Délmagyarország, 1961. január (51. évfolyam, 1-26. szám)

1961-01-01 / 1. szám

Vasárnap, IMI. Január L 2 Vörös és fekete zászlókkal vonultak szombaton a brüsszeli tüntetők A belga kormány tehetetlenül ált a sztrájkmozgalom erejével szemben Egy letűnő világ elmúló éve Brússzel faterén szomba­ton kora délelőtt mintegy négyezer főnyi tömeg gyúlt össze és tüntetett a pénteki rendőrterror ellen. Mint az AP és a Reuter megjegyzi, az előző napoktól eltérően • fekete és vörös zászló­kat lengető tömeg most néma csendben haladt és farkasszemet nézett az út­vonalak mentén teljes har­ci készenlétben álló rend­őrökkel. A tüntetők között egy ifjú­sági szervezet tagjai röpcé­dulákat osztogattak. A röp­lapok felszólítják a sztráj­kotokat, hogy kedden tün­tétő menetben vonuljanak be Brüsszelbe. A röplapok jel­szavai tükrözik a feszültsé­get: -Nem alkuszunk a mun­kások gyilkosaival!- -Elő­re — munkáskormány meg­teremtéséért!­A tüntetésekkel egyidőben a Szocialista Párt brüsszeli székházában mintegy két­ezer sztrájkoló tömeggyűlést tartott Van der Strappen halála még jobban megszilárdította a sztrá/koló belga munkások harci akaratát Jean Louis Esch jelenti a belga fővárosból: Brüsszel szombaton még mindig annak a heves csa­tának a hatása alatt áll, amely Francois Van der Strappen, harmincéves mun­kás életébe került A gyil­kosság elleni tiltakozás je­léül azokban a foglalkozási ágakban is újabb sztrájk­parancsokat bocsátottak ki, ahol eddig —• a szakszerve­zetekkel történt megállapo­dás alapján — szükségszol­gálatot tartottak. Például a nagy áruházakban, amelyek a lakosság ellátása céljából naponta néhány órahosszat nyitva tartottak. Alost vidékén és Flandria egyes körzeteiben a brüsz­szcli események következ­tében a sztrájk szombaton még nagyobb méreteket öltött Ugyancsak szombaton dél­előtt nagyszabású csendes tüntetés zajlott le a fővá­ros utcáin. A sztrájkoló mun­kások ezzel a néma felvo­nulással gyászolták dolgozó testvérük halálát. Francois Van der Strap­pen munkanélküli volt, nem volt tagja a szakszervezet­nek. Osztályöntudata azon­ban őt is a tüntetők közé szólította, és így került azok­nak a drámai események­nek a középpontjába, ame­lyeket a csendőrség durva támadása indított eL A rendőrtámadás egy má­sik áldozata, akit ugyan­csak mellbe talált egy go­lyó, szombaton reggel rendkívül súlyos állapot­ban volt. A kormány, amely telje­sen tehetetlenül all a sztrájk­mozgalom erejével szemben, most a legalantasabb esz­közhöz folyamodott. Elhatá­rozta, hogy csak azoknak a közalkalmazottaknak fizeti ki december havt fizetését, akik 48 órán belül munkába állnak. A szakszervezetek azonban azonnal intézkedé­seket tettek a szükségben lévő dolgozók megsegítésére. A kormány számára tehft nem marad más hátra: vissza kell vonnia az úgy­nevezett takarékossági tör­vényjavaslatot. Ezt akarják a belga munká­sok milliói, akiknek harci elszántságát a pénteki vé­res események csak még jobban megszilárdították. Nemzetközi munkásszolidaritás a belga sztrájkotokkal A belga dolgozók hősi harca a nemzetközi munkás­ság elismerését és csodálatát váltotta ki. A Szovjetunió, az NDK, Kína, Franciaor­szág, Nagy-Britannia, Olasz­ország, Jugoszlávia és Nyu­gat-Németország szakszerve­zetei szolidaritásukról bizto­sították a belga sztrájkoto­kat. Nagy-Britannia és Fran­ciaország kikötő- és száílitó­munkásai megtagadták a Belgiumból érkező hajók ki­rakását, ezzel is kifejezve együttérzésüket harcoló bel­ga munkatársaik iránt. (MTI) Január 1: Az új rubel „születésnapja" Január 1-én éjféltől már az új rubel alapján számítják az árakat a Szovjetunióban. Mint ismeretes, a Legfelső Tanács határozata alapján az új évben megváltozik a je­lenleg forgalomban lévő pénz értéke, új bankjegyeket, vál­tópénzeket hoznak forgalom­ba és folyamatosan kicseré­lik a jelenleg használatos pénzt. Az új rubel a jelen­legihez 1:10 arányban arány­lik. Ilyen arányban számíta­nak át minden árat, minden bért. Január 2-ától kezdve az új árak alapján árusítanak minden üzletben, áruházban. Az olyan árucikkeknél, ame­lyeknél az átszámításnál tö­redékfillérek jelentkeztek, az új árakat úgy szabták meg, hogy a lakosságot ne érje emiatt károsodás. Uj ta­rifát vezettek be a közleke­dési eszközökön, s ezzel egy­idejűleg országszerte leszál­lították a légiforgalom egyes díjtételeit, valamint a taxi díjszabását. Egyedül Moszk­vában mintegy 10 millió ru­bel évi megtakarítást ad csupán ez az egyetlen intéz­kedés a lakosságnak. A forgalomban lévő pénzt három hónap alatt lehet be­váltani az új bankjegyekre, érmékre. A pénzcserét a bankhálózaton kívül 29 000 alkalmi pénzválfőhelyen bo­nyolítják le, mintegy 100 000 kisegítő alkalmazott bevoná­sával. Az új rubel bevezetésével egyidőben, de attól függetle­nül, megváltozik a rubel aranytartalma. A korábban érvényes arány egy rubel 0,22 gramm színarany volt, jelenleg az új árfolyam sze­rint egy rubel 0,987 gramm színaranyat ér. A rubel—dol­lár átváltási árfolyam 1 dol­lár egyenlő 4 rubel helyett 1 dollár egyenlő 90 kopekre módosul. Ez a kurzus teljes­séggel megfelel a rubel és a dollár vásárlóértékének a két ország belső piacán. Az új rubel 11 százalékkal több aranyat tartalmaz, mint a dollár. A Szovjetunió állami bankja közzétette a külföldi valuta átváltási árfolyamát is. A rubel aranyértékének megváltoztatásával megszűn­nek a különböző átváltási árfolyamok, az úgynevezett turista árfolyamok, valamint a hivatalos és a magánfor­galom árfolyamainak különb­ségei is. (MTI) Harriman az „utazó nagykövet" Kennedy megválasztott ame­rikai elnök pénteken este Averell Harriman demokra­tapárti politikust nevezte ki -utazó nagykövetévé*. Mint az AP írja, az -utaző nagykövet* bármilyen célból bárhová ellátogathat, Kenne­dy azonban kijelentette, hogy elsősorban azt a sok új or­szágot tartotta szem előtt a kinevezésnél, amelyek a leg­utóbbi évtizedben léptek az államok sorába és -rendkí­vül fontosak az Egyesült Ál­lamok számára*. A 69 éve6 Averell Harri­man Roosevelt kormányában kapott először különböző posztokat, majd 1943-ban moszkvai, 1946-ban londoni nagykövetté nevezték ki. Truman kormányában 1946 végén a kereskedelemügyi tárcát töltötte be. Harriman a New York In­vestment Banking House of Brown Bross., Harriman and Co. bank egyik főrészvényese. A fenti címmel a Pravda december 30-i száma egy tel­jes oldaton különböző je­lentéseket közöl arról,- mi a helyzet a kapitalista orszá­gokban 1961 küszöbén. A közlemény előszavában a lap ezt írja: — A kapitalista világ az idei évet nem búcsúztatja sem dicshimnusszal, sem örömteljes kiáltozással. A kapitalista világ számot vet balsikereivel és vereségeivel. Nagyon sok krónikus baj rázta meg elaggott testét az utóbbi háromszázhatvan nap alatt. Gazdasági zavarok és munkanélküliség okozta fulladozások, a militarizmus görcsei kínozták. Holdkóros­ként többször is a háború veszélyes meredélveinek szé­lén egyensúlyozott. Elmúló­ban van az óév és ugyanígy visszavonhatatlanul múló­ban van a bérrabszolgaság világa is. A barna pestis kiütései Nyugat-Németországban A bevezetés után egyebek között J. Grigorjev, a Prav­da bonni tudósítója kifejti, hogy Nyugat-Németország­ban 1960 a -barna pestis* kiütéseivel kezdődött és úgy is végződik: a házak falán horogkeresztek éktelenked­nek. A horogkereszt egyenes és átvitt értelemben egyaránt a bonni állam jelképévé vált. Nyugat-Németország­ban külön bizottságok igye­keznek lemosni azok nyo­mait, akik segítséget nyúj­tanak ahhoz, hogy a lelep­lezett fasiszta bűnösök el­tüntethessék horogkeresztes múltjuk észrevehetően elő­tűnő kontúrjait. Nyugat-Németországban a becsületes emberek számá­ra egyre nehezebbé válik az élet. A rohamos ztagok ban nevelkedett Schrőder belügy­miniszter hivatalában évti­zedekre szóló börtönépítési terveket és kivételes törvé­nyeket dolgoztak ki, ame­lyeknek értelmében koncent­rációs táborokat létesíthet­nek. A bonni kormány rend­őrsége a Gestapohoz hason­lóan behatol a becsületes polgárok házaiba, házkuta­tást, pogromokat rendez, bé­keharcosokat tartóztat le és küld börtönbe. Időnként lö­vések dördülnek el a nyu­gatnémet városok félig ki­halt utcáin s részeg katonák ődöngenek. Január első nap­jaitól kezdve a nyugatné­met hadsereg létszáma to- lékeztek vissza s berttrt vábbi negyvenezer fővel nö- Reichstag fel gyújtásával kez­vekszlk. dódött eseményekre. PERFEKT gép­és gyorsírókat felvesz a Malomipari Vál­lalat. Jelentkezni: Január 2-án, Vértanúk tere 6. sz. alatt, a munkaügyi osztá­lyon. 15138 Ellenforradalmi csoportot tettek ártalmatlanná Kubában Mint az ADN és az Uj Kí­na jelentette, a kubai bizton­sági szervek a polgári lakos­ság szoros együttműködésé­vel ártalmatlanná tettek egy amerikai szolgálatban álló el­lenforradalmi csoportot és le­tartóztatták annak tizenhét tagját. A letartóztatottak kö­zött van Alfredo és Manuel is, az Egyesült Államokban működő kubai ellenforradal­mi szervezet két vezetője. Az ellenforradalmárok la­kásán nagy mennyiségű bom­bát és amerikai eredetű di­namitot, valamint különböző lőszereket és más robbanó­anyagot találtak. Az újabb amerikai ügynö­kük letartóztatásának híre nagy felháborodást keltett a kubai nép körében. Havan­nában pénteken este nagy­szabású tüntetés volt az el­nöki palota előtt. Az ame­rikaellenes transzparensekkél felvonult tüntetők követelték, hogy ítéljék halálra az ellen­forradalmi csoport tagjait. f(/£m>on e@6- a, po^zifilSaJnMaru cl tóe^eótíimé^ l Nyugat-Európa at atomfegyverkezés tervei közepette G. Ratiani, a Pravda pá­rizsi tudósítója így jellemzi a kapitalista országok hely­zetét az új év küszöbén: — Nyugat-Európa az atomfegyverkezés új tervei közepette fejezi be az esz­tendőt. Herter amerikai kül­ügyminiszter decemberben a NATO párizsi ülésszakára magával hozta egy szerződés tervét, amelynek értelmében nukleáris fegyvereket adnak el a bonni állam volt hábo­rús bűnöseinek. A francia kormány a Szaharában újabb atombombát robbantott, ki­hívóan szembehelyezkedve az ENSZ-nek az atomfegyverkí­sérletek megszüntetésére vo­natkozó határozatával. — Rendőrség, csendőrség, katonákkal telt teherautók az utcákon: a nyugat-euró­pai fővárosok egyre gyak­rabban nyújtanak ilyen ké­pet, legyen az Madrid, Pá­rizs, Róma, vagy Brüsszel. A megtörtént és előkészü­letben levő összeesküvésekés puccsok híreivel terhes 1960­ban, amely a Nyugat szá­már^ a helyzet aggasztó rosszabbodását hozta, az em­berek mind gyakrabban em­Emberi tragédiák és politikai katasztrófák Sztrelnyikov New York-i tudósításában kifejti, hogy az elmúló év nem volt sze­rencsés a kapitalista Ameri­kára nézve. Politikai és gaz­dasági téren egymást követ­ték a balsikerek és kataszt­rófák. Az árak az Egyesült Államokban december ha­vában rekordmagasságra emelkedtek. Az amerikai munkaügyi minisztérium a napokban -ínséges körzet­nek* nyilvánította a kilenc legnagyobb ipari körzetet. A minisztérium ezzel már óva­tosan jelezte, hogy az új év elején az Egyesült Államok­ban a munkanélküliek szá­ma legalább ötmillió-három­százezer lesz. Emberi tragédiák és poli­tikai katasztrófák jegyében* búcsúzik Amerika 1960-tóL Súlyos esztendő volt ez, da az amerikaiakat sok minden­re megtanította. Az egysze­rű amerikaiak azt remélik* hogy az ország vezetőit is megtanította sok mindenre. A Pravda bécsi tudósítója rövid cikkben ad képet a bécsi súlyos lakáshiányról* amelyet az jellemez, hogy évente mindössze 5,2 újon­nan épített lakás jut ezer fővárosi lakosra. Kedden kezdődik az afrikai csúcsértekezlet V. Mohammed marokkói király kezdeményezésére ja­nuár 3-á.n Casablankában megkezdődik az afrikai veze­tő államférfiak csúcsértekez­lete. Az előreláthatólag ja­nuár 7-ig tartó értekezleten többek között résztvesz Nasz­szer, az EAK elnöke, Nkru­mah ghanai, Touré guineai és Kelta mali elnök is. Az AP értesülése szerint a ta­lálkozón szóba kerül majd a mauritaniai, a kongói és al­gériai kérdés. Ezenkívül na­pirenden szerepel a szaharai francia atombombakísérletek ügye és egy afrikai közös pa­rancsnokság létesítésének ter­ve is. Véres tüntetés Mexikóban Mint az AP jelenti, pénte­ken nagy tüntetés színhelye volt Chilpancingo, a mexikói Guerrero állam székvárosa. Mintegy ezren tüntettek Raul Caballero Aburto kormányzó ellen, akit korrupcióval és a közvagyon hűtlen kezelésé­vel vádolnak. A kormányzó katonaságot vezényelt ki a tüntetők ellen. A karhatalom és a tüntetők között történt összetűzésnek az amerikai hírügynökség értesülése sze­rint tizenöt halálos és több mint harminc sebesült áldo­zata van. Áprilisban választások Lengy elországban A Lengyel Népköztársaság államtanácsának határozata értelmében összevont képvi­selő- és tanácstagválasztáso­kat tartanak 1961. április 16-án, vasárnap. Termel őf*zö vet kezelek, egyéni termelők! Ff G YELEM! Az idén la lehet napraforgóra értékesítési szerződést kötni. A napraforgó mázsánkénti és fajtánkénti ára a következő: Krasznodári 400,— Ft Iregi és Lovászpatonai 340,— Ft Egyéb hazai fajták 320,— Ft Ezen kívül a termelők az alábbi kedvezményekben részesülnek: a lekötött napraforgó minden mázsája után 10,— Ft szerződéses felárat kapnak kedvezményes áron nemesített kölcsönvetőmag-jutta­tásban részesülnek a termelőszövetkezetet legalább 100 q átadása esetén 20,— Ft nagyüzemi felár illeti meg a termelőszövetkezetek a leszállított napraforgó után mázsánként 20 kg napraforgódarát igényelhetnek a termelőszövetkezetek rövidlejáratú bankhitelt ve­hetnek igénybe az egyéni termelők minden szerződéssel lekötött mázsa napraforgó után 80,— Ft kamatmentes előleget kapnak. Az értékesítési szerződés már most megköthető. Tájékoztatást adnak a I. Megyei Terményforgalmi Vállalat és kirendeltségei

Next

/
Thumbnails
Contents