Délmagyarország, 1958. április (14. évfolyam, 77-101. szám)

1958-04-01 / 77. szám

VTLÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! •Mi^HMMIIIBMMKmBBBSpmBBMBBWWBMBBI^^ A MAGYAR SZOCIÁLIST A MUNKÁSPÁRT LAPJA XIV. évfolyam, 71. szám Ara: 56 fillér Kedd, 1958. április L Hruscsov elvtárs vezetésével látogat Magyarországra a Szovjetunió párt- és kormányküldöttsége A Magyar Népköztár- Kommunista Párt Kijev te- mov, a Szovjetunió magyar­saság küldöttsége 1951 már- rületi bizottságának első tit- országi nagykövete, ciusában a Szovjetunióban kára, A. P. Bojkova, a Szov- A Szovjetunió párt- és tett látogatása alkalmával jetunió Kommunista Pártja kormányküldöttsége április átadta a Szovjetunió Kom- Leningrád városi bizottsága 2-án indul Moszkvából Ma­másodtitkára és E. L Gro- gyarországra. Miért éppen Szeged a „napfény városa" ? munista Pártja és a szovjet kormány vezetőinek a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt és a Magyar Népköztársaság kormányának meghívását, hogy a látogatás viszonzá­sául látogassanak el Ma­gyarországra.. A Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága és a szovjet kor­mány elfogadta a meghívást és kijelölte a Magyar Nép­köztársaságba látogató párt­ás kormányküldöttség tag­jait A küldöttség tagjai: N. Sz. Hruscsov, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága első titkára, a Szovjetunió Minisztertaná­csának elnöke (a küldöttség vezetője). F. P. Kozlov, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága elnökségének tagja, a Szov­jetunió Minisztertanácsának első elnökhelyettese, A. A. Gromiko, a Szovjetunió kül­ügyminisztere, V. V. Grisin, a Szovjetunió Országos Szak­szervezeti Tanácsának elnö­ke, P. E. Selest, az Ukrán \ Újabb exportrendeléseket kapott a Szegedi Ecsetgyár Egyes üzemrészekben két műszakra térnek á > Hla: A Szovjetunió beszünteti az atomfegyver kísérleteket Befejezte munkáját: a Szovjetunió Legfelső Tanácsának ülése : Őszinte szó az amerikai gazdasági válságról rendelést. Ha ezt megkapják, 1959 végéig mintegy hatmil­lió forint értékű ecsetet gyártanák e megrendelés alapján. Terven felül a mos­tani adottságokkal és mun­káslétszámmal természetesen ennyit nem tudnak vállalni. Feltétlen számítanék a már beígért importgépekre, mert a jelenlegi kapacitással nem tudják ellátni a nyélszük­ségüetet. Természetesen mun­kásakat is kell majd betaní­teruok. Ha megérkezik pa­píron is a megrendelés, azonnal 40—5o embert vesz­nek fel, hogy mire május­ban megkezdik a gyártást, betaníthassák őket. Ezzel most 240 ezer lapos ecsetet olyan változáshoz érkezik el és 40 ezer gömbölyű nyelűt a Szegedi Ecsetgyár, ami külföldi megrendelők részé- fennállása történetében még re. Hatvanezret a görögök- nem volt. Egyes üzemrészei nek küldenek, több ezret Ve- két, műszakban . dolgoznak nezuelába és Izlandba. majd. Most jeleztek egy terven felüli nagyobb exportmeg­A múlt év második felé­ben készítették el az első mintakollekciót külföldi vá­sárlók részére a Szegedi Ecsetgyárban. A minta el­nyerte tetszését nemcsak a külkereskedelmi szerveknek, hanem a külföldi vevőknek is. Ezután már jöttek is a megrendelések Törökország­ból, Szudánból és több más helyről. Ez évben a 12 mil­liós tervükbe másfélmilliós expartgyármányt állítottak be. Néhány napja indítottak útnak egy nagyobb csomagot Londonba, de készítenek (Liebn.ann Béla felvétele* Erről és más számos érdekes kérdésről, a vá+os múltjáról, jelenéről hall szak' szerű előadásokat 44 szegedi kisdiák az útiöiö idegenvezető-tanfolyamon. A hallót' takat meg is beszélik olykor — némi vidámság közepette. Beszámolónk az 5. oldalon. ' Visszakerült a Szegedi Cipőgyár homlokzatára is az élüzem jelvény 1956 októberében barbár jó munkának eredményeként kezek leverték, összetiporták a vállalat az 1956 első há­a Szegedi Cipőgyár homlok- romnegyed évéhez viszonyít­zatát díszítő élüzem-csillagot. va 5 százalékkal magasabb Az üzem dolgozóinak több- nyereséget és négy és fél sége tehetetlen dühvel nézte százalékkal magasabb ter­e pusztítást és sok kommu- melékenységet ért el. nista megfogadta: visszake­rül még régi helyére e büsz­ke csillag. Nem véletlen volt tehát, hogy az országban levő cipőgyá­rak közül A magasabb termelékeny­ség eredményeként 12 ezer pár cipót adtak terven fe­lül a népgazdaságnak. Exporttervüket 105 százalék­ra teljesítették. Azonban szegediben nemcsak többet, hanem mi­kezdték meg először a nőségileg is jobb cipőt gyár­munkát, tottak, mint 1956 első há­Már a múlt év első negye- romnegyed évében. Az dében is túlteljesítették ier- anyagtakarékosság pedig 650 vüket. Szállították a cipőt a ezer forintot hozott a válla­hazai kifosztott üzletekbe és latnak. exportra egyaránt. E szép eredmények a dol­A kormány határozata a gozók és vezetők becsületes nyereségrészesedésről még- munkája nyomán születtek, inkább fokozta a dolgozók Az út nem volt könnyű, amit munkakedvét. Más vállala- megtettek, hiszen itt is vol­toknál még topogtak, kézle- tak az ellenforradalomnak gyintéssel intézték el a kor- képviselői. A dolgozókat mányhatározatot, a Cipő- megfélemlítették, megfenye­gyárban már megalakult egy gettók, s igyekeztek a mun­úgynevezett önköltségcsök- kát gátolni. De az ő idejük kentő brigád. hamar lejárt. A dolgozók ki­A brigádtagok felkutatták zárták maguk közül őket, a az elfekvő és hasznosítható tolvajokkal, hanyagokkal anyagokat, figyelemmel ki- együtt. sérték az anyagfelhaszná- Az elmúlt év második fól­iást, a gyártmányok minő- évének eredményeként most ségét. ismét élüzem a Cipőgyár. Fontos feladatnak tekintet- Kedden délután tartják az ték ezenkívül a dolgozók ér- élüzeniavató ünnepséget, deklődésének fenntartását. A büszke élüzem-csillag is­Minden eszközt felhasznál- mét visszakerült a Cipőgvár tak arra, hog>- tudatosítsák, homlokzatára. Ott hirdeti hogyan alakul hónapról hó- majd, hogy az üzem dolgo­napra a termelés, a nyere- zói méltók voltak, s íme ma ségrészesedés. Is méltók e büszke kitünte­A fokozott ellenőrzésnek, a tésre. Lesz-e elegendő hús, tej, tojás, eitrom, élesztő, sör és bor az finnepekre ? A közeledő ünnepek Ide- Hasonlóan kedvező a hely- látóipar cukrászüzemei nagy jére már nagyon sok házi- zet egyéb keresett élelmi- mennyiségű süteménvt evár asszony megkezdte a vásár- szercikkek esetében iá Hét- sutemenyt gyár­lást. így például füstölt főn kezdték meg további tanak- s 32 ünnepnapokon hentesáruból, közöttük az hatvan métermázsa citrom inspekciót tartanak és ha ízletes húsvéti sonkából hat- szétosztását az árudákbaa valahol fogytán lesz az édes­Valamennyi árudéban ség> azonnal újabb mennyi_ tojás ^S15' szállítanak. nagy mennyiségű van beraktározva, melyet Ne feledkezzünk meg 1 Ft 20 és 1 Ft 30 fillé- azonban az italról sem. Bi­res árban vásárolhatnak a fogyasztók. van métermázsa fogyott el az elmúlt tíz nap alatt. So­kakat foglalkoztat azonban az a gond, hogy vajon nem lesz-e zökkenő az ellátás­ban és milyenek lesznek a vásárlási lehetőségek az ün­nepek előtti napokban, s azok idején? s a több százezer darab bi­Éppen ezért felkerestük zonyára kielégíti a szükség­Kurucz Andrást, a városi leteket. tanács kereskedelmi osztá- Nem ken aggódni a ka­lyanak fo eloadójat, aki az ,, .... . ,, » alábbi nyilatkozatot adta ol- Ucssutes mlatt sem- A Fu" vasóink részére: szért nagy mennyiségű A tanács kereskedelmi éleszt°t biztosított, minden Ezenkívül pótkeretet kapott osztálya és a vállalatok min- háziasszony kedve szerint a Vendéglátóipari Vállalat dCn,JfÍlkSé^eS intézke<?ést süthet annyi süt«ményt, ka- s lényegesen több bor lesz megtettek hogy zavartalan, lácsot> amennyit éppen akar. zonyára örömmel veszik az italkedvelők, hogy a több száz hektóliter hordós sörön kívül valamennyi italbolt más­félliteres palack-sörrel is bőven el lesz látva. bőséges legyen az ellátás. "" v" a vendéglőkben, italboltok­Már például szombaton het- Nem lesz semmi fennaka- ban, mint egyéb más napo­ven métermázsa sertés- és dás a tejellátásban sem. kcm, beleértve a vasárna­negyven métermázsa mar- Elegendő mennyiséget biz- pokat is. Nagy mennyiségű babust kaptak a hentesuzle- tosítottak az árudák számá. ^^ palackos ^^ js ra úgy, hogy csütörtökön kapnak az élelmiszerkisáru­Aprilis 3-ára, csütörtökre mindenki megveheti a pén- dók csemegeboltok, s ter­téshúTte CLTnkTvüí cSlegS;nr: SZOmbat°n 8 és 12 óra mészetesen lesz bőven mi­közott pedig a vasárnapi nőségi bor is az üzletekben, szükségletét is. Lényegesen Nem kell tehát senkinek több lesz ezenkívül a vaj aggódnia' hiszen ezek az dő marhahúst tunk. biztosítot­Már előtte való napon, szer­dán leszállítanak az üzletek­be mintegy harminc mázsa húst, ezenkívül nyitva tar­tanak a hentesárudák ápri­lis 5-én, szombaton reggel 8 és 10 óra között is. és a sajt az üzletekben, adatok is mutatják, hogy a mint a múlt esztendőben, kereskedelem alaposan fel­készült a várható nagy ke­Az édességkedvelőkkel kö- resletre — fejezte be nyi­zölhetjük, hogy a vendég- latkozatát Kurucz András. Üilésl kiszísták derekas munkája Az Ullért Állami Szőlő­gazdaságban a KISZ-fiatalok kulturális csoportja szép eredményekkel tevékenyke­dik. A fiatalok azonban de­rekasan végzik munkájukat a mezőgazdaság tavaszi fel­adatainak jó elvégzéséért is, s példát mutatnak. Most a gazdaságban rövtd időin belül szükséges elvé­gezni a szőlő nyitását és metszését. Ebben a munká­ban igen szép eredményeket mutat fel Barna Ilona Id­szista munkacsapata. A népfront megyei elnökeinek és titkárainak értekezlete Hétfőn egésznapos tanács­kozásra gyűltek össze a Ha­zafias Népfront megyei, vá­rosi elnökei és tttkárad a népfront székházában. Ortutay Gyula főtitkár rregnyitó szavai után Har­mati Sándor, a Hazafias Népfront Országos Tanácsá­nak titkára számolt be a ve­zetésével Bulgáriában járt öttagú népfrontküldöttség tapasztalatairól. Ezután Ortutay Gyula fő­titkár mondott beszámolót Éljen a magyar és a szovjet nép örök és megbonthatatlan barátsága! (Az MSZMP április 4-i jelszavaiból)

Next

/
Thumbnails
Contents