Délmagyarország, 1963. március (53. évfolyam, 50-76. szám)

1963-03-01 / 50. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! « 4 C r 4 R SZOCIALISTA MÜVKÁSPÁRT LAPJA 53. évfolyam, 50. szám Ara: 50 fillér Péntek, 1963. március 1. Műszaki fejlesztés és életszínvonal Seréntj munka a deizkí határban Tíz nap Aljfífön A balesetek forrása a gyorshajtás Csongrád megye iparosítása forintokkal mérve Beruházásra 726, felújításokra 124 millió forintot költöttünk egy év aiatt Nem is olyan régen, ha a mottevő még a Kontakta Termelőszövetkezeteink az vállalati beruházásokról esett szentesi telepe, a Fa- és Vá- építési beruházások mellett szó, gyakran azt mondtuk: szonredőnygyár makói tele- 36 millió forintot költöttek sok kicsi sokra megy. Ebben pe, a Makói Tejüzemre és gépek vásárlására, az is benne volt, hogy be- az Altalános Szerelővállalat Beszereztek a többi között ruházásainkat elapróztuk, s csongrádi telepére költött 291 traktort, 153 vetögé­hogy a megyében lényegében összeg. pet, 178 ekét, 63 aratógé­csak kisebb mérvű építkező- Az elmúlt évben is a be- pet. seket, gépbeszerzéseket va- ruházások kivitelezése von- Az összes hitelkeret 40 szá­Iréitottunk meg. A közel- tatottan indult. Hátráltatta a zalékát. mintegy 50 millió múlt évek, különösen a ta- munkák megkezdését a ked- forintot öntözőtelepek épité­valyi, már a nagyobb értékű vezőtlen időjárás és az új be- sére fordították, beruházások megvalósítása- ruházási kódex bevezetésé­nak esztendeje volt vei előállott adminisztrációs A vidék iparosításának ke- problémák. Érdekes, hogy az retében egész évi beruházásoknak 1962-ben megyénkben is ^ íélévben Mak 27 tobb uj ipartelep ep.teset százalékát valósítottuk Kezdtek el, meg a negyedik negyed­« éP.íté8 al,atí évben pedig 46 százalékát, allokra jelentós összegeket . .. , . , . költöttünk. Az állami beru- Ax összes beruházáson belül házók Csongrád megyében a gepi es epeb berendeze­egy év alatt 726 millió fo- seknek közel a felet a ne­rintot költöttek építkezések- negyedevben szerez­re, gépekre. Ez lényegesen te{l , . . . .„ _ nagyobb összeg, mint az ezt Tavaly tobb nunt 420 mii­megelőző évi beruházás volt. l!°. forintot költöttünk fel­A rendelkezésre álló ke- újításokra. A gepi felujita­retból azonban mintegy 78 sok összege tavaly tovább millió forint felhasználat- csökkent. 1961-ben az osz­lana] maradt szes felújítások közel fele, tíbből 58 millió 'forint tervhi- tavaly ^ «»k több tel voK mint egynegyed resze volt A legtöbb pénzt. 22,5 mii- gépi felújítás. R6 forintot a Magyar Ká- A megye termeloszoyetke­belmuvek szegedi gyáregy- aeterek epitós. beruhazasai­vgének építésére költöttük, ra 126 millió forintot bizto­Ezt követi a Szegedi Gumi- sitottak. Mintegy gyár építésére fordított ösz- 30 millió forinttal többet, nzeg, 15.19 millió forint Szá- mint egy évvel korabban. Szipka József hazánk új moszkvai nagykövete Az Elnöki Tanács Révész hazánk moszkvai nagykövet­Géza rendkívüli és mégha- ségének vezetésével, tel mázott nagykövetet — ér- Az Elnöki Tanács Kurtán demeinek és eredményes Sándort rendkívüli és meg­munkásságának elismerése hatalmazott nagykövetté ki­mellett, egészségi állapota nevezte és egyidejűleg meg­miatt, saját kérésére — fel- bízta a Magyar Népköztársa­mentette a Magyar Népköz- ság helsinki nagykövetségé­társaság moszkvai nagykő- nek vezetésével. (MTI) vetségének vezetésére ka- —- ; — pott megbízatása alól. Az Elnöki Tanács Szipka József rendkívüli és megha­talmazott nagykövetet fel­mentette Magyarország hel­sinki nagykövetségének ve­zetésére kapott megbízatása alól, s egyidejűleg megbízta Carapkin—Foster találkozó Genfken A genfi tizennyolchatalmi leszerelési bizottság két társ­elnöke, Carapkin, a Szovjet­unió képviselője és Foster, az Egyesült Államok képvi­selője Csütörtökön megbe­szélést tartott. KGST-tanácskozások Moszkvában és Brnóban A Kölcsönös Gazdasági Se- gázipari állandó bizottsá­gítség Tanácsának kőolaj-.és gában résztvevő tagállamok —: képviselői Moszkvában ta­! nácskozást tartottak. A most Ujiáválaszletlák a szegedi szakmaközi bizottságot Csütörtökön délután 3 hogy a szakszervezeti moz­orafcor választó gyűlést ren- galam sajátos területi szer­dezett a Juhász Gyula mű- veként segítse a párt politi­velődési otthonban a szak- kájának érvényesülését Sze­Ezervezetek megyei tanácsa- geden. nak elnöksége, az elmúlt A vitában felszólalók érin­évi megyei szakszervezeti tettek több várospolitikai küldöttgyűlés szegedi kül- kérdést és javasolták, hogy dötteinek részvételével. Dr, az újonnan megválasztott Papp Sándor, az MSZMP szakmaközi bizottságnak, Csongrád megyei bizottsága ezek megoldásában képvisel­lagjának, az SZMT elnöké- je a szervezett dolgozók ér­nek megnyitó szavai után a dekeit küldöttek megvitatták a sze- A szakszervezetek megyei -edi szakmaközi bizottság tanács elnöksége nevében dr. négyéves munkájáról készí- Németh Lajos, az SZMT tit­tett írásos beszámolót. A kára tett javaslatot a szak­gyűlésen megjelent és fel- maközi bizottság tagjaira. A szólalt Sándor János, az javaslat alapján a gyűlés MSZMP szegedi városi bi- résztvevői megválasztotta a eottságánák titkára. szegedi szakmaközi bizottság A vitában résztvevők 15 tagi" « 4 póttagját A megállapították: az " 1953 szakmaközi bizottság «.­rzeptemherében megválasz- után megtartotta első ule­tott szakmaközi bizottság set- ahol megválasztotta a munkája igazolta hogy he- tisztségviselőket A bizott­Jves volt Szegeden is felele- sag elnökévé Gtfótei István venítem a szakmaközi ha- nyugdíjast, titkárává Tom­cyosnányait és újra létrehoz­ni a szakszervezeti mozga­lom e sajátos területi jel­legű szervét. Bár a szak­szervezeti munka súlypontja Szegeden is a munkahelye­ken, üzemekben, vállalatok­nál. hivatalokban, intézmé­nyekben van a mozgalom te­vékenységét az eddiginél jobban ki kell terjeszteni a lakóterületekre is. Iffen sok olyan, a szervezett dolgozó­kat közelről érintő orobléma van. amelyek megoldását a tanácsokkal és más állami szervekkel, tömegszerveze­tekkel együttműködve előse­gítheti a szakmaközi bizott­ság. A beszámoló, s az SZMT elnökségének a váro­si szakmaközi bizottsággal kapcsolatos határozata, ame­lyet ismertettek a küldöttsé­gekkel. hangsúlyozza a szak­maközi bizottság feladatát, Fontos tennivaló a belvizek levezetése A megyében nincs árvízveszély Csütörtökön délelőtt Sze- A Tisza és a Maros köze- kapták az utasítást arra is, geden ülést tartott az árvíz- pes vízállású.' A Tisza Sze- hogy közöljék a községi ta­és belvízvédelmi területibi- gednél 497, a Maros Makó- n ácsokkal, zottság. Török László elv- nál 168 centi. Mindkét fo- állítsanak fel kárbecslő bl­társnak. a Csongrád megyei lyón a jég megszakításokicai zottsógokat tanács vb-elnökének, a terű- áll, helyenként jégtorlódás a tájékoztató után néhány leti bizottság elnökének van. Február 26-án a vízügyi kérdés hangzott el majd Tö­megnyitója után Forgó László igazgatóság elrendelte a jég- rök László elvtárs' rövid ösz­elvtárs, vízügyi igazgató figyelő szolgálatot. szefoglalót mondott. Többek mondott tájékoztatót az ár- A belvizek szempontjából között kijelentette, hogy a legsúlyosabb helyzet a hód- helyzet komoly, de nem ve­mezővásárhelyi szakasz- szélym A felkészülésre a mérnökség területén ala- különböző szervek kapcsola­tit teinak megteremtésére szük­ség van, de pánikra nincsen ok. vízi és belvízi helyzetről. Be­vezetőben hangsúlyozta, hogy a nagy tél, a folyók jégpán­célja és a lehullott nagy csa­padék, mely még nagyrészt összefüggő hótakaróként bo- az Élővíz csatornán és a ro­ntja a Tisza jobb partját, mán vizekkel befolyásolt szükségessé tette, hogy a Szárazár, Kutaséi- é®, a Ci- Felhívta a figyelmet a bel­várható árvíz és belvíz gánykaéri csatornákon. Üjab- vizek levezetesének fontossa­okozta károk elhárítására ban a sámson—apátfalvi fő- #ára. s azt javasolta hogy idejében felkészüljünk. csatornán is vannak jégtor- f"e a fiatalokat is erdemes A védekezés feladatát a víz- lódások. Ezek megszünteté- lenne mozgósítani. ügyi igazgatóság látja el. sére a honvédségi műszaki amely rendelkezik megfelelő alakulatokat vették igénybe, műszaki személyzettel, anya- A megye területén egyes gi, műszaki felszereléssel. A helyeken kisebb területek víz védekezés során azonban alatt vannak. Szegeden, Hód­nem nélkülözheti a tanácsok mezővásárhelj-en, Csongrá­és más szervek legmesszebb- don és Szentesen összesen menő segítségét. kb. 2000 hold vetés, 2000 A jelenlegi helyzettel kap- hold szántás, 15 000 hold rét csolatban elmondotta, hogy és legelő, valamint 190 hold a védművek, a védanyag erdő területén áll víz. és a védőeszközök rend- A belvízelhárítás érdeké­ben vannak. ben a szakaszmérnökségek Az igazgatóság területén le- az illetékes járási tanácsok­vő folyók közül a Körö6ön kai és a területükön műkö­indult meg olvadásból szór- dő társulatokkal megterem­mazó jelentősebb vízmeny- tették az összeköttetést, s nyiség. A folyón a jég meg- gket ez irányú feladataik iS^SS^ttSR hajtási módjairól és jégrobbantásra még nem hetőségéiről tájékoztatták. A került sor. szakaszmérnökségek meg­befejeződött tanácskozáson Bulgária, Csehszlovákia, Len­gyelország, htagyarország, a Német Demokratikus Köztár­saság, Románia és a Szovjet­unió képviselői voltak jelen, s megvitatták a kőolajfino­mítás folyamatának további tökéletesítésével összefüggő kérdéseket. A KGST könnyű- és élel­miszeripari állandó bizottsá­gának faipari munkacso­portja négynapos tanácsko­zásra ült össze Brnóban. A tanácskozáson, amely­nek munkájában Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország, a Német De­mokratikus Köztársaság, Ro­mánia és a Szovjetunió kép­viselői vesznek részt, megvi­tatják a műanyagok felhasz­nálásának lehetőségeit a bú­tor és más famegmunkáló iparban. (MTI) H Varsói Szerződés tagállamai honvédelmi minisztereinek értekezlete Varsóban 1963. február helyzetével és az 1963. évi 28-án a Vansój Szerződés harckiképzési tervekkel kap­tagállamainak honvédelmi csolatos időszerű kérdéseket miniszterei értekezletet tar­tottak. tárgyalások teljes Az értekezlet megvizsgálta egyetértés szellemében fóly­a tagállamok hadseregeinek tak. bácz Sándort, a 10. számú AKÖV szb-titkárát válasz­totta­Oiákok a szövőszék mellett Szőnyegszövést is tanulnak a Szegedi Tömörkény István Gimnázium második, harmadik és negyedik osztá­lyában. Hetenként két óra elméleti és négy óra gyakor­lati foglalkozáson vesznek részt a diákok. Kőkai József­né — aki korábban a Mezőtúri Háziipari Szövetkezet­ben dolgozott — avatja be őket a keleti mintás perzsa­és a díszes torontáli szőnyegek készítésének titkaiba. Szófiai nagykövetünk látogatása egy bulgáriai termelőszövetkezetben Oséby Lajos, hazánk szó- versenyben. A Bolgár—ma fiai nagykövete és Petrán gyar barátság Termelőszövet­János, a nagykövetség tit- kezet dolgozói beszámoltak kára csütörtökön ellátogatott magyar vendégeiknek tava­a haszkovój kerület ^Bolgár lyi sikereikről —magyar barátság" terme- ' Cséby Lajos' és Petrán Já­lőszovetkezetebe. A bolgár nos csütörtökön délután a tsz a Vas megyei Kissomló Bolgár Kommunista Pán termelőszövetkezetével áll haszkovói kerületi bizottsá­gába látogatott el, ahol be­szélgetést folytatott a bi­zottság tagjaival. (MTI) Készül » perzsaszőnyeg A torontáli szőnyeg készítői Megkezdik a Nyugati Főcsatorna építését Még az idén megkezdik a Nyugati Főcsatorna építését. Tiszavasvárinál a hajózsi­lip fölött ágazik ki a mint­egy 50 kilométer hosszú Nyugati Főcsatorna, s Tisza­gyulaháza, Űjtitkos, Polgái Görbeháza, Űjszentmargit térségébe viszi el a Tisz; j vizét. Az idén 17 millió forintot költenek a Nyugati HFőcsatoma építésére. (MTI)

Next

/
Thumbnails
Contents