Délmagyarország, 1965. július (55. évfolyam, 153-179. szám)

1965-07-01 / 153. szám

ff VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK 'Mmiwm^m-sm^mffl&mm&m&mb A MAGVAK SZOCIALISTA M V K A S P A R T LAPJA 55. évfolyam, 153. szám Ara: 50 fillér Csütörtök, 1965. július 1. Az Elnöki Tanács illése Az Elnöki Tanács szerdán délelőtt ülést tartott. A Népköztársaság Elnöki Taná­csa, a Magyar Szocialista Munkáspárt Közpomi Bizottsága és a Hazafias Nép­front Országos Tanácsának elnöksége együttes javaslata alapján Kádár Jánost, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első titkárát, érde­meinek elismerésével, a Minisztertanács elnökének tisztsége alól felmentette; dr. Münnich Ferencet saját kérésére, egész­ségi állapota miatt, érdemeinek elisme­résével, államminiszteri tisztsége alól felmentette és nyugállományba helyezte; Pap Jánost, másirányú fontos pártmeg­bízatása miatt, érdemeinek elismerésével, a Minisztertanács elnökhelyettesi tiszt­sége alól felmentette; Kállai Gyulát, a Minisztertanács elnökhelyettesi tisztsége alól felmentette és a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány elnökévé meg­választotta. Kállai Gyula, a Minisztertanács elnöke letette a hivatali esküt Szerdán délben Dobi Ist­ván, a Népköztársaság El­nöki Tanácsa elnöke előtt Kállai Gyula, a Miniszterta­nács elnöke letette a hiva­tali esküt. Az eskütételen jelen volt Kádár János, a Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottságának első titkára, Biszku Béla. a Központi Bizottság titkára, Vass Istvánné. az országgyű­lés elnöke. Fehér Lajos és Fock Jenő, a Miniszterta­nács elnökhelyettesei, dr. Erdei Ferenc, a Hazafias Népfront Országos Tanácsá­nak főtitkára, valamint Kiss Károly, az Elnöki Tanács titkára. (MTI) Kállai Gyula életrajza AZ ŰJ ALGÉRIAI KORMÁNY NEHÉZ HELYZETBEN VAN BEFEJEZŐDÖTT A „KIS CSÚCSÉRTEKEZLET" NAGY VÉDERÖK A DUNA DÉLI SZAKASZÁN © AZ 1965—66-OS TANÉV RENDJE Péter János Londonba utazott A véleménifesere hasznos lehet Péter János külügyminisz- ket egy olyan ország, mint* ter Michael Stewart brit Magyar Népköztársaság ko­külügyminiszter meghívására molyan figyelembe vehet a szerdán reggel néhány napos jelenlegi nemzetközi helyzet hivatalos látogatásra Lon- veszélyes gócainak enyhíté­donba utazott. sére és az európai kérdések Búcsúztatására a Ferihe- megoldására irányuló törek­gyi repülőtéren megjelent véseiben. Bár a két ország dr. Csanádi György közieke- kapcsolatai mindenféle te­dés- és postaügyi miniszter, kintetben állandóan fejlőd­Mód Péter, a külügyminisz- nek, bizonyos vagyok benne: ter első helyettese, Szilágyi kölcsönösen nagy figyelmet Béla külügyminiszter-helyet- fordítunk arra, hogy milyen tes és a Külügyminisztéri- területeken lehet kapcsola­um több vezető munkatársa, tainkat — a két ország és a Ott volt a búcsúztatásnál H. nemzetközi helyzet javára M. Carless, Nagy-Britannia — tovább fejleszteni. vétségének ideiglenes ügyvi- MímTZTL^v voje és a nagykövetség tobb vendége> háwm napig J>_ Péter János külügyminisz- r°d unSüimi ter elutazás előtt a követ- °Z elSO maCVar kulugymi­tezőket nmndoüa a jtó ^^ ^^ képviselőinek: 1919 ota­— Várakozással tekintek a pé^er János szerdán talal­londoni látogatásra és az ot- kozott Wilson miniszterei­tani megbeszélésekre. Azzal nőkkel a Danmng Street 10­a reménnyel utazom, hogy a ben, este pedig Stewart kul­véleménycsere sokféle te- ügyminiszter vacsorát adott kintetben hasznos lehet a tiszteletére a Lanchcster-pa­jelenlegi nemzetközi helyzet lotában. vonatkozásában. Keresni fo- Péter János ma és holnap gom és tanulmányozni aka- megbeszéléseket folytat az rom az angol külpolitikának angol külügyminisztérium­azokat az elemeit, amelye- ban. Szovjet--jugoszláv barátsági gyűlés Moszkvában 1910. június 10-én szüle­tett Berettyóújfalun. Apja falusi csizmadia volt. 1931­től tagja a kommunista pártnak. Az 1930-as évek­ben Budapesten, mint egye­temi hallgató, majd Debre­cenben részt vett az egyete­mi baloldali mozgalmak szervezésében. 1939-ben be­börtönözték. 1939—1944-ig a párt megbízásából a Nép­szava szerkesztőségében dol­gozott; részt vett a Népsza­va 1941 karácsonyi számá- nuár 28-ig művelődésügyi Tanácsa elnökévé, s ezt a nak szerkesztésében. Egyik miniszter, ezt követően 1960 funkciót azóta is betölti, szervezője volt az 1942 januárjáig államminiszter. Hajdú-Bihar megye ország­elején alakított Magyar igei szeptembere óta a kor- gyűlési képviselője. Történelmi Emlékbizott- mány elnökhelyettese volt. 1960 júniusában kitüntet­sagnak és március 1958-ban megválasztották a ték a Munka Vörös Zászló 15-i antifasiszta és há- Hazafias Népfront Országos érdemrendjével. (MTI) borúellenes tüntetésnek. 1942-ben újból letartóztat­ták. A német fasiszta meg­szállás idején a kommunista párt képviselőjeiként a Ma­gyar Front intézőbizottságá­nak tagja volt. A felszabadulás után a Magyar Kommunista Párt Központi Vezetőségének tag­ja ós miniszterelnökségi ál­lamtitkár lett; szerkesztője a Szabadság, majd a Sza­bad Föld című lapoknak. Hosszabb időn át a párt kulturális osztályát vezette, 1949—1951-ben külügymi­niszter. 1951-ben koholt vá­dak alapján letartóztatták. Rehabilitálása után 1954— 55-ben a Kiadói Főigazgató­ság vezetője, majd népmű­velési miniszterhelyettes. 1956 júliusa után a párt kulturális osztályának veze­tője. Az ellenforradalom idején elsők között vett részt a párt újjászervezésé­ben. Kezdettől fogva tagja az MSZMP Központi Bizott­ságának, Politikai Bizottsá­gának. 1957-től 1959-ig a Minisztertanács elnökének első helyettesévé történő megválasztásáig a Központi Bizottság titkára volt. A magyar forradalmi munkás-paraszt kormány megalakulása után 1958 ja­• • KOZLEMENY a KGST végrehajtó bizottságának leningrádi ülésszakáról A Kölcsönös Gazdasági bizottság irodájának tájé- bank tevékenységének fej­Segítség Tanácsa végrehajtó koztatóját, amely összegezte lesztésére és további javita­25- a KGST-tagországok előze­bizottsága 1965. június tői 29-ig Leningrádban tar- tes elgondolásait népgazda­totta 18. ülésszakát. sára. A végrehajtó bizottság ságuk és gazdasági kapcso- megvizsgálta azokat a ja­Az ülésszakon részt vett lataik fejlesztésére vonatko- vaslatokat, amelyeket a Sz. Todorov, a Bolgár Nép­köztársaság minisztertaná­csának elnökhelyettese; O. Simunek, Szocialista Köztársaság mi­niszterelnök-helyettese; P. Jaroszewicz, a Lengyel Nép­köztársaság Minisztertaná­csának elnökhelyettese; Ap­ró Antal, a magyar forra­dalmi munkás-paraszt kor­mány elnökhelyettese; D. Gombozsov, a Mongol Nép­köztársaság Minisztertaná­csának elnökhelyettese; H. Meuter, a Német Demokra­tikus Köztársaság Tervbizottságának helyettese; G. Radulescu, a Román Népköztársaság Mi­zólag az 1866—1970 közötti KGST gépgyártási állandó időszakban; meghallgatta to- bizottsága terjesztett elő a •H vábbá az iroda összefoglaló- textilipari ..gépek és felsze­Csehszlóvák íat a KGST-tagországok kö- relések gyártásának szako­sítására és az 1966—1970 közötti időszakban történő Állami eSyé.b elnök­zött lefolyt kétoldalú kon­zultációk eredményéről. A KGST-tagországok között kölcsönös szállítási a vonal­1966—1970. évi népgazdasági kozólag; megvizsgálta továb­terveik összehangolása érde- bá az erdőgazdasági gépek kében lefolyt kétoldalú és néhány nagy fontosságú konzultációk lehetővé tet- fakitermelő gépfajta gyár­tók, hogy a KGST-tagorszá- tásának szakosítására és gok előre megegyezzenek kölcsönös szállítására vo­kölcsönös áruforgalmukban, natkozó javaslatokat. A megállapodjanak gazdasági végrehajtó bizottság több együttműködésük kérdéseit olyan mint 200 fajta textilipari illetően, gép és felszerelés, valamint amelyek nagy jelentőségű- több mint 30 fajta erdőgaz­ek a gazdasági fejlesztési dasági és fakitermelő gép __ terveik további kidolgozása gyártásának szakosítására n'isztertanácsának elnökhe- szempontjából. A végrehaj- vonatkozólag fogadott el tó bizottság megállapította, ajánlásokat. hogy létrejöttek a szükséges Az ülésszakon tájékoztató feltételek az emiitett idő- hangzott el arról, hogyan szakra szóló hosszú lejáratú hajtsák végre a KGST 15. kereskedelmi és más gazda­sági egyezmények megköté­séhez. ülésszakának határozatait, amelyek a KGST-tagorszá­gokban 1970-ig építendő ten­lyettese és V. Novikov, a Szovjetunió Minisztertaná­csának elnökhelyettese. Az ülésszakon Apró An­tal magyar megbízott. a magyar forradalmi munkás­paraszt kormány elnökhe­lyettese elnökölt. A végrehajtó bizottság és pénzügyi kérdésekkel fog- koztatót megvitatva, a vég­végrehajtó lalkozó állandó bizottságá- rehajtó bizottság megállapí­nak tájékoztatóját a gazda- totta, hogy a KGST gép­sági együttműködés nemzet- gyártási és közlekedési ál­közi bankjának 1964-ben landó bizottsága az 1962— végzett tevékenységéről. Eb- 1964 közötti időszakban je­ben az évben először alkal- lentös munkát végzett a mázták a gazdasági együtt- KGST-tagországok tengeri működés nemzetközi bankja szállitóflottájának hajótípu­A végrehajtó bizottság gert szállítóflotta hajótípu­megvitatta a KGST deviza- saira vonatkoztak. A tájé­meghallgatta a szusi Palotában szerdán szovjet—jugoszláv barátsági gyűlést tartottak. Az elnök­ségben Tito jugoszláv el­nökkel együtt helyet foglal­tak az SZKP és a szovjetál­lam vezetői. A gyűlésen Mikojan, a Szovjetunió Legfelső Taná­Mikojatt és Tito mondott beszédet — Aláírták a közös közleményt Moszkva (TASZSZ) amerikai agresszív cselek- külpolitikájának irányítói A Kremlben, a Kongresz- menyei fokozták a nemzet- igazolni próbálják kalandor­usi Palotában szerdán közi feszültséget — folytat- kodásukat, „békeszeretetü­ta. — ket" hangoztatják, azt állít­Az Egyesült Államok, a ják, hogy hajlandók leülni Korunkbcli imperializmus a tárgyalóasztalhoz. Igen, legnagyobb országa, a vi- a tárgyalóasztalhoz haj­lói; csendőrének szerepe- landók leülni, de az ag­ben lép fel, resszió beszüntetésére nem és nemcsak a dél-vietnami hajlandók, hazafiait nemzeti felszabadí- ilyenformán hamisan hang­tó mozgalmának elfojtására zanak azok a Washingtonból m'L^,; h S! KiiviJr, velctt be fegyveres erőket, a Szovjetunióhoz és más monaott oeszeaet kijeién- haneln polQátlan agressziót országokhoz intézett felhívá­rf^m'mU kZSr,^ kí;veí el — bé^ szuverén sok, hogy haladjanak együtt kndatlanul erdődnek és éllam, a Vietnami Demokra- az Egyesült Államokkal „a Kacuuunui etosoaneic es nk.]<5 Közlál.5tlság ellen IS béke útján". mindaz lukuszcbolodik. Továbbra is puskalövések Mikojan rámutatott arra. ami xalaha árnyékot ve- dörrennek Lc.minika főváro- hogy Nyugat-Németország teti c kapcsolatokra. ?ánsk utcáin mert Washing- politikai légkörét a revans­Mikojan megállapította, ton durva erőszakkal próbál vágy és a militarizmus hat­hogy a két ország gazdasá- rákénys/.ei Keni egy neki ja át, majd hangsúlyozta: a gi kapcsolatai jelentősen ki- megfelelő rendszert Domiib- Szovjetunió szilárdan és kö­bontakoztak, új formákkal ka népe;c. vetkezetesen fellép a békés és tartalommal gazdagodtak, Lázas katonai készülődé- együttélés politikájáért, a gyors ütemben növekszik a se* folynak a NATO ag- nemzetközi feszültség enyhí­szovjot—jugoszláv áruforga- resszív tömbben. téséért az imperialista ag­lom. A többi között kijelen- — A Szovjetunió és más resszió bármely formája el­tette. hogy most különösen szocialista országok megad- len. örömmel állapítjuk szükség ván a szocialista ták és továbbra is megad- meg. hogy országok összefogására, jak a szükséges segítséget a a szocialista Jugoszlávia mindazok egységére, akik Vietnami Demokratikus külpolitikáját szintén ez Vikraszá lní i: a reakció és a Köztársaságnak, a vietnami az irányvonal jellemzi háború imperialista politl- népnek Erre nézve teljes az _ szovjetunió és Ju­kaja e len. egyetertos köztünk es a goszlávia minden békeszere­— Az imperialista hatal- VJ3K vezetői kozott. mak azsiai. afrikai és latin- — Az Egyesült Államok (Folytatás a 2. oldalon) keretében a KGST-tagorszá­gok között átszámítás sai kérdésében. Ez a munka lehetővé tette, hogy megha­belben történő sokoldalú tározzák a javasolt tengeri elszámolások rendszerét. A bank a KGST-tagországok között átszámitási rubelben szállítóhajó-típusok alapvető műszaki és üzemeltetési sa­játságait, kidolgozzák a ten­történő sokoldalú elszámold- geri szállítóhajó-típusok ter­sok központjává vált és veinek elkészítéséhez és meg­1964-ben körülbelül 23 mii- építéséhez szükséges doku­liárd átszámítási rubel ér- mentációt. Az ülésszakon jó­tékű külkereskedelmi el- váhagyták a KGST-tagorszá­számolást és egyéb fizetést gokban 1970-ig elkészítendő tett lehetővé. A bank meg- fő tengeri szállítóhajó-típu­kezdte a betétek gyűjtésére sok listáját, és elhelyezésére vonatkozó A végrehajtó bizottság műveleteket, valamint a sza- ülésszakán megvizsgálták a badon átváltható valutában gazdasági együttműködés fo­történő hiteloperációkat is. 'yó kérdéseit is, s ezekkel A végrehajtó bizottság ja- kapcsolatban megfelelő ja­vasolta, hogy a KGST-tag- vasiatokat és határozatokat fogadtak el. Az ülésszak a testvéri ba­országoknak a bank taná csában helyet foglaló kép­viselői az első év tapaszta- rátság és a teljes kölcsönös latai alapján tegyék meg a megértés légkörében folv szükséges intézkedéseket a le- (MTI) Apró Antal látogatása axINFORGA 65. luáilhásoa Apró Antal, az MSZMP Apró Antalt a KGST-orszá­Politikai Bizottságának tag- gok kollektív műszaki kiál­ja, a kormány elnökhelyet- mására elkísérte Marai tese, aki a KGST végichajtó László, l.uaántcáilandoKGST bizottságának leningrádi ülés- sáp viselőjének helyettese, és szakán az elnöki tisztséget Greiner Sándor kereske­töltötté be, Moszkvába ér- delmi főtanácsos, a mosz kezve szerdán megtekintette vai magyar kereskedeltr, az 1NFORGA 65. kiállítást, rendeltség vegetéie. V ' i WNMitV

Next

/
Thumbnails
Contents