nem történé*/, vagyok, ha­nem csak költő és — szemtanú. Ezért nem idézek .számokat, nem hasznatok sta­tisztikai táblázatokat. Ez a közgazdászok, s nem a költök dolga. . Nehéz, bonyolult sorsú országban szü­lettem. Történetében sok dicső és sok keserű oldal íródott. Nagy ós tehetséges népe kettős elnyomás — a cárizmus és a kapitalizmus elnyomása — alatt sínylő­dött. Oroszország igen elmaradott es sze­gény volt. Állampolgárainak milliói el­nyomva és jogfos/.tottan éltek. Ezt mély­ségesen átérezte Vlagyimir Iljics Lenin és az általa megteremtett kommunista párt. A forradalom előestéjén ez a párt kis­létszámú, dc legyőzhetetlen volt. Valóban óriási ereje abban rejlett, hogy tudta, mi­re várnak, mit keresnek, mit akarnak •a dolgozó emberek. Az Októberi Forradalmat az emberért., az ember érdekében hajtották végre. S ehhez még szeretném hozzátenni: nem altalában az emberért, hanem minden dolgozóért, S míg az előző forradalmak­nak, márpedig szép számmal voltak, nem sikerült egyszer s mindenkorra megvalósí­tani ok az emberiség gyönyörű álmát — „az emberek szabadnak születnek, és sza­badok maradnak", addig Október ezt ra­gyogóan megoldotta. A forradalmat a tömegek hajtjak vég­re, márpedig a tömeg egyes emberekből áll, s mindenki ugyanÚRy hasonlít a töb­biekhez, a mellette haladókhoz, mint amennyire különbözik tőlük. Felnőve meg az ikrek is mas-más szellemi életet él­nek. Megtalálni a kulcsot minden szívhez, arra késztetni minden szivet, hogy együtt dobbanjon a többivel, hogy ugyanaz, az eszmény fűtse — lám, Ilyen hihetetlenül nehéz feladatot tűztek maguk elé a bol­sevikek. Milyen csábító volt a régi világ­nak az a szép meséje, hogy a szegény embernek felvitte az isten a dolgát, es egyszeriben gazdaggá lett. Ám ez a mese nem mondta ki a legfontosabbat: hánjí szegény maradt még, ós hány embert tesz még szegényebbé az új gazdag? ... Az Októberi Forradalom nem ígért éfii mannát, nem mondott csábító meséket. Ellenben a nép kezébe adta az ősf, mun­kával létrehozott kincseket, megadta ne­ki a jogot arra, hogy birtokába vegye az egész országot, városaival és fal vauid, üzemeivel, es gyaraival, erdőivel, ''fe rónáival együtt. Ne nézzük rózsaszín szemüvegen ke­resztül a világot: nem olyan könnyű meg­változtatni az évszázadok során a tudat­ban meggyökeresedett fogalmakat: az enyém, a másé, a miénk, Az egyes em­ber nézeteinek és fogalmainak fejlődését óa változását nem vizsgálhatjuk az egész társadalomtól, a földkerekség életének kö­rülményeitől elszigetelten. Ha megkérde­zik tőlem — mit adott az Októberi For­radalom az embernek — nem rettenek 2 DEL-MAGYAROKSlA« 1965. november Z. »

Next

/
Thumbnails
Contents