Délmagyarország, 1962. február (52. évfolyam, 26-49. szám)

1962-02-01 / 26. szám

VILÁG PROLETARJAJ. EGYESÜLJETEK! uii-Hmmim 4 MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA Csökkent a törvénysértések száma Csongrád megyében Egy pedagógus 1 Z/íiz naplójából... J Móralialm&n. Tavaszi újdonságok a kereskedelemben 52. évfolyam, 26. szám Ara: 50 fillér Csütörtök, 1062. február 1. Sürgősen meg kell \ltatni . J magyar újságírók a Knnflflhnn olHállf holv7otot e9vre ,obban szo,9a|lak a szocializmus a ÜOngODan eioaill neiyzeiet építésének nagy és magasztos ügyé! A Szovjetunió ENSZ-képviseletének nyilatkozata A Szovjetunió ENSZ-kép­viselete kedden közzé tette az alábbi nyilatkozatot: A Szovjetunió ENSZ-kép­Viselete 1962. január 25-én a szovjet kormány megbízá­sából kérte: sürgősen hívják össze a Biztonsági Tanácsot, hogy megvitassák, miként teljesítették a Biztonsági Ta­nácsnak a kongói kérdésben hozott 1961. november 24-i határozatát. Ismeretes, hogy — jóllehet — a Biztonsági Tanács em­lített határozatának elfoga­dása óta több mint két hó­nap telt el, e határozat igen fontos követeléseit nem tel­jesítik, mivel bizonyos ka­tangai érdekeltségekkel ren­delkező gyarmattartó hatal­mak nyílt ellenállást tanúsí­tanak. Miért szükséges tanácskozni a kongói teendőkről ? A szovjet küldöttség, ami­kor felveti a Biztonsági Ta­nács összehívásának kérdé­sét, abból indul ki, hogy sürgősen meg kell vitatni a kialakult helyzet okait, és a tanácsnak olyan intézkedé­seket kell hoznia, amelyek minden külföldi zsoldos Ka­tangából való haladéktalan kikergetésére és a katangai szeparatista tevékenység megszüntetésére irányulnak — a Biztonsági Tanács vi­lágosan kifejtett határozatai­nak és a Kongói Köztársaság központi kormánya politiká­jának megfelelően. A szovjet küldöttség, még mielőtt formális kérését el­juttatta volna az ENSZ tit­kárságához, a Biztonsági Ta­nács összehívására vonatko­zó indítványáról tanácsko­zott, az afrikai országoknak a Biztonsági Tanácsban he­lyet foglaló képviselőivel, a Kongói Köztársaság ENSZ­képviselőjével, valamint U Thant-nal az ENSZ ügyve­zető főtitkárával és ők sem­mi ellenvetést nem tettek. Az említett tanácskozások során a szovjet küldöttség kérte a Kongói Köztársaság New Yorkban tartózkodó képviselőjét, sürgősen tájé­koztassa minderről kormá­nyát és közölje, hogy a szovjet küldöttség ez év ja­nuár 27-re, szombatra indít­ványozza a tanács összehívá­sát. Ugyanakkor kérte a Kongói Köztársaság képvi­selőjét. tájékoztassa a szov­jet küldöttséget a Kongói | Köztársaság kormányának ezzel kapcsolatos esetleges elképzeléseiről. A szovje küldöttség a Kongói Köztár­saság képviselőjétől, de a Kongói Köztársaság kormá­nyától sem kapott január 28-ig semmiféle értesítést. Ugyanakkor Dean-nel, Nagy-Britannia képviselőjé­vel. a Biztonsági Tanács el­nökével folytatott tanácsko­zások során kiderült, hogv a nyugati hatalmak ellenzik a tanács gyors összehívását, és egyesek közülük szükség­telennek tartják a tanács összehívását. Emiatt. to­vábbá néhány más küldött­ség megfontolásait is szem előtt tartva, a szovjet kül­döttség hozzájárult ahhoz, hogy a tanács összehívásá­nak időpontját január 29-re, hétfőre halasszák, amiről ér­tesítette a Biztonsági Tanács elnökét. A Biztonsági Tanács elnöke mégis csak január 30-ra, keddre tűzte ki az ülést Az ENSZ ügyvezető főtit­kára január 28-án tájékoz­tatta a szovjet küldöttséget Adoulának, a Kongói Köz­társaság miniszterelnökének Lagosból küldött táviratáról. A táviratban Adoula tiltako­zik a Biztonsági Tanács ösz­szehívása ellen, elsősorban amiatt, mert maga készül New Yorkba utazni. E táv­iratra nyilvánvalóan az adott okot, hogy Adoulát nem ki­elégítően vagy egyoldalúan tájékoztatták a tanács össze­hívásának céljairól! Anglia és az Egyesüli Államok kulissza mögötti mesterkedései A Biztonsági Tanács ja­nuár 30-i ülésén a szovjet küldöttség világosan kije­lentette: kívánatosnak tartja, hogy a Kongói Köztársaság miniszterelnöke személyesen vegyen részt a Biztonsági Tanács munkájában, amikor megvitatják a tanács novem­ber 24-i határozata teljesí­tésének kérdését, és úgy véli, hogy az első ülés után — ahol majd mint a tanács ösz­szehívásának kezdeményező­je kifejti álláspontját — el­halasszák a tanács munká­ját, amíg Adoula kongói mi­niszterelnök megérkezik New Yorkba és személyesen részt vehet a tanács vitájá­ban. Az ülés menete azonban világosan megmutatta, hogy a gyarmattartó hatalmak, élükön az Egyesült Államok­kal és Nagy-Britanniával, mindenképpen akadályozzák a Biztonsági Tanács novem­ber 24-i határozata teljesíté­sének a megvitatását, mert a tanácson kívüli kulissza­mögötti manőverekkel akar­ják elérni kongói céljaikat. Az Egyesült Államok és Nagy-Britannia képviselői meg akarják akadályozni a kérdés bármifajta megvita­tását, mert ez leleplezhetné a gyarmattartó hatalmak ügynökségeinek megmenté­sére, mindenekelőtt Csőmbe megmentésére irányuló ku­lisszamögötti manővereiket. Ezért a tanács ügyrendi sza­bályai durva megsértésének útjára léptek, ami szemléle­tesen lelepleződött az ülés során, és még a napirend megvitatása előtt az ülés félbeszakítását idézte elő. Tehát e hatalmak szavak­ban ugyan állást foglalnak az ENSZ szerepének fokozá­sa mellett, de tetteikkel alá­ássák az ENSZ és legfonto­sabb szerve, a Biztonsági Ta­nács tevékenységének alap­jait. Mindez e hatalmak önző gyarmatosító érdekeit szol­gálja és semmi köze a kon­gói nép általános érdekeihez és ahhoz a törekvéséhez, hogy megőrzi a Kongói Köz­társaság területi épségét és függetlenségét — fejeződik be a Szovjetunió ENSZ­képviseletének nyilatkozata. Megkezdődött az L jságír ószövetség kétnapos küldöttközgyűlése Szerdán délelőtt Budapesten az Építők Rózsa Ferenc Művelődési Házának kamaratermében megkezdődött a Ma­gyar Újságírók Országos Szövetségének kétnapos küldött­közgyűlése. A tanácskozáson megjelent Szirmai István, az MSZMP Politikai Bizottságának póttagja, a Központi Bi­zottság titkára, Komócsin Zoltán, a Politikai Bizottság pót­tagja, a Népszabadság szerkesztőbizottságának vezetője, Dar­vasi István, az MSZMP Központi Bizottsága agit.-prop. osz­tályának helyettes vezetője, Naményi Géza, a kormány Tá­jékoztatási Hivatalának vezetője, Terényi László, a nyom­dászszakszervezet főtitkára. Szakosíts Árpád, a MUOSZ elnöke mondott megnyitó­beszédet. Hálás szavakkal emlékezett meg arról a hathatós eszmei és gyakorlati segítségről, amit a párt és más illeté­kes szervek nyújtanak a magyar sajtónak, s amely segítség birtokában a magyar újságírók egyre jobban Szolgálják or­szágunk és népünk gazdasági, szellemi és erkölcsi megúj­hodásának, a szocializmus építésének nagy és magasztos ügyét. Népünk mind nagyobb igényességgel tekint a sa/tóra A Szovjetunió segítséget nyújt Jugoszlávia töldrcngéssújtotla lakosságának A szovjet kormány fi gye- mint gyógyszereket küld Ju­lembevéve a Szovjetunió és goszláviának. Jugoszlávia népei között ki- Hruscsov, a szovjet Mi­alakult hagyományos barát- nisztertanács elnöke Tito ju­ságot, határozatot hozott, goszláv elnöknek küldött amelynek értelmében segít- táviratában a Szovjetunió séget nyújt a januárban Ju- népe. kormánya és saját ma­goszláviában lezajlott föld- ga nevében, őszinte részvétét rengés károsultjainak. Ennek fejezte ki azzal kapcsolat­. , , ~ . , •• ban, hogy a foldrenges em­ertelmében a Szovietumo tiz- beréleteket követelt áldoza­ezer tonna cementet, ötezer és anyagi károkat oko­köbméter faanyagot, vala- zott. Ezután Siklósi Norbert, a MUOSZ főtitkára tartotta meg beszámolóját. Bevezetőben megállapítot­ta, hogy a szövetség legutób­bi közgyűlése óta a sajtó munkásai is becsülettel helytálltak. § arra töreked­tek, hogy hazánk, népünk érdekeinek megfelelően, a párt útmutatásai alapján sajtónk betöltse a kollektív szervező, propagandista és agitátor szerepét. — Fejlődő, művelődő né­pünk mind nagyobb igényes­séggel tekint a sajtóra — mondotta ezután — s ez arra kötelezi a lelkiis­meretes újságírót, hogy to­vább tanuljon, fáradhatat­lanul gyarapítsa ismereteit 0 és szüntelenül keresse, mi­képpen tudná'alkotóképessé­gét politikai és szakmai munkájában még jobban ér­vényesíteni. Ennek elősegí­tésére szervezte meg az Új­ságírószövetség a munkáját és ennek szolgálatába állí­totta teljes apparátusát. A továbbiakban ismertette a MUOSZ oktatási tevékeny­ségét, a szövetség egyre mé­lyülő és terebélyesedő ba­ráti kapcsolatait a szocialista tábor újságírószövetségeivel. Ezután a magyar sajtó elött álló legfontosabb fel­adatokat összegezte beszámo­lójában Siklósi Norbert elv­társ. majd aláhúzta: A ma­gyar sajtónak az elmúlt esz­tendőkben elért fejlődése, az Üjságirószövetség tevékeny­ségének gazdagodása meg­annyi bizonyítéka annak, hogy politikai és társadalmi éle­tünkben mindinkább meg­honosodnak pártunk VII. kongresszusának útmutatá­sai. E nagyszerű, felemelő célért vívott harcban az újságírók­nak is megtisztelő szerepük volt és lesz a jövőben is — mondotta befejezésül Siklósi Norbert. A beszámolót követő vi­tában felszólalt Szirmai Ist­ván elvtárs, az MSZMP Központi Bizottságának tit­kára is. A párt Központi Bizottságának szívélyes üd­vözletét, s Kádár János elv­társ személyes jókívánságait tolmácsolta a küldöttköz­gyűlésnek. A tanácskozást csütörtökön délelőtt folytatják. Ma kezdődik a mezőgazdasági könyv hónapja Évi hatvanmillió forgalom Küldöttközgyűlést tartott a szegedi földmüvesszövetkeset A földművesszövetkezetek küldöttközgyűlésén az igaz- forinttal csökkentek. A ke­életében napjainkban jelen- gatóság beszámolt az elmúlt letkezett leltárhiányok fo­tós események történnek, négyévi munkájáról. Beszá- rintértéke szinte teljes ösz­Megyeszerte készülnek a moltak arról, hogy a szó- szegben megtérült. SZÖVOSZ V. kongresszusé- vetkezet tagságának létszá- A szövetkezet kereskedel­ra. Újraválasztják a föld- ma 1958-ban 4427 fő volt, mi munkájáról szólva a be­művesszövetkezetek vezető- s 180 ezer forint értékű rész- számoló rámutatott arra. ségeit s küldötteket válasz- íeg>'et fizettek be. Az elmúlt hogy a földmüvesszövetkezet i J mi négy évben ez a taglétszám általában évenként 60 mil­tanak a jarasi, megyei Km- ugyan csökkent, ez azonban Jió forint forgalmat bonyo­döttközgyűlesekre, valamint gyengülés helyett a szövet- lüott le. Fejlődött a föld­kezet erősödését eredmé- művesszövetkezet boltháló­nyezte. Az időközben kilé- zata is. Különös gondot for­pett vagy törölt tagok dítottak a berendezések fel­ugyanis egyáltalán nem tö- újítására. Minden boltegy­rödtek a szövetkezet ügyé- ség rendelkezik például vei, s a részjegyek befize- elektromos hűtőszekrénnyel, tésével sem. Az 1961-es év A bolthálózat fejlesztésére végére a befizetett rész- mintegy 760 ezer forintot jegyalap 267 ezer forintra költött négy év alatt a föld­emelkedett a földművesszö- müvesszövetkezet. A földművesszövetkezetek .. ... . , ... vagyoni helyzete szilárd — visszatérítés címén eddig aUapította meg a beszámoló. fizetett Kielégítően fejlődik a költ­az V. kongresszusra. A Szeged és Vidéke Kör­zeti Földművesszövetkezet - • •. • Az idén februárban rendezik meg a hagyományos mezőgazdasági könyvhónapot. Lebonyolításában nagy feladatok várnak a könyvesboltokra: ralink ls múlik, hogy a könyvhónap rendezvényeire a falvak időben és elegendő számban megkapják a leg­újabb mezőgazdasági szakkönyveket. Képünkön a Földmüvesszövetkezet szegedi fa­luellátó járási könyvesboltjában szállításra készítik elő a szakkönyveket emelkedett. vetkezet kamat, valamint felvásárlási és értékesítési 123 ezer forintot vissza Ez az 1958-as évi be- ségek csökkentése. Mert fizetett reszjegyek forint- mfg lf)58_ban 100 forintra 11 értékének 66. míg a jelen­legi részjegybefizetések tékének 46 százaléka. forint 37 fillér költség jutott, er" addig az 1969-as évben már csak 9 forint 08 fillér. Ennél­A Szeged és Vidége Kör- fogva a szövetkezet mérlege zeti Földmüvesszövetkezet minden évben szép ered­sokat segített a környékbeli ménnyel zárult. Az 1961-es termelőszövetkezeteknek is. év mérlegénél például mint­Többek között átadtak ré- egy egymillió forintot vár­szűkre több kisgépet, gumi- nak. kerekes pótkocsit, valamint A beszamolót élénk vita a szövetkezet szeszfőzdejet követte A küldöttek kÖ2Ü1 is. Biztosítottak a termelő- néhányan has-nos }avasiatot szövetkezetek mutragyaella- tettek. Javasolták például, tasát mintegy 550 vagon hog a különböző háztartási mutragyaval. A nagy mező- kisgépek kölcsönzését, aSz gazdásági munkák .dejen a idős szövetkezeti tagok be­termeloszovetkeze i tagság vonásával bizományos rend­arubevasarlasainak meg- szerbcn oldja ' ,zövet_ konnyitesere mozgoboUot Uezct Az is elhangzott, hogy a földművesszövetkezeti ta­gok látva az eredményes Az eltelt négy évben ja- gazdálkodást, segítsék a szo­rult a szövetkezeti vagyon- vetkezetet azzal is, hogy védelem is. A leltári többié- ki-ki tehetsége szerint á tek 155 ezer forinttal, a hiá- visszatérítési összegből je­nyok összege pedig 53 ezer gyezzen újabb részjegyet. küldtek a termelőszövetkeze­tekbe.

Next

/
Thumbnails
Contents