Délmagyarország, 1961. augusztus (51. évfolyam, 179-205. szám)

1961-08-01 / 179. szám

2> VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK. j 1 A M A G Y A R S Z O C I A L I S T A MUNKÁSPÁRT LAPJA'. 51. évfolyam, 179. szám Ara: 60 fillér Kedd. 1961. augusztus 1. TOVÁBB JAVULT AT EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS FÉLÉVI SZÁMVETÉS A KENDERFONÖBAN # A KŐVIRÁG HATALMAS SIKERE % SPORTOLDAL armiiii imin iiíhh »«» i A Szovjetunió Kommunista Pártja új programjának tervezete A kommunista társadalom felépítésének programját széleskörű vita után terjesztik az SZKP XXII. kongresszusa elé Moszkva (TASZSZ). Július :;0-án közzétettek a Szovjetunió Kommunista Pártja programjának tervezetét. Az SZKP Központi Bizottságának júniusi plénuma egyhangúlag jóváhagyta .a program tervezetét. A plénum határozatának értelmében a programtervezetet a Szov jetunió minden kommunistája, valamennyi dolgozója elé terjesztik széleskörű megvitatása végett, s végső megtárgyalásakor figyelembe veszik a vita eredményeit. A párt uj programját az SZKP XXII. kongresszusa elé terjesztik megvitatás és jóváhagyás végett. A programtervezet bevezetésből és két részből áll. A programtervezet bevezetése elöljáróban hangsúlyozza: a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom uj korszakot nyitott az emberiség történetében: a kapitalizmus pusztulásának és a kommunizmus megszilárdulásának korszakát. A tervezet bevezető része a továbbiakban rámutat, hogy a nemzetközi forra­dalmi mozgalom középpontja a XX. század elején Oroszországba tevődött át. Orosz­ország hősi munkásosztálya a Vlagyimir Iljics Lenin vezette bolsevik párt irányítá­sával r mozgalom élcsapata vá vált. A tervezet ezzel összefüggésben kiemeli: az 1903. évi II. pártkongresszuson el­fogadott első program, amely Oroszország munkásosztályát és valamennyi dolgozóját harcba hívja a cári önkényuralom megdöntéséért, majd pedig a burzsoá rendszer megszüntetéséért és a proletárdiktatúra megteremtéséért, megvalósult. Ugyancsak valóra vált a párt 1919. évi VIII. kongresszusán elfogadott második program is. amely kitűzte a szocialista társadalom felépítésének feladatát. A Szovjetunio Kommunista Pártja napjainkban fogadja el harmadik program­ját: a kommunista társadalom felépítésének programját. A kommunizmus történelmi hivatást teljesít: mentesít minden embert a társa­dalmi egyenlőtlenségtől, az elnyomás és kizsákmányolás minden formájától, u háború szörnyűségeitől, s a földön békét, munkát, szabadságot, egyenlőséget és boldogságot teremt minden nép számára. , I. :: • A kapitalizmusból a kommunizmusba való átmenet — az emberiség fejlődésének útja lista országok testvéri csaladjában oldja meg. A német fasizmus és a japán milita­rizmus szétzúzása a második világhábo­rúban a Szovjetunió döntö szerepével — kedvező feltételeket teremtett ahhoz, hogy sok európai és ázsiai ország népei meg­döntsék a kapitalisták és földesurak ha­talmát. A szocializmus építésének útjára léptek Albánia. Bulgária; Magyarország, a Német Demokratikus Köztársaság, a Vietnami Demokratikus Köztársaság, Kí­na, a Koreai Népi Demokratikus Köztár­saság, Lengyelország. Románia, Csehszlo­vákia, s még korábban a Mongol Nép­köztársaság népei, s a Szovjetunióval együtt megalapították a szocialista tábort. A szocializmus útjára lépett Jugoszlávia is. A jugoszláv vezetők azonban revizio­nista politikájukkal szembeállították Ju­goszláviát a szocialista táborral és a nem­zetközi kommunista mozgalommal, s elő­idézték azt a veszélyt, hogy a jugoszláv nép elveszti forradalmi vívmányait. Az európai és ázsiai országok szocia­lista forradalmai újabb hatalmas csapást mértek az imperializmus állásaira. Különösen nagy jelentőségű volt a for­radalom győzelme Kínában. Az európai és ázsiai országok forradalmai 1917 októbere után a világtörténelem leg­nagyobb eseményét alkotják. A társadalom politikai szervezetének új formája keletkezett:- a .népi demokrácia, a proletárdiktatúra egyik -formája. Bt a szocialista forradalom fejlődésének sajá­tnpagát fejezte ki - olyan viszonyok kö­zött, amikor az imperializmus . meggyen­gül, az erőviszonyok a szocializmus javá­ra változtak meg, kifejezésre jutottak ben ne az érdekeit országok történelmi és nem­zeti Sajátosságai is. Kialakult a szocialista világrendszer: A szocializmus és a kommunizmus út­ján haladói a közös érdekek és célok egységében összeforrt, a nemzetközi szocialista szolidaritás szálaival szoro­san összefűzött szabad és független népek társadalmi, gazdasági és poli­tikai együttműködése. A szocializmus építésének elszigetelt, a szocialista országok világméretű együtt­működésétől elkülönülő irányzata elmé­leti tekintetben nem helytálló, rhert elle­ne mond a szocialista társadalom objek­tív fejlődési törvényeinek. Gazdasági te­kintetben káros, mert a táisadalmi mun­ka tékozlására, a termelés növekedési ütemének csökkentésére, s az országnak a kapitalista világtól való függőségére vezet. Politikai tekintetben reakciós és veszélyes, mert nem összeforrasztja, ha­nem elválasztja egymástól a népeket az Imperialista erők egyesitett frontjával szemben, táplálja a burzsoó-nac ionalist a irányzatokat s - végsó soron a szocialista vívmányok elvesztésére vezethet. - - (-Folytatás a 2;'- oldaton.) Az emberiségnek világtörténelmi jelen­tőségű fordulata a- kapitalizmustól a szo­cializmus felé, amelyet az októberi fórra-' dalom indított, el. a társadalom fejlődésének törvénysze­rű eredménye. A tervezet első része hangsúlyozza: . a kapitalizmus belépett utolsó szaka­szába: a monopolkapitalizmus, az im­perializmus szakaszába. Az Imperializmus rothadó és haldokló kapitalizmus, a szocialista forradalom elő­estéje. A kapitalista világrendszer egészben véve megérett a proletariátus szocia­lista forradalma számára. A tervezet ezután taglalja az októberi forradalom világtörténelmi jelentőségét, mélyrehatóan elemzi azt az-.utal. amelyet' a szovjet nép a szocializmus győzelméig a Szovjetunióban megtett, s levonja az ót legfőbb tanulságait. A tervezet meg­állapítja: a Szovjetunió tapasztalata bebi­zonyította, hogy a népek csupán a szocialista forrada­lomnak és a proletárdiktatúra meg­valósításának eredményeként juthat­nak el a szocializmusba. A Szovjetunió tapasztalata teljesen iga­zolta azt a marxista—leninista tanítást, amely a kommunista pártnak a szocia­lista társadalom még teremtésében és épí­tésében betöltött döntő szerepről szól. A tervezet ezután leszögezi: a Szovjetunió a kommunista épités fel­adatait nem egyedül, hanem a szocia­a Több új cikk gyártását kezdik meg Fémfeldolgozó és Finommechanikai Vállalatnál Két- és háromműszakos termelésre térnek át Az utóbbi hónapokban már régen szereztek be, de Az új gyártmányok több­több szegedi üzemben végez- a termelési profil változott, nyíre tek vizsgálatot a gépek, il- s a gép ottmaradt az üzem- háztartási gépek motor­letve a dolgozók munkáidé- ben munka nélkül. Voltak kerékpár- és gépkocsi al jének kihasználásáról. A olyan álló gépek is, amelyek katrészek. vizsgálat során találtak mellett a munkás várta tü- ... .. olyan gépeket, amelyeket relmetlenül az anyagot vagy ™ar 8 I^gyeailc. 7 a rajzot. Akadt olyan gép is, ^ Szegeden irtják majd amelyik járt, de munkadarab Tízezrek lelkes békeünnepe volt a szegedi Ifjúsági Nap a ketté és négyszemélyes nem volt rajta. Ezeket a hi- ^presszót a motorkerek­bákat viszonylag konnyü flV^i8? ?"' ??ndszam­volt megszüntetni, munkába tabUkat stopiampákat visz­allítani az álló gépekei. De fat»»anto . tükröket jelzo­a gépek nemcsak műszak la.mpfkat « •, ^orkerek­alatt állnak, sőt hosszabb f*r -!: tol pedig a többi kozott itt készítik majd a dióbéldará­lót, burgonyanyomót, szele­telót és a burgonyoszitát. Az új gyártmányok átvé­megvizsgálták azt is, hogy ^L^^lLJ^fgZ nap háromszor nyolc ideig a műszakon kívül áll­nak. A helyiipari üzemekben a városi tanács határozata alapján (Somogyi Kívoiynt íeiv.) Vasárnap délután tartották meg Szegeden a KISZ hagyományos ifjúsági napját, melyen tízezrek gyönyör­ködtek a fiatalok sokszínű, vidám felvonulásában. Ez az ünnep minden esztendőben az ifjúság békevágyát- de­monstrálja. s természetesen azok békés törekvéseit is. akik a fiatalok jelszavaival együttérezve benépesítik ilyen­tan az utcákat. A vidám felvonulásról, mely köríti betiil Só ezer nézőt vonzott, a 3. oldalon közlünk képes beszámolói. beruházás nélkül valósítja órájában mennyit állnak m8g a szegedi ,üzem. Kap" a gépek nak nehany célgépét, szer­A szegedi tanácsi vállalatok- számot 8 Budapesti Fémle­nál általában csak egy mű- ,mezipar' Müvektől a meg­szakban foglalkoztatják a ,evo gépek T°bb gépekei ezért uzemreszben áttérnék a ket­| a második, illetve a har- « vagy három műszakra, madik műszak bevezetésé- Már 82 ldén vei nagyobb beruházás —munkást vesznek nélkül lehetne növelni a termelést. jövőre pedig a munkáslél­.'elentös szabad kapacitást szóm t20-szaí lesz több. mint í találtak például a Fémfel- az idén. dolgozó és Finommechani- A budapesti üzemből ér­j kai Vállalatnál még az első kező nyolt sajtoló és több műszakba n is. A vizsgálat eszterga és marógépet m I eredményeként az üzem gé- Honvéd téri üzemrészben ! pein'ek jobb kihasználására szerelik fel a mostani mo­s. termelési profil bővítését torkerékpárjavító részlegben. ! h-'tároZták el. A vállalat te- A motorkerék pár javítók pe­; zetői az elmúlt napokba.! úig elköltöznek a Petőfi megegyezésre jutottak a Sándor sugárúti volt Csáki Budapesti Fémlcuiezipari féle malomba. Itt tágasabb. Müvekkel 17 féie tennék korszerűbb munkahelyei biz­gyártásánaK átvételére. tosíihatnak számukra, jobb Ei évi 10 millió forint ter- feltételek mellett javíthatják melési értéknövekedést je- a különféle típusú és gyárt­lent majd az tizemnek Mi- mán.vú motorkerékpárokat, nisztériumi szinten augusz- Augusztus elejétől már itt tus 10-én adjak át a terme- dolgozik a motortcerékpár­kek gyártását javító részteg

Next

/
Thumbnails
Contents